Hotărârea nr. 106/2020

HCL 106 – Hotărâre privind aprobarea prelungirii propunerii de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic ,,Carol I”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii schimbării destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic „Carol I”, situat în

Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 înregistrat cu nr. 4650 din data de 14.04.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, adresei Ministerului Afacerilor de Interne - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București nr. 100971 din data de 07.04.2020, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 4501 din data de 08.04.2020, Procesului Verbal nr. 539 din data de 10.04.2020 al Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic „Carol 1”, proces verbal înaintat cu adresa Colegiului Tehnic „Carol I” nr. 548 din data de 10.04.2020, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 4587 din data de 10.04.2020, Avizului Conform nr. 9995 din data de 15.07.2015 al Ministrului Educației și Cercetării Științifice înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 nr. 5580 din data de 15.07.2015, al Protocolului nr. 203046 din data de 16.07.2015, încheiat între Ministerul Afacerilor de Interne - Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și Administrația Școlilor Sector 6. respectiv Colegiul Tehnic „Carol I”, acordului Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 6339 din data de 26.05.2020 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 6657 din data de 29.05.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 166, alin. (2), lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă prelungirea schimbării destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic „Carol I”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București, din spațiu cu destinație activități specifice procesului de învățământ, în spațiu la dispoziția Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru desfășurare activități specifice Dispeceratului pentru apeluri de urgență 112, pe o perioadă de 5 ani, cu intrare în vigoare de la data emiterii Avizului Conform al Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 2. Se aprobă prelungirea valabilității Protocolului nr. 203046 din data de 16.07.2015, pentru o perioadă de 5 ani, sub condiția obținerii Avizului Conform al Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 3. (1) - Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Colegiul Tehnic „Carol I” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 106

Data: 25.06.2020București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului