Hotărârea nr. 105/2020

HCL 105 – Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 4024/18.06.2020 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

- Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 29 alin. 1 lit. (f) din Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9 pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ofertei indicative pentru suma de 60.000.000 euro, transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016, în baza căreia a fost contractată suma de 15.292.633,27 euro (contract FI no. 86.890/ 19.12.2016), respectiv suma de 22.003.168 euro (contract FI no. 87.419/ 22.06.2017);

Draftului de contract de credit transmis de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrat la Municipiul București - Sector 6 sub nr. 87.827/2016-0952/11.12.2019 care menționează (i) că se are în vedere acordarea unei finanțări în cuantum de până la 38.300.000 euro prin intermediul mai multor contracte de finanțare pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, inclusiv, fără limitare construirea unor clădiri noi (NZEB) și (ii) că o primă parte de finanțare în cuantum de până la 31.300.000 euro se va contracta prin acest proiect de contract înregistrat la Municipiul București - Sectorul 6 sub nr. 47677/12.12.2019;

Draftului de contract de credit transmis de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrat la Municipiul București - Sector 6 sub nr. 92.149/2016-0952/03.04.2020 care menționează că finanțarea în cuantum de până la 38.300.000 euro pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, inclusiv, fără limitare construirea unor clădiri noi (NZEB) (i) a fost contractată prin intermediul contractului de finanțare semnat între Banca Europeană de Investiții și Municipiul București - Sector 6 la data de 18.12.2019 pentru o primă parte în sumă de până la 31.300.000 euro și (ii) cea de a doua parte de finanțare în cuantum de până la 7.000.000 euro se va contracta prin acest proiect de contract înregistrat la Municipiul București - Sectorul 6 sub nr. 2282/08.04.2020;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 113/18.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 211/27.08.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 324/12.12.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 57/15.04.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/28.05.2020 privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Effîciency for Public Buildings - D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 112/18.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului "Sector 6 - Eficiența Energetică pentru clădiri publice (Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings - D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa nr. 4 numită „Centralizator obiective de investiții - clădiri rezidențiale (blocuri de locuințe) prevăzută la Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/ 29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6. Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.Nr.: 105

Data: 25.06.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: pnm6Capnmarie6.ro; facebook. corn/ PrimariaSectorului

Anexa nr. 4 la HCL a Sectorului 6 al municipiului București nr. 191/29.09.2016 Centralizator obiective de investiții - clădiri rezidențiale (blocuri de locuințe)

Nr. crt

Adresa blocuri

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3,810.11

245/2016; 44/2017

2

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4,828.72

246/2016; 44/2017

3

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4.736.24

247/2016; 44/2017

4

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3.233.80

248/2016; 44/2017

5

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6.126.60

12/2017

6

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4,868.52

238/2016; 44/2017

7

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4.910.87

239/2016; 44/2017

8

Bloc P8, Str. Pravat, nr. 18

4,927.58

241 / 2016; 44/2017

9

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4,955.76

242/2016; 44/2017

10

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

4,910.02

237/2016; 44/2017

11

Bloc P5, Str. Pravat, nr. 8

4,867.24

240/2016; 44/2017

12

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4.913.96

243/2016; 44/2017

13

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr. 4

6,747.49

244/2016; 44/2017

14

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3,169.67

267/2016; 44/ 2017

15

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1,286.83

262/2016: 44/ 2017

16

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2,495.09

272/2016: 44/ 2017

17

Bloc A4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1,367.44

269/2016;44/ 2017

18

BlocJ2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1,794.83

21/2017

19

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1,273.13

19/2017

20

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1.268.27

20/2017

21

Bloc C10, Str. Valea lalomitei, nr.6

4.281.37

249/2016; 44/2017

22

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5,796.86

261/2016:44/ 2017

23

Bloc A1, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1,000.41

275/2016:44/ 2017

24

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1,176.29

274/2016: 44/ 2017

25

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2,533.69

273/2016; 44/ 2017

26

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2,362.49

40/2017

27

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr. 32

3,211.66

268/2016; 44/ 2017

28

BlocGI, Bd. Constructorilor, nr. 9

1,293.40

263/2016; 44/2017

29

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3,797.03

33/2017

30

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1,886.25

31/2017

31

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4,425.39

32/2017

32

Bloc A, Calea Giulesti, nr. 123

1,745.06

23/2017

33

Bloc E, Calea Giulesti, nr. 133

1,771.90

26/2017

34

Bloc B, Calea Giulesti, nr. 125

1.625.50

25/2017

35

Bloc B1, Calea Giulesti, nr. 62

1,263.90

24/2017

36

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1.868.55

34/2017

37

Bloc C11, Str. Valea lalomitei, nr. 4

6.316.36

42/2017

38

BlocODI, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7,716.61

27/2017

39

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8.429.10

18/2017

40

Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5,231.05

29/2017

41

Bloc OD7, Bd. Timișoara, nr. 31

3,898.18

41/2017

42

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6,285.36

30/2017

43

BlocOD5, Str. Brașov, nr. 19

7,473.86

22/2017

44

Bloc 13-14, Str. Dealul Tugulea, nr. 38-40

3,198.55

265/2016; 44/ 2017

45

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

4.265.97

270/2016; 44/ 2017

46

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3,557.37

283/2016; 44/ 2017

47

Bloc C68, Str. Vladeasa, nr. 3

1,975.09

284/2016; 44/ 2017

48

Bloc C48, Str. Vladeasa, nr. 8

2.161.92

285/2016: 44/ 2017

49

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1,735.91

277/2016; 44/ 2017

50

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

1,741.28

276/2016: 44/ 2017

51

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4.883.78

271/2016:44/ 2017

52

Bloc A41, Aleea Dealul Macinului, nr. 2

3,755.50

266/2016; 44/ 2017

53

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4.877.25

280/2016:44/ 2017

54

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4,874.90

281/2016; 44/ 2017

55

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4,915.62

279/2016: 44/ 2017

56

Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53

1,743.10

282/2016: 44/ 2017

57

Bloc C6, Bd. Timișoara, nr. 19

5,571.13

278/2016;44/ 2017

58

Bloc C4. Str. Romancierilor, nr. 2

4,509.14

39/2017

59

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6,547.09

15/2017

60

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12,402.18

28/2017

Anexa nr. 4 la HCL a Sectorului 6 al municipiului București nr. 191/29.09.2016 Centralizator obiective de investiții - clădiri rezidențiale (blocuri de locuințe)

Nr. crt

Adresa blocuri

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

61

Bloc 16, Str. Dealul Tugulea, nr. 24-30

2,422.28

264/2016; 44/2017

62

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3,909.61

260/2016; 44/2017

63

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2,267.95

17/2017

64

Bloc B2, Calea Giulesti, nr. 60

2,133.66

14/2017

65

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1,478.03

10/2017

66

Bloc T5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2,146.35

11/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6,612.36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr.26

1,838.68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulesti, nr. 115

6,228.66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulesti, nr. 109

7,630.35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulesti, nr. 107

5,588.24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulesti, nr. 44

3,726.81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulesti, nr. 58

2,161.96

13/2017

74

Bloc 12, Sc. A-B, Str. Baia De Ades, nr. 7

4,595.44

259/2019

75

BlocA2, Prelungirea Ghencea, Nr. 8-10

4,978.21

259/2019

76

BlocA12, Str. Segarcea, Nr. 3

5,198.83

259/2019

77

Bloc A14, Str. Segarcea, Nr. 2-4

5,107.44

259/2019

78

Bloc Z11, Str. Sandulesti, Nr. 1

3,226.12

259/2019

79

Bloc Z15, Aleea Sandulesti, Nr. 11

3,211.41

259/2019

80

Bloc417D, Str. Valea lalomitei, Nr. 2A

10,020.17

259/2019

81

Bloc A13, Str. Segarcea, Nr. 5

5,049,84

259/2019

82

BlocM17, Str. Romancierilor, Nr. 2A

4,961.38

259/2019

83

Bloc M52, Aleea Lunca Cernei, Nr. 6

5,723.99

259/2019

84

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

2,914.15

259/2019

85

Bloc TS3, Str. Riul Doamnei, Nr. 6B

3,009.81

259/2019

86

BlocTS4, Str. Riul Doamnei, Nr. 6A

3,118.26

259/2019

87

Bloc 3, Sc. 1-6/sc. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str. Baia de Aries nr. 3

6,684.29

259/2019

88

Bloc 5, Calea Giulesti, Nr. 111

8,051.36

259/2019

89

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Crangasi, Nr. 36

6,972.60

259/2019

90

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crangasi, Nr. 32

8,175.73

259/2019

91

Bloc OD3, Aleea Poiana Muntelui, Nr. 2

13,455.80

259/2019

92

Bloc OD5, Str. Nera, Nr. 2

13,197.05

259/2019

93

BlocC12, Bd. Timișoara, Nr. 73

10,272.76

259/2019

94

Bloc4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr. 46-48

15,972.85

259/2019

95

Bloc 14, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 16

11,879.84

259/2019

96

Bloc 50, Calea Crangasi, Nr. 30

5,107.60

259/2019

97

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

17,202.52

259/2019

98

Bloc Roșu, Intrarea Portocalelor, Nr. 2

5,268.75

259/2019

99

Bloc 15D, Str. Fabricii, Nr. 2B4

5,260.37

259/2019

100

Bloc 112, Str. Ariesul Mare, Nr. 5

5,024.33

259/2019

101

Bloc MIIB8/2, Str. Tirgu Neamț, Nr. 13

4,960.26

259/2019

102

Bloc 19, Calea Giulesti, Nr. 119

2,523.95

259/2019

103

BlocG15, Str. Rusetu, Nr. 10

2.257.14

259/2019

104

Bloc OD5, Calea Giulesti, Nr. 22

2,135.35

259/2019

105

Bloc P2, Sc. 1-4, Aleea Istru, Nr. 1

3,293.40

259/2019

106

Bloc Z3, Str. Valea Calugareasca, Nr. 11

3,225.41

259/2019

TOTAL (mii RON)

494,779.58

-