Hotărârea nr. 104/2020

HCL 104 – Hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, care urmează să fie pusă în aplicare de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

T I CONSILIUL LOCAI. SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, care urmează să fie pusă în aplicare de Direcția Generală de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/l 0777/11.06.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - Legea nr. 167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă;

 • - Prevederile art. 17 din Legea nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă;

 • - Prevederile art. 104 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea a serviciilor Sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166, alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Metodologia pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, care va fi pusă în aplicare de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (I) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

 • (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

  Trai an Pană

  /fi *

  A SECRETAR £■ general

  Nr.: 104

  Data: 25.06.2020

  AVIZEAZA

  pentru legalitate conf. art. 243 alin (1) lit. a) diniVU.G.nr. $7/2019

  k     SecretaruLGeneral al Sectorului 6,

  H   / ^pfrernireLSpiridon——

București, Calea Pleunei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectomlui

ANEXĂ

La H.C.L.S 6 nr.

Metodologie de aplicare a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bone

Prin Legea 35/31 martie 2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, se prevede obligativitatea ca autoritățile publice locale să acorde un ajutor financiar familiilor cu copii de vârstă preșcolară. Având în vedere prevederile acestui act normativ, pot beneficia de ajutor financiar din partea Consiliului Local Sector 6 pentru plata serviciilor oferite de bone, familiile cu copii preșolari cu domiciliul în sectorul 6 și care, în urma solicitării adresate instituției și a prezentării documentelor prevăzute de lege și de prezenta metodologie, se dovedește că îndeplinesc condițiile de eligibilitate necesare obținerii ajutorului financiar.

Ajutorul financiar se acordă pentru copilul care nu este înscris la creșă/grădiniță sau pentru care solicitantul nu a refuzat un loc la creșă/grădiniță ori nu a retras copilul de la creșă/grădiniță.

Criteriile de eligibilitate stabilite sunt legate de domiciliul solicitantului, de situația juridică a solicitantului față de copil, de veniturile realizate de solicitant și de familia acestuia, precum și de situația profesională a sol icitantului/părinților.

 • 1. Criteriile de eligibilitate

  • 1.1. Situația juridică a copilului pentru care se solicită ajutorul financiar.

Poate beneficia de ajutorul financiar pentru plata unei bone, persoana care are în întreținere copil/copii cu vârsta de până la 6 ani, care are domiciliul in sectorul 6 si care se află într-una din următoarele situații:

este părintele la care copilul locuiește în mod statornic - în situația în care părinții sunt despărțiti/divortati, acest fapt se va dovedi prin prezentarea hotărârii de divorț/hotărârea privind stabilirea domiciliului copilului la părintele care solicită ajutorul financiar sau, în situația în care nu există un asemenea document, se va prezenta o declarație pe proprie răspundere din partea părintelui la care copilul nu locuiește în mod statornic din care să reiasă acest fapt. în cazul in care nu poate fi procurată această declarație și nu există date privind domiciliul celuilalt părinte, se va realiza o anchetă socială la domiciliul părintelui care solicită ajutorul și care declară că are în grijă copilul pentru a se constata situația de fapt. Atunci când părinții au domicilii diferite, se va solicita eliberarea unei adeverințe de la autoritatea locală unde are domiciliul celălalt părinte din care să reiasă că acesta nu a solicitat/nu beneficiază de ajutor financiar din partea instituției respective pentru copilul în cauză.

are calitatea de reprezentant legal al copilului și se ocupă de creșterea si îngrijirea lui - în această situație, solicitantul va prezenta sentința civilă privind instituirea tutelei sau a măsurii de protecție specială pentru copilul/copiii pentru care se solicită ajutorul financiar.

este persoana desemnată de părinte pentru întreținerea copilului pe perioada absenței părinților, conform Legii 272/2004 privind protecția si promovarea drepturilor copilului -această situație se va dovedi prin prezentarea hotărârii instanței de judecată privind delegarea drepturilor părintești.

 • 1.2. Situația veniturilor familiei

Ajutorul financiar se acordă lunar pentru fiecare copil de vârstă preșcolară familiilor care au venituri nete pe membru de familie de până la 3500 lei pe lună. Ajutorul financiar acordat va fi diferențiat în funcție de veniturile nete realizate, după cum urmează:

 • • 710 lei/lună - pentru venituri nete pe membru de familie de până la 2100 lei/lună

 • • 550 lei/lună - pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse între intre 2101

- 2500 lei/lună

 • • 390 lei/lună - pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse intre 2501 -

3000/lună

 • • 250 lei/lună - pentru venituri nete pe membru de familie cuprinse intre 3001 - 3500

lei/lună

Venitul pe membru de familie va fi determinat prin calcularea mediei veniturilor nete realizate de beneficiar si de membrii familiei in ultimele 6 luni anterioare solicitării dreptului la ajutor financiar. în acest scop, persoana solicitantă va prezenta documente privind veniturile nete realizate de membrii familiei în ultimele 6 luni. Acestea pot fi adeverințe eliberate de angajator sau de entități asimilate acestuia sau adeverințe emise de organul fiscal de care aparține solicitantul. precum si declarația fiscală în situația în care solicitantul obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură.

Pentru calcularea veniturilor solicitantului și ale familiei acestuia, nu se iau în calcul: alocația pentru susținerea familiei, alocația de stat pentru copii, bugetul personal complementar lunar și prestațiile sociale acordate persoanelor cu handicap ( în baza Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), bursele școlare, tichetele sociale pentru pentru stimularea participării la învățământul preșcolar, sprijinul financiar oferit prin programul “Bani de liceu", veniturile obținute din activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (conform Legii 52/2011), sumele ocazionale acordate ca despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

 • 1.3. Situație profesională solicitant

Poate beneficia de ajutorul financiar părintele/reprezentantul legal al copilului care este angajat cu contract individual de muncă ori în baza unui raport de serviciu, desfășoară activitati independente, obține venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură sau piscicultură ori execută o funcție de demnitate publică sau asimilată. Pentru a dovedi această situație, persoana solicitantă va prezenta o adeverință emisă de angajator; vor prezenta adeverințe de la angajator ambii părinți daca se ocupă împreună de creșterea și îngrijirea copilului.

Pot beneficia de sprijin financiar și persoanele șomere, indemnizate sau care se află în evidența agenției locale pentru ocuparea forței de muncă ca fiind persoane în cautarea unui loc de muncă și care nu au refuzat maxim două oferte de muncă din partea agenției locale pentru ocuparea forței de muncă. în aceasta situație, se va prezenta o adeverința de la acesată instituție în care va fi precizată situația persoanei șomere.

Nu poate beneficia de ajutorul financiar:

 • • persoana care are calitatea de asistent maternal profesionist față de copilul pentru care solicită sprijinul financiar;

 • • persoana la care este instituită măsura de plasament în regim de urgență, conform art. 59 lit. b) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • persoana care este asistentul personal al copilului sau care beneficiază de indemnizația prevăzută de art 42, alin. 4 din Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • • solicitantul se află în concediul de creștere a copiilor conform art.2 sau art.31 din O.U.G. nr. 111/2010, aprobata prin Legea 132 cu modificările si completările ulterioare;

 • • persoana care nu și-a achitat impozitele și taxele față de bugetul local pentru bunurile pe care le dețin în proprietate.

 • 2. Etapele obținerii ajutorului financiar:

Pentru acordarea ajutorului financiar familiilor cu domiciliul în sectorul 6 care au în îngrijire copii cu vârstă preșcolară pentru plata serviciilor de bone, sunt necesare următoarele demersuri și prezentarea următoarelor documente din partea solicitanților:

 • 2.1 Cerere din partea solcitantului pentru acordarea ajutorului financiar - completată la sediul instituției din Al. Istru nr. 4 sau transmisă prin mijloace de comunicare Online sau prin poștă. Prin cererea înaintată, se va menționa și forma sub care solicitantul dorește primirea ajutorului financiar - numerar sau prin virament bancar.

 • 2.2 Declarație din partea solicitantului în care se vor consemna, pe proprie răspundere, în mod expres următoarele puncte:

'S că fiul/fiica, pe care îl/o are în grijă și pentru care solicită ajutorul financiar nu este inscris/ă la gradiniță/cresă, precum și faptul că ca nu a retras copilul de la creșă/gradinită și nu a refuzat un loc la creșă grădiniță.

J că, în cazul în care va încasa în mod necuvenit sume de bani cu titlu de ajutor financiar pentru plata unei bone, consimte ca sumele respective să fie recuperate din alte forme de beneficii sociale virate de către Agenția de Plăți și Inspecție Socială.

J Că, pentru verificarea informațiilor privind veniturile și/sau situația socio-familială este de acord cu verificarea informațiilor prin intermediul instituțiilor abilitate cu care instituția noastră are colaborare sau prin demersuri directe în mediul de aparteneță (consultarea programului PatriVem, realizarea unor vizite în familie, discuții cu persoane care pot oferi informațiii despre situația familială).

Cererea și declarația cuprinzând punctele enumerate mai sus pot fi completate pe tipizatul care va fi pus la dispoziția persoanelor interesate pentru obținerea ajutorului financiar sau pot fi concepute de solicitant, cu respectarea punctelor enumerate, si transmise instituției prin mijloacele de comunicare uzuale.

 • 2.3 Prezentarea de către solicitant a documentelor justificative privind situația socio-economică a familiei:

 • • copie după documentele de identitate sau de stare civilă ale solicitantului si ale membrilor familiei, copia documentului care atestă calitatea de reprezentant legal al copilului/copiilor pentru care se solicită ajutorul, adeverințe și alte documente privind veniturile nete realizate de membrii familiei in ultimele 6 luni, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, indemnizații, alocații, și ajutoare cu caracter permanent, obligații legale de întreținere.

 • • Copie extras de cont solicitant

 • • adeverință de la Agenția locală pentru ocuparea forței de muncă pentru persoanele aflate in șomaj sau care sunt in căutarea unui loc de muncă, după caz.

 • • adeverință de la serv impozite sit taxe sect 6- din care să reiasă situația plății taxelor și impozitelor către autoritatea locală de către solicitant.

 • 2.4 Prezentarea de către solicitant a copiei precontractukii sau contractului încheiat între acesta și firma la care este angajată bona sau contractul încheiat cu bona care este persoană fizică autorizată. De asemenea, este necesară și prezentarea documentului in baza căruia se desfasoară activitatea de bonă, respectiv contractual încheiat intre bonă si persoana juridică sau încheiat cu bona în calitate de persoană fizică autorizată. Prezentarea documentelor privind îndeplinirea condițiilor necesare exercitării profesiei de bonă.

 • 3 Evaluarea eligibilității solicitantului și stabilirea dreptului de acordarea a ajutorului financiar

Pe baza documentelor depuse, se vor realiza verificările privind situația socio-economică a familiei solicitantului, respectiv interogarea bazei Anaf prin Programul PatriVem, ancheta sociala la domiciliu, daca este cazul.

în urma analizării documentelor existente la dosar, reprezentantul Direcției pentru Protecția Copilului va întocmi un referat de specialitate în care va consemna îndeplinirea sau neîndeplinirea de către solicitant a condițiilor de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar si, prin urmare, se va propune acordarea sau neacordarea sprijinului financiar solicitat.

Referatul, alături de docmentele existente în dosar, va fi înaintat spre aprobare directorului executiv, si, respectiv, directorului general al instituției. Ulterior, în urma vizării soluției propuse de către conducerea instituției, se va înainta dosarul care Primarul Sectorului 6 cu propunerea de emitere a Dispoziției de admitere, respectiv de respingere a acordării ajutorului financiar solicitat pentru servicii de bonă.

Ulterior, primarul Sectorului 6 va emite Dispoziția de admitere sau respingere a dreptului de ajutor financiar care va fi adusă la cunoștința solicitantului de către reprezentantul Direcției pentru Protecția Copilului în cel mult 10 zile de la emitere.

Solicitarea pentru acordarea ajutorului financiar va fi soluționată în termen de cel mult 60 de zile de la depunerea cererii și a documentelor doveditoare necesare. Dreptul la ajutorul financiar se stabilește începând cu luna următoare depunerii cererii.

După emiterea dispoziției de admitere a cererii de acordare a ajutorului financiar, se va încheia un contract cu beneficiarul în care va fi stipulată perioada legală de acordare a ajutorului financiar (până la împlinirea vârstei de 6 ani a copiHui), condițiile specifice de acordare, precum și necesitatea ca beneficiarul să informeze periodic instituția noastră despre menținerea condițiilor de acodare a ajutorului financiar. Prin semnarea contractului, beneficiarul ajutorului financiar se oblige să transmită la fiecare 6 luni o declarație prin care susține menținerea condițiilor acordare; de asemenea, se obligă să aducă la cunoștința Direcției pentru Protecția Copilului, serviciul de resort, orice modificare care va interveni în situația socio-economică a familiei în perioada în care va beneficia de ajutorul financiar.

în urma emiterii dispoziției de acordare a ajutorului financiar, se va solicita eliberarea sumelor reprezentând ajutorul financiar eligibil către Direcția Ecomonică. în acest sens, va fi realizat și transmis un referat către serviciul Economic in care se vor trece datele necesare pentru plata sumelor respective - plata se poate face in cont sau numerar.

 • 4 . Monitorizare acordare sprijin financiar, condiții în care se suspendă sau încetează ajutorul financiar

  • 4.1 Monitorizare acordare sprijin financiar

Ulterior acordării ajutorului financiar, solicitantul trebuie să depună la Direcția pentru Protecția Copilului, la serviciul de resort, la un interval de 6 luni, o declarație pe proprie răspundere conform careia se mențin condițiile de acodarea a ajutorului financiar. în situația in care se depășește cu 30 de zile termenul în care solicitantul trebuie să depună declarația respectivă, dreptul la ajutorul financiar încetează. Un nou drept poate fi stabilit după depunerea unei noi cereri și a documentelor doveditoare.

în situația în care apar modificări în situația socio-economică a familiei solicitantului, în componența familiei sau referitoare la copii, solicitantul trebuie să comunice în scris aceste modificări si să prezinte documente justificative Direcției pentru Protecția Copilului in termen de 10 zile de la producerea lor. în situația in care, in urma modificărilor apărute, se modifică cuantumul ajutorului financiar acordat, se va realiza un alt referat de specialitate si se va solicita emiterea unei Dispoziții a Primarului Sectorului 6 de modificare a cuantumului ajutorului financiar. Noua dispoziție va fi comunicată beneficiarului in termen de 10 zile de la aprobare.

 • 4.2 . Plata ajutorului financiar se suspendă in următoarele situatii:

 • • Se returneaza 3 mandate poștale consecutive cu ajutorul financiar

 • • în caz de suspiciune sau sesizare privind modificarea condițiilor de acordare care implică faptul că familia nu mai îndeplinește condițiile de eligibilitate. Ca urmare a acestei situații, reprezentantul Direcției pentru Protecția Copilului întreprinde demersurile necesare pentru clarificarea suspiciunii sau a situației semnalate astfel că va solicita familiei documente sau informații care sunt de natură să clarifice situația semnalată. După derularea verificărilor necesare, se poate relua plata ajutorului financiar dacă se dovedește că familia îndeplinește condițiile de eligibilitate necesare. în situația in care se constată, în urma verificărilor efectuate, incasarea de către solicitant a unor sume cu titlu de ajutor financiar în mod necuvenit, se va proceda la recuperarea acestora prin intermediul Agenției Naționale de Prestații si Inspecție Socială, pe baza declarației date de solcitant la momentul depunerii cererii de acordare a ajutorului financiar.

 • 4.3 Plata dreptului la ajutor financiar încetează în următoarele situații:

 • • La împlinirea de către copil a vârstei de 6 ani

 • • în urma decesului copilului

 • • în urma integrării copilului în sistemul de creșă/grădiniță

 • • în situația în care incetează activitatea bonei

 • • Atunci când se schimbă domiciliul solicitantului în altă localitate

 • • Nu mai sunt îndeplinute criteriile de eligibilitate

 • • Atunci când beneficiarul nu depune declarația semestrială de menținere a condițiilor necesare de acordare a ajutorului financiar în termenul prevăzut de 30 de zile.

La încetarea dreptului la ajutor financiar se solicită, prin referat de specialitate, emiterea de către Primarul Sectorului 6 dispoziția de încetare a ajutorului financiar.