Hotărârea nr. 103/2020

HCL 103 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi EduCare”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020. a proiectului „Centrul de zi EduCare”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Educare

Văzând Raportul de specialitate nr. D/9943/26.05.2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere :

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 217/27.08.2019 privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare, din bugetul local, în anul 2020, pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și categoriile de cheltuieli pentru care acestea pot solicita subvenții din bugetul local;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 180/30.08.2018 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii;

H.C.G.M.B. nr. 172/30.04.2020 privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 6 de a hotărî cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația Educare, în vederea derulării proiectului ”Centrul de zi EduCare”;

 • - Raportul de atribuire subvenții asociațiilor și fundațiilor în baza Legii nr. 34/1998 pentru anul 2020, cu nr. D/25779/20.11.2019;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1 153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a) precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 397.160 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de zi EduCare”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația Educare, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 103

Data: 25.06.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(dprimarie6.ro

facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA A la H.C.L. Sector 6 nr

FISA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

 • 1. Unitatea de asistentă socială:

Denumirea:Asociatia Educare

Tipul de unitate:Centrul de zi EduCare

 • 2. Sediul unității de asistență socialăAleea Domnișoara Pogany, nr 1, vila 1, București, Sect 6 (localitatea, strada, nr., sector/județ), tel.0766 191 100 / 0720 707 102

 • 3. Justificarea unității de asistență sociala în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Dacă în anul 2000, unul din 88 de copii prezentau simptomele sindromului Autism, și 1 din 300 , simptomele sindromului Dravet, în prezent în România , se diagnostichează aproximativ 1 copil la 36, ca având elemente TSA sau prezentând simptomatologia Autismului Virtual. Din păcate aceste simptome vin la pachet cu dezorganizarea familială, atât datorată lipsei de informare și consiliere, cât și costurile mari ale unei terapii venite în ajutorul copiilor. Centrul de Zi, prin fondurile strânse, încearcă să asigure integral pachetul de terapie al copiilor, cazuri sociale, sau măcar parțial , pachetele pentru familiile cu dificultăți financiare ai căror copii au nevoie teterapie zilnică și integrare. Ne dorim să integrăm și să oferim cât mai multor copii șansa unei recuperări, și din aceste motive avem nevoie de susținerea comunității, noi oferind spațiu și personal specializat. Problemele cu care comunitatea se confruntă în acest moment, sunt atât lipsa de persoane implicate, în dezvoltarea de programe de integrare și susținere socio-psiho-emoționale atât pentru părinți cât și pentru copii. In ultimul timp ne-am propus să organizăm constant evenimente de Fund Rasing, pentru a veni în sprijinul familiilor care întâmpină dificultăți financiare, iar Echipa Educare face eforturi pentru ca fondurile strânse să fie semnificative și să venim în sprijinul celor care au nevoie de susținere. Știm că nevoia de susținere este mare, însă în realitate, este pentru un număr limitat de copii, plus că este necesar ca familia să continue programul de terapie și acasă ,să depună eforturi pentru a găsi terapeuți care să poată continue terapia din Centru. Insă aceștia trebuie formați, școliți și adaptați pe nevoile copiilor. Pentru toate acestea este nevoie de multă susținere financiară, drept urmare apelăm la subvenții și ajutor oferit de diverse organizații ale statului.

Descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

Principalele probleme în ceea ce privește integrarea copiilor cu dizabilități în societate, recuperarea lor și orientarea psiho emoțională, sunt lipsa fondurilor, informarea persoanelor ce interacționează cu acești copii, lipsa personalului specializat sau format pe nevoile copiilor (shadow) și deschiderea spre ajutorarea acestora (sponsorizări, voluntariat);

Precizați, dacă este cazul, alți furnizori de servicii de asistență socială existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;

Precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială;

 • - formarea de însoțitori (shadow) care să răspundă nevoilor copiilor, în mod real și legal* programe de terapie alternativă și terapii complementare oferite gratuit copiilor cu nevoi speciale și părinților acestora.

 • 4. Serviciile de asistență socială acordate.

Suntem o organizație non-profit, care are misiunea de a oferi fiecărui copil cu nevoie speciale, suportul, prietenia și incluziunea pe care o merită. Activăm în domeniul socio-psiho-emoțional al copilului încă de la faza de puericultură, prin mijloce de ludoterapie și terapii psiho-motrice, iar pentru părinții ori reprezentanții legali ai acestora oferim o mai bună informare, prin resurse proprii, work-shopuri și ateliere create special pentru ei, susținute de specialiști din domeniul psihologiei, medicinei, resurselor uname și juridic. Ca și terapii oferim: consiliere și integrare psihopedagogică, logopedie, terapie cognitiv-comportamentală, terapie ocupațională, meloterapie, terapie prin arte combinate, mind FullArt exercise, terapie de stimulare senzorială. Viziunea noastră este participarea și suportul pentru dezvoltarea comunităților și a unei societăți în care acțiunile fiecăruia dintre noi sunt voluntare, neîngrădite , izvorâte din adevărata dorință de implicare (rezumați în maximum 10 rânduri).

 • 5. Date despre persoanele asistate:

  • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente în București, sector 6 (precizati localitatea/localitatile)

  • 5.2. Numărul de persoane asistate social: 12

  • 5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate

In urma unei evaluări și anamneze, în funcție de nevoile copiilor, atât din punct de vedere financiar cât și psihologic/terapeutic se elaborează un plan de intervenție personalizat pe baza documentelor medicale, psihologice si neurologice.

 • 6. Descrierea unității de asistență socială:

  • 6.1. Funcționează din anul 2017

  • 6.2. Planificarea activităților

 • - Oferirea programelor de recuperare specializate prin terapie comportamentala aplicată pentru copiii cu dizabilitati- Decembrie 2018

 • - Creșterea șanselor de integrare a copiilor în învățământul de masă prin intervenție timpurie facilitând astfel integrarea lor socială - Ianuarie 2019

 • - Oferirea serviciilor de specialitate necesare pentru abilitare - reabilitare - Februarie 2019

 • - Oferirea serviciilor de specialitate necesare pentru abilitare - reabilitare - Martie 2019

 • - Prevenirea abandonului și a institutionalizării copiilor cu dizabilități - Aprilie 2019

 • - Acțiuni de strângere de fonduri- Mai 2019

 • - Acțiuni de informare si sensibilizare - Iunie 2019

 • - Cursuri - Iulie 2019

Grupuri țintă : copii cu dizabilități care frecventează sau nu alte centre de recuperare din București, cu nivel scăzut de dezvoltare al abilităților de viată, nivel financiar minim, nevoie majoră de terapie și susținere psihopedagogică.

Activitățile principale ale Centrului sunt : activități de evaluare individuală a beneficiarilor, activități de informare în școli și grădinițe pentru impicarea copiilor cu dizabilități în rândul copiilor tipici cât și implicarea părinților în activități specifice sau participarea la cursuri de formare (shadow).

Din numărul total al grupurilor țintă, în proporție de 75% au fost evaluați înainte de începerea activităților specifice de terapie, au evoluat în mod corespunzător și au participat la diverse evenimente. Părinții au încheiat convenții cu Asociația și contracte de voluntariat.

Activități planificate:

 • • Consilierea si informarea familiei; J                                                             7

 • • Evaluâări periodice;

 • • întocmirea planului personalizat de intervenție;

 • • întocmirea și urmărirea planului de intervenție;

 • • Activități de recuperare prevăzute în PPI;

 • • Asigurarea spațiului adecvat în funcție de tipul deficienței;

 • • Activități recreative de socializare;

 • • Colaborarea cu școlile privind integrarea în învățământul de masă;

 • • Monitorizarea rezultatelor școlare;

 • • Sprijin și îndrumare în efectuarea temelor școlare;

 • • Colaborare cu profesioniștii și instituții relevante;

 • • Informare și documentare;

 • • Asigurarea activităților de socializare, recreative și educaționale;

 • • Terapie ocupațională;

 • • Logopedic;

 • • Dezvoltarea abilităților de autocontrol;

 • • Psihoterapie;

 • • Sprijin pentru orientarea școlară;

 • • Consiliere psihologică a copiilor cu dizabilități;

 • • Consiliere și sprijin pentru părinți;

 • • însușirea conduitelor în scopul integrării copilului cu handicap;

 • • Implicarea personalului în vederea creșterii gradului de integrare socio-profesională a copiilor;

 • • Prevenirea , identificarea , semnalarea evaluarea și soluționarea suspiciunilor de abuz;

 • • Grupuri de suport și informare.

(în maximum 3 pagini descrieți activitățile derulate în unitatea de asistență socială și planificarea acestora).

 • 6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului

Proiectul subvenționat „Diferit nu înseamnă izolat”- Parteneri Child Education &Care Centrul educațional Academia Piticilor, Microsoft, Școala generală nr. 206, Liceul teoretic Brătianu, Speed Fire, Adeona Kindergarten;

 • - incluziunea socială și educațională a copiilor cu dizabilitati prin terapii și activități educative alături de copii tipici., (prezentați în copie convențiile de parteneriat)

 • - întărirea diferențială a comportamentelor pozitive, prin expunerea copiilor cu dizabilități la viața socială a comunității,

 • - selectarea adecvată a programelor pentru generalizarea abilităților fiecărui copil.

Toate parteneriatele au ca scop integrarea și incluziunea socială a copiiilor cu nevoi speciale în cadrul societății sau comunității din sector.

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

  • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate

 • * anchete sociale și anamneză

 • * plan individualizat,

^contract de furnizare de servicii sociale,

 • * raport de evaluare inițială,

 • * raport de evaluare complexă

(înainte de a descrie instrumentele de lucru utilizate, menționați numele standardului de calitate aplicat și actul normativ prin care a fost aprobat)

 • 6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială.

 • - La solicitarea familiei beneficiarului, în urma semnalării unei situații de nevoie socială

 • - La solicitarea unui serviciu public de asistență socială din subordinea autorităților administrației publice locale

 • - La solicitarea unui furnizor de servicii publice/sociale

Procesul de acordare are ca etape :

 • - evaluarea inițială

 • - elaborarea planului de intervenție

 • - evaluarea complexă

 • - elaborarea planului individualizat de asistență și îngrijire

 • - implementarea măsurilor prevăzute în planul terapeutic

 • - monitorizarea si reevaluarea

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

 • a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

 • - suprafața locuibilă/persoana asistată: 9,954 m2.;

 • - condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor: 1 -2 pers/camera de lucru.;

 • - condiții de petrecere a timpului liber: curte exterioară/ living;

 • - condiții de comunicare cu exteriorul:două uși de comunicare;

 • - condiții de servire a mesei: spațiu amenajat.;

 • - alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate:

Integrarea și însoțirea în grădinițe/școli, activități extracuriculare, tabere, excursii, workshopuri ;

 • - grupurile sanitare: 2 la 10 persoane asistate;

 • - 1 lavabou la.................-...............persoane asistate;

 • - 1 duș/cadă la 1 persoane asistate;

 • - condițiile de preparare și servire a hranei..........-

 • b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:

 • - frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână:

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia.............-

 • - posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență:........-

 • - condiții de transport al mesei:......................-

 • - operativitatea intervenției:................-

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/personae asistate)

Psiholog clinician, Psihopedagog, Medic, Asistent medical, Shadow, Terapeut, Educator

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite:

Cutia de sesizări și reclamații, Registru reclamații, Cerere scrisă

 • 7. Resurse umane:

  • 7.1. Numărul total de personal: 12, din care:

 • - de conducere 4.;

 • - de execuție 8.;

 • - cu contract individual de muncă 7;

 • - cu contract de voluntariat 5, din care...............-..........persoane vârstnice.

 • 7.2. Personal de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate auxiliar.

Se completează pentru fiecare funcție:

Funcția/profesie/ocupație/calificare/încadrarea în Clasificarea ocupațiilor din România (șase caractere):

 • a) psiholog terapeut in specialitatea psihologie clinica COR 263401 ;

 • b) psiholog logoped in specialitatea psihopedagogie speciala COR 263408;

 • c) medic in specialitatea ortopedie COR 221201;

 • d) logoped COR 226603;

e jsecretara COR 412001;

 • f) asistent social COR 263501;

 • g) animator socioeducational COR 516907;

 • h) terapeut ocupațional COR 263419;

 • i) terapeut în specialitatea art terapie COR 263504 ;

 • j) manager centru COR 112039;

 • k) asistent medical COR 222101;

 • 1) îngrijitoare copii COR 531101.

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială: - număr: 10

 • - responsabilități: Acordarea de servicii psihopedagogice , de recuperare și formare a abilităților de viață independentă, dezvoltarea socio culturală și educațională

 • 8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Ion

Prenumele: Ruxandra Mihaela

Profesia: psiholog psihopedagogie specială

Funcția în asociație/fundație/cultul recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii

sociale potrivit legii: Psiholog psihopedagog

Angajat cu contract individual de muncănr . 7/21.01.2019

 • 9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea):

-construcții:.............................................................................-....................................................

 • - terenuri:

 • - alte mijloace fixe:

 • - mijloace de transport:

 • 10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției:

Atingerea scopurilor și obiectivelor prevăzute în statutul Asociației

Ajutarea și integrarea cât mai multor copii, prin acordarea gratuită a terapiilor oferite de

specialiștii noștri

Menținerea și îmbunătățirea calității vieții pentru beneficiarii centrului

Asigurarea condițiilor igienico sanitare și a personalului specializat

Scăderea riscului de excluziune școlară

Scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului cu nevoi speciale

Reintegrarea în sistemul educațional prin intermediul terapiilor de specialitate

Director genera! D.G.A.S.P.C. Sector 6

Președinte Asociația Educare

ANEXA B

Ia H.C.L. Sector 6

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2020

Denumirea unității de asistență socială: ASOCIAȚIA EDUCARE -

Proiect: CENTRUL DE ZI EDUCARE

Sediul: Aleea Fantana lui Narcis 25, sect 6 / Punct de lucru: Aleea Domnișoara Pogany nr. 1, vila 1, sector 6, București

I.Bugetul

lei

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Nr.crt.

Venituri totale ,din care:

537 160

1.

Venituri ale asociației/fundației/cultului recunoscut în România, acreditat ca furnizor de servicii sociale potrivit legii:1

140 000

33 750

33 750

33 750

33750

2.

Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

397 160

99.290

99.290

99.290

99.290

2-3

Cheltuieli totale, din care:

532 540

133135

133135

133135

133135

1.

Cheltuieli de personal4

345 600

86 400

86 400

86 400

86 400

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

26 840

6 710

6710

6710

6710

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

18 000

4 500

4 500

4 500

4 500

4.

Cheltuieli cu iluminatul

3 600

900

900

900

900

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

70 000

17 500

17 500

17 500

17 500

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

18 000

4 500

4 500

4 500

4 500

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

10 000

2 500

2 500

2 500

2 500

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

8 000

2 000

2 000

2 000

2 000

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

4 000

1 000

1 000

1 000

1 000

10.

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

5 500

1375

1375

1375

1375

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

0

0

0

0

0

12.

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

23 000

5750

5750

5750

5750

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicită subvenție.

lei

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție în baza Legii 34/1998

Din venituri proprii

1.

Cheltuieli de personal4

345 600

283 160

62 440

2.

Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

26 840

15 000

11 840

3.

Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

18 000

12 000

6 000

4.

Cheltuieli cu iluminatul

3 600

2 000

1 600

5.

Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

70 000

60 000

10 000

6.

Cheltuieli cu materialele didactice pentru persoanele asistate

18 000

10 000

8 000

7.

Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

10 000

0

10 000

8.

Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și insoțitorii lor

8 000

0

8 000

9.

Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

4 000

0

4 000

10.

Cheltuieli cu materialele pentru curățenie pentru persoanele asistate

5 500

3 000

2 500

11.

Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială5

0

0

0

12.

Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc.)

23 000

12 000

11 000

TOTAL

532 540

397 160

135 380

Director general D.GYA.S.P.C. Sector 6                                           PreședintxfA^ciatiaMducare

Ga bpelaSchiniAer

!• 4”       S&”

i! O £ a i " c co . h tel         /

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ^ li

/     .3" r 4 \

\ o*'0

RuxandraAțih^aela Ion

O' A