Hotărârea nr. 102/2020

HCL 102 – Hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 123729/14.05.2020 întocmit de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile:

H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrației în activitatea de relații cu publicul, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. Sector 6 nr. 327/2016 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. f) și al art. 166 alin. (2) lit. 1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încheierea unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
art. 243 alin. (1) lit. a) 57/2019

lui 6,

Nr.: 102

Data: 25.06.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: pnm67ipnmarie6.ro: facebook. corn/PrimariaSectorului

Anexă la H.C.L. Sector 6 nr.: 102/25.06.2020

ACORD CU PRIVIRE LA ACORDAREA UNUI DREPT DE FOLOSINȚĂ GRATUITĂ

(1) D&D GLOBAL SRL, cu sediul în București,Șos Virtuții, nr. 148, spațiul E48, sector 6, număr de înregistrare la Registrul Comerțului .................., cod unic de înregistrare 15026920, atribut

fiscal RO, număr de cont:...............deschis la.................., reprezentată de..............., în calitate

de.............,

Denumită în continuare „D&D Global"

Și

(2) DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE SECTOR 6, cu sediul în București, str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6, telefon 0214137790, fax 0214137789, cod fiscal 12380248, cont bancar..............deschis la.............., reprezentată de..........

Denumită în continuare „DGITL S6"

Denumite în continuare în mod colectiv „Părțile" și individual „Partea",

Au decis semnarea prezentului acord cu privire la acordarea unui drept de folosință gratuită („Acordul"), în condițiile de mai jos.

Semnatarii Acordului declară că sunt autorizați să semneze acte și să dea declarații angajante în numele Părților reprezentate, iar mandatele relevante nu au expirat la data semnării acestui Acord.

Preambul

 • (A) D&D Global este proprietarul clădirii situată în Sos Virtuții, nr. 148, sector 6, București, construită în baza contractului de asociere nr. 10/06.01.2005, încheiat între D&D Global și Administrația Piețelor Sector 6, contract ce are ca obiect construcția și exploatarea patrimoniului Pieței Agroalimentare Virtuții, denumită în continuare „Centrul Comercial", având dreptul de a încheia contracte ce tin de administrarea curentă a obiectului asocierii.

 • (B) Centrul Comercial include spații de birouri, spații comerciale , zone comune, locuri de parcare, căi de acces interne și externe, spații verzi;

 • (C) DGITL S6 dorește să obțină de la D&D Global un drept de folosință cu titlu gratuit asupra unui spațiu de birouri din cadrul Centrului Comercial pentru a-și stabili în locația respectivă un nou punct de lucru/centru în cadrul căruia DGITL S6 va desfășura activități de birouri și relații cu publicul (program de lucru cu publicul);

 • (D) D&D Global dorește să acorde către DGITL S6 acest drept de folosință cu titlu gratuit asupra spațiului de birouri anterior menționat pentru activități de birouri și relații cu publicul (program de lucru cu publicul) în considerarea faptului că acest lucru va crește notorietatea Centrului Comercial și va crește numărul de vizitatori ai acestuia;

 • 1 . Obiectul Acordului

  • 1.1 . D&D Global acordă DGITL S6 dreptul de folosință gratuită asupra unui spațiu situat în Centrul Comercial, identificat cu numărul [...] având o suprafața de 256 m2, situat conform planului anexat prezentului Acord ca Anexa nr. IA („Spațiul"). în schimbul acestui drept de folosință, DGITL S6 nu va plăti chirie (fiind deci un drept de folosință gratuită). DGITL S6 va plăti D&D Global și utilitățile.

  • 1.2 Măsurători

 • 1.2.1 Măsurarea spațiului se va realiza numai pe suprafața utilă.

 • 1.2.2 Suprafața Finală se va consemna în Procesul -verbal de Predare-Primire a Spațiului.

 • 1.3 înălțimea Spațiului

Părțile sunt de acord că înălțimea Spațiului este de .... m față de nivelul pardoselii.

 • 1.4 Verificarea măsurătorilor

 • 1.4.1 în cazul în care DGITL6 contestă Suprafața Finală consemnată în Procesul-verbal de Predare-Primire a Spațiului, o nouă verificare va fi efectuată de către o persoană autorizată numită de către DGITL S 6, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la Data Predării Spațiului.

 • 1.4.2 Verificarea măsurătorilor Spațiului se va efectua pe cheltuiala DGITL S6, cu excepția cazului în care suprafața rezultată din verificare diferă cu peste 3% (în plus sau în minus) de suprafața consemnată în Protocolul de Predare-Primire a Spațiului, caz în care D&D Global va suporta cheltuielile de verificare a măsurătorilor.

 • 1.4.3 Cu ocazia verificării măsurătorilor, Părțile vor semna un Proces-verbal de Verificare Măsurători.

 • 1.4.4 în caz de verificare a măsurătorilor, Suprafața Finală va fi reprezentată de suprafața determinată ca urmare a acestor verificări, în funcție de care se vor calcula și factura costurile comune și utilitățile, fără a fi necesară încheierea vreunui act adițional la prezentul Acord în acest sens.

 • 2 Predarea Spațiului către DGITL

  • 2.1 Spațiul va fi predat către DGITL S6 în termen de 30 de zile de la data primirii de către D&D Global a Proiectului de Amenajare întocmit de DGITL S6 , pe baza unui Protocol de Predare-Primire a Spațiului semnat de către Părți (în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezentul Acord), în care se va consemna starea Spațiului și condițiile tehnice existente la Data Predării. Data semnării Protocolului de Predare-Primire a Spațiului este denumită în continuare „Data Predării".

Predarea Spațiului va putea fi amânată o singură dată , DGITL S6 fiind notificată în sris cu privire la noua Dată a Predării, prin e-mail, cu cel puțin 7 zile lucrătoare înainte de Data Predării. Data Predării nu va putea fi amânată mai mult de 30 de zile.

 • 2.2 Orice defecte identificate cu ocazia predării Spațiului vor fi cuprinse sub formă de obiecțiuni în Protocolul de Predare-Primire a Spațiului. Defectele vor fi remediate de către D&D Global pe cheltuiala acestuia în maxim 5 zile lucratoare. Ulterior remedierii acestora, D&D Global va notifica DGITL S6 cu privire la faptul că defectele au fost remediate. D&D Global este răspunzător și pentru alte defecte invocate ulterior de către DGITL S6, precum și pentru viciile ascunse (însemnând acele defecte care nu puteau fi descoperite la Data Predării în pofida diligențelor DGITL) sau viciile de structura ale clădirii, indiferent că existau la momentul predării ori au survenit ulterior. Acestea vor fi remediate de către D&D Global pe propria cheltuială, în termen de 7 zile lucratoare de la notificarea transmisă de către DGITL S6.

 • 2.3 în cazul în care se constată defecte sau vicii ale spațiului cu ocazia Predării spațiului, care pot avea un impact asupra activității DGITL 6, acesta este în drept să refuze preluarea spațiului, până la remedierea defectelor sau viciilor. în situația în care acestea nu sunt remediate în termen de 15 zile, DGITL S6 are dreptul să rezilieze contractul și să solicite plata de daune-interese.

 • 3 Deschiderea Spațiului

  3.1 Data Deschiderii

  DGITL se obligă prin prezentul Acord că Spațiul va fi deschis pentru public până la data expirării unui termen de maxim 120 de zile de la Data Predării („Data Deschiderii"), că, la Data Deschiderii, Spațiul va fi în stare de funcționare pentru scopul Activităților Permise și că, începând cu Data Deschiderii, va începe desfășurarea Activităților Permise.

  • 3.2 Aprobări si autorizații ale DGITL și D&D Global

 • 3.2.1 Până cel mai târziu la Data Deschiderii, DGITL S6 va obține pe propria cheltuială, toate aprobările, avizele, licențele și autorizațiile necesare funcționării Spațiului și desfășurării activității DGITL S6, și se obligă să pună la dispoziția D&D Global, cel mai târziu la Data Deschiderii, exemplare în copie ale acestor autorizații.

 • 3.2.2 DGITLS6, pe cheltuiala proprie, se va conforma tuturor legilor, ordonanțelor și regulamentelor, reglementărilor, cerințelor guvernamentale, precum și oricăror aprobări, avize, permise, licențe și autorizații, în vigoare la data semnării prezentului Acord, sau care vor intra ulterior în vigoare, cu privire la utilizarea, ocuparea și folosința Spațiului și cu privire la activitatea desfășurată de DGITL în Spațiu. DGITL S6 va fi direct și exclusiv răspunzător în fața autorităților competente în ceea ce privește respectarea prevederilor legale ce guvernează activitatea sa.

 • 3.2.3 D&D Global garantează DGITL S6 că va deține toate autorizațiile, aprobările și avizele necesare funcționării Centrului Comercial pe toată perioada derulării contractului. D&D Global va fi direct răspunzător față de DGITL S6 în situația în care activitatea DGITL S6 va fi împiedicată sau afectată ca urmare a nerespectării sau neîndeplinirii cerințelor legale referitoare la funcționarea Centrului Comercial. La momentul încheierii acordului D&D Global va prezenta DGITL S6 toate autorizațiile, aprobările și avizele necesare funcționării Centrului Comercial. Dacă D&D Global nu deține toate autorizațiile, aprobările și avizele necesare funcționării Centrului Comercial, acesta se obligă să le obțină până cel mai târziu la Data Deschiderii. Dacă până la dada deschiderii D&D Global nu deține toate autorizațiile, aprobările și avizele necesare funcționării Centrului Comercial, DGITL S6 are dreptul să rezilieze contractul si să solicite plata de daune-interese.

 • 3.3 Lucrările de amenajare și de finisare efectuate de D&D Global

 • 3.3.1 D&D Global va efectua lucrările de amenajare și de finisare a Spațiului pe cheltuiala sa, inclusiv partea ce asigură accesul în Spațiu, emblema și/sau logo-ul, astfel cum acestea sunt reflectate în Planul Conceptual al Spațiului atașat la prezentul Acord în Anexa nr. 1B, pe baza proiectului întocmit de DGITL S 6 . Lucrările de amenajare și de finisare a Spațiului prevăzute în prezentul articol, astfel cum acestea sunt reflectate în Planul Conceptual al Spațiului din Anexa nr. 1B și detaliate în Lista de Responsabilități din Anexa nr. 3 la prezentul Acord („Lucrările de Amenajare") vor fi realizate de D&D Global până la Data Predării, sub rezerva ca DGITL S6 va intocmi si va preda către D&D Global Proiectul de Amenajare in forma stipulata de Acord si îndeplinind cerințele legale si contractuale relative la calitatea in construcții.

 • 3.3.2 Pe baza Planului Conceptual al Spațiului atașat la prezentul Acord în Anexa nr. 1B, DGITL S6 va pregăti proiectul pentru Lucrările de Amenajare și îl va supune aprobării de către D&D Global. D&D Global poate solicita DGITL S6 modificarea Proiectului de Amenajare numai dacă există impedimente tehnice atât timp cât acestea nu contravin obligațiilor legale de desfășurare a activității DGITL S6. Proiectul de Amenajare, în forma aprobată de D&D Global, va fi predat către D&D Global.

 • 3.4 Lucrările DGITL

 • 3.4.1 DGITL S6 va echipa Spațiul cu tot mobilierul și echipamentul necesar pentru începerea activității sale în Spațiu, pe cheltuiala sa, până cel mai târziu la Data Deschiderii.

 • 4 Destinația Spațiului. Obligații privitoare la folosința Spațiului

  • 4.1 DGITL S6 declară că Spațiul va fi utilizat exclusiv pentru a desfășura activități de birouri și relații cu publicul (program de lucru cu publicul) specifice instituției sale.

  • 4.2 DGITL S6 se obligă să mențină Spațiul funcțional, deschis si accesibil publicului, începând cu Data Deschiderii Spațiului, pe toata durata programului său de funcționare, și anume: luni, marți, joi - 8.30 - 16.30, miercuri - 8.30 - 18.30 și vineri - 8.30 - 14.00.

DGITL S6 va putea modifica programul de funcționare conform prevederilor legale și deciziilor interne.

Prin spațiu 'funcțional', Părțile înțeleg menținerea Spațiului dotat și echipat cu echipamentele și personalul adecvat, după cum va fi necesar pentru desfășurării în mod curent, efectiv și continuu a activității DGITL S6.

 • 4.3 D&D Global se obligă să asigure accesul permanent la spațiul folosit de DGITL S6. Accesul personalului/colaboratorilor DGITL S6 la Spațiul folosit pe toată perioada cât este deschis Centrul Comercial. Accesul publicului va fi permis pe toată durata programului de funcționare a DGITL S6.

 • 4.4 Prin prezentul Acord, D&D Glogal se obligă să despăgubească DGITL S6 pentru orice prejudicii cauzate acestuia din urmă ca urmare a încălcării obligațiilor asumate de D&D Global prin prezentul Acord sau din orice faptă sau neglijență a D&D Global sau a vreunui reprezentant, angajat al D&D Global. D&D Global răspunde de întreruperea serviciilor publice și a serviciilor comune inclusiv electricitatea, încălzirea, aerisirea și sistemul de prevenire a incendiilor, care sunt cauzate de culpa D&D Global.

 • 5 Durata Acordului

  • 5.1 Prezentul Acord este încheiat pe o durată de 5 (cinci) ani, calculată începând cu Data Predării Spațiului către DGITLS6 („Durata")..

  • 5.2 Exceptând situațiile în care prezentul Acord prevede altfel, Durata Acordului se poate prelungi numai prin act adițional scris, semnat de ambele Părți cu cel puțin 6 luni anterior datei de expirare.

 • 6 .     Cheltuieli Comune

  6.1 Obligația de plată a Cheltuielilor Comune. Definiție

  începând cu Data Deschiderii, DGITL S6 va avea obligația de a plăti către D&D Global o contribuție lunară la Costurile Comune, contribuție ce va fi determinată ca Euro/mp/lună în conformitate cu Articolul 6.3 de mai jos.

  • 6.2 Definirea Costurilor Comune

 • 6.2.1 „Costuri Comune" înseamnă costurile legate de serviciile furnizate de D&D Global, constând în iluminarea spațiilor comune, ventilație, climatizare, întreținerea, salubrizarea, dezinsecția, deratizarea, paza, consumul de apă.

 • 6.2.2 „Spațiile Comune" înseamnă toate zonele și spațiile interioare și exterioare din cadrul Centrului Comercial care nu sunt destinate folosinței exclusive, deservind sau fiind destinate folosirii de către toți locatarii.

 • 6.3 Plata Cheltuielilor comune

 • 6.3.1 D.G.I.T.L. Sector 6 va plăti o contribuție lunară în costurile comune, la costurile comune în valoare de 3 euro /mp, pe toată durata contractului, calculată la suprafața de 256 mp.

Valoarea contribuției lunare a costurilor comune a fost stabilită având în vedere situațiile financiare ale D&D Global din care rezultă că valoarea costurilor comune pe mp în ultimii 2 ani nu a fost mai mică de 3 euro /mp.

 • 7 Utilități

  • 7.1 începând cu Data Predării Spațiului către DGITL S6, acesta va plăti costurile legate de utilitățile aferente folosinței Spațiului.Părțile convin că utilitățile asigurate de D&D Global în Spațiu vor fi apa (inclusiv menajera si apa uzata) și energia electrică, iar DGITL S6 va plăti costurile și cheltuielile legate de consumul de apă și de energie electrică către D&D Global la prețul prevăzut în contractul dintre D.&D. Global și furnizorul de utilități. Orice alte utilități (cum ar fi servicii de telefonie și internet) vor fi contractate direct de către DGITL S6, și iar costurile și cheltuielile aferente vor fi plătite de către acesta din urmă direct către furnizorii respectivelor utilități.

  • 7.2 DGITL va avea instalat un contor individual pentru măsurarea consumului de utilități aferente Spațiului.

  • 7.3 Plata către D&D Global va fi efectuata pe baza consumurilor înregistrate, in termen de 30 zile calendaristice de la data comunicării către DGITL S6 a facturii de utilități.

 • 8 Termeni și condiții suplimentare care guvernează plățile

  • 8.1 Dacă în cuprinsul Acordului nu se prevede în mod expres altfel, toate sumele datorate de DGITL S6 potrivit prezentului Acord vor fi plătite în RON, la cursul de schimb al Băncii Naționale a României Euro/Ron, din ziua emiterii facturii de către D&D Global..

  • 8.2 In fiecare caz când, potrivit prezentului Acord, DGITL S6 este obligat să achite o sumă de bani, o astfel de sumă va fi purtătoare de TVA.

  • 8.3 Exceptând situațiile în care se prevede în mod expres altfel, atunci când sumele datorate de DGITL S6 către D&D Global potrivit prezentului Acord sunt exprimate în EURO, aceasta va fi și moneda care va constitui baza de calcul a sumelor respective. Moneda în care se va efectua plata tuturor sumelor va fi RON.

  • 8.4 După aderarea României la Uniunea Monetară Europeană, toate obligațiile de plata prevăzute de Acord vor fi îndeplinite în EUR.

  • 8.5 Părțile convin că prin an financiar se înțelege perioada de 12 luni cuprinsa intre 01 ianuarie și 31 decembrie a fiecărui an calendaristic.

 • 9 Panouri Informative.

  • 9.1. DGITL 56 va avea dreptul de a amplasa, conform prevederilor legale, steagul și sigla pe edificiu și în interiorul acestuia, la intrarea in Spațiu, în condițiile impuse de dispozițiile legale aplicabile, precum și informații privind programul de funcționare și alte informații legate de activitatea sa pe vitrinele Spațiului.

 • 10 Lucrările de întreținere și modificare a Spațiului survenite după Data Deschiderii

  • 10.1 DGITL   S6 se obligă să păstreze Spațiul în bune condiții și în stare de folosință

corespunzătoare, iar, în măsura în care sunt necesare lucrări de reparații, conservare și întreținere curentă a Spațiului acestea cad în sarcina DGITL S6 .

 • 10.2 DGITL S6 va efectua toate lucrările de întreținere curentă necesare, lucrări de instalații și reparare, cu excepția lucrărilor de reparație și întreținere a structurii clădirii.

 • 10.3 Toate lucrările de construcție, toate modernizările și schimbările aduse Spațiului după Data Predării, necesare DGITL S6, vor fi efectuate de către DGITL S6 pe cheltuiala sa.

 • 10.4 Perioada de efectuare a lucrărilor se va stabili de comun acord cu D.&D Global, chiar dacă această perioadă se va situa în afara programului de funcționare a Centrului Comercial.

 • 11 Lucrări de modernizare și întreținere a Centrului Comercial

  • 11.1 D&D Global va avea dreptul de a efectua lucrări de reparații, modernizare, reconstrucție, dezvoltare, reconfigurare sau modificare a Centrului Comercial, atât pe zonele interne cât și pe cele exterioare, de remediere a viciilor și orice lucrări de urgență, în clădirea Centrului Comercial, însă fără a împiedica sau afecta activitatea DGITL S6

  • 11.2 în cazul în care efectuarea oricăror lucrări din categoria celor prevăzute de articolul precedent necesită accesul în spațiul ocupat de DGITL S6, acesta se se obligă să acorde D&D Global accesul în Spațiu, iar D&D Global se obligă să efectueze lucrările de mai sus în așa fel încât să nu împiedice sau să afecteze desfășurarea activității DGITL S6 . Dacă anumite modificări sau lucrări afectează această activitate D&D Glogal se obligă să efectueze lucrările după orele de funcționare a DGITL S6 sau în zilele nelucrătoare.

  • 11.3 Cu excepția situațiilor de urgență, D&D Global va notifica, în scris, DGITL S6 în avans cu 15 de zile, în legătură cu lucrările ce se vor efectua și va indica data și perioada de efectuare a lucrărilor planificate.

 • 12 Investițiile DGITL în Spațiu

La încetarea din orice motive a Acordului, DGITL S6 va preda spațiul către D&D Global în starea în care a fost predat de D&D Global către DGITL S6, exceptând uzura normală,

 • 13 Asigurarea

  • 13.1 DGITL S6 va încheia și va menține în mod continuu, pe toata Durata Acordului, pe propria cheltuială, o asigurare de răspundere civilă acoperitoare pentru toate riscurile aferente oricăror pretenții ale terților, care apar sau ar putea apărea ca urmare a vătămării fizice, pierderii sau deteriorării proprietății. Contractele de asigurare de răspundere civilă pe care DGITL S6 trebuie să le încheie cu asigurătorul vor acoperi toate riscurile ce pot apărea din sau în legătură cu activitățile desfășurate de DGITL 56 în baza prezentului Acord. Valoarea acestei asigurări nu va putea fi mai mică de 10.000 euro.

  • 13.2 DGITL 56 va contracta și va menține pe cheltuiala proprie, o asigurare cu privire la daunele cauzate proprietății, contra tuturor riscurilor, pentru acoperirea pierderilor sau daunelor aduse bunurilor pe care DGITL 56 le deține, le posedă, le închiriază, le administrează, le deține în garanție sau le controlează. Asigurarea DGITL 56 încheiată cu asigurătorul va cuprinde și toate bunurile mobile, toate dotările, echipamentele, instalațiile montate în Spațiu precum și fațada Spațiului. Contractul de asigurare menționat mai sus va avea o valoare asigurata de cel puțin 50.000 euro și va acoperi, însă nu se va limita, la următoarele riscuri:

 • (a) incendiu, explozie, fulger, prăbușiri ale avioanelor (inclusiv costurile contractate pentru colectarea/transportul molozului și ruinelor);

 • (b) inundații, furtuni, scurgeri de apă în cadrul Spațiului sau ale instalației de încălzire-răcire din cadrul Spațiului;

 • (c) cutremur;

 • (d) tulburări politice si acte teroriste;

 • (e) furt, vandalism;

 • (f) spargerea ferestrelor din exterior și a oglinzilor;

 • (g) scurt-circuite;

 • (h) alte riscuri aplicabile care pot fi contractate în legătură cu sau pot deriva din activitățile desfășurate în cadrul sau din Spațiu de către DGITL S6.

  14


  Forța Majora


 • 14. 1 Pentru scopurile prezentului Acord, eveniment de „Forță Majoră" înseamnă o circumstanță sau eveniment extern, imprevizibil, invincibil și inevitabil, apărut în pofida prudenței, diligenței sau efortului Părții afectate de astfel de circumstanțe, care (a) determină deteriorarea sau distrugerea Centrului Comercial sau oricărei părți a acestuia în măsura în care împiedică utilizarea sau ocuparea Spațiului de către DGITL S6; sau (b) împiedică sau obstrucționează în mod semnificativ îndeplinirea de către Părți a obligațiilor acestora. Evenimentele de Forță Majoră includ, dar fără a se limita la, incendii, tornade, furtuni, inundații și alte condiții meteorologice extreme, război, insurecție, ocupație militară, acțiuni ale autorităților guvernamentale, acte de terorism sau alte cauze sau condiții, blocaje, greve și dispute in industrie, revolte, întreruperi, modificări ale infrastructurii în perimetrul Centrului Comercial (de exemplu, modernizarea de drumuri sau alte căi de comunicare, utilități, etc.).

 • 14. 2 în cazul în care Centrul Comercial este distrus parțial de incendii, dezastre naturale, accidente sau alte cauze care nu pot fi prevenite, dar aceste cauze nu împiedică utilizarea Spațiului sau a oricărei părți a acestuia astfel cum este prevăzut în Acord, Părțile vor decide de comun acord cu privire la continuarea sau încetarea Acordului.

 • 14. 3 Părțile nu vor răspunde una față de cealaltă de încălcarea prezentului Acord, dacă o astfel de încălcare este rezultatul unui eveniment de Forță Majoră, cu condiția ca Partea afectată de un astfel de eveniment să-și fi îndeplinit obligațiile scadente, asumate prin prezentul Acord, nefiind caz de Forță Majoră situația în care, în absența neîndeplinirii obligațiilor, o astfel de circumstanță nu ar fi apărut. Pentru ca Forța Majoră să producă efecte exoneratoare, este necesar ca Partea care invocă Forța Majoră, certificată de CCIR sau alt organism abilitat, să o aducă la cunoștința celeilalte Părți în scris, într-un termen cât mai scurt posibil.

 • 14. 4 Dacă un caz de Forță Majora se prelungește pe o perioada mai mare de o lună, împiedicând părțile să își exercite obligațiile contractuale, atât DGITL S6 cât și D&D Global au posbilitatea încetării Acordului printr-o notificare scrisă transmisă celeilate părți cu 7 zile înainte de data încetării, cu excepția situației în care părțile se înțeleg ca D&D Global să readucă Spațiul la starea inițială de la începutul duratei Acordului, ținând cont de uzura normală.

 • 15 Cesiunea și subînchiriere

  • 15.1 DGITL S6 nu are dreptul de a cesiona prezentul Acord și nici dreptul de a cesiona în tot sau în parte, vreunul dintre drepturile dobândite sau obligațiile asumate prin prezentul Acord, fără aprobarea scrisă prealabilă a D&D Glogal.

  • 15.2 DGITL S6 nu va închiria și nu va împărți cu altcineva dreptul său de folosință asupra Spațiului, fără acordul prealabil scris al D&D Global.

  • 15.3 D&D Global poate cesiona, drepturile și obligațiile sale rezultând din prezentul Acord, către un terț, numai cu acordul prealabil al DGITL S6.

  • 15.4 Prezentul Acord va rămâne valabil, în aceiași termeni și condiții, în cazul în care o parte sau întregul drept de proprietate/folosință asupra Centrului Comercial este transferat în orice mod unui terț printr-un act sau contract încheiat de D&D Global sau asociatul său. D&D Global se obligă să notifice de îndată DGITL S6 în legătură cu un astfel de transfer.

 • 16 încetarea Acordului

  • 16.1 Prezentul Acord încetează prin expirarea Duratei acestuia, dacă Părțile nu convin prelungirea lui, prin act adițional semnat de ambele Părți.

  • 16.2 înainte de expirarea Duratei, Acordul poate înceta prin acordul comun de voință al Părților, sau în alte condiții stipulate de prezentul Acord.

  • 16.3 DGITL S6 are dreptul de a rezilia unilateral prezentul Acord, printr-o simplă notificare scrisă comunicată către D&D global, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și, fără nicio altă formalitate (pact comisoriu), în următoarele situații:

 • a) dacă D&D Global nu va obține toate autorizațiile, avizele, permisele, aprobările legale pentru a putea realiza Lucrările de Amenajare sau pentru a opera în totalitate Centrul Comercial sau pentru a asigura folosința și funcționalitatea legală și deplină a acestora.

 • b) dacă orice autorizație de funcționare sau altă aprobare necesară funcționării Centrului Comercial expiră, este revocată sau retrasă, iar D&D Global nu reintră în stare de legalitate în termen de 30 (treizeci) zile lucrătoare de la momentul expirării, retragerii/revocării a utorizației/aprobă rii;

(c) în orice alte cazuri expres indicate prin prezentul Acord.

 • 16. 4 în cazul în care prezentul Acord încetează din culpa Părților, acestea vor avea dreptul de a solicita despăgubiri pentru acoperirea integrală a prejudiciilor suferite.

 • 16. 5 Părțile convin că, după expirarea primului an din Durata Acordului, DGITL S6 are dreptul de a denunța unilateral prezentul Acord pe baza unei simple notificări prealabile scrise transmise către D&D Global cu cel puțin 60 (șaizeci) de zile anterior datei încetării dacă cheltuielile DGITL S6 aferente prezentului Acord pentru perioadele următoare nu sunt aprobate prin hotărârea de aprobare a bugetului.

 • 16. 6 DGITL S6 își rezervă dreptul de a denunța unilateral prezentul Acord în situația în care D&D Global va intra sub incidența Legii 85/2014 sau în dizolvare. DGITL S6 va transmite în acest sens o notificare cu 15 zile înaintea datei de încetare a prezentului Acord.

 • 17 Restituirea Spațiului

 • 17.1 în termen de 15 (cinsprezece) zile lucrătoare de la încetarea din orice motiv a prezentului Acord, DGITL S6 are obligația de a restitui către D&D Global Spațiul și cheile acestuia, eliberat de bunuri mobile, într-o stare fără deteriorări exceptând cele ce țin de uzura normală.

 • 18 Dispoziții finale

  • 18.1 Orice modificări la prezentul Acord vor fi efectuate in scris, printr-un act adițional semnat de către ambele Părți.

  • 18.2 Prezentul Acord va fi interpretat și înțeles în conformitate cu legile din România.

  • 18.3 Toate litigiile rezultate, cauzate sau potențial cauzate în legătură cu sau cu privire la prezentul Acord în cursul executării prezentului Acord și după expirarea, încetarea sau rezilierea acestuia, vor fi soluționate prin negocieri. în cazul în care nu se ajunge la o soluție amiabilă, neînțelegerile/litigiile și disputele care apar din sau sunt în legătură cu prezentul Acord, vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

 • 19 Confidențialitate și protecția datelor

  • 19.1 . Din momentul semnării prezentului Acord de către Parti, Părțile vor păstra conținutul prezentul acord confidențial

Cu excepția situațiilor prevăzute de lege, o parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:

 • - de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea prezentului contract.

 • - de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contract.

 • 19.2 Congorm Regulamentului (UE) 2016/679 părțile au calitatea de operator de date cu caracter personal. Părțile se obligă să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comporta transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

Pe durata derulării prezentului contract părțile își asumă responsabilitatea privind protejarea securității informațiilor vehiculate în vederea îndeplinirii obligațiilor ce revin fiecărei părți.

 • 20 Comunicări

  • 20.1 Toate notificările, scrisorile, solicitările sau orice alte comunicări ce se vor face în baza prezentului Acord vor fi efectuate în scris și vor fi considerate primite la data menționată pe ordinul poștal/pe confirmarea de primire, dacă au fost transmise prin poștă/curier sau la data menționată pe raportul de confirmare generat de fax, dacă au fost transmise pe fax.

  • 20.2 în cazul în care intervin modificări privind adresa de corespondență sau numerele de fax, Părțile se obligă să își aducă la cunoștință în scris aceste modificări. în caz contrar, orice comunicare făcută la adresele și numerele de fax specificate în Articolul 20.3, va fi considerată ca primită.

  • 20.3 în acest scop, datele de corespondenta ale Părților (până la notificarea schimbării acestora transmisă în conformitate cu prezenta clauză) vor fi următoarele:

Pentru DGITL:

Adresa: București, Drumul Taberei nr.18, sector 6, cod poștal 061385

Telefon: 021.413.77.90

Fax: 021.413.77.89

Email: asistenta@taxelocale6.ro

în atenția: Directorului General

Pentru D&D Global:

Adresa :

Telefon :

Fax:

Email:

în atenția:

 • 20.3.1 Comunicarea Facturilor

 • (a) Prin derogare de la prevederile Articolul 19.2.1, Părțile convin ca facturile emise în executarea și derularea Acordului de D&D Global să fie comunicarte prin mijloace electronice, respectiv e-mail, dar numai cu confirmarea de primire din partea DGITL S6. Această modalitate de comunicare nu exclude posibilitatea, ca de comun acord, comunicările să se facă și prin alte mijloace, astfel cum acestea sunt prevăzute de prezentul Acord.

 • (b) Adresele de e-mail utilizate pentru comunicarea electronică a facturilor sunt următoarele:

D&D Global:

DGITL S6: contabilitate@taxelocale6.ro; asistenta@taxelocale6.ro

 • (c) Facturile se vor comunica la adresa(adresele) de e-mail aparținând DGITL S6, astfel cum sunt indicate la punctul (b) de mai sus. Fiecare parte se obligă să comunice celilalte orice modificare/schimbare intervenită cu privire la adresa electronică de corespondență.

 • (d) Părțile declară că adresele de e-mail menționate la punctul (b) de mai sus îndeplinesc garanții suficiente pentru a face deplină credință în privința conținuturilor mesajelor/comunicărilor și a persoanelor de la care emană/cărora li se adresează. Orice informație/situație de contrafacere/uzurpare etc, de natură să pună în pericol siguranța și certitudinea comunicărilor va fi imediat adusă la cunoștința celeilalte Părți.

 • 20.4 Prezentul Acord (inclusiv Anexele acestuia) reprezintă întreaga înțelegere dintre Părți cu privire la obiectul acestui Acord . Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul Acord:

Anexa nr. 1 (IA și 1B) - Planul Conceptual al Spațiului;

Anexa nr. 2 - Forma Protocolului de Predare-Primire a Spațiului;

Anexa nr. 3 - Lista de responsabilități.

 • 20.5 Acordul intră în vigoare la data semnării de către Părți.

 • 20.6 Dacă oricare din prevederile prezentului Acord este sau devine invalidă, nulă, neexecutabilă sau ilegală în parte sau în tot, restul prevederilor Acordului vor rămâne în vigoare, nemodificate, iar Părțile se vor întâlni cât de curând posibil și cu bună-credință pentru a conveni asupra acceptării unei prevederi cât mai apropiate de scopul Acordului și care să aibă un efect economic echivalent.

 • 20.7 Orice referire din prezentul Acord la noțiunea de „zi", va fi considerată zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel.

 • 20.8 Părțile declară expres că au citit și au înțeles toate clauzele prezentului Acord, care reprezintă acordul de voință al Părților, obținut în urma unei negocieri cu bună-credință, și arată că prin semnarea Acordului sunt de acord cu toate prevederile acestuia.

Prezentul Acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, și intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

D&D GLOBAL SRL


DIRECȚIA GENERALĂ DE IMPOZITE Șl TAXE

LOCALE SECTOR 6

Prin...................,                                 Prin Mihai Vaideanu

în calitate de.........................

în calitate de Director General


• , SECRETAR «•„.GENERAL