Hotărârea nr. 101/2020

HCL 101 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate comun nr. 884/23.06.2020 al Direcției Generale Economice și al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de art. 48 și 49 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. Sector 6 nr. 55/02.04.2020 de modificare a H.C.L. Sector 6 nr. 10/30.01.2020, a fost aprobată majorarea finanțărilor contractate în vederea modernizării și consolidării a două unități de învățământ de pe raza sectorului 6, Hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL) nr. 6203/2020 prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a unei finanțări interne, H.C.L.-urile nr. 61/15.04.2020, 62/15.04.2020, 63/15.04.2020, 64/15.04.2020, 65/15.04.2020, 66/15.04.2020, 67/15.04.2020, 36/21.02.2020, 37/21.02.2020, 38/21.02.2020 și 39/21.02.2020 prin care a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnice faza de studiu de fezabilitate a obiectivului de investiții “Amenajare peisagistică scuar central Bulevardul Timișoara”, “Lucrărilor de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 8: Str. Râul Doamnei - Drumul Taberei - Str. Brașov -Prelungirea Ghencea”, “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 9: Str. Brașov - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. 1 Mai”, “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 24: Șos. Virtuții -Splaiul Independenței — B-dul Vasile Milea — B-dul luliu Maniu” precum și Hotărârea nr. 6186/18.06.2020, art. 1 a Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL), prin care a fost avizată favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București, a unei finanțări interne în valoare de 35.000.000 lei, pentru suplimentarea creditului în valoare de 150.000.000 lei contractat de la Banca Comercială Romană SA, Contract de credit nr. 20180820170/29.08.2018, actele adiționale nr. 1/14.06.2019, nr. 2/29.07.2019 și nr. 3/15.04.2020) de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, pentru realizarea unor investiții publice de interes local;

în temeiul art. 129 alin. (4), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 în sumă de 1.223.655 mii lei la cheltuieli și în sumă de 1.178.672 mii lei la venituri, conform Anexelor nr. I și II ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexa 1, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020, în sumă de 254.929 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexa 1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.