Hotărârea nr. 1/2020

HCL 1 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții

î                                                                               9

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 39/14.01.2020 al Direcției Generale Economice și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, O.M.F. nr. 3751/13.12.2019 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 și ale H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. d) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 44.983.158,64 lei, din excedentul anului 2019 din Bugetul Local, pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 94.927,97 lei, din excedentul anului 2019 din Bugetul Creditelor Externe, pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 1

Data: 30.01.2020


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.lȚ.țâ. nr. 57/2019

Secretarul General al Sectorului 6,

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6