Hotărârea nr. 99/2019

HCL 99 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Studiu Fezabilitate și cantități - alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 179/15.01.2019 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de:

 • - Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat în scopul realizării proiectului "Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”;

 • -  H.C.L. Sector 6 nr. 221/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, în scopul realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”;

 • - H.C.G.M.B. nr. 483/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, în vederea realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “Studiu Fezabilitate și cantități - alei pietonale, amenajare peisagistică pentru Insula Lacul Morii” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se va face din bugetul Consiliului Local Sector 6 sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 1 din prezenta hotărâre se va face de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Nr.: 99

Data: 28.03.2019
București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.rofacebook.com/PrimariaSectorului6Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6)

Contract nr: 199/06.12.2018

SERVICII DE PROIECTARE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALEl

AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII £,LSfcW G Mfc      W

PBEstwrE/^|li^

TRAI                  “])


Piese scrise si piese desenate

CONTRACT NR.: 199/06.12.2018

STUDIU DE FEZABILITA TE

PROIECTANT

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Deschiși spre viitor

2018


PAGINA DE CAPAT

Beneficiar:

(PRIMĂRIA SECTOR 6)

Proiectant:

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

Contract Nr:

199/06.12.2018


Denumirea obiectuvului:

SERVICII DE ELABORARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII, BUCUREȘTI SECTOR 6

Faza de proiectare:

STUDIU DE FEZABILITATE

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

LISTA ȘI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Nr. Crt.

Numele și prenumele, profesia

1

Sef Proiect

Ing. Poiana Nicusor

2

Proiectant

Arh. Diana Tanase

3

Proiectant

Ing. Adrian Avram

4

Verificat

Ing. Daniel Mihailescu

BORDEROU PIESE SCRISE

 • -  Memoriu tehnic;

 • -  Deviz General;

 • -  Deviz pe obiecte;

 • -  Indicatori tehnico-economici;

 • -  Lista de cantitati generala.

BORDEROU PIESE DESENATE

 • -  Plan ansamblu, sc 1:5000;

 • -  Prezentare concept;

 • -  Plan zonificare, sc 1:1000;

 • -  Randari;

 • -   Detalii;

 • -  Plan de situație , sc 1:1000;

 • -  Plan Iluminat, Sc 1:1000;

 • -  Profil transversal tip sc 1:50;

întocmit,

MEMORIU TEHNIC

CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII, BUCUREȘTI SECTOR 6

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind

situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice

pentru realizarea obiectivului de investiții2)

 • 3.1. Particularități ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,

dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);....................................................................................13

 • b) relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau

construite;

 • d) surse de poluare existente in zona;

 • e) date climatice si particularitati de relief;

 • f) existenta unor:

 • - rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi

identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si

siguranța naționala;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat

conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismica;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si

nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

 • (v) încadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu

reglementările tehnice in vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 18

 • - caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a

costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investiției publice.

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după

caz:

 • - studiu topografic;

 • - studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

creșterea performantei energetice;

 • - studiu de trafic si studiu de circulație;

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de

investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

 • - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si

peisaj ere;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

 • - studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea

scenariului de referința

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții. 30

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul

cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea

actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

   • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

   • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

   a)obtinerea si amenajarea terenului;

   bjasigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;


cjsolutia tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;......................................................................................................................................64

djprobe tehnologice si teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

cjindicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

djdurata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

  constituite

  6. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare

  a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica


  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

  • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții

si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții

(in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 8. Concluzii si recomandări

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții.

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții.

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII, BUCUREȘTI SECTOR 6

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor.

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-

149, Sector 6, București

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar).

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-

149, Sector 6, București

 • 1.4. Beneficiarul investiției.

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-

149, Sector 6, București

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate.

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții.

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

NU ESTE CAZUL

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

NU ESTE CAZUL

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor.

Insula Lacul Morii ce face obiectul prezentei documentații este amplasata in municipiul București, in cadrul Sectorului 6, in vecinătatea Lacului Morii cu acces din Digul Lacul Morii.


CIULEȘTI SÂRBI

Atpher.’le CFRGrMV'. Q


Student Sports Sport s Club Duchorest


REGIE


Uni/erstatea Politehnica d»n București oSectorul 6 are o mare sansa de a fi dezvoltat in vecinătatea Lacului Morii, dezvoltare care a si inglobat digul si insula lacului in sistemul urban actual.

Insula care se regăsește in prelungirea digului Lacul Morii, numita si Insula îngerilor are o suprafața de aproximativ 32,720mp. In zona limitrofa au fost create : parc, zone de agrement, baza sportiva, etc.

Aleile existente au o lungime de aproximativ 1283 ml si o latimea variabila intre 0.90 m- 7.00 m. In urma examinării vizuale structura existenta este formata din dala de beton de ciment, in mare parte degradat. Arcadele, pontoanele si construcțiile existente nu mai sunt intretinute si sunt degradate.

Starea de degradare

 • a) Defecțiuni ale structurii rutiere'.

 • -   gropi - reprezentate prin dislocări parțiale in zonele cu cedări ale imbracamintii rutiere sau exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grăbește procesul de degradare;

 • -   suprafața exfoliata - desprinderea părții fine a suprafeței dalelor urmată de smulgerea agregatelor și îndepărtarea acestora sub acțiunea fenomenului de îngheț-dezgheț; blocarea rosturilor dintre dale și a rosturilor de dilatație, din cauza desprinderii materialului bituminos din rosturi și pătrunderii în rost a resturilor de beton, pietriș, piatră etc.

ruperi de colțuri la dalele existente ;

ruperi la rosturile dintre dale, întrucât prin fenomenul de dilatație, acestea fiind blocate a produs aceste tipuri de degradări ;

 • -   cedări ale dalelor pe anumite porțiuni, urmare pătrunderii apelor prin rosturile dalelor care au înmuiat patul aleei sau prin fenomenul de îngheț-dezgheț, dalele au cedat producând denivelări vizibile în plan vertical.

Pe unele porțiuni, rostul longitudinal dintre dale s-a îndepărtat prin deplasarea laterală înspre dreapta (spre apă), rostul longitudinal având chiar 5 cm în care a pătruns pământ și a crescut vegetație (în special iarbă).

Au fost întâlnite și porțiuni unde, în profil transversal aleea are 4,00 - 4,30 m, dar pe mijlocul acesteia s-a creiat un rost longitudinal, cu îndepărtarea părții din dreapta (spre apă cu 3 - 5 cm).

Conform investigațiile geotehnice, structura existenta este alcatuita din:

10-27 cm dala de beton;

-  5-27 cm piatră concasată;

Umplutura din argila .

In profil transversal si longitudinal, pantele nu sunt asigurate corespunzător, nepermitand scurgerea apelor de pe alei, fapt ce conduce la băltirea acestora si implicit la degradarea structurii existente.

Anexa POZE:2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

NU ESTE CAZUL

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

Insula care se regăsește in prelungirea digului Lacul Morii, numita si Insula îngerilor are o suprafața de aproximativ 32,720mp.

S-a propus in primul rând o amenajare care sa contureze un concept - design de plaja in oraș. Un loc de relaxare, de întâlnire, sport, antrenament in aer liber, socializare, spatii ce tin de alimentație publica plus diverse activitati (concerte, cinematograf in aer liber).

Am impartit Insula in mai multe zone pentru a evita monotonia si pentru a organiza spatiile incat sa evitam dezorientarea si haosul. Cele patru zone se numesc: Intro Area, Beach Area, Sport Area si Gastro Area. Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

Accesul auto pe zona de promenada va fi permis exclusiv mașinilor de intervenție si intretinere(politie, salvare, pompieri, curățenie).

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții2).

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:
 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Insula Lacul Morii ce face obiectul prezentei documentații este amplasata in municipiul

București, in cadrul Sectorului 6, in vecinătatea Lacului Morii cu acces din Digul Lacul Morii.

Prezenta documentație se refera la amenajarea peisagistica si funcționala a Insulei Lacului

Morii din sectorul 6 al capitalei cu acces prin Digul Lacului Morii din arterele: Sos. Virtuții, Calea Crangasi, str. Mehadia si Parcul Crangasi.

Insula care se regăsește in prelungirea digului Lacul Morii, numita si Insula îngerilor are o suprafața de aproximativ 32720mp. In zona limitrofa au fost create : parc, zone de agrement, baza sportiva, etc.

Aleile existente au o lungime de aproximativ 1283 ml si o latimea variabila intre 0.90 m- 7.00 m. In urma examinării vizuale structura existenta este formata din dala de beton de ciment, in mare parte degradat. Arcadele, pontoanele si construcțiile existente nu mai sunt intretinute si sunt degradate.

Conform investigațiile geotehnice, structura existenta este alcatuita din:

10-27 cm dala de beton;

-  5-27 cm piatră concasată;

Umplutura din argila .

In profil transversal si longitudinal, pantele nu sunt asigurate corespunzător, nepermitand scurgerea apelor de pe alei, fapt ce conduce la băltirea acestora si implicit la degradarea structurii existente.

 • b) relații cu zone învecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările proiectate se afla in zona de vest a municipiul București, in cadrul sectorul 6, cu acces prin Digul Lacului Morii din Sos. Virtuții, Calea Crangasi, str. Mehadia si Parcul Crangasi.

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Din punct de vedere geomorfologic, amplasamentul cercetat este situat in marea unitate geomorfologica a Câmpiei Romane - unitatea Campia Bucurestiului, caracterizata prin suprafețe in general plane, fara denivelări importante. Altitudinea terenului in zona este cuprinsa intre 75 si 80 m.

Câmpul Bucurestiului, desfasurat pe terasele Dambovitei, se prezintă sub forma unui câmp larg (de 6 — 8 km lățime), orientat nord-vest - sud-est si a cărui altitudine scade pe aceeași direcție.

Culoarul văii râului Dambovita prezintă la momentul actual trasee lineare (in prezent acestea fiind regularizat), dar in trecut acestea avea un curs foarte meandrat.

Lunca Dambovitei are o lărgime varabila (cuprinsa intre 0,6-1,5 km) si terase joase, iar vaiugile (afluenți principali sau secundari ai Dambovitei, ce introduc o anumita variație in monotonia reliefului) sunt puține la număr, inguste, puțin adâncite si cu debit lichid nesemnificativ.

Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din cadrul Municipiului București. Este străbătut de râul Dambovita, care odinioară se revărsă din matca, provocând mari inundații. Reamenajarea cursului Dambovitei, prin ample lucrări hidrotehnice, a dus la captarea apei intr-un lac de acumulare, denumit Lacul Morii, cu o suprafața de 241.5 hectare. Acest rezervor de apa asigura debitul curat al Dambovitei, previne inundațiile si totodată reprezintă potențialul de energie pentru centralele electrice. Situat in Vestul Capitalei, cu o suprafața de 37 kmp (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare si cu o populație de peste 360.000 de locuitori, Sectorul 6 se invecineaza la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni si Calea Plevnei spre Giulesti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării si Bulevardul Ghencea), iar in extremitatea sa vestica, cu Județul Ilfov. Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi. Legătură Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se face prin următoarele artere principale: Splaiul Independentei, Calea Crangasi, Bulevardul Timișoara si Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii face legătură cu comuna Roșu, iar Bulevardul luliu Maniu se prelungește cu autostrada Bucuresti-Pitesti (E70).

 • d) surse de poluare existente in zona;

In zona studiata in prezenta documentație, principala sursa de poluare o reprezintă traficul din zona (praf si zgomot).

 • e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere climatic, zona se inscrie intr-un climat continental, cu etaj topoclimatic de câmpie, perimetrul studiat avand următoarele caracteristici:

Temperatura medie a lunii ianuarie este intre -1°C si -1.5’C. Temperatura medie a lunii iulie este intre 23.5 °C si 24 °C. Temperatura aerului (valori medii multianuale) este intre 11.5 °C si 12 °C. Din punct de vedere al frecventei medie a zilelor tropicale, zona studiata se situează in aria regiunilor celor mai calde (peste 30 zile). Frecventa medie a zilelor de iarna, in care temperatura maxima este de sub 0 °C, este de 30-40 zile.

Din punct de vedere al precipitațiilor atmosferice, zona studiata are valori medii multianuale de 500-550 mm. Cantitatea medie de precipitații in luna ianuarie este 50-55 mm, iar in luna iulie este de 65-70 mm.

In conformitate cu CR 1-1-1-4/2012 “Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, valoarea de referința a presiunii dinamice a vântului este qb = 0.5 KPa (IMR = 50 ani).

Din punct de vedere al regimului vânturilor, vânturile dominante din județul Ilfov sunt cele din sectorul estic si nordic (E, NE, SE si N).

Conform reglementarii tehnice NP-082-04/2005 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, vitezele maxime anuale ale vântului la 10 metri, mediate pe 1 minut, avand 50 ani de recurenta, sunt de 35 m/s.

Presiunea de referința a vântului pentru zona studiata, mediata pe 10 min, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este de 0.5 kPa, in conformitate cu CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.

In conformitate cu CR 1-1-3/2012: “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este sk = 2.0 KN/m2.

In conformitate cu STAS 6054-85: “Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României”, zona studiata are adâncimi de inghet cuprinse intre 90 cm. Prima zi de inghet apare după 21 Octombrie, iar ultima zi de inghet se înregistrează inainte de 11 Aprilie. Numărul de zile fara inghet este cuprins intre 200 si 210 zile intr-un an. Numărul zilelor cu solul acoperit de zapada este de peste 30-50 de zile.

 • f) existenta unor:

 • - rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

NU ESTE CAZUL

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

NU ESTE CAZUL

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

NU ESTE CAZUL

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismica;

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, cu 20% probabilitate de depășire in 50 ani, are o valoare ag = 0.30g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime in spectrul de accelerații absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative. Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea Tc=1.6sec.

Zona seismica de calcul pentru proiectare este C.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform Normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare - Indicativ NP 074/2014, terenul investigat se incadreaza in categoria geotehnica 1 (risc geotehnic redus):

 • ■   condiții de teren - terenuri dificile..............................................6 puncte;

 • ■  apa subterana - fara epuismente...............................................1 punct;

 • ■  clasificarea construcției după categoria de importanta - normala........3 punct;

 • ■   vecinătăți - fara riscuri...........................................................1 punct;

 • ■  zona seismica - (aq = 0.30q).....................................................3 puncte.

Total punctaj............................................................................14 puncte.

Cu un punctaj total de 14 puncte, se consideră că, ținând cont de complexitatea și dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. In conformitate cu NP120/2014, daca se vor executa excavatii cu adancimea > 3.0 m, atunci lucrările se vor incadra in categoria geotehnica nr. 3, risc geotehnic major. La proiectare se vor lua toate masurile necesare.

Adancimea maxima de inghet a zonei este de 90 cm, conform STAS 6054-85.

 • (iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, (conform cu harta geologică, scara 1:200000, foaia 44 -Bucuresti-anexa 2), zona investigata face parte din marea unitate de vorland denumită Platforma Moesica si se desfasoara exclusiv pe formațiuni recente de varsta cuaternara (Holocen si Pleistocen superior) alcătuite din depozite loessoide, aluvionare (pietrișuri si nisipuri), nisipuri argiloase si argile ale luncii si teraselor Râului Colentina si afluenților acestuia.

Cuaternarul este reprezentat prin “Strate de Fratesti” — constituite litologic din orizonturi de pietrișuri si nisipuri separate de argile, “Complexul nisipurilor fine de Mostistea” - de 10 - 15 m grosime - intercalate cu argile si argile nisipoase, “Orizontul pietrișurilor si nisipurior de Colentina” - larg desfășurat intre râurile Argeș si Colentina - in grosime de 10 - 20 m si depozitele loessoide de pe câmpuri - Cu grosimi cuprinse intre 5 * 15 m.

“Pătură” superficiala (cea mai tanara) a cuaternarului este constituita din aluviunile din cadrul teraselor joase si luncii Colentinei (grosime de 5 - 10 m) si unele depozite loessoide (grosime de 2 - 5 m).

Depozitele loessoide acopera toate formele de relief din Campia Romana, cu excepția zonelor inundabile. Ele prezintă o mare varietate structurala si texturalâ, atât pe orizontala cat si pe verticala.

In profunzime sunt prezente formațiuni de varsta (Pleistocen mediu) reprezentate printr-un Complex argilo - marnos si cu numeroase intercalatii lenticulare, preponderent nisipoase si depozite de (Pleistocen inferior) constituit din argile sau marne in alternanta cu strate de nisipuri (cu sau fara pietrișuri).

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

NU ESTE CAZUL

 • (v) încadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare;

NU ESTE CAZUL

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

NU ESTE CAZUL

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

In conformitate cu HG766/1997 si Ordinul MLPAT 31/N/30.10.1995 in funcție de punctajul calculat, a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta C - construcții de importanta normala.

Proiectarea aleilor s-a făcut conform STAS10144/1-90 si STAS10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

- varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Amenajarea aleilor de promenada existente (structura pietonala/masini de intretinere -accidental poate sa fie intrebuintata si de către mașinile de intervenție) prin doua soluții:

A. Alei pietonale principale (perimetrale) 5926.15 mp

 • a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări, fisuri, crăpături

Soluția I:

 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8 peste dala existentă

 • - dală existentă

Soluția II:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - dală existentă

 • b. pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile (rost longitudinal pe mijlocul aleii și deplasare dale spre lac, dale distruse de rădăcinile copacilor,

dale degradate pe rosturile de dilatație, dale cu tasări de peste 2 cm)

Soluția I:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - decompactare dală existentă în bucăți de 20x20x25 cm

Soluția II:

îndepărtarea dalei degradate și prevederea unei structuri noi, în următoarea alcătuire:

 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8

 • - 15 cm beton de ciment C 16/20

 • - completare fundație de balast 5-10 cm

Din suprafața totala a aleilor pietonale principale (5926.15 mp) o suprafața de aproximativ 1935 mp, zonele centrale sub forma de cercuri vor fi amenajate cu următoarea structura:

 • - 6 cm pavaj din granit;

 • - 3 cm mortar de ciment;

-15 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - fundație existenta.

B. Alei pietonale secundare 1378.08 mp
 • a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări, fisuri, crăpături

Soluția I:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8 peste dala existentă

 • - dală existentă

Soluția II:

 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - dală existentă

 • b. pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile (rost longitudinal pe mijlocul aleii, dale degradate la rosturile de dilatație, dale cu tasări de peste 2 cm)

Soluția I:
 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - decompactare dală existentă în bucăți de 20x20x25 cm

Soluția II:

îndepărtarea dalei degradate și prevederea unei structuri noi, în următoarea alcătuire:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8

-15 cm beton de ciment C 16/20

 • - completare fundație de balast 5-10 cm

Pe zona podului se va adopta următoarea soluție:

 • - se va freza asfaltul existent, crăpat, fisurat, îmbătrânit pe 4-5 cm și refacerea în următoarea alcătuire:

 • •      5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • •      geocompozit antifisură cu Rt 50x50 KN/m

în cazul în care se constată că stratul de beton asfaltic existent pe pod este degradat pe mai mult de 5 cm grosime, se va reface în totalitate până la placa de beton de ciment.

Pe zonele cu dale exfoliate generalizat (zona de la ieșire de pe pod până la intrarea în incintă) pe cca. 30 m lungime și pe o jumătate de cale (3,00 m) se va freza betonul de ciment pe 1,5 - 2,0 cm și se va înlocui cu un beton asfaltic BA 8 de 2 cm grosime, după care se va aplica Soluția I de la aleile pietonale principale.

în urma deplasării în teren a expertului tehnic și a proiectantului s-a apreciat că refacerea dalelor existente pe aleile principale va fi cuprinsă între 400 mp și 600 mp, iar pe aleile secundare între 100 mp și 140 mp.

înainte de aplicarea structurilor rutiere într-o soluție sau alta, pe aleile principale și secundare, se vor prevedea următoarele lucrări:

decolmatarea și recolmatarea rosturilor dintre dale cu material agrementat;

prevederea de rosturi de dilatație la max. 50 m unul de altul în aliniament și la 20 m în curbe prin tăierea cu discuri diamantate pe 2,5 cm și prevederea în rost a unui lemn de esență moale sau polistiren care la suprafață pe 3,0 cm va avea material de colmatare agrementat.

Aleile secundare ce se regăsesc in Zona de plaja se vor imbraca in lemn pe aproximativ 400mp.

pentru Zona de sport aproximativ 2800 mp:

 • -   tartan;

10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2;

 • -   4 cm strat din nisip.

Atât expertul cat si proiectantul recomanda Soluția I.

Aceasta presupune costuri de realizare mai mici, o durata de realizare mai mica, executarea lucrărilor de mentenanta sunt mai ușor de realizat si presupun costuri mai mici.

Aleile au o lungime de aproximativ 1283 ml si o latimea variabila intre 0.90 m- 7.00 m. Acestea vor fi incadrate de borduri prefabricate din beton 10x15x50.

Lucrări de arhitectura :

Concept

Insula care se regăsește in prelungirea digului de la Lacul Morii, numita si Insula îngerilor are o suprafața de aproximativ 32,720mp.

S-a propus in primul rând o amenajare care sa contureze un concept - design de plaja in oraș. Un loc de relaxare, de întâlnire, sport, antrenament in aer liber, socializare, spatii ce tin de alimentație publica plus diverse activitati.

Am impartit Insula in mai multe zone pentru a evita monotonia si pentru a organiza spatiile incat sa evitam dezorientarea si haosul. Cele patru zone se numesc: Zona Acces, Zona plaja, Zona sport si Zona terase.Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

Zona acces

Zona acces reprezintă zona prin care se intra - zona „tampon”. Aceasta zona te „pregătește” pentru ceea ce urmeaza sa gasesti pe „Insula”. Se intra pe sub o instalație de arcade ce seara se va remarca si prin jocul de lumini întregind peisajul boem pe care-l oferă apa si Digul.

Din aceasta zona se vor putea închiria paletele de tenis, șezlongurile, terenurile de mini fotbal, de tenis, de baschet etc, tot aici pe viitor se vor putea închiria barci/hidrobiciclete iar imediat langa găsim cabina pentru paza si protecție. Vis-a-vis de aceasta zona vom avea un grup sanitar cu wc-uri si zona de spalat pe mâini. Arcadele existente vor fi recondiționate, la fel si căsuțele pentru bilete/inchirieri si paza.

Zona plaja

Zona plaja este practic plaja cu nisip pe care se vor putea așeza prosoapele de plaja sau mai exista posibilitatea de a închiria șezlonguri. Poate fi atat un spațiu liniștit si ferit de zgomot perfect pentru promenada si pentru a admira peisajul, dar seara se poate transforma in spațiu de concert pe plaja. Aleile secundare care vor fi acoperite cu lemn vor lega diverse zone in care s-a impartit Zona de plaja, zona de șezlonguri, zona de hamace si leagane, zona de instalații urbane si zona de plaja unde se poate juca volei/tenis sau minifotbal.

Se mai propun variante de relaxare precum zone de umbra cu leagane, hamace, mai multe tipuri de șezlonguri.

Tot in Zona de plaja va fi o zona amenajata cu patru mese de tenis de masa.

Aleile secundare ce se regăsesc in Zona de plaja se vor imbraca in lemn.

In acesta zona vom regăsi:

 • - zona cu o instalație ce va umbri permenent;

 • - dusuri;

 • - instalații decorative care pot fi luminate pe timp de noapte;

 • - fântâni labirint;

 • - toalete ecologice - zona de plaja pentru cearșafuri - unde se vor regăsi umbreluțe din stuf.

Va fi zona unde oamenii se pot delecta prin promenada admirând instalații făcute fie in colaborare cu universitățile de arhitectura/arte, fie cu alti artiști. Pentru dinamism ele pot fi schimbate după o anumita perioada. Tot in aceasta zona se va găsi o construcție acoperita din obiecte ușoare (ex. umbrele, vele etc) unde lumea poate sta la umbra, fie va putea găzdui ocazional workshopuri (de gătit, meșteșugărit, conferințe, cursuri etc). Iar datorita umbrarului va fi o perspectiva mai dinamica.

Fântânile labirint - un labirint creat cu ajutorul unei fântâni arteziene pe care ai timp sa-l „rezolvi” timp de un minut, după care pereții din apa se vor opri timp de inca un minut pana la următorul participant. Apa va fi ridicata de pe un plan drept, si va forma un perete din apa de aproximativ 2.00 m lasand cai de trecere pentru a ajuta persoana din interior sa gaseasca ieșirea .

Amenajarea ariei unde se afla toaletele este importanta. Trebuie privita ca oricare alta zona incat sa nu se prezinte ca un loc obscur, ci sa-ti ofere condiții decente, o amenajare plăcută si luminata. O data trebuie achiziționate cabine cu spalare automata dar in același timp este important tot mediul in care sunt amplasate.

Aici vom găsi si dusurile in aer liber, unde oamenii se pot răcori sau curata după ce isi petrec ziua pe nisip.

Zona sport

Zona sport reprezintă o zona in care iubitorii de sport si de aventura se pot simți in largul lor. In acest perimetru se creaza subdiviziuni: - baschet, tenis si mini fotbal plus echipamente pentru gimnastica in aer liber. In aceasta zona se calea pe tartan.

Prima zona este ocupata de doua terenuri de minifotbal combinat cu baschet si doua terenuri de tenis plus o zona pentru gimnastica.

In zona a doua se calea pe nisip si avem fileu pentru tenis/volei si doua porti pentru mini fotbal. Tot in aceasta zona se regăsește locul de joaca pentru copii in vecinătatea zonei cu terase.

Zona terase

Zona terase va fi tot o zona de relaxare, doar ca avem si doua terase pe uscat plus o terasa extinsa pe ponton. Terasele vor avea amenajari diferite pentru a satisface mai multe tipuri de clienti. Una dintre ele este propusa cu un concept modern, minimalist iar cealalta din materiale mai brute, cu un aspect industrial. Terasa de pe ponton va tine de cea care a abordat o amenajare minimalista. Aceasta zona va fi in mare acoperita cu pietriș.

Aleile principale si secundare (exceptandu-le pe cele din Zona de plaja) sunt din beton asfaltic / pavaj.

Lucrări conexe:
 • -   Sistem de iluminat

Sistem de irigații

 • -  Amenajare spatii verzi - gazon

Plantare arbori

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

Valoarea totala a investiției - 12.172.207,55 lei cu TVA inclus;

Valoare C+M (construcții - montaj) - 11.637.613,21 lei cu TVA inclus.

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investiției publice.

NU ESTE CAZUL

3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:
- studiu topografic;

Ridicarea topo necesara elaborării studiului de fezabilitate a fost realizata in coordonate Stereo 70.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

Investigațiile geotehnice au ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a condițiilor de proiectare.

Realizarea acestor investigații geotehnice au vizat acoperirea sectorului in studiu, pentru:

 • •   identificarea stratificatiei terenului;

 • •  determinarea naturii terenului din amplasament;

 • •  determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din amplasament.

Informațiile pe care investigațiile geotehnice le-a furnizat, au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat in procesul de proiectare si dimensionare a structurilor.

- studiu hidrologic, hidrogeologic;

NU ESTE CAZUL

- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

NU ESTE CAZUL

- studiu de trafic si studiu de circulație;

NU ESTE CAZUL

- raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

NU ESTE CAZUL

- studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

NU ESTE CAZUL

- studiu privind valoarea resursei culturale;

NU ESTE CAZUL

- studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției.

NU ESTE CAZUL

3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata totala de realizare a investiției este estimata la 12 luni.

Etapa a V-a - Execuția lucrărilor de construcții esalonata pe 7 luni, cuprinde următoarele etape:

Denumirea serviciului

DURATA 12 LUNI

AN 1

T—

CM

co

■O

<0

00

cr>

o

V

T-V

CM

1

Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de proiectare - Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini

2

Elaborare -Proiect

Tehnic si Detalii de

Execuție, Caiete de

Sarcini

3

Organizarea procedurilor de achiziție pentru execuție lucrări

4

Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de dirigentie de șantier

5

Execuția lucrărilor de construcții

6

Recepția lucrărilor

 • 4. Analiza fiecaruî/fiecareî scenariu/optîuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Necesitatea acestui proiect a aparut ca urmare a disfunctionalitatilor din zona de amplasament a proiectului, atat la nivel pietonal, precum si a tuturor efectelor negative produse de neintretinerea si neamenajarea zonei.

Implementarea proiectului va genera imbunatatiri evidente la nivel de spatii de relaxare si recreere, de joaca, de servicii, etc.

Accesul auto pe zona de promenada va fi permis exclusiv mașinilor de intervenție si intretinere(politie, salvare, pompieri, curățenie).

Perioada de referința

Prin perioada de referința se intelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare.

Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada 2007 - 2013, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt următoarele:

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referința luata in considerare pentru proiectele de drumuri este de 25 de ani.

Sector

Orizont de timp (ani)

Energie

15-25

Apă și mediu

30

Căi ferate

30

Porturi și aeroporturi

25

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

NU ESTE CAZUL

4.3. Situația utilităților si analiza de consum:
 • - necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

Nu sunt necesare devieri si/sau relocări de utilitati luând in considerare ca lucrările se vor realiza pe actuala ampriza. Nu deținem nicio informație cu privire la eventuale

subtraversari la mai puțin de 1.20 - 1.50 m adâncime, care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa, in cazul in care s-ar găsi in timpul execuției lucrărilor, Executantul este obligat sa ia legătură cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu deținătorul de utilitati, pentru a remedia problema. In cazul in care Executantul nu respecta aceste condiții, acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

NU ESTE CAZUL

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:
a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

NU ESTE CAZUL

b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

In faza de execuție a lucrărilor, estimam angajarea de către constructor a circa 30 de persoane, intr-una sau mai multe din meseriile prevăzute in prezenta documentație: fierar betonist, finisor terasamente, instalator, electrician, izolator hidrofug, montator prefabricate beton, mozaicar, pavator, pietrar, zidar, săpător, muncitor deservire construcții - montaj, lacatus construcții metal, mașinist utilaje construcții, sudor electric, sudor gaze, montator construcții metalice, muncitor deservire mașini construcții, chesonier, sudor manual, peisagist, fasonator, corhanitor, stivuitor, muncitor auxiliar, vopsitor, muncitor incarcator-descarcator, materiale, muncitor necalificat.

In faza de operare se vor crea locuri de munca pentru paza, întreținere, vanzari bilete, închirieri șezlonguri / baldachine, la terasele ce se vor realiza, etc. .

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Elaborarea prezentului plan urmărește stabilirea condițiilor minime privind protecția mediului si prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuției lucrărilor sau datorate realizării noii investiții propuse, astfel incat sa se respecte Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor si protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produși de surse staționare, Ordinul nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordinul nr. 135/ 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private precum si celelalte acte legislative in vigoare privind protecția mediului.

Prin modernizarea aleilor care fac obiectul prezentei documentații, vor aparea următoarele influente favorabile:

 • •  asupra mediului:

reducerea poluării;

reducerea zgomotului.

 • •  din punct de vedere economic:

reducerea timpilor de parcurs;

- facilitarea dezvoltării zonei.

•  din punct de vedere social:

deplasări mai rapide;

creșterea accesibilității in zona.

Aceste elemente reprezintă efectele pozitive ce rezida din imbunatatirea condițiilor, ce apar in urma realizării lucrărilor. In general, se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru întreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Lucrările ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului inconjurator. Prin executarea lucrărilor de întreținere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Proiectul a fost intocmit astfel incat sa se încadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997), a masurilor ergonomice si ecologice.

Per ansamblu, se poate aprecia ca, din punct de vedere al mediului ambient, lucrările proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situația actuala, ci dimpotrivă, au un efect pozitiv.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

Modernizarea aleilor care fac obiectul prezentei documentații va avea următorul impact:

 • •  asupra mediului:

reducerea poluării; reducerea zgomotului.

 • •  din punct de vedere economic:

reducerea timpilor de parcurs;

 • -   facilitarea dezvoltării zonei;

 • •  din punct de vedere social:

deplasări mai rapide;

 • -   zona de recreere si relaxare;

 • -   creșterea accesibilității in zona.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

NU ESTE CAZUL

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Proiectul ce face obiectul prezentei documentații are ca obiect amenajarea funcționala si peisagistica a Insulei Lacul Morii , in vecinătatea Lacului Morii cu acces prin digul Lacul Morii din arterele: Sos. Virtuții, Calea Crangasi, Str. Mehadia si Parcul Crangasi.

La nivelul suprafeței pietonale pot fi observate o serie de deteriorări de tipul fisurilor, denivelărilor, burdușirilor , care permit acumularea și staționarea apelor pluviale, precum și absența (sau deteriorarea) bordurilor de-a lungul aleilor. Suprafața totala pe care se vor efectua lucrări este de aproximativ 32720 mp.

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a veniturilor și nevoia de asistență a granturilor.

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile și beneficiile directe cuantificabile implicate de proiectul de investiții. Aceasta va furniza informații relevante pentru analiza impactului investiției asupra mediului economic și social.

Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecții pentru fiecare intrare și ieșire de numerar a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activități de investiție, exploatare, întreținere și reparații.

Investiția de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentată de cheltuielile specificate în devizul general de lucrări. Investiția a fost evaluată pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investiții si lucrări de intervenție, inclusă în Hotărârea nr. 907 /2016 privind aprobarea Structurii devizului general.

Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect investițional public / privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publică sau socială.

De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilității unui proiect investițional pe baza calculului raportului (economic - social - ecologic) dintre costurile și beneficiile viitoare.

Analiza cost - beneficiu este componenta esențială de fundamentare a fezabilității unui proiect investițional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al mediului ambiental și reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate.

Analiza cost,-.beneficiu și de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori ecomomico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR -termenul de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienței (rentabilității) proiectelor investiționale.

Elementele de bază ale analizei cost - beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea și definirea proiectului, analiza opțiunilor, analizele economico - financiare, analizele multicriteriale (senzitivitate și risc).

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt:

 • •  metoda comparației costurilor cu beneficiile (metoda comparației fluxurilor de numerar cash - flow);

 • •  metoda valorilor de contingență;

 • •  metoda prețurilor hedonice;

 • •  metoda costurilor de transport;

 • •  metoda funcției de producție.

Fiind un proiect de reabilitare a unei infrastructuri rutiere metoda cea mai adecvată de lucru în analiza cost - beneficiu s-a considerat a fi o combinată a metodei comparației fluxurilor de numerar ale costurilor cu cele ale beneficiilor (cash - flow) pe de o parte, respectiv cu metoda costurilor de transport.

în general analiza cost - beneficiu prin metoda comparației costurilor cu beneficiile (cash-flow - flux de lichidități) conduce la rezultate cât mai fiabile atunci când perioada de analiză se situează între 15-20 ani.

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la baza evoluțiile factorilor ce pot influența direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, financiari, economici (inflația, cursul valutar, rata de referință a dobânzii, prețurile bunurilor și serviciilor).

Ipotezele prezentate în continuare sunt construite atât pe baza informațiilor de natură socio - economică înregistrate până în prezent cât și pe baza previziunilor macroeconomice.

Factorul politic

Una din ipotezele de la care s-a plecat în conturarea scenariilor a fost aceea referitoare la mediul politic din România. Aceasta ipoteză presupune că următorii ani (2008 - 2013) România va fi caracterizată de un cadru politic favorabil implementării proiectelor de infrastructură, această stabilitate politică fiind datorată în mare măsură integrării în Uniunea Europeană. Disputele politice sunt relativ normale și în limitele democrației europene.

Factori legislativi

Ipoteza referitoare la influența factorilor legislativi asupra derulării acestui proiect de investiții presupune existența unui cadru legislativ solid care să încurajeze absorbția fondurilor structurale și de coeziune în următorii ani. Integrarea în Uniunea Europeană presupune alinierea legislației românești la legislația europeană (adoptarea legilor și normelor cu privire la: procedurile de achiziții, gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, etc.).

Factori economici

în cadrul acestui subcapitol vor fi enunțate ipotezele referitoare la variabilele ce pot avea un impact semnificativ asupra scenariilor proiectului.

Nivelul salariilor

în vederea estimării cheltuielilor salariale atât pentru perioada de implementare cât și pentru cea de exploatare a fost folosit ca nivel de referință salariul mediu brut exprimat în lei. Scenariul de bază pornește de la ipoteza că salariul mediu brut va înregistra următoarea evoluție în următorii ani:

Tabel 1.

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Salariul mediu brut

[lei]

1516

1693

1836

2022

2117

2223

2298

2415

2681

3131

4162

Sursa: Comisia Națională de Prognoză

în ceea ce privește nivelurile salariale estimate după anul 2018, se va pleca de la ipoteza că salariul mediu brut va crește cu un procent de 3% pe an. Influențele modificării salariilor asupra acestui proiect vor fi evidențiate în cadrul capitolelor de analiză a riscului și a senzitivității.

Factorul financiar de actualizare

Conform recomandărilor Ghidului Solicitantului, factorul de actualizare în termeni reali

recomandat pentru analiza financiară este de 4% pentru țările de coeziune.

Factorul economic de actualizare

Factorul economic de actualizare (rata economică de actualizare) reprezintă rata la care costurile și beneficiile economice viitoare sunt ajustate atunci când sunt comparate cu cele din prezent. Conform recomandărilor “Ghidului Solicitantului”, factorul de actualizare în termeni reali recomandat pentru analiza economică este de 5,5% pentru țările de coeziune.

Valoarea reziduală a investiției

Valoarea reziduală a investiției, la sfârșitul perioadei de analiză, a fost estimată la 15% din valoarea inițială a valorii lucrărilor de construcții.

Factori de mediu

Factorul de mediu poate avea un rol semnificativ în cadrul acestui proiect de investiții, fapt evidențiat în cadrul analizei riscului și senzitivității.

Orizontul de analiză

Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiții propus cât și principiul de prudențialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile noastre vor acoperi o perioadă de 20 ani.

Costuri de operare și întreținere

Costurile de operare sunt costurile întreținerii anuale (de rutină) după terminarea construcției proiectului. Aceste lucrări trebuie realizate în fiecare an începând din primul an de la darea în exploatare a drumului. Aceste lucrări constau din reparații locale ale suprafeței de rulare si din curățarea si menținerea în bune condiții a șanțurilor de evacuare a apelor pluviale. în continuare sunt prezentate aceste lucrări, precum si valoarea lor anuală, pentru cele două scenarii menționate mai sus.

în conformitate cu legislația în vigoare, administratorul îndeplinește în mod curent următoarele sarcini:

 • •  Curățirea vegetației;

 • •  Decolmatarea gurilor de scurgere;

Repararea găurilor din asfalt; întreținerea imbrăcăminții; întreținerea semnalizării aleilor;

COSTURI DE ÎNTREȚINERE

Alei carosabile si pietonale

Costurile pentru fiecare operație principală de întreținere sunt rezumate în Tabelul 2 de mai jos:

Tabel 2. Costurile pentru operațiile principale de întreținere ( prețuri din anul 2018)

Tipul activitatii

Unitatea de măsură

Preț(euro)

Reparații locale, plombări, colmatari fisuri si crăpături

m2

1.5

Refaceri de dale din beton de ciment

m2

16

Completarea acostamentelor cu nisip si balast

m2

10

Reprofilare șanțuri si decolmatari

m

5

întreținere semnalizări verticale

buc

155

întreținere marcajelor orizontale

m

1.2

Reparații drumuri laterale

m2

6

Tratamente bituminoase simple

m2

2.5

Tratamente bituminoase duble

m2

4

Covoare bituminoase

m2

10

Reciclări in situ a imbracamintilor bituminoase

m2

10

Ranforsari ale sistemelelor rutiere

m2

22

Scenariul “Fără proiect"

Vom avea doua categorii de costuri de operare aferente suprafeței ocupate de alei de circulație in suprafața de 7304.2 m2.

Lucrările de intretinere curente (anuale) propuse vor reduce pericolul distrugerii suprafeței drumului in timpul anului. Ele include lucrări de: inlaturare denivelări, fagase, plombări, reparații revopsire marcaje, curatire/decolmatare guri de scurgere si altele.

Au fost luate in considerare diferite tarife unitare (pe m2) ce au fost stabilite conform normelor tehnice aprobate de instituțiile abilitate din Romania.

Deoarece analiza noastra este construita intr-o ipoteza pesimista, am presupus ca starea in care se afla obiectivul este mai buna decât in realitate. Prin urmare, economiile potențiale de costuri de întreținere curenta generate de implementarea proiectului vor fi mai mici si acoperitoare.

Costurile cu întreținerea curenta cresc gradual pana in momentul efectuării unei reparații periodice. După fiecare reparație periodica, costurile anuale de intretinere curenta sunt mai mari decât costurile corespunzătoare înregistrate înainte de precedenta reparație periodica.

Având in vedere valorile lucrărilor de intretinere si reparații transmise de beneficiarul lucrării, pentru anul 1 am considerat costurile de intretinere curenta corespunzătoare unor străzi de calitate medie, adica 8,8 lei/m2 si cresc in medie cu 0,69 lei/m2/an. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta este foarte mare, corespunzător unui drum in stare avansata de deteriorare, respective 11.64 lei/m2. Pe întreg orizontul de previziune vom avea un număr de 16 reparații curente.

■  Costuri de intretinere periodica

Obiectivele de infrastructura de acest gen impun reparații periodice. Costurile de intretinere periodica se refera la tratamente bituminoase, completarea lucrărilor de siguranța rutiera s.a., principalul atribut al acestor intervenții complexe fiind costul lor foarte ridicat. Reparațiile periodice vor fi efectuate o data la fiecare 4 ani. In anii in care se realizează întrețineri periodice nu vom avea reparații de intretinere curenta. Pe intreg orizontul de previziune vom avea un număr de 5 lucrări de intretinere periodica (in anii A, 4, 9, 13 si 17).

Costul unitar de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparație la alta, pana in momentul efectuării unei reparații capitale. Obținem astfel o variație a costurilor de intretinere/reparatii periodice de la 29,6 lei/mp si 38,4 lei/mp .

■  Costuri de raparatii capitale

Având in vedere ca durata de viata a imbracamintii rutiere este de 20 ani, nu vom lua in considerare efectuarea de reaparatii capitale pe perioada de analiza.

Scenariul “Cu proiect”

In cazul acestui scenariu vom avea aceleași categorii de costuri de intretinere ca si in scenariul precedent.

Costuri de intretinere curenta

Principiile analizei sunt aceleași cu cele prevăzute in scenariul “fara proiect”. Costurile de intretinere curenta sunt calculate pentru rețeaua de străzi crescând gradual pana la momentul efectuării unei reparații periodice. Pentru anul 1, costurile de intretinere curenta corespunzătoare rețelei de drum existent sunt de 1 Ieu/m2 cresc in medie cu 0,68 lei /m2/an. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta pentru rețeaua de alei existente este de 4,19 Iei/m2, corespunzător unui drum de calitate normala.

Valorile costurilor de intretinere aferenta rețelei de drum existenta le-am considerat mai mici decât in varianta “fara proiect”, deoarece calitatea drumului după implementarea proiectului va fi una superioara.

■  Costuri de intretinere periodica

Periodicitatea cu care se vor efectua întreținerile peridice va fi aceeași ca in cazul scenariului “fara proiect”, adica la fiecare 4 ani. In anii in care vor fi efectuate reparații periodice (anii 4, 9,13 si 17) nu vor fi reparații curente.

Costul unitare de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparație periodica la alta, pana in momentul efectuării unei reparații capitale. Obținem astfel, in cazul rețelei de alei pietonale si carosabile, o variație a costurilor de intretinere/reparatii periodice intre 17,4 lei/m2 si 30,1 lei/m2.

■  Costuri de reparații capitale

Având in vedere ca durata de viata a imbracamintii rutiere este de 20 ani, nu vom lua in considerare efectuarea de reaparatii capitale pe perioada de analiza.

■  Spatii verzi

Cheltuielile privind întreținerea spatiilor verzi si adotarilro aferente acestora sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar intretinere

(fara

TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (luni)

Cost final (cu

TVA)

Spatii verzi

Gazon

mp

3,300

1.46

4,818

 • 3 lunix 3 tunderi si

 • 4 luni x 2 tunderi

5,733

Dotări

Toalete

buc

15

200

3,000

12

44,640

Sistemul de irigații

Costuri de inlocuire

Sistemul de irigații necesita o inlocuire a elementelor exterioare odata la 5 ani. Aceste inlocuiri privesc aspersoarele, electrovanele. Valoarea de inlocuire a acestor elemente este conform tabelului de mai jos:

Tabel 1.7- Cheltuieli de inlocuire cu sistemul de irigații

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar inlocuire (fara TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (ani)

Cost final (cu

TVA)

Sistemul de irigații

Aspersoare

buc

2200

60.09

132,198

5

157,316

Electrovane

buc

81

303.45

24,579

5

29,250

In prezent costurile de exploatare (intretinere si mentenanta), in varianta “fara proiect” sunt zero,

deoarece nu exista un sistem de irigații.

Sistemul de iluminat

Costuri de inlocuire

Sistemul de iluminat prevede amplasarea a 40 stâlpi de iluminat. Consideram ca durata de viata a stâlpilor este de 20 de ani, dar corpul de iluminat are o durata de medie de viata de 15 ani mai ales datorita evoluției tehnologice. De asemenea la 3 ani se schimba elementele din interiorul corpurilor de iluminat la un cost de 40 lei/buc.

Tabel 1.8- Cheltuieli de înlocuire cu sistemul de iluminat

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar inlocuire (fara TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (ani)

Cost final (cu

TVA)

Sistem de iluminat

Corp de iluminat, dotat cu lămpi de tip LED

buc

364

1681

611,884

15

728,142

Elemente din interiorul corpului de iluminat

buc

364

40

14,560

3

17,326

In prezent costurile de exploatare (intretinere si mentenanta), in varianta “fara proiect” sunt zero, deoarece nu exista un sistem de iluminat.

TABEL RECAPITULATIV AL COSTURILOR DE OPERARE

Pentru a avea o imagine a tuturor costurilor de operare și întreținere, prezentăm tabelele următoare:

Tabelul 1.9. Costuri totale din exploatarea si intretinerea parcului in cazul realizării proiectului

An

An CI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Alei

7,734

9,769

11,804

111,935

15,874

17,910

19,945

21,980

72

26,050

28,085

30,121

223,869

34,191

36,226

38,261

223,869

42,332

44,367

46,402

Sistemul de irigații

2,030

2,030

2,030

2,030

188,595

2,030

2,030

2,030

2,030

188,595

2,030

2,030

2,030

2,030

188,595

2,030

2,030

2,030

2,030

188,595

Sistem de iluminat

24,813

24,813

26,717

24,813

24,813

1,904

24,813

24,813

26,717

24,813

24,813

26,717

24,813

24,813

104,828

24,813

24,813

26,717

24,813

24,813

Spatii verzi

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

5,733

TOTAL (cuTVA)

84,950

86,985

90,924

189,151

279,656

72,217

97,161

99,196

79,192

289,832

105,302

109,241

301,086

111,407

380,023

115,478

301,086

121,452

121,583

310,183

TOTAL (fara TVA)

71,386

73,097

76,407

158,950

235,005

60,687

81,648

83,358

66,548

243,556

88,489

91,799

253,013

93,619

319,347

97,040

253,013

102,060

102,171

260,658

Veniturile generate de proiect pe întreaga perioadă economică de viață

Proiectele de infrastructură publica nu produc venituri financiare la beneficiar deoarece nu se aplică taxe pentru intrare in insula sau de circulație pe aleile pietonale.

Analiza cost - beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor de investiții.

Evaluarea proiectelor de investiții în infrastructură nu poate să dea rezultate satisfăcătoare fără o analiză atât a profitabilității financiare cât și a efectelor secundare, ale căror beneficiari sunt alte entități economice (persoane fizice sau juridice).

Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea drumului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de întreținerea curentă și periodică).

în consecință, analiza financiară se concentrează asupra demonstrării faptului că implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entitățile implicate, exprimate prin costuri de întreținere.

Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate de cele economice.

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor generate de proiect în faza operațională.

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Metodologia folosită în analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană în "Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiții” pregătit de Direcția Generală pentru Politici Regionale.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru “a aduce” o valoare viitoare în prezent.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula următorii indicatori de evaluare a performanței financiare a proiectului.

Valoarea actuală netă (VAN)

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală - la momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k).

VAN =


y CF, | VR„ £(W (! + £)'


unde: CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul t - diferență dintre veniturile și cheltuielile efective

VRn = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză

Io = investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, și toate aceste diferențe anuale “aduse” în prezent - cu ajutorul ratei de actualizare k - și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata internă de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Adică, aceasta este rata intenă de renatbilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitivă - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio - economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

VNA + Zo VNA n RCB = ------- = ——+ 1

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare.

Indicatorii financiari ai proiectului, (VAN; RIR).

Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIR), Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN) și Raportul Cost - Beneficiu al investiției.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 6.

Tabel 6. Calculul indicatorilor financiari ai investiției

Rata de actualizare pentru VAN financiar =          5,00%

Specificație

An CI

An 1

An2

An 3

An4

An5

An 6

An7

An 8

An9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Total

Valoarea investiiei

12,172,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12,172,208

Cheltuieli de întreținere

0

84,950

86,985

90,924

189,151

279,656

72,217

97,161

99,196

79,192

289,832

105,302

109,241

301,086

111,407

380,023

115,478

301,086

121,452

121,583

310,183

3,346,104

Total intrări de numerar

0

84,950

86,985

90,924

189,151

279,656

72,217

97,161

99,196

79,192

289,832

105,302

109,241

301,086

111,407

380,023

115,478

301,086

121,452

121,583

310,183

3,346,104

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851,181

851,181

Factor de actualizare

1

0.952

0.907

0.864

0.823

0.784

0.746

0.711

0.677

0.645

0.614

0.585

0.557

0.530

0.505

0.481

0.458

0.436

0.416

0.396

0.377

Costuri actualizate

12,172,208

80,905

78,898

78,544

155,615

219,118

53,890

69,050

67,140

51,048

177,931

61,568

60,829

159,672

56,268

182,798

52,902

131,363

50,466

48,115

116,905

14,125,230

Venituri actualizate

0

80,905

78,898

78,544

155,615

219,118

53,890

69,050

67,140

51,048

177,931

61,568

60,829

159,672

56,268

182,798

52,902

131,363

50,466

48,115

437,706

2,273,824

Flux de numerar actualizat

-12,172,208

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320,801

-11,851.406

Venitul net actualizat(VNAF)

-11,851,406

R1RF

-16.62%

Raportul beneficiu/cost

0.16

Valoare actuală netă (VAN)

-11,851,406

RIR

-16.62%

Raportul cost/beneficiu

0.16

Din tabelul de sustenabilitatea financiara rezulta un flux de numerar cumulat mai mare ca zero. Acest lucru inseamna ca din punct de vedere al sustenabilitati financiare, proiectul are capacitatea genereze o auto-finanțare suficientă pentru a continua activitățile după finalizarea investiției.

Rata Internă de Rentabilitate financiară a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției. Așa cum se observă din tabelul de mai sus (tabelul 6.) rezultă următoarele:

Rata Internă de Rentabilitate Financiară este negativă (-16,62%) deci, mai mică ca 4%, rată de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare.

Datorită faptului că investiția în drumuri nu este generatoare de profit, VAN financiară are o valoare negativă (-11 851 406 lei ). Aceasta se datorează fluxului de numerar negativ în timpul primului an, care pentru procedura de actualizare, cântărește mai mult decât restul anilor pozitivi.

Raportul cost/beneficii este de 0.16 și este mai mic decât 1.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economica evalueaza proiectul din punct de vedere al societății, urmărind estimarea contribuției proiectului la bunăstarea economica a localității sau a regiunii. în cazul analizei economice vom completa veniturile rezultate în cadrul analizei financiare cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru societate

înainte de elaborarea analizei economice, anumite ipoteze de cuantificare a costurilor si beneficiilor socio-economice trebuie analizate. Aceste elemente pot sa fie monetare sau nemonetare.

Beneficiile socio-economice luate in considerare pentru realizarea analizei cost-beneficiu sunt beneficiile realizate prin implementarea proiectului:

o Beneficii din creșterea valorii proprietăților imobiliare din cartierele adiacente parcului;

o Beneficii din mediu;

o Beneficii sociale din reducerea numărului de șomeri pe timpul execuției proiectului;

o Beneficii din creșterea nivelului de siguranța al cetățenilor.

Cel mai relevant beneficiu economic estimat in urma implementării proiectului este creșterea valorii proprietăților imobiliare situate in vecinătatea parcului. Cunatificarea beneficiului se face cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazeaza pe preturile de piața a proprietăților imobiliare. Metoda identifica contribuția neta a proiectului in modificarea prețului proprietăților imobiliare in vederea estimării disponibilității de plata marginale. Implementarea proiectului se realizează intr-o zona adiacenta de blocuri si case.

Din analiza pieței imobiliare reiese faptul ca imobilele amplasate langa lacuri si parcuri sunt mai scumpe cu cel puțin 25%/mp fata de altele construite in zone mai puțin verzi.

In zona exista mai mult de 4754 de apartamente si 89 de case a căror preț va creste datorita imbunatarii zonei cu circa 105 euro pentru un apartament si 225 euro pentru o casa impartite pe o perioada de 20 ani. Estimarea este pesimista avand in vedere condițiile pieței actuale când consideram o creștere anuala de 225 eur/imobil. Deși impactul va fi imediat după implementarea proiectului pentru o modelare mai corecta a situației actuale (ținând cont si de criza economica) aceste beneficii au fost impartite in mod egal pe intervalul de 20 de ani..

Beneficii de mediu

Un impact pozitiv ce este înregistrat de plantările de arbori si arbuști. Se știe ca acești arbori si arbuști absorb dioxidul de carbon din atmosfera si asftel conduc la reducerea poluării. Avand in vedere ca in prezent in zona adiacenta parcului locuiesc aproximativ 14618 de locuitori, conform studiilor de specialitate, care arata faptul ca o parte din populație va merge in timpul liber in noul obiectiv amenajat reducând astfel consumurile cu energia electrica si gazele, se realizează un beneficiu de reducere a consumul de energie electrica si reducerea poluării de aproximativ 0,5 EUR/luna/locuitor.

Beneficii nonmonetare

După finalizarea investiției va creste calitatea vieții prin creșterea nivelului de siguranța al cetățenilor fie ca sunt pietoni fie sub forma de siguranța in trafic in calitate de șoferi. Lipsa datelor statistice in ceea ce privește valoarea economica medie atat a unei infracțiuni de talharie sau a unui accident mediu conduc la imposibilitatea evaluării monetare a acestor aspecte. Creșterea investițiilor atrase in zona care conduc in mod direct la crearea de noi locuri de munca si implicit la creșterea nivelui de trai.

Beneficiile socio-economice (Locuri de munca nou create)

Prin realizarea proiectului de amenajare a zonei de promenada se vor crea un număr de locuri de munca pentru personalul ce se va ocupa cu întreținerea in bune condiții a stării parcului. Acest personal va fi recrutat dintre șomerii înregistrați in zona. Valoarea ajutorului de șomaj este de 75% din salariul de baza minim brut pe tara.

Salariile luate in calcul pentru stabilirea beneficiilor sociale sunt:

Poziția

Salariu brut (lei pe lună)

Salariu net (lei pe lună)

Munca Manuala

2405

1503

Șoferi semi-calificați (vehicule)

2176

1360

Operatori Utilaje

2519

1574

Șofer/Operator (echipamente grele)

2748

1718

Artizani Calificați

2290

1431

Tehnician

2977

1861

Conducere medie (diploma)

3206

2004

Contabil Calificat (CPA)

3435

2147

Inginer (diploma)

4122

2576

Pentru determinarea beneficiilor produse de implementarea proiectului, s-au luat in calcul aceleași scenarii.

In scenariul „cu proiect” se considera ca sunt necesare un număr de 30 de locuri de munca pe perioada de construcție (anul 1). După realizarea investiției vor fi necesare un număr de minim 3 persoane pentru asigurarea lucrărilor de mentenanta la zona de promenada.

Rezultatele acestor calcule sunt date in tabelul de mai jos.

Tab. 2.1. Beneficiile sociale din implementarea proiectului

No            |           Element

An CI

Ani

An2

An3

An4

An5

An 6

An7

An8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Salariu mediu braț pe economie

1676

1,681

1,686

1,691

1,696

1,701

1,706

1,712

1,717

1,722

1,727

1,732

1,737

1,743

1,748

1,753

1,758

1,764

1,769

1,774

1,779

Situata Tara proect'

Ajutofsomaj30persanul1 si3 pera in restul arilor

452,520

45,388

45,524

45.660

45,797

45,935

46.073

46,211

46.350

46.489

46,628

46.768

46,908

47.049

47,190

47,332

47.474

47,616

47,759

47,902

48.046

Săuatia'cuproiecC

Forta de munca: 30 pers, pentru anul!

2,898,716

289,550

289,550

289,550

289,550

289,550

289,550

289.550

289,550

289,550

289,550

289,550

289,550

289,550

289.550

289.550

289.550

289,550

289,550

289,550

289.550

3 pers, pentru restul anilor

Beneficii sociale

2,446,196

244,162

244,026

243,889

243,752

243,615

243,477

243,339

243,200

243,061

242,922

242,782

242,642

242,501

242,360

242,218

242,076

241,934

241,791

241,648

241,504

Rezultatul analizei sociale

Rezultatele beneficiilor sociale produse de realizarea acestui proiect de reabilitare si modernizare a zonei de promenada sunt prezentate in următorul tabel.

Impactul asupra locurilor de munca create:

 • •    Locuri de munca permanente pe perioada de funcționare a obiectului de investiții: 3

 • •   Locuri de munca temporare pe durata de construcție: 30

Rezultatele analizei economice sunt prezentate in tabelul următor (valori calculate numai pentru total investiție investiție RIRE si VNAE).

Tabelul 1.9 prezintă toate calculele acestei analize socio-economice complete.

Este necesar sa elaboram aceasta analiza prin conversia de la preturile pietii la preturi contabile, folosind factorii standard de conversie.

Corecții: externalitati, fiscale, preturi contabile

Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie făcute o serie de corecții, atat pentru costuri, cat si pentru venituri.

Aceasta faza duce la determinarea a doua noi elemente pentru analiza economica: valoarea rândului „corecție fiscala” si valoarea factorului de conversie pentru preturile pieței. Preturile pieței includ impozite si subvenții si unele plăti de transfer, care pot afecta preturile fara impozite. Exista cateva reguli generale care pot fi aplicate pentru a corecta astfel de distorsiuni:

 • - preturile intrărilor si ieșirilor luate in considerare pentru analiza cost-beneficiu trebuie sa fie fara TVA, sau alte impozite indirecte;

 • - preturile intrărilor considerate, in analiza cost beneficiu trebuie sa fie brute (sa conțină impozite directe);

 • - transferul pur de plăti, către indivizi, cum ar fi plăti a asigurărilor sociale, trebuie omise;

Corecția Fiscala:

Aceasta presupune deducerea din fluxurile analizei financiare a plăților care nu au resurse reale in contrapartida, ca subvențiile si impozitele indirecte la intrări sau ieșiri.

Referitor la transferurile publice directe, acestea nu sunt incluse, din start, in tabelul inițial al analizei financiare care considera costurile de investiții si nu resursele financiare.

Corecțiile externalitatilor:

Obiectivul acestei faze este sa determine beneficiile sau costurile externe proiectului. Exemple in acest sens sunt costurile si beneficiile provenind din impactul cu mediul, timpul economisit prin implementarea acestui proiect in sectorul infrastructurii, creșterea nivelului de trai si diminuarea șomajului.

Conversia preturilor pieței in preturi contabile:

Obiectivul acestei faze este de a determina coloana factorilor de conversie pentru transformarea preturilor pieței in preturi contabile.

Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de ieșire nu reflecta cu acuratețe valoarea lor sociala, datorita distorsiunilor pieței, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta etc.

Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.

Factorii de conversie utilizați sunt prezentați mai jos

Costuri de intretinere(mentenanta)

Structura

Factor de conversie

Rata preț umbra

Manopera

30%

0.64

0.192

Materiale

60%

0.8

0.48

Profit

10%

0

0

Factor de conversie costuri de intretinere

100%

-

0.67

Pentru investiție

Manopera

25%

0.64

0.16

Materiale

68%

0.8

0.48

Profit

7%

0

0

Taxe

5%

0

0

Factor de conversie costuri de investiție

100%

-

0.70

Factor de conversie costuri energetice

100%

-

0.96

Tabel 12. Calculul indicatorilor economici ai investiției - în RON

Corecții

Financiare

An CI

1

An 2

An3

An4

An 5

An6

An 7

An 8

An9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Total

Benefică sociale din reducerea nr de șomeri din zona

2.446,196

244,162

244,026

243.889

243,752

243,615

243,477

243,339

243,200

243.061

242.922

242.782

242,642

242,501

242,360

242,218

242.076

241,934

241,791

241,648

241,504

7.303,096

Benefica     din     creșterea

proprietăților imobiliare in zona

1

0

519.195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

519,195

10,383,900

Beneficii din mediu

34.228

34.228

34,228

34,228

34.228

34,228

34,228

34.228

34,228

34,228

34.228

34.228

34,228

34,228

34,228

34,228

34,228

34,228

34,228

34,228

Valoarea reziduala

0.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686,436

686.436

Total ven (tun corectate

2,446,196

797,585

797,449

797,312

797,175

797,038

796.900

796,762

796,623

796.484

796,345

796,205

796,065

795,924

795,783

795,641

795,499

795,357

795,214

795,071

1,275,433

18,852,063

Costuri cu investiția de baza

0.7

9,779,507

9,779,507

Costuri de operare

0.67

71,386

73,097

76.407

158,950

235,005

60,687

81,648

83,358

66,548

243,556

88,489

91,799

253,013

93,619

319,347

97,040

253,013

102,060

102,171

260,658

2,811,852

Total cheltuieli corectate

6,845,655

47,829

48,975

51.193

106,497

157,453

40,660

54,704

55,850

44,587

163,183

59,287

61,505

169,519

62,725

213,963

65,017

169,519

68,380

68,454

174,641

12,591.359

Factorul de actualizare

1

0.948

0,898

0.852

0.807

0,765

0.725

0.687

0.652

0.618

0.585

0.555

0.526

0.499

0.473

0.448

0.425

0.402

0.381

0.362

0.343

Total venituri actualizate

2.446,196

756,005

716,470

679,002

643.493

609,841

577.949

547,724

519,079

491,932

466,205

441,823

418,715

396,816

376,063

356,394

337,754

320,089

303,347

287,481

437,128

12,129,505

Total cheltuieli actualizate

6,845,655

45,335

44,002

43,596

85,966

120,473

29,489

37,606

36,392

27,538

95,532

32,899

32,351

84.515

29,642

95,841

27,605

68,222

26,085

24,752

59,855

7.893.350

Fluxul net de numerar actualizat

4,399,459

710,669

672,468

635,406

557,527

489,368

548,460

510,118

482,687

464,394

370,673

408,923

386,365

312,301

346.421

260,553

310,149

251,866

277,262

262,729

377,273

4,236,155

Rata     interna     dc

rentabilitate economica a investiției (RIRE)

9.50%

Valoarea          neta

actualizata economica a invcsticici (VNAE)

4,238,155

Raport Bcneficiu/Cost

1.54

Rata interna de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

9.50%

Valoarea actuală netă economică a investieției (VANE)

4,236,155

Raport Cost/Beneficiu

1.54

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu sunt cele realizate prin implementarea proiectului.

Costurile economice sunt reprezentate de costurile de investiție, costurile de întreținere și reabilitarea curentă.

Analiza cost - beneficiu a proiectului presupune determinarea următorilor indicatori:

 • •  Valoarea Actuală Netă Economică (VANE)

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE)

 • •  Raportul Beneficiu/Cost

 • •  Rata de actualizare utilizată în analiză are valoarea 5.5%.

Din analiza valorilor furnizare în tabelul 12. rezultă următoarele:

 • •  Valoarea Actuală Netă Economică este pozitivă: 4 236 155 lei

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Economică este de 9,50%, mai mare ca rata socială de actualizare 5.5%.

 • •   Raportul beneficut/cost este 1,54> 1.

4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale căror variații, pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI si VNA care pot cauza schimbări semnificative a acestor parametri. Se recomanda considerarea acelor parametri pentru care variația pozitiva sau negativa cu 1% produce o variație corespunzătoare de 1% in RIR sau 5.5% in valoarea de baza a VNA.

Analiza de senzitivitate financiara

impact asupra:                              Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)

parametru critic: COSTURI DE INVESTIȚIE       r

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

impact asupra:                             Valoarea actuală netă financiară a investiției (VANF)

parametru critic: COSTURI DE INVESTIȚIE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-10,305,571

-10,774,006

-11,287,054

-11,851,406

-12,443,977

-13,036,547

-13,629,117

impact asupra: parametru critic:

Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)

COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

-16.62%

impact asupra: parametru critic:

Valoarea actuală netă financiară a investiției (VANF)

COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-11,851,406

-11,851,406

-11,851,406

-11,851,406

-11,851,406

-11,851,406

-11,851,406

impact asupra:                              Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)

parametru critic:

RATA DE ACTUAL

ZARE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-15.42%

-15.82%

-16.22%

-16.62%

-17.02%

-17.41%

-17.80%

impact asupra:                             Valoarea actuală netă financiară a investiției (VANF)

parametru critic: RATA DE ACTUALIZARE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-11,744,433

-11,783,740

-11,819,271

-11,851,406

-11,880,483

-11,906,805

-11,930,645

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabilească faptul ca pentru o variație maxima a costurilor de investiție de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5%.

Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAF scade atunci când:

 • ■  Costurile de intretinere cresc

 • ■  Rata de actualizare creste.

 • ■  Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5% VNAF este 0.

Nici unul din parametri analizați nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul oferă robustețe si ramane eligibil din punct de vedere al indicator financiari in urma analizei de senzitivitate.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTULIAZARE ASUPRA SENZ1TIVITATII PROIECTULUI

-4— Investiție întreținere Rata actualiz


Analiza de senzitivitate economica

Rata internă de rentabilitate economică a investiției

impact asupra:                        (RIRE)

parametru critic: COSTURI DE INVESTIȚIE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

11.18%

10.61%

10.05%

9.50%

8.96%

8.46%

7.98%

impact asupra:                        Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic:COSTURI DE INVESTIȚIE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

4,623,645

4,499,449

4,370,384

4,236,155

4,099,242

3,962,329

3,825,416

Rata internă de rentabilitate economică a investiției

impact asupra:                        (RIRE)

parametru critic: COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

9.60%

9.57%

9.53%

9.50%

9.46%

9.42%

9.38%

impact asupra:                        Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic: COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

4,295,458

4,276,451

4,256,698

4,236,155

4,215,201

4,194,247

4,173,293

Rata internă de rentabilitate economică a investiției

impact asupra:                        (RIRE)

parametru critic: RATA DE ACTUALIZARE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

11.08%

10.55%

10.02%

9.50%

8.98%

8.47%

7.96%

impact asupra:                        Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic:RATA DE ACTUAL ZARE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

5%

10%

15%

5,429,070

5,005,024

4,608,079

4,236,155

3,887,351

3,559,930

3,252,301

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabilească faptul ca pentru o variație maxima a costurilor de investiție de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5,5%.

Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAE scade atunci când:

 • ■  Costurile de intretinere cresc

 • ■  Rata de actualizare creste.

 • ■  Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5.5% VNAE este 0.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTULIAZARE ASUPRA SENZITIVITATII PROIECTULUI

Nici unul din parametri analizați nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul oferă robustețe si ramane eligibil din punct de vedere al indicatorilor economici in urma analizei de senzitivitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectul de investiții are o “lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (consultanți, ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) și cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

In același timp, fiecare proiect se derulează in "lumea organizației” care construiește sau achiziționează activul (denumit generic “investiție”), iar aceasta iși desfășoară activitatea intr-o economie și a unui mediu ambiant marcat de neprevăzut.

In mediul economic și de afaceri actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ -ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat in atenția specialiștilor in domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de risc al proiectului.

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna si externa:

 • •   Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

In perioada de execuție a proiectului, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (in principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării in această etapă. Principalele riscuri de natura interna ce apar sunt:

 • • riscul tehnologic care apare in cazul unor investiții cu grad ridicat de noutate tehnologică. In general, investitorii se simt mai in siguranță dacă tehnologia a fost probată in alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o condiție de a se acorda un împrumut.

 • • riscul de depășire a costurilor ce apare in situația in care nu s-au specificat in contractul de execuție sau in bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.

 • • riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la intarzierea intrării in exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și de clienți.

 • • riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți pe care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența intre clauzele diferitelor contracte de execuție.

 • • riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări in subantrepriză.

 • • riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situația in care nu se prevăd in contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:

 • □ transferul riscului, către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate in realizarea unor părți din proiect (outsourcing);

 • □  diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor in cazul apariției acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

 • □ selectarea științifică a subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.

De asemenea pentru minimizares riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •   a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •   autorizarea masurilor propuse

 • •   implementarea schimbărilor propuse

 • •   adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • • masurarea evoluției fizice

 • • masurarea evoluției financiare

 • • controlul calitatii

•alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective. Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •       stabilirea unei planificări financiare

 • •       confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •       compararea abaterilor dintre plan si realitate

împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la îndeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • 1. planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • 2. prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • 3. decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

 • • Planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

 • • Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

 • • Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Riscurile externe (care nu depind de beneficiar)

SECTOR

RISCURI

EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISCURI

POLITIC

reorientarea politicii interne a României spre un model economic de tip inchis reoritentarea politicii spre un sistem administrativ centralizat

imbunatatirea mediului legal si instituțional in Romania extinderea descentralizării in toate sectoarele de activitate stabilitate politica interna

PATRIMONIAL

- Daune directe produse bunurilor din diverse cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundație, intemperii atmosferice, furt, vandalism etc;

-Pierderi financiare indirecte din întreruperea activitatii (întrerupere cauzata de producerea riscurilor asigurate);

-Avarii accidentale la echipamente si utilaje, precum si pierderi financiare indirecte, aferente întreruperii activitatii din astfel de cauze;

-Avarii la lucrările de construcție, instalare si punere in funcțiune;

-asigurarea bunurilor (utilaje, instalații, materiale, materii prime) pentru incendiu, cutremur, furt);

-gasirea unor soluții rapide de înlocuire a bunurilor care au suferit avarii astfel incat lucrările sa poata continua

FINANCIAR/ ECONOMIC

-Riscuri legate de piața financiara- fluctuațiile de curs valutar

- înăsprirea procedurilor vamale

retragerea sprijinului financiar din partea unor organisme financiare internaționale

dezvoltarea

economiei subterane

scăderea ritmului de privatizare

acordarea unor facilitați altor centre din regiune si Euroregiune

-in cazul creșterii cursului valutar la Euro iar finanțarea primita sa fie in lei, acest lucru poate duce la imposibilitatea continuării lucrării. Se poate evita prin încheierea contractelor in lei cu anteprenorii.

Pentru a face fata fluctuațiilor de pe piața valutara se pot încheia contracte pe piața financiara a derivatelor.

SECTOR

RISCURI

EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISCURI

RELAȚII REGIONALE, EUROREGIONALE, INTERNATIONALE

instabilitate politica internaționala

accentuarea unor conflicte in zona noastra geografica

apariția unor conflicte in interiorul comunității;

conflicte de interese intre diferite centre economice din regiune

- conflicte de interese intre diferite nivele decizionale (local, județean, național)

-imbunatatirea mediului legal si instituțional in Romania

- obținerea tuturor aprobărilor pentru derularea investittiei inainte de începerea lucrărilor.

RĂSPUNDEREA CIVILA

-Răspunderea civila generala fata de terti

-Răspunderea manageriala;

RISCURI DE MEDIU SI DE CLIMA

-cele climaterice sunt legate de existenta unor precipitații abundente care ar putea întrerupe lucrările , cat si existenta unor temperaturi scăzute care ar duce la inghet si ar inreuna executarea lucrărilor.

-In zonele cu riscuri naturale se vor autoriza numai construcțiile care au drept scop limitarea acestor riscuri; alte categorii de construcții pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc si cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

-Urmărirea comportării si întreținerea lucrărilor de regularizare si desecare, precum si a celor de aparare împotriva inundațiilor;

-Imbunatatirea planurilor de acțiune si intervenție in caz de calamitati naturale.

 • 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).

5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

Amenajarea aleilor de promenada existenta (structura pietonala/masini de întreținere -accidental poate sa fie intrebuintata si de către mașinile de intervenție) prin doua soluții:

A. Alei pietonale principale (perimetrale) 5926.15 mp
 • a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări, fisuri, crăpături

Soluția I:

 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8 peste dala existentă

 • - dală existentă

Soluția II:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - dală existentă

 • b.  pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile (rost longitudinal

pe mijlocul aleii și deplasare dale spre lac, dale distruse de rădăcinile copacilor,

dale degradate pe rosturile de dilatație, dale cu tasări de peste 2 cm)

Soluția I:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - decompactare dală existentă în bucăți de 20x20x25 cm

Soluția II:

îndepărtarea dalei degradate și prevederea unei structuri noi, în următoarea alcătuire:

 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8

-15 cm beton de ciment C 16/20

 • - completare fundație de balast 5-10 cm

Din suprafața totala a aleilor pietonale principale (5926.15 mp) o suprafața de aproximativ 1935 mp, zonele centrale sub forma de cercuri vor fi amenajate cu următoarea structura:

 • - 6 cm pavaj din granit;

 • - 3 cm mortar de ciment;

-15 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

- fundație existenta.

B. Alei pietonale secundare 1378.08 mp

a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări, fisuri, crăpături

Soluția I:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8 peste dala existentă

 • - dală existentă

Soluția II:
 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - dală existentă

b. pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile (rost longitudinal

pe mijlocul aleii, dale degradate la rosturile de dilatație, dale cu tasări de peste 2 cm)

Soluția I:
 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - decompactare dală existentă în bucăți de 20x20x25 cm

Soluția II:

îndepărtarea dalei degradate și prevederea unei structuri noi, în următoarea alcătuire:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8

 • - 15 cm beton de ciment C 16/20

 • - completare fundație de balast 5-10 cm

Pe zona podului se va adopta următoarea soluție:

- se va freza asfaltul existent, crăpat, fisurat, îmbătrânit pe 4-5 cm și refacerea în următoarea alcătuire:

 • •      5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • •      geocompozit antifisură cu Rt 50x50 KN/m

în cazul în care se constată că stratul de beton asfaltic existent pe pod este degradat pe mai mult de 5 cm grosime, se va reface în totalitate până la placa de beton de ciment.

Pe zonele cu dale exfoliate generalizat (zona de la ieșire de pe pod până la intrarea în incintă) pe cca. 30 m lungime și pe o jumătate de cale (3,00 m) se va freza betonul de ciment pe 1,5 - 2,0 cm și se va înlocui cu un beton asfaltic BA 8 de 2 cm grosime, după care se va aplica Soluția I de la aleile pietonale principale.

în urma deplasării în teren a expertului tehnic și a proiectantului s-a apreciat că refacerea dalelor existente pe aleile principale va fi cuprinsă între 400 mp și 600 mp, iar pe aleile secundare între 100 mp și 140 mp.

înainte de aplicarea structurilor rutiere într-o soluție sau alta, pe aleile principale și secundare, se vor prevedea următoarele lucrări:

decolmatarea și recolmatarea rosturilor dintre dale cu material agrementat;

prevederea de rosturi de dilatație la max. 50 m unul de altul în aliniament și la 20 m în curbe prin tăierea cu discuri diamantate pe 2,5 cm și prevederea în rost a unui lemn de esență moale sau polistiren care la suprafață pe 3,0 cm va avea material de colmatare agrementat.

Aleile secundare ce se regăsesc in Beach Area se vor imbraca in lemn aproximativ 400mp.

pentru Sport Area aproximativ 2800 mp:

tartan;

10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2;

4 cm strat din nisip.

Alegerea structurilor rutiere se va face atât pe aleile pietonale principale, cât și secundare, pe porțiunile cu structură rutieră existentă, fără degradări sau cu degradări vizibile, în Soluția I sau Soluția II.

Atât expertul cat si proiectantul recomanda Soluția I.

Aleile au o lungime de aproximativ 1283 ml si o latimea variabila intre 0.90 m- 7.00 m. Acestea vor fi incadrate de borduri prefabricate din beton 10x15x50.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).

SOLUȚIA NR.1 - presupune costuri de realizare mai mici, o durata de realizare mai mica, executarea lucrărilor de mentenanta sunt mai ușor de realizat si presupun costuri mai mici.

SOLUȚIA NR.2 - presupune costuri mai ridicate ale lucrărilor, o durata de realizare mai mare, executarea lucrărilor de mentenanta sunt mai greu de realizat si presupun costuri mai ridicate. Evaluarea estimativa a investiției avand ca baza SOLUȚIA NR.1 - RECOMANDATA atat de proiectant, cat si de expertul tehnic.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
 • a) obtinerea si amenajarea terenului;

Suprafețele de teren pe care se vor executa lucrările proiectate se afla pe amplasamentul actual al insulei Lacul Morii, care aparține domeniului public al Sectorului 6 al municipiului București.

 • b) asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

NU ESTE CAZUL

cjsolutia tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

AMENAJARE STRUCTURA:

Amenajarea aleilor de promenada existenta (structura pietonala/masini de intretinere -accidental poate sa fie intrebuintata si de către mașinile de intervenție) prin:

A. Alei pietonale principale (perimetrale) 5926.15 mp

a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări,

fisuri, crăpături:

 • - 5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8 peste dala existentă

- dală existentă

b. pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile (rost longitudinal pe mijlocul aleii și deplasare dale spre lac, dale distruse de rădăcinile copacilor, dale degradate pe rosturile de dilatație, dale cu tasări de peste 2 cm):

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - decompactare dală existentă în bucăți de 20x20x25 cm

Din suprafața totala a aleilor pietonale principale (5926.15 mp) o suprafața de aproximativ 1935 mp, zonele centrale sub forma de cercuri unde vor fi amplasate cele 2 fântâni labirint vor fi amenajate cu următoarea structura:

 • - 6 cm pavaj din granit;

 • - 3 cm mortar de ciment;

-15 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - fundație existenta.

B. Alei pietonale secundare 1378.08 mp
 • a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări, fisuri, crăpături:

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

 • - 2 cm beton asfaltic BA 8 peste dala existentă

 • - dală existentă

 • b.  pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile (rost longitudinal pe mijlocul aleii, dale degradate la rosturile de dilatație, dale cu tasări de peste 2 cm):

 • - 4 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • - geocompozit cu Rt 50 x 50 KN/m

-10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

 • - decompactare dală existentă în bucăți de 20x20x25 cm

Pe zona podului se va adopta următoarea soluție:

 • - se va freza asfaltul existent, crăpat, fisurat, îmbătrânit pe 4-5 cm și refacerea în următoarea alcătuire:

 • •      5 cm beton asfaltic BA 16 (EB 16 RUL 50/70)

 • •      geocompozit antifisură cu Rt 50x50 KN/m

în cazul în care se constată că stratul de beton asfaltic existent pe pod este degradat pe mai mult de 5 cm grosime, se va reface în totalitate până la placa de beton de ciment.

Pe zonele cu dale exfoliate generalizat (zona de la ieșire de pe pod până la intrarea în incintă) pe cca. 30 m lungime și pe o jumătate de cale (3,00 m) se va freza betonul de ciment pe 1,5 - 2,0 cm și se va înlocui cu un beton asfaltic BA 8 de 2 cm grosime, după care se va aplica soluția de la aleile pietonale principale.

în urma deplasării în teren a expertului tehnic și a proiectantului s-a apreciat că refacerea dalelor existente pe aleile principale va fi cuprinsă între 400 mp și 600 mp, iar pe aleile secundare între 100 mp și 140 mp.

înainte de aplicarea structurilor rutiere, pe aleile principale și secundare, se vor prevedea următoarele lucrări:

decolmatarea și recolmatarea rosturilor dintre dale cu material agrementat;

prevederea de rosturi de dilatație la max. 50 m unul de altul în aliniament și la 20 m în curbe prin tăierea cu discuri diamantate pe 2,5 cm și prevederea în rost a unui lemn de esență moale sau polistiren care la suprafață pe 3,0 cm va avea material de colmatare agrementat

Aleile secundare ce se regăsesc in Zona de plaja se vor imbraca in lemn pe aproximativ 400mp.

pentru Sport Area aproximativ 2800 mp:

 • -   tartan;

10 cm balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2;

 • -   4 cm strat din nisip.

Aleile au o lungime de aproximativ 1283 ml si o latimea variabila intre 0.90 m- 7.00 m. Acestea vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton 10x15x50 pe o lungime de 2979 ml.

Lucrări de arhitectura :

Concept

Insula care se regăsește in prelungirea digului de la Lacul Morii, numita si Insula îngerilor are o suprafața de aproximativ 32,720mp.

S-a propus in primul rând o amenajare care sa contureze un concept - design de plaja in oraș. Un loc de relaxare, de întâlnire, sport, antrenament in aer liber, socializare, spatii ce tin de alimentație publica plus diverse activitati.

Am impartit Insula in mai multe zone pentru a evita monotonia si pentru a organiza spatiile incat sa evitam dezorientarea si haosul. Cele patru zone se numesc: Zona Acces, Zona plaja, Zona sport si Zona terase.Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

Zona acces

Zona acces reprezintă zona prin care se intra - zona „tampon”. Aceasta zona te „pregătește” pentru ceea ce urmeaza sa gasesti pe „Insula”. Se intra pe sub o instalație de arcade ce seara se va remarca si prin jocul de lumini întregind peisajul boem pe care-l oferă apa si Digul.

Din aceasta zona se vor putea închiria paletele de tenis, șezlongurile, terenurile de mini fotbal, de tenis, de baschet etc, tot aici pe viitor se vor putea închiria barci/hidrobiciclete iar imediat langa găsim cabina pentru paza si protecție. Vis-a-vis de aceasta zona vom avea un grup sanitar cu wc-uri si zona de spalat pe mâini. Arcadele existente vor fi recondiționate, la fel si căsuțele pentru bilete/inchirieri si paza.

Pentru aceasta zona avem:

 • > Arcade luminate;

 • >  Grup sanitar;

 • >  Casa bilete si paza;

Structura metalica tip tunel de la intrare prin care se va intra pe Insula este formata din mai multe elemente metalice tip arcada. Sunt patru modele diferite de arcada (4 cadre metalice) distribuite la o distanta de 1m de fiecare (alte detalii tehnice in schița din proiect). Este iluminata cu o banda LED dispusa in interiorul arcadelor pentru o crea atat o imagine plăcută pe timp de seara cat si pentru a ajuta la iluminatul aleei. Soclul este din beton cu fundație pentru prinderea cadrelor - materialul folosit pentru talpa de prindere se sugerează a fi tabla. Cadrele arcadelor vor fi vopsite RAL 7016.

Casa de bilete si paza este poziționată in partea stanga imediat după ce se termina tunelul si intram pe insula in construcția deja existenta si care va fi consolidata si renovata. Aceasta va fi vopsita cu o decorativa alba (aproximativ 70mp), in zona ferestrelor se va placa cu lemn tratat pentru exterior (aproximativ 12mp), in interior se vor placa cei aproximativ 20 mp cu gresie pentru o intretinere ușoara si aspect plăcut. Bordura superiara si soclul de la exterior vor fi vopsite folosind RAL9005. Aceasta construcție va fi inconjurata de pavele de beton (alte detalii tehnice in schița din proiect).

Arcadele existente, atat cele din dreapta cat si cele din partea stanga vor fi consolidate si renovate.

Grupul sanitar pentru femei si grupul sanitar pentru barbati sunt vis-a-vis de cabina de paza si bilete. Se pastreaza construcțiile existente care vor fi consolidate si renovate. Păstrăm același limbaj folosit si in cazul cabinei de paza, vopsea decorativa alba si placarea cu lemn tratat pentru exterior in zona ferestrelor, pardoseala si pereții din interior vor fi placate cu gresie respectiv faianța. Bordura superioara si socului vor fi vopsite folosind RAL9005.

Zona plaja

Zona plaja este practic plaja cu nisip pe care se vor putea așeza prosoapele de plaja sau mai exista posibilitatea de a inchiria șezlonguri. Poate fi atat un spațiu liniștit si ferit de zgomot perfect pentru promenada si pentru a admira peisajul, dar seara se poate transforma in spațiu de concert pe plaja. Aleile secundare care vor fi acoperite cu lemn vor lega diverse zone in care s-a impartit Zona de plaja, zona de șezlonguri, zona de hamace si leagane, zona de instalații urbane si zona de plaja unde se poate juca volei/tenis sau minifotbal.

Se mai propun variante de relaxare precum zone de umbra cu leagane, hamace, mai multe tipuri de șezlonguri.

Tot in Zona de plaja va fi o zona amenajata cu patru mese de tenis de masa.

Aleile secundare ce se regăsesc in Zona de plaja se vor imbraca in lemn.

In acesta zona vom regăsi:

 • - zona cu o instalație ce va umbri permenent;

 • - dusuri;

 • - instalații decorative care pot fi luminate pe timp de noapte;

 • - fântâni labirint;

 • - toalete ecologice - zona de plaja pentru cearșafuri - unde se vor regăsi umbreluțe din stuf.

Va fi zona unde oamenii se pot delecta prin promenada admirând instalații făcute fie in colaborare cu universitățile de arhitectura/arte, fie cu alti artiști. Pentru dinamism ele pot fi schimbate după o anumita perioada. Tot in aceasta zona se va găsi o construcție acoperita din obiecte ușoare (ex. umbrele, vele etc) unde lumea poate sta la umbra, fie va putea găzdui ocazional workshopuri (de gătit, meșteșugărit, conferințe, cursuri etc). Iar datorita umbrarului va fi o perspectiva mai dinamica.

Fântânile labirint - un labirint creat cu ajutorul unei fântâni arteziene pe care ai timp sa-l „rezolvi” timp de un minut, după care pereții din apa se vor opri timp de inca un minut pana la următorul participant. Apa va fi ridicata de pe un plan drept, si va forma un perete din apa de aproximativ 2.00 m lasand cai de trecere pentru a ajuta persoana din interior sa gaseasca ieșirea .

Amenajarea ariei unde se afla toaletele este importanta. Trebuie privita ca oricare alta zona incat sa nu se prezinte ca un loc obscur, ci sa-ti ofere condiții decente, o amenajare plăcută si luminata. O data trebuie achiziționate cabine cu spalare automata dar in același timp este important tot mediul in care sunt amplasate.

Aici vom găsi si dusurile in aer liber, unde oamenii se pot răcori sau curata după ce isi petrec ziua pe nisip.

Tot aici vom avea o zona de joaca pentru copii mai mici de 8-10 ani iar părinții ii pot supraveghea sau face cu rândul avand si Zona de terase in imediata apropiere.

Pentru aceasta zona avem:

 • > Zona de plaja

 • > Alei secundare

 • >  Șezlonguri

 • >  Pat șezlong

 • > Hamac simplu

 • > Hamac trio

 • > Scaun plaja

 • >  Leagan 1 loc

 • >  Leagan 3-4 locuri

 • >  Foișor

 • > Mese tenis de masa

 • > Umbrar umbreluțe

 • > Umbrar vele

 • >  Fileu tenis

 • >  Porti mini fotbal de plaja

 • >  Structuri paleti

 • >  Stâlpi decorativi

 • > Gard decorativ

Pentru diversitate si evitarea monotoniei vom avea doua tipuri de umbrare, gard personalizat, mese de ping pong personalizate si alte instalații făcute la comanda. Detalii in ceea privesc gabaritele si alte dimensiuni propuse le găsim in schitele din cadrul proiectului. Masa ping pong:

Un singur model de masa de tenis de masa. Ele vor avea blat din beton de 8cm grosime pe acest eton va fi o grafica distincta pe fiecare masa peste care se va adauga o protecție din rasina. Picioarele vor fi metalice.

Gard decorativ:

Va fi din lemn rasinos vopsit cu vopsea de lemn pentru exterior si va avea grinzi 100/100mm si panouri decupate pe comanda numerica si am propus un număr de 22 de bucăți. Ancorarea se va face in fundație de beton.

Instalații din paleti:

Instalație decorative iluminata din interior făcută din plaeti (europaleti) rotiti pentru a reda o forma de spirala vopsiți cu RAL5021 si vor fi in număr de 18 bucăți.

Litere decorative:

Litere decorative iluminate -1 set - se va folosi lumina LED. Vor avea o structura metalica 40/40mm care va fi placata cu plexiglas alb lapstos de 3mm si se va aplica conform schiței autocolant cu grafica.

Umbrare:

Model vele

Cu o lungime de aproximativ 30m, o lățime de 10m si 5 m inaltime vom avea un umbrar care va fi compus dintr-o structura metalica susținere vele (2 bucăți), pardoseala din deck rasinos baituit maro inchis iar velele vor fi dintr-un material rezistent la vânt.

Model umbreluțe colorate

Ocupa o suprafața de aproximativi01 x 30L x 6h m. Este o structura metalica pe care se vor prinde umbreluțe colorate. Va avea rol de umbrar sub care oamenii se pot relaxa in hamace/leagane. Structura va fi metalica (cea care susținere umbrele) din țeava 100/100 mm si vor fi vopsite (cadrele) in degrade. Modul de ancorare al structurii va fi din pahare din beton - 1 metru cub x 12 buc - îngropate in pamant.

Foișor:

Plan spațiu acoperit (Foișor) - 3 buc 201 mp pardoseala tartan gri radier general din BA 30cm -201 mp beton - 60 de metri cubi cadre din grinzi de molid 180/80mm - 615 ml, cadrele din lemn sunt vopsite toate aceeași culoare (fiecare foișor o sa aiba alta culoare).

Labirint:

Este un labirint cu pereții din apa, care conform schiței are o intrare si o ieșire, iar traseu ce trimite către ieșire trebuie găsit de public. Va avea un număr aproximativ de 640 de duze de apa la nivel cu pardoseala (granit fiamat gri aproximativ 420mp). Este un labirint care se desfasoara sub forma de cerc.

Pe același principiu se va regăsi si cel de-al doilea labirint, dar cu forma de dreptunghi si cu alt desen al culoarului.

Grup sanitar:

Conține doua zone de wc-uri pentru femei si barbati, zona comuna de lavoar, dusuri si paravan din lemn.

Construcția va avea deasupra semnalistica din tabla 5mm - vopsita RAL9005 care indica locul in care se afla toaletele (GRUP SANITAR). In cazul femeilor vor fi 10 compartimente vas wc (HPL compact h200), iar la barbati 5 pisoare si 5 compartimente vas wc. In interior toti pereții sunt placați cu microciment colorat. In partea de exterior avem zona de mijloc cu grafica care indica zona de femei si barbati, iar stanga dreapta placare cu lamele WPC.

Parvanul din lemn conține signalistica pentru îndrumare către wc-uri femei si barbati.

Femei:

Placa semnalistica - tabla de 5mm

Vopsita electrostatic RAL1036

Litere din tabla de 1cm

Vopsite electrostatic RAL9001

Prindere mecanica din spate (tija filetata sudata de litere)

Barbati:

Placa semnalistica - tabla de 5mm

Vopsita electrostatic RAL9005

Litere din tabla de 1cm

Vopsite electrostatic RAL9001

Prindere mecanica din spate (tija filetata sudata de litere)

Lavoar:

Lavoar comun fata-verso

Structura metalica imbracata in Placocem

Placare cu granit negru lucios - 2 cm - 15m

Miez carcasa sursa baterii apa fata-verso- tabla de 2 mm

Vopsita electrostatic RAL1036

In loc de oglinda putem folosi inox lucios antivandalism - fata- verso, încadrat intr-o rama neagra metalica vopsita electrostatic RAL9005.

Dus:

Modul dus in aer liber

Pardoseala din beton elicopterizat + quartz

Perete semicerc - lamele WPC

- prindere cu platbanda pe interior si de pardoseala de beton la baza

Zona sport

Zona sport reprezintă o zona in care iubitorii de sport si de aventura se pot simți in largul lor. In acest perimetru se creaza subdiviziuni: - baschet, tenis si mini fotbal plus echipamente pentru gimnastica in aer liber. In aceasta zona se calea pe tartan.

Prima zona este ocupata de doua terenuri de minifotbal combinat cu baschet si doua terenuri de tenis plus o zona pentru gimnastica.

In zona a doua se calea pe nisip si avem fileu pentru tenis/volei si doua porti pentru mini fotbal. Tot in aceasta zona se regăsește locul de joaca pentru copii in vecinătatea zonei cu terase.

Pentru aceasta zona avem:

 • >  Zona sport-tartan;

 • > Teren de tenis

 • >  Gard teren tenis

 • >  Teren mini fotbal

 • >  Gard teren mini fotbal

 • >  Fileuri

 • >  Poarta mini fotbal

 • > Aparate gimnastica aer liber

Zona terase

Zona terase va fi tot o zona de relaxare, doar ca avem si doua terase pe uscat plus o terasa extinsa pe ponton. Terasele vor avea amenajari diferite pentru a satisface mai multe tipuri de clienti. Una dintre ele este propusa cu un concept modern, minimalist iar cealalta din materiale mai brute, cu un aspect industrial. Terasa de pe ponton va tine de cea care a abordat o amenajare minimalista. Aceasta zona va fi in mare acoperita cu pietriș.

Aleile principale si secundare (exceptandu-le pe cele din Zona de plaja) sunt din beton asfaltic / pavaj.

Pentru aceasta zona avem:

 • >  Zona terase - pietriș;

 • >  Grup sanitar femei ;

 • >  Grup sanitar barbati;

 • >  Ponton placat cu lemn.

INSTALAȚII ELECTRICE

Dimensionarea iluminatului s-a făcut ținând cont de următoarele aspecte:

 • 1. iluminat care sa asigure un sistem economic - corpurile de iluminat sunt cu lampa tip proiector la 500W ( 580W putere absorbita) funcție de distanta dintre pilonii pentru iluminat.

 • 2. iluminatul se va alimenta din SEN (sistemul energetic național) astfel:

 • - iluminatul se va realiza printr-un branșament de joasa tensiune din tabloul postului de transformare local.

 • 3.  iluminatul va fi alimentat, gestionat, comandat printr-un tablou local prevăzut cu automat programabil ce va gestiona fiecare zona iluminata, comanda iluminatului facandu-se cu senzori crepusculari pentru optimizarea intervalului orar, senzori de trafic pentru optimizarea eficiento-energetica a sistemului.

Fiecare tabloul de distribuție local va cuprinde si cate un modul de transmitere a datelor către Dispecerat.

Tabloul de distribuție va fi de tipul IP55 prevăzut cu rezistenta interioara pentru temparaturile mai scăzute de -5° C (aparatele electronice avand o plaja de funcționare de la-10° la +40°C).

Iluminatul public se va realiza cu 10 piloni H=14-16m si 4 corpuri de iluminat de tip proiector LED complet echipate pe fiecare pilon.

Alimentarea iluminatului se realizează prin cutie de distribuție (protecția si comanda iluminatului) in cutii etanșe IP55 montate la baza stâlpului.

Alimentarea se face (din SEN - sistemul energetic național) din rețelele electrice ale localităților riverane.

Cablurile de alimentare sunt de tipul de cupru astfel:

 • - cu secțiunea de 70mmp - branșamentul j.t, de la postul trafo local la tabloul de distribuție;

 • - cu secțiunea de 16mmp - distribuția pe circuite de la pct. de aprindere la piloni;

 • - cablu de cupru tip CYY3x2,5mmp distribuția pe pilon pana la corpul de iluminat.

SPATIILE VERZI

Sistem de irigații

Sistemul automat de irigație prin aspersie se va realiza pe 3300 mp.

Componentele principale ale sistemului sunt:

 • 1.  Programatorul;

 • 2.  Electrovane;

 • 3.  Cămine de vizitate;

 • 4.  Hidranti;

 • 5. Aspersoare;

 • 6.  Tubulatura si fitinguri de compresiune;

 • 7. POZIȚIONAREA ASPERSOARELOR

După analiza fizică a suprafețelor ce urmează a fi irigate, și executarea releveelor, se împarte terenul în suprafețe regulate și se procedează la alegerea aspersoarelor potrivite în funcție de specificațiile tehnice ale acestora, de vegetația și mobilierul existent. Pe zona de irigare stabilită, racordată la o electrovană, se pot folosi numai aspersoare de același tip, statice sau dinamice, niciodată o combinație între acestea. în funcție de analiza sitului, a înălțimii vegetației se stabilește traiectoria jetului de apă, oscilând între “standard” (înalt, peste tufișuri) și low (la baza copacilor).

 • 2. ÎMPĂRȚIREA PE ZONE DE UDARE

Fiecare zonă este compusă dintr-un număr de aspersoare deservite de o singură electrovană. Având în vedere volumul de apă disponibil, debitul asigurat de grupul de pompe se calculează volumul debitului pentru fiecare electrovană, cât mai apropiat, dar mai mic decât debitul dat pentru sursa de apă, la presiunea necesară. Programatorul va porni zonele pe rând, calculându-se în intervalul permis timpii de udare pentru fiecare zonă în parte. Aferent electrovanei se vor folosi numai aspersoarele de același tip.

 • 3. DIMENSIONARE ELECTROVANE

Electrovanele au rolul de a deschide și a închide zonele pe care le deservesc, fiind plasate de regulă în „centrul de greutate” al zonei stabilite, la jumătatea inelului pentru a nu risca pierderea presiunii necesare.

 • 4. TRASEUL Șl DEIMENSIONAREA TUBULATURII

Țeava sistemului de stropit este desfășurată între locul de racodare la sursa de apă și până la aspersoare, dispusă pe cât posibil în linie dreaptă, pentru a evita pierderile de presiune la curbele create. Având în vedere calculele de presiune se va folosi numai țeava HDPE cu PN 10.

 • 5. ALEGEREA PROGRAMATORULUI

Controlerul funcționează în cele mai multe cazuri cu o baterie alkalină. Dat fiind faptul că va trebui să aducem cabluri electrice de la panoul de comandă la fiecare electrovană, locul s-a ales în așa fel încât să se evite, pe cât posibil, lucrările de spargere sau străpungere. Programatoarele vor fi amplasate în căminele de vizitare ale electrovanelor, câte unul pentru fiecare sector, alături de care vor fi montați solenoizi bistabili. Se recomanda totuși folosirea programatoarelor 9V pentru a evita pe distante lungi probleme ulterioare la cablurile electrice.

/. FAZELE DE LUCRU PENTRU: INSTALAREA SISTEMULUI AUTOMAT DE STROPIT

Sistemul va fi realizat în 5 faze de execuție. în paralel se va lucra cu o echipă distinctă de instalatori la executarea grupului de pompare și a camerei de filtrare.

1. FAZA 1 - PICHETARE

în prima fază se începe cu pichetarea poziției aspersoarelor, conform proiectului, măsurându-se distanțele și marcându-se cu stegulețe locul pentru fiecare aspersor.

2. FAZA 2 - SĂPAREA ȘANȚURILOR PENTRU ȚEAVĂ
 • -  Săparea șanțurilor se face manual sau mecanizat cu excavatorul pentru o țeavă cu diametrul mare, la o adâncime de 40-50cm și o lățime de 30cm. Celelalte șanțuri se sapă cu utilaj special la o adâncime de 40cm și o lățime de 15cm;

 • -   încărcarea pământului și molozului rezultat în roabe și transportat la marginea zonei de lucru pentru a degaja suprafețele;

 • -  încărcarea manual sau mecanizat cu încărcător frontal a pământului rezultat și a molozului în mijlocul de transport;

 • -  transportul cu autobasculanta.

3. FAZA 3-ANSAMBLAREA ELEMENTELOR
 • -   așezarea țevii și a cablurilor electrice în șanțurile electrice în șanțurile realizate;

montarea aspersoarelor, electrovanelor, căminelor acestora, hidranții de grădină etc.;

montarea programatorului automat.

4. FAZA 4 - UMPLEREA ȘANȚURILOR, NIVELAREA Șl FINISAREA
 • -  împrăștierea pământului pentru umplerea șanțurilor compactarea

 • -   nivelarea și finisarea platformelor

5. FAZA 5 - REGLAREA PROGRAMATORULUI Șl PROBA SISTEMULUI

Sistemul de irigare prin picurare va avea 250 ml. Tehnologia de montare a liniilor de picurare (tub sau bandă) se rezumă la udarea cu cantități controlate de apă corelate cu capacitatea de absorție a solului și suplimentar cu evapotranspirația. Liniile de picurare se poziționează în apropierea plantelor astfel încât distribuția cu apă să se realizeze la partea inferioară aproape de tulpinele acestora, pentru a asigura un grad de confort sporit în dezvoltarea acestora. Prin metoda de irigare cu linii de picurare economiile cu consumurile de apă cresc datorită acestui calcul controlat cu privire la poziționare și distribuție.

Furtunul de picurare are încorporat în structura sa duze cu compensatoare de presiune si debit care asigură controlul curgerii prin orificii. Presiunile de funcționare pentru instalațiile de picurare se încadrează între 1,0-3,5 [bar]. Debitul vehiculat prin orificiul duzelor este de 2,3 l/h. Orificiile de picurare cu compensarea debitului sunt amplasaate la 33 cm. Dispunerea liniilor de picurare se efectuează conform aliniamentelor de plante ce necesită udare.

Gazon

Gazonul rulou se va realiza pe o suprafața de 3300 mp si este o abordare moderna care imbina atat rapiditatea, cat si calitatea lucrării. Exista o mare varietate de ierburi de gazon. Fiecare tip de iarba are nevoie de un anumit tip de îngrijire. Tipurile de iarba sunt clasificate in funcție de rezistenta la frig, toleranta la seceta, modul in care se comporta la umbra si rezistenta la trafic.

Gazonul si clima

In Romania clima este continentala, cu ierni aspre si veri foarte călduroase, uneori lipsite de precipitații. In aceste condiții, speciile si soiurile ce compun gazonul trebuie sa fie atent alese cu o capacitate ridicata de adaptare la condițiile eco-pedologice.

Gazonul si solul

Gazonul prefera soluri ușoare, bine drenate. In Romania avem o gama larga de soluri de la nisipuri, nisipolutoase, lutoase, cernoziomuri, soluri argiloase si soluri turboase.

Toate tipurile de gazon au nevoie de un sol bine drenat, cu un PH de 5.5 - 6.5. Așadar, cele mai bune soluri pentru gazon sunt cele din gama nisipoase si cernoziomuri. Solurile argiloase necesita drenaje speciale pentru a crea condiții prielnice de creștere a rădăcinilor in sol. De asemenea, gazonul nu suporta stagnările de apa in sol.

Gazonul rulou

Gazonul rulou este o abordare moderna care imbina atat rapiditatea, cat si calitatea lucrării.

Exista o mare varietate de ierburi de gazon. Fiecare tip de iarba are nevoie de un anumit tip de ingrijire. Tipurile de iarba sunt clasificate in funcție de rezistenta la frig, toleranta la seceta, modul in care se comporta la umbra si rezistenta la trafic.

Exista amestecuri de semințe create sa îndeplinească mai multe condiții. Unele specii au o viteza mai mare de creștere, altele rezista mai bine la seceta. In principiu, acestea conțin specii de graminee folosite in diverse proporții (pentru a îndeplini anumite condiții). Enumerăm aici: Lolium perenne (raigras), Poa pratensis (firuta), Festuca rubra (paiusul roșu), Agrostis (iarba câmpului), Festuca arundinacea (paius inalt).

Pentru instalarea rulourilor terenul trebuie pregătit in același mod, dar vom adauga in prealabil o cantitate de nisip care trebuie amestecata cu pamantul deja existent in gradina. Instalarea se va face cu atentie, pentru a nu se rupe, fiecare fasie de rulou trebuie sa fie perfect lipita de cea de langa ea. Vom avea grija sa faca un bun contact cu solul, apasand ferm fiecare bucata instalata.

Avantajele rulourilor:

Instalare rapida tot timpul anului

o Putem sa il utilizam la 1 -2 saptamani după instalare

o Rădăcinile plantelor sunt deja dezvoltate

o Este deja tratat contra buruienilor si dăunătorilor

o Este o varietate mai comoda si mai rapida.

Arbori, arbuști, palmieri

Se vor planta:

 • > Arbori Salix, Taxodium, Larix decidua H 3-3,5 m - 120 buc;

 • >  Arbuști diverși (H 0.8-1 m) - 350 buc;

 • >  Arbuști rasinosi gard viu 3 buc/ml H 1,5-1,75 m - 300 ml;

 • >  Liane pergole Wisteria, Hedera, Lonicera 2 buc/ml H 1,5 m - 200 buc;

ARBORI ORNAMENTALI

Salix babylonica - Salcia plangatoare este un arbore care creste pana la 15 m inaltime, cu ramuri si lujeri foarte lungi, flexibili, gălbui, complet glabri si lucitori, pendent, uneori ajungând pana la pamant. Portul este plângător, pletos.

Frunzele sunt glabre, ingust-lanceolate, 8-16 cm lungime. Sunt de culoare verde pe fata si verde-cenusiu pe dos.

Amentii apar odata cu frunzele, florile mascule au doua stamine si doua glande nectarifere, iar cele femele numai o glanda nectarifera.

Salcia pletoasa se intalneste adeseori pe langa bazine cu apa, in locuri mai umede, deși este mai puțin exigent fata de umiditate.

Salix babylonica s-a dovedit a fi mai iubitoare de căldură fata de salcia alba.

Salix babylonica este un arbore extrem de decorativ, utilizat des in parcuri si grădini.

TAXODIUM DISTICHUM

Taxodium distichum este un conifer extrem de decorativ cunoscut sub denumirea de Chiparosul de Balta. Acest soi face parte din familia Taxodiaceae fiind originar din America de Nord. Formează o coroana densa si compacta cu aspect conic-piramidal. Acest conifer este unul dintre putinele soiuri ale cărui frunze isi schimba in totalitate culoarea toamna si apoi cad, la fel ca la speciile de foioase. Aceasta caracteristica deosebita il face foarte atragator pentru peisagisti. Frunzele sunt aciculare-moi, in timpul primăverii si al verii ele au culoarea verde iar toamna acestea se transforma in nuanțe de portocaliu către brun-caramiziu.

Chiparosul de Balta este un conifer de talie mare care la maturitate poate sa se dezvolte la o inaltime ce depășește 10 metri. Se poate planta atat in zonele cu mult soare dar si in zone cu semi-umbra. Este un conifer ce rezista foarte bine la umezeala si inundații. Prefera solurile umede.

Taxodium distichum este cultivat ca arbore decorativ pentru grădini si parcuri. Se planteaza solitar sau in combinație cu alti arbori. Este un arbore decorativ prin port si frunze, se dezvolta excelent si arata foarte bine in preajma lacurilor sau iazurilor.

Larix decidua - Zada este numele unui conifer foarte inalt (poate creste pana la 45 m) originar din Europa.

Este iubitor de soare si foarte rezistent la temperaturi scăzute, chiar geruri intense. In timpul verii are acele de culoare verde, insa in lunile de iarna isi pierde acele.

In timpul verii are nevoie de umiditate, mai ales in lunile caniculare, nu este bine ca solul sa fie lasat uscat complet, trebuie udat regulat.

ARBUȘTI ORNAMENTALI

Lonicera pileata este un arbust apreciat pentru portul prostat si frumusețea frunzișului. Creste inalt pana la 0,8 m cu ramuri arcuite si lastari subțiri imbracati in frunze mici (12-25mm), lanceolate, așezate distic, cu marginea bordata cu galben deschis.

Caracteristici si cerințe: creste repede, lastareste bine si suporta tunderea. Cresc bine la soare pentru o colorare intensa. Sunt destul de rezistente la poluare.

Utilizare peisagistica: exemplare solitare, ca inlocuitor de gazon, masive, borduri, garduri vii tunse sau libere.

Cotoneaster salicifolius Repens este o specie des utilizată în scopuri ornamentale folosit cu precădere pe taluzuri. Este un arbust pitic, cu înălțimea de 40 - 60 cm, decorativă prin toate elementele sale: frunze, flori, fructe, port. Frunzele sunt mici, eliptice, de cel mult 3 cm, verzi închis, rugoase, dispuse alternativ, persistente.

Florile apar în luna mai, mici albe sau rozulii, dispuse câte două.

Fructele sunt niște bace mici, roșii strălucitoaree, care apar în luna august și rămân pe plantă mult timp. Atenție, fructele sunt toxice.

Hypericum calycinum este o planta perena de 25-30 cm inaltime, cu frunziș verde, originara din Europa si Asia. Dezvolta lujeri subțiri, ascendenți, muchiati care indesindu-se formează covoare compacte, covoare care pe suprafețe mici pot inlocui cu succes gazonul.

Frunzele lucitoare sunt persistente, verzi inchis pe fata si verzi - albăstrui pe dos. Sunt pieloase, ovat oblong pana la oblong, de 5-10 cm lungime. Vârful este obtuz.

Florile izolate sunt mari de 6-8 cm diametru, galbene. Apar in lunile iunie - septembrie. Prezintă cinci petale si cinci sepale. Fructul este o capsula septicida.

Hypericum calycinum prefera locurile insorite sau semiumbrite unde infloreste abundent. Vegetează si la umbra, dar infloreste mai slab.

Nu este pretențioasa fata de sol, dar dezvoltarea este mai viguroasa pe soluri nisipoase, bine drenate. In perioadele secetoase de vara necesita udări suplimentare.

In iernile foarte geroase sunatoarea isi poate pierde frunzele, dar se reface complet primavra următoare.

SPIRAEA BUMALDA

Spiraea bumalda este un arbust scund de 0,5-0,8 metri inaltime care formează tufe bogate cu ramuri striate, glabre. Frunzele sunt ovat lanceolate acute, la baza cuneate, dublu serate.

Florile roze inchis sau albe sunt dispuse in corimbe compuse. înflorește abundent in perioada mai - iulie. Spiraea bumalda este puțin pretențioasa fata de sol si rezistenta la noxe. Se planteaza in plina lumina sau la semiumbra, izolat, in grupuri si garduri vii libere sau tunse.


Forsythia x intermedia Gold este un arbust decorativ care face parte din familia Oleaceae.

Este un arbust originar din Asia si Europa. Denumirea populara a acestui soi este Ploaie de

Aur. Formează tufișuri foarte dense cu flori ce se prezintă sub o forma globulara. Frunzele sunt oval-lanceolate, scurte in nuanțe de verde inchis. Florile incep sa apara înaintea frunzelor, in luna martie-aprilie. Cresc abundent pe ramuri.

Prefera zonele cu semi-umbra si cele cu soare. Este un arbust de talie mare care poate sa creasca la o inaltime cuprinsa intre 3-5 metri.

Se dezvolta cel mai bine in soluri bine drenate cu o umiditate medie.

Forsythia x intermedia Gold este un arbust decorativ prin port si flori. Poate fi plantat in gradina si in parcuri ca arbuști solitar in grupuri sau chiar ca si gard viu.

IERBURI ORNAMENTALE

Miscanthus sinensis este o planta perena cunoscuta sub denumirea populara de Stuf Chinezesc. Aceasta planta face parte din familia Poaceae.

Este o planta care formează smocuri dese. Tulpinele sunt erecte. Frunzele au o forma liniara ingusta. Frunzele sunt foarte atragatoare prin modelul lor pestrit in nuanțe de verde cu crem. Perioada de înflorire a stufului chinezesc este in lunile septembrie si octombrie. La maturitate Stuful Chinezesc poate sa se dezvolte la o inaltime cuprinsa intre 100-150 de centimetri. Planta are o creștere medie.

Locurile perfecte pentru plantarea Stufului Chinezesc sunt locurile cu multa lumina si soare, planta tolerează si locurile cu semiumbra. Solurile preferate sunt cele normale, argiloase, nisipoase, acide sau cu umiditate medie.

Stuful Chinezesc este o planta decorativa folosita pentru diverse aranjamente peisagistice. Poate fi plantata pe marginea iazurilor in ronduri, in gradina si pe langa borduri.

MISCHANTHUS SINENSIS PURPURANCENS

Miscanthus sinensis Purpurascens este un stuf decorativ care creste sub forma de smocuri dense, mari si bogate. Stuful face parte din familia Poaceae. Frunzele acestuia sunt lungi si cresc sub forma liniara. Frunzele la începutul anului au o nuanța de verde închis, iar in toamna acestea primesc o nuanța portocalie-rosiatica. Inflorescența creste pe vârful tulpinii cu aspect penat in nuanțe alburii.

Stuful Chinezesc Miscanthus Purpurascens infloreste din luna august pana in luna noiembrie. Este o iarba decorativa de talie mare care se dezvolta la o inaltime cuprinsa intre 150-200 de centimetri. Are o creștere si o răspândire ușoara iar zonele perfecte pentru plantare trebuie făcute in locuri cu semi-umbra sau in cele insorite. Prefera solurile umede, argiloase si bine drenate.

Miscanthus sinensis Purpurascens este o planta decorativa prin port, aspect, forma, frunziș, flori si culoare. Se planteaza in grădini in diferite decoruri, pe langa lacuri, iazuri, in borduri sau in combinații cu flori si alte plante decorative.

Pennisetum alopecuroides este o iarba perena ornamentala cunoscuta sub denumirea de Trestia Ornamentala. Este o planta anuala perena veșnic verde. Formează tufe cu frunze ce au o forma liniara ingusta intr-o culoare de verde crud. Florile sunt înguste cu peri care apar in vârful frunzelor. Florile tinere au o nuanța de roz-argintiu, iar florile mature au o nuanța maronie.

La maturitate Trestia Ornamentala poate sa se dezvolte la o inaltime cuprinsa intre 50-100 centimetri. Perioada de înflorire a trestiei ornamentale incepe din luna august si tine pana in luna octombrie.

Locurile preferate de trestia ornamentala sunt locurile cu mult soare dar se dezvolta foarte bine si in locurile cu semiumbra. Planta prefera solurile fertile, umede si bine drenate.

Trestia Ornamentala este o planta de decor care se poate planta pe langa iazuri, lacuri. Arata deosebit de interesant, daca este plantata pe langa borduri sau ziduri in gradina.

UNCINIA UNCINATA RUBRA

Uncinia uncinata Rubra este o iarba perena ornamentala de culoare roșie ce trebuie amplasata la Soare sau Semiumbra si poate creste pana la : 20 - 30 cm


Hakonechloa macra Aureola este o iarba ornamentala care face parte din familia Poaceaea. Creste sub forma de smocuri, tufișuri, dense si bogate. Frunzele cresc sub forma liniara cu aspect dungat in nuanțe de verde deschis cu verde inchis. Florile au o nuanța de galben-vernil, ele nu au o importanta majora ornamentala.

Iarba Aureola înflorește in lunile august si septembrie. Este o iarba de talie mijlocie care poate sa se dezvolte la maturitate la o inaltime cuprinsa intre 30-50 de centimetri insa atrage atentia prin dezvoltarea pe orizontala. Plantarea se va face in locuri cu semi-umbra sau in locuri insorite. Prefera solurile fertile, bogate, umede si bine drenate, este o specie rezistenta la temperaturi scăzute si la ger.

Hakonechloa macra Aureola este o planta decorativa pentru grădini si parcuri sau alte aranjmente peisagistice. Este decorativa prin port, aspect, frunziș si culoare. Se planteaza in ronduri, pe langa arbori, pe langa alei, borduri, iazuri si lacuri. Se pot realiza si diverse combinații cu alte plante.

Carex morrowii 'Ice Dance' este o iarba decorativa care face parte din familia Cyperaceae. Formează Stufărișuri mici, dense si întinse. Frunzele sunt subțiri si lungi de 12-13 centimetri si cresc sub forma liniara. Ele au un aspect dungat in nuanțe de verde inchis cu alb. Carex morrowii Ice Dance este o iarba de talie mica. La maturitate se dezvolta la o inaltime de 30-50 de centimetri. Creste si se raspandeste ușor si nu are nevoie de întreținere. Perioada de înflorire incepe in anotimpul de primavara in lunile martie, aprilie si mai iar zonele potrivite de plantare sunt in locuri cu semi-umbra sau insorite. Tolerează foarte bine mai multe tipuri de soluri dar le prefera in general pe cele umede dar bine drenate.

Iarba Bicolora Ice Dance este extrem de decorativa prin port, aspect, frunziș si culoare. Se poate folosi si planta in orice decor exterior de gradina. In combinați mixte cu alte plante si flori, pe langa copaci si arbori, pe langa iazuri si râuri arata uimitor. In borduri, ronduri, pe langa ziduri, scări, trotuare si alei oferă un decor frumos. Oferă imagini interesante in combinație cu piatra si pietriș. Iarba Bicolora poate fi plantata si in ghivece mari pentru a decora terasele.

FESTUCA GLAUCA

Festuca glauca este o planta perena ornamentala care face parte din familia Poaceae. Este o planta veșnic verde. Planta se prezintă sub forma de frunze care formează tufișuri dese. Frunzele sunt in nuanțe de verde-albastrui. Florile apar pe vârful tulpinelor. Perioada de inflorire a plantei Festuca glauca este in lunile iunie si iulie. Florile nu au un rol deosebit de mare ca si decor.

Aceasta iarba decorativa prefera locurile cu multa lumina si soare. Solurile in care se dezvolta cel mai bine sunt solurile bine drenate. Este o planta rezistenta care tolerează foarte bine si seceta.

Iarba ornamentala Festuca glauca este o planta care se folosește pentru decorarea grădinilor si in aranjamentele de stancarie. Planta poate fii plantata si pe langa bordurile din gradina.

PLANTE AGATATOARE - LIANE

Planta urcătoare, Wisteria sinensis (glicina), este o planta deosebit de decorativa datorita florilor sale asemanatoare florilor de salcam, grupate in ciorchini si frumos mirositoare. Frunzele sunt verzi, de forma ovala-ascutita, iar florile glicinei pot avea diverse culori: pot fi albe, roz, mov deschis, mov-albastrui, mov-inchis. înflorește in luna mai, isi desface toate florile deodată, oferind un adevarat spectacol exploziv, dar de scurta durata.

Glicina este o planta cu creștere rapida, ușor de intretinut.

Se planteaza in soluri bogate din punct de vedere nutritiv, ușor acide si bine drenate, in locurile însorite din gradina.

Wisteria necesita udare in mod special, doar in timpul perioadelor foarte secetoase, in rest nu trebuie udata in exces. Trebuie avut grija la suportii de susținere pe care se catara glicina, aceștia trebuie sa fie rezistenti, deoarece in timp, planta se dezvolta foarte mult si aceștia pot ceda sub greutatea ei.

HEDERA HELIX

Planta cataratoare de gradina, Hedera helix (denumire populara: iedera) este o planta cu frunze persistente. Prefera locurile mai însorite.

Se poate catara pe ziduri, garduri, pe trunchiurile copacilor sau pe diferiți suporți si de asemenea poate fi lasata sa acopere solul.

GARD VIU


Thuja occidentalis "Brabant - Tuia occidentală "Brabant" - arbore conifer care crește repede avînd o formă columnară. Anual Tuia Brabant crește 30 cm în înălțime și 10 cm în lățime. Maximal înălțimea plantei poate atinge 20 m la un diametru de 4 m. Deseori, este un copac cu mai multe tulpini, avînd coroana în formă de con. Cetina este firavă, solzoasă, de culoare verde.

Tuia occidentală Brabant este cel mai nepretențios soi de tui occidentale.

Față de soluri nu are cerințe ridicate. Crește pe oricare dintre ele, de la umede la uscate. Totuși, le preferă pe cele argiloase suficient de fertile și umede.

Este o plantă rezistentă la umbră și înghețuri. Crește repede și la soare și la umbră.

Se simte minunat în mediul urban. Răspunde pozitiv la tăiere și tundere.

d)probe tehnologice si teste.

NU ESTE CAZUL

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

ajindicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

 • •   valoarea totala a obiectului de investiții

 • ■  12.172.207,55 lei TVA inclus

 • ■  10.245.921,62 lei fara TVA

 • •  constructii-montaj (C+M)

 • ■   11.637.613,21 lei TVA inclus

 • ■  9.779.506,90 lei fara TVA

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fîzice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Capacitati fizice

Lungime alei

1283.00

m

Suprafața alei

7304.23

mp

Suprafața zona plaja - nisip

15200.00

mp

Suprafața zona sport - tartan

2800.00

mp

Suprafața zona gastro - pietriș

1900.00

mp

Borduri prefabricate 10x15 cm

2979

m

Arcade metalice luminate profil I 160 mm

48

buc

Grup sanitar - wc ecologice cu lavoar inclus

6

buc

Coșuri de gunoi

50

buc

Gard scris

22

buc

Alei secundare imbracate in lemn

400

mp

Șezlonguri

402

buc

Pat șezlong

10

buc

Hamac simplu

8

buc

Hamac trio

4

buc

Scaun plaja

10

buc

Leagan 1 loc

8

buc

Leagan 3-4 locuri

6

buc

Foișor

3

buc

Mese tenis de masa

4

buc

Umbrar umbreluțe

1

buc

Umbrar vele

2

buc

Umbrele stuf

42

buc

Umbrele textil

68

buc

Fileu tenis

1

buc

Porti mini fotbal de plaja

2

buc

Structuri paleti

18

buc

Teren de tenis

2

buc

Gard teren tenis - 4 m inaltimea

95

ml

Teren mini fotbal

2

buc

Gard teren mini fotbal - 4 m inaltimea

180

ml

Fileuri

2

buc

Porti mini fotbal

4

buc

Aparate gimnastica aer liber

30

buc

Cabine de dus

30

buc

Grup sanitar femei

10

buc

Grup sanitar barbati - cabine

5

buc

Grup sanitar barbati - pisoare

5

buc

Grup sanitar - baterii(lavoare)

12

buc

Ponton din lemn

190

mp

Stâlpi de iluminat

10

buc

Corpuri de iluminat - proiectoare led

40

buc

Sistem de irigare prin picurare

250

ml

Sistem automat de irigație prin aspersie

3300

mp

Gazon rulou

3300

mp

Arbori Salix, Taxodium, Larix decidua H 3-3,5

120

buc

Arbuști diverși (H 0.8-1 m)

350

buc

Liane pergole Wisteria, Hedera, Lonicera 2 buc/ml H 1,5 m

200

buc

Plantare arbuști gard viu

300

ml

Structura proiectata alei principale cu asfalt

a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună, fără degradări, fisuri, crăpături


Strat de uzura BA16rul50/70


5,00 cm


Geocompozit antifisura cu Rt 50 x 50 KN/m


Strat de uzura BA8rul50/70


2,00 cm


Structura existenta


b. pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări


vizibile


Strat de uzura BA16rul50/70


4,00 cm


Geocompozit antifisura cu Rt 50 x 50 KN/m


Balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2


10,00 cm


Decompactare dala existentain bucăți


Structura proiectata alei principale cu placi din qranit

6,00

cm

Pavaj din granit

Mortar de ciment

3,00

cm

Balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

15,00

cm

Fundație existenta


Structura proiectata alei secundare

a. pe porțiunile cu beton de ciment existent în stare bună,

fără degradări, fisuri, crăpături


Strat de uzura BA16rul50/70


4,00 cm


Geocompozit antifisura cu Rt 50 x 50 KN/m


Strat de uzura BA8rul50/70


2,00 cm


Structura existenta


b. pe porțiunile cu beton de ciment existent cu degradări vizibile


Strat de uzura BA16rul50/70

Geocompozit antifisura cu Rt 50 x 50 KN/m


4,00 cm


Balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

Decompactare dala existentain bucăți

10,00

cm

Structura proiectata Zona sport

Tartan

Balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2

10,00

cm

Strat din nisip

4,00

cm

LEI (fara TVA)

Capacitati valorice

Investiția de baza - (lei)

Amenajare alei

Arhitectura

Amenajări peisagistice

Instalații electrice


3.274.357,380 lei

4.728.290,450 lei

873.118,250 lei

849.116,410 lei

cjindicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

NU ESTE CAZUL

d)durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni. Se estimează ca durata lucrărilor de execuție va dura 7 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Soluțiile tehnice adoptate se conformează STAS10144/1-90 si STAS10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Lucrările se vor realiza din fonduri proprii ale Beneficiarului.

 • 6. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire.

In prima etapa se va obține Certificatul de Urbanism. Pe baza Certificatului de Urbanism se

vor întocmi si depune documentații pentru obtinera tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.

NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Pe baza Certificatului de Urbanism se vor intocmi si depune documentații pentru obtinera tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiile topografice care au stat la baza intocmirii Proiectului au fost efectuate in proiecție STEREOGRAFICA 1970 si plan de referința MAREA NEAGRA 1975, conform cerințelor Oficiilor de cadastru.

Toate lucrările topografice s-au executat pe baza unei rețele de sprijin care sa răspundă necesităților de întocmire a documentației si trasării soluțiilor proiectate. Punctele rețelei de sprijin (stațiile de drumuire) sunt marcate cu borne cu vizibilitate intre ele (intre 2 borne succesive).

Pentru identificarea ulterioara a bornelor, s-a intocmit o schița de reperaj cu definirea a trei distante fata de reperii stabiliți in teren (stâlpi, pomi izolați, colturi de gard, colturi de clădiri etc.).

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice NU ESTE CAZUL

 • 7. Implementarea investiției.

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției. Beneficiarul investiției este Sectorul 6 al Municipiului București (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, București.

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

• durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice)

- 12 luni;

 • •  durata de execuție - 7 luni;

 • •  graficul de implementare a investiției:

  Denumirea serviciului

  DURATA12 LUNI

  AN 1

  -

  CM

  co

  IO

  co

  r*.

  00

  o>

  o

  V

  T“

  CM

  1

  Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de proiectare - Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini

  2

  Elaborare - Proiect

  Tehnic si Detalii de

  Execuție, Caiete de

  Sarcini

  3

  Organizarea procedurilor de achiziție pentru execuție lucrări

  4

  Organizarea procedurilor de achiziție

 • •  eșalonarea investiției pe ani - investiția se va derula in maxim 12 luni;

 • •  resurse necesare - se estimează ca Antreprenorul va aloca pentru realizarea lucrărilor un număr de 30 de persoane calificate, echipele de lucru fiind dotate cu echipamentele specifice executării lucrărilor proiectate.

 • 8. Concluzii si recomandări

Sectorul 6 are o mare sansa de a fi dezvoltat in vecinătatea Lacului Morii, dezvoltare care a si înglobat digul si insula lacului in sistemul urban actual.

Insula care se regăsește in prelungirea digului de la Lacul Morii, numita si Insula îngerilor are o suprafața de aproximativ 32,720mp.

S-a propus in primul rând o amenajare care sa contureze un concept - design de plaja in oraș. Un loc de relaxare, de întâlnire, sport, antrenament in aer liber, socializare, spatii ce tin de alimentație publica plus diverse activitati.

Am impartit Insula in mai multe zone pentru a evita monotonia si pentru a organiza spatiile incat sa evitam dezorientarea si haosul. Cele patru zone se numesc: Zona Acces, Zona plaja, Zona sport si Zona terase.Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

Proiectant,

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII, BUCUREȘTI SECTOR 6

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

6,000.00

1,140.00

7,140.00

Total capitol 1

6,000.00

1,140.00

7,140.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.1.1. Studii de teren

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.3

Expertizare tehnică

1500.00

285.00

1,785.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

3.5

Proiectare

317,590.14

60,342.13

377,932.26

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

119,000.00

22,610.00

141,610.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1,500.00

285.00

1,785.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

195,590.14

37,162.13

232,752.26

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

1,800.00

342.00

2,142.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

16,450.00

3,125.50

19,575.50

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

8,450.00

1,605.50

10,055.50

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

6,500.00

1,235.00

7,735.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,950.00

370.50

2,320.50

3.8.2. Dirigenție de șantier

8,000.00

1,520.00

9,520.00

Total capitol 3

358,840.14

68,179.63

427,019.76

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

9,724,882.49

1,847,727.67

11,572,610.16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0.00

0.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0.00

0.00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

Total capitol 4

9,724,882.49

1,847,727.67

11,572,610.16

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

48,624.41

9,238.64

57,863.05

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

48,624.41

9,238.64

57,863.05

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

107,574.58

0.00

107,574.58

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții(0,5% * C+M)

48,897.53

0.00

48,897.53

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții(0,l% * C+M)

9,779.51

0.00

9,779.51

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC- (0,5% * C+M)

48,897.53

0.00

48,897.53

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

Total capitol 5

156,198.99

9,238.64

165,437.63

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

10,245,921.62

1,926,285.94

12,172,207.55

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

9,779,506.90

1,858,106.31

11,637,613.21

Proiectant,

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI

CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL

MORII, BUCUREȘTI SECTOR 6

DEVIZUL obiectului

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Lucrări de amenajare alei

3,274,357.380

622,127.902

3,896,485.282

4.1.2

Arhitectura

4,728,290.450

898,375.186

5,626,665.636

4.1.3

Amenajări peisagistice

873,118.250

165,892.468

1,039,010.718

4.1.4

Instalații electrice

849,116.410

161,332.118

1,010,448.528

TOTAL I - subcap. 4.1

9,724,882.490

1,847,727.673

11,572,610.163

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

TOTAL I

- subcap. 4.2

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

TOTAL III - subcap. 4.3

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)            9,724,882.490 1,847,727.673 11,572,610.163

Proiectant,

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al obiectivului de investiții

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI -ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII, BUCUREȘTI SECTOR 6

I. Indicatori economici:

TOTAL:

din care

C+M:


10,245,921.62 lei fara TVA

9,779,506.90 lei fara TVA


II. Indicatori tehnici

- Suprafața insula

32720 mp

- Lungime alei

1.283 km

- Suprafața alei

7304 mp

- Suprafața nisip

15200 mp

- Suprafața tartan

2800 mp

- Suprafața pietriș

1900 mp

- Suprafața amenajari spatii verzi

3300 mp

- Sistem automat de irigație

3300 mp

- Borduri din beton 10x15x50

2979 m

Durata de realizare a investiției este de:

12 luni


Lista de cantitati generala

Nr crt

Denumire

UM

Cantitate

1

Terasamente (spargeri betoane si săpătură)

mp

915.00

2

Suprafața alei principale si secundare - 3991.15 mp + 1378.08 mp

mp

5369.23

3

Zona granit

mp

1935.00

4

Suprafața zona plaja - nisip

mp

15200.00

5

Suprafața zona sport - tartan

mp

2800.00

6

Suprafața zona gastro - pietriș

mp

1900.00

7

Borduri prefabricate 10x15 cm

ml

2979.00

8

Arcade metalice luminate profil 1 160 mm

buc

48.00

9

Grup sanitar wc ecologice cu lavoar inclus

buc

6.00

10

Coșuri de gunoi

buc

50.00

11

Gard scris

buc

22.00

12

Alei secundare imbracate in lemn(deck)

mp

400.00

13

Șezlonguri

buc

402.00

14

Pat șezlong

buc

10.00

15

Hamac simplu

buc

8.00

16

Hamac trio

buc

4.00

17

Scaun plaja

buc

10.00

18

Leagan 1 loc

buc

8.00

19

Leagan 3-4 locuri

buc

6.00

20

Foișor

buc

3.00

21

Mese tenis de masa

buc

4.00

22

Umbrar umbreluțe

buc

1.00

23

Umbrar vele

buc

2.00

24

Umprele stuf

buc

42.00

25

Umprele textil

buc

68.00

26

Fileu tenis

buc

1.00

27

Porti mini fotbal de plaja

buc

2.00

28

Structuri paleti

buc

18.00

29

Teren de tenis

buc

2.00

30

Gard teren tenis-4 m inaltime

ml

95.00

31

Teren mini fotbal

buc

2.00

32

Gard teren mini fotbal

ml

2.00

33

Fileuri

buc

2.00

34

Porti mini fotbal

buc

4.00

35

Aparate gimnastica aer liber

buc

30.00

36

Cabine de DUS

buc

30.00

37

Grup sanitar femei

buc

10.00

38

Grup sanitar barbati - cabine

buc

5.00

39

Grup sanitar barbati - pisoare

buc

5.00

40

Grup sanitar - baterii(lavoare)

buc

12.00

41

Deck ponton

mp

190.00

42

Stâlpi de iluminat - 4 corpuri de iluminat pe stâlp

buc

10.00

43

Sistem de irigare prin picurare

ml

250.00

44

Sistem automat de irigație prin aspersie

mp

3300.00

45

Gazon rulou

mp

3300.00

46

Arbori Salix, Taxodium, Larix decidua H 3-3,5

buc

120.00

47

Arbuști diverși (H 0.8-1 m)

buc

350.00

48

Liane pergole Wisteria, Hedera, Lonicera 2 buc/ml H 1,5 m

buc

200.00

49

Plantare arbuști gard viu

ml

300.00

50

Pod norișori

buc

1.00

51

Labirint jet apa

buc

2.00

52

Renovare construcții existente

buc

1.00

PLAN ANSAMBLUSC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.comBOB PRIMĂRIA

SECTORULUI 5

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

DATA:

IANUARIE

2019

1

Titlu planșa:

plan ansamblu


Proiect nr:

199/2018


FAZA:


S.F.


PLANȘA NR.PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: DrosDectdrill®vahoo.com

W PRIMĂRIA BHBf SECTORULUI &

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

prezentare concept

PLANȘA NR.

02
In ultimii ani BucureStiul s-a dezvolatat enorm pe partea sociala, de evenimente etc. Oamenii vor sa iasa din casa, sa participe la cat mai multe activitati sau pur si simplu sa se relaxeze in aer liber. La soare sau la umbra, sa citească, sa doarma sau pur si simplu sa interactioneze cu prietenii. Evenimentele muzicale, teatru, film, gastronomie, sport, aventura toate aceStea incura-jeaza oamenii sa petreacă cat mai mult timp liber in exterior.


La nivel educațional, in scoli, lucrurile incep sa devină „altfel” (ex. Școala altfel - Saptamana altfel - când profesorii isi duc elevii timp de o saptamana in diverse locații culturale copii reușind sa invete mult mai ușor captivandu-Ii-se atentia prin interacțiune cu materia Studiata).

Găsim oriunde mergem oameni din toate catgoriile de varSta plini de optimism si doritori de a incerca lucruri noi.


£

1


Deși eSte aceasta explozie de evenimente si festivaluri culturale locațiile sunt aceleași, „intre betoane” in mare parte. Aici „Insula” de pe Lacul Morii ar veni cu un mare plus. Ea in sine eSte o locație superba, dar o data Structurata si amenajata va aduce nu doar locuitori ai cartierului sau al BucureStiului ci va deveni un punct de atracție turistic. Priveliștea locației te scoate din cotidian, iar insula eSte ceva cu adevarat diferit si nu doar pentru tara noaStra.

Ne putem gândi la Insula ca la o "bula" care eSte dornica sa ofere cat mai multe lucruri frumoase la cat mai multi oameni posibil.


Cateva cuvinte cheie pentru „Insula”: interacțiune, socializare, distracție, relaxare, activitati, putina aventura, culturalizare, natura, muzica, joaca, dans, libertate, hobbyuri, întâlniri, intalniri de afaceri, diversitate.

Am impartit „Insula” in cateva zone/categorii ca plaja de oameni care va ajunge aici sa fie cat mai mulțumită si sa revină de cate ori are ocazia. Activitățile ce am vrea sa le surprindem in 'ceSt loc ar fi: pentru sportivi si pentru cei mai aventuroși o zona unde se va regăsi un perete de escalada, mini-skate/role/MTB park, doua mese de ping pong (cu posibilitatea de a inchiria palete si mingi), posibilitatea Întinderii unui fileu pentru tenis de plaja, o zona mai boema care va fi acoperita de nisip, unde pe langa scena care va putea găzdui concerte, filme si teatru, mai propunem sa se regaseasca inStalatii urbane (de ex: pot fi făcute in colaborare cu facultatea de arhitectura, arte plastice din obiecte reciclate) pe care lumea sa le admire si pe care le poate poza, promenada, relaxare pe cearșaf sau șezlong, la umbra sau la soare, o zona gaStro (diverse branduri pot inchiria spațiu si isi pot aduce truckuri unde pot vinde mancare si diverse băuturi) si o alta zona in care lumea se poate relaxa privind priveliștea de la o terasa cu un cocktail. In total sunt trei zone : Intro area, Sport area si Beach area.PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/44C3/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

HM MtlMÂfHA

Mag SECTORULUI 5

■V

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

prezentare concept

PLANȘA NR.

03


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL             r

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI     1

email: nrosnecttirill@vahoo.com L

HI MtJMÂfllA

SECTORULUI 5

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

prezentare concept

PLANȘA NR.

04


 • - food truck

 • - labirintul din apa

 • - scena

 • - toalete eco

Va fi zona unde oamenii se pot delecta prin promenada admirând instalații făcute fie in colaborare cu universitățile de ar-hitectura/arte, fie cu alti artiști. Pentru dinamism ele pot fi schimbate după o anumita perioada. Tot in aceasta zona se va găsi o construcție acoperita din obiecte ușoare (ex. umbrele, vele etc) unde lumea poate Sta la umbra, fie va putea găzdui ocazional workshopuri (de gătit, meșteșugărit, conferințe, cursuri etc). Iar datorita umbrarului va fi o perspectiva mai dinamica.

Se vor găsi food truckuri de unde se pot procura mâncăruri sau băuturi, baldachine de inchiriat si labrintul cu apa sau fantana 1 minute Maze - un labirint creat cu ajutorul unei fântâni arteziene pe care ai timp sa-l „rezolvi” timp de un minut, după care pereții din apa se vor opri timp de inca un minut pana la următorul participant. Apa va fi ridicata de pe un plan drept, si va forma un perete din apa de aproximativ 2m lasand cai de trecere pentru a ajuta persoana din interior sa gas-easca ieșirea.

Amenajarea ariei unde se afla toaletele eSte importanta. Trebuie privita ca oricare alta zona incat sa nu se prezinte ca un loc obscur, ci sa-ti ofere condiții decente, o amenajare plăcută si luminata.O data trebuie achiziționate cabine cu spalare automata dar in același timp eSte important tot mediul in care sunt amplasate.

PROIECTANT GENERAL :                     I

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

MM PftiMÂfHA

SgT SfCTORULUI 5

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

prezentare concept

PLANȘA NR.

05


3


PROIECTANT GENERAL :                     1

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

MM PRIMĂRIA

SECTORULUI 5

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F,

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

prezentare concept

PLANȘA NR.

06

PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

tHM» MtiMÂfHA SfCTORULUI 5

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

prezentare concept

PLANȘA NR.

07


F '■

* 2

VW aSL

H


*■

1Tb 4

- 1

>

►     <■ ..yC'1 *'

r ■ J&A 1

Bv-punere amenajare


sula Lacul Morii • - 2 terenuri baschet/ minifotbal

 • - 2 terenuri tenis de câmp/ volei

 • - aparate pentru fitness

 • - porti minifotbal pe nisip

 • - fileu volei pe nisip

 • - zona joaca copii

  DATA:

  IANUARIE

  2019  SCARA:


  Titlu proiect:


SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

Titlu planșa:

prezentare concept

Proiect nr:

199/2018

FAZA:

S.F.

PLANȘA NR.


PLAN ZONIFICARE • 1 - intrare

 • 2 - paza/caserie

 • 3 - grup sanitar

 • 4 - teren mini fotbal, tenis si baschet

- pardoseala din tartan

 • 5 - sport pe nisip - volei, minifotbal, tenis + loc de joaca pentru copii

 • 6 - labirint cu pereți din apa

 • 7 - terase (2 concepte diferite)

 • 8 - zona șezlonguri

 • 9 - zona șezlonguri

 • 10 - zona foisoare si instalații

 • 11 - zona cearșafuri + șezlonguri

 • 12 - zona cearșafuri

 • 13 - zona umbrita accesorizata cu pufuri sau alte locuri de ședere

 • 14 - grup sanitar

 • 15 - labirint cu pereți din apa


  PROIECTANT GENERAL :

  SC PROSPECT DRILL SRL             0

  J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI     '

  email: prospectdrill@yahoo.com

  l                                                                                        I                                                                        I

  Beneficiar:

  Msktoruus Sectorul 6 al Municipiului București

  Adresa: Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

  Proiect nr:

  199/2018

  SCARA:       P'oieu.

  FAZA:

  SERVICII DE PROiECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU

  S.F.

  DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE,

  AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

  DATA:    Titlu planșa:

  PLANȘA NR.

  IANUARIE              .             .r.

  2019       plan zomficare

  09


SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.corn
SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALE! PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII


Titlu planșa:


IANUARIE


2019


randari - Intra Area zona intrare


Proiect nr:

199/2018


S.F.


PLANȘA NR.
■ ■ ■ 1’4 tâsM fe*™

%

1-».....I1 1 r             * -Ții^fc' —

; t Jk «5 » :3-- i

im

—i    . : ■eh aam    ,

ta .


KM PftlhAĂftlA IMHff SECTORULUI &

Beneficiar

Sectorul 6 ai Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

randari - Zona Sport

teren fotbal/tenis

volei/fotbal pe nisip si loc de ioaca

PLANȘA NR.

11zona șezlonguri


zona șezlonguri


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

BMB PftlMĂfllA Jffi® SECTORULUI &

Beneficiar

Sectorul 6 ai Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA. STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

DATA:

Titlu planșa:

IANUARIE

randari - Zona Plaja

2019

zona șezlonguri


Proiect nr:

199/2018

FAZA:

S.F.


PLANȘA NR.--------.

L/

ZjgM

\*rl>*$ Z/* ’ • 1*-®/] fi1*' •" ~——*"

hi<-r»> j-j

.1

1

~fc«»<--

7W?|

1P i
PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@vahoo.com

E8M PRIMĂRIA

SECTORULUI 6-

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

randari - Zona Plaja zona șezlonguri

PLANȘA NR.

13

PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

HM PRIMĂRIA

FfîW SECTORULUI 5

Beneficiar

Sectorul 6 a! Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALE! PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

randari - Zona Plaja zona șezlonguri

PLANȘA NR.

14
HM PRIMĂRIA

SECTORULUI 5

Beneficiar

Sectorul 6 a! Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALE! PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

randari - Zona Plaja

zona de cearșafuri

PLANȘA NR.

15I

*• *> *• '*
p             =1

1

(

1

i

k

4?

i

i

kSC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com


Proiect nr: 199/2018


DATA:

IANUARIE

2019


SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE. AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

Titlu planșa:

randari - Zona Plaja

zona grup sanitar


S.F.


PLANȘA NR.


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

BBM PfclhAĂfHA

SECTORULUI 6

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTiCA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

randari - Zona Terase

PLANȘA NR.

17i ,      j

hffia

- - .«>1111

ik&safej Q

SfejgȘr BUM

^L---3

J^Pf-4p-ț?t2j lîT""

-E •*PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com

£3® PRIMĂRIA

gg® SECTORULUI S

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

randari - Zona Terase

PLANȘA NR.

18Zona Pla
ija

6.00m-9.37m-PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI     1

email: prospectdrill@yahoo.com            |

HM PRIMĂRIA

SECTORULUI 5

Beneficiar

Sectorul 6 a! Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Tillu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALE! PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - zona plaja

PLANȘA NR.

19Zona Terase

165 mp

PROIECTANT GENERAL:                    1

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: DrosDectdrill(®vahoo.com

W PRIMĂRIA

CST SSCTGRU.UI 5

SCARA:

Titlu proiect:

FAZA:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

S.F.

-

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - zona terase

PLANȘA NR.

20

PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: DrosDectdrill(S)vahoo.com

W PRIMĂRIA

Hff SfCTORUiAJÎ 6

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - zona acces

PLANȘA NR.

21

Zona Acces

Cadru 2


Profil I 160nn


Talpa de prindere din tabla de 2cn - 30/36cm Prindere de fundația de beton - tlja+plulita Vopsit RAL 7016

12 buc


Talpa prindere

Tabla de 2cn


Cadru 3


Profil I 160mm


Talpa de prindere din tabla de 2cm - 30/36cm Prindere de fundația de beton - tlja+plulita


Vopsit RAL 7016

12 buc


Talpa prindere

Tabla de 2cm - 30/36cmCasa bilete si paza Construcție existenta - consolidata si renovata Vopsea decorativa alba (70mp) + placare lemn ferestre (12mp) Bordura superioara si soclu - RAL9005 Gresie interior - 20mp


Grup sanitar femei

Construcție existenta - consolidata si renovata

Vopsea decorativa alba (70mp) + placare lemn ferestre (12mp) Bordura superioara si soclu - RAL9005

Gresie interior - 20mp

Faianța interior - 80mp


Grup sanitar barbati

Construcție existenta - consolidata si renovata

Vopsea decorativa alba (70mp) + placare lemn ferestre (12mp) Bordura superioara si soclu - RAL9005

Gresie interior - 20mp

Faianța interior - 80mp


Pavele beton 300mp


PLAN SPAȚIU ACOPERIT

CPEISUR) - 3 buc

201mp

pardoseala tartar gri

nadien

30cm -

genenal

201 mp

din BA

beton

- 60 de

metni

cubicadre dir grirzi de molid 180/80mm - 615 ml

Cadrele


dir lemn sunt


vopsite toate aceeași culoane Cfiecane foison

o sa aiba alta culoane)


Zona PlajaPROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com

PRIMĂRIA

SECTORULUI &

'Mg®'      Owi/îSj/n.pnr Mfr.r

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - zona plaja foișor

PLANȘA NR.

22

Zona Plaja


Pod “Norișori”
CD


DO


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

W PRIMĂRIA

BHV SECTORULUI &

tKtel'.fyluprx vHfr.r

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU

DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE,

AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - pod “Norișori”

PLANȘA NR.

23


Fantana Labirint
duze apa la nivel cu pardoseala

640 de bucăți


pardoseala granit fiamat gri

420 de mp


PLAN LABIRINT JETURI APA

PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

B3M PRIMĂRIA

BHV SECTORULUI &

■l»-       tKsel'.Sțlufvx Mfr.r

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU

DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE,

AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - labirint

PLANȘA NR.

24

Grup sanitar
Ws toalete


Semnalistica tabla 5mm Vopsit electrostatic RAL9005


Grupuri sanitare


Semnalistica indicare barbati si femei - sticla neagra+autocolant Rama WPC


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com


3» PRIMĂRIA BV SKCTORUtÂJÎ &

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

FAZA:

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

detalii tehnice - grup sanitar

PLANȘA NR.

25• 1

V


■ ■ ■;

PROIECTANT GENERAL :

• • • * 7V

--

"rT. • V* ‘ -* • •         —

SC PROSPECT DRILL SRL

■ /

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

• *. ’z •'T

•.•.‘.hJTtțttt-

• ■ • *<!‘i • • • ‘ Lj-*-1

SCARA:

1:1000


Proiect nr:

199/2018

FAZA:

S.F.


PLANȘA NR.PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com

Beneficiar.

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

FAZA:

1:1000

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA, STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

Plan de situație iluminat

PLANȘA NR.

27


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. I

Sc. 1:50

Se aplica pe aleile principale cu beton de ciment in stare buna

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. II

Sc. 1:50

Se aplica pe aleile principale cu beton de ciment cu degradări

Alei principale

2.45-29.00 m

Alei principale

2.45-29.00 m


Bordura noua prefabricata din beton de ciment cu dimenisiuni 10x15x50 cm așezata pe o fundație din beton de ciment C16/20

Bordura noua prefabricata din beton de ciment cu dimenisiuni 10x15x50 cm așezata pe o fundație din beton de ciment C16/20


4 cm uzura BA16rul50/70 geocompozit antifisura cu Rt 50 x 50 KN/m

10 cm strat din balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2 decompactare dala existenta in bucăți


PROIECTANT GENERAL : SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com


Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

FAZA:

1:50

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA. STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

S.F.

DATA:

IANUARIE

2019

Titlu planșa:

PROFILE TRANSVERSALE TIP NR I SI NR II

ALEI PRINCIPALE

PLANȘA NR.

28


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. III

Sc. 1:50

Se aplica pe aleile secundare cu beton de ciment in stare buna

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. IV

Sc. 1:50

Se aplica pe aleile secundare cu beton de ciment cu degradări

Alei secundare

0.85-5.80 m

Alei secundare

0.85-5.80 m


Bordura noua prefabricata

din beton de ciment cu dimenisiuni 10x15x50 cm așezata pe o fundație din beton de ciment C16/20Bordura noua prefabricata

din beton de ciment cu dimenisiuni 10x15x50 cm așezata pe o fundație din beton de ciment C16/20
geocompozit antifisura cu Rt 50 x 50 KN/m

10 cm strat din balast stabilizat cu ciment cu Rc < 3 N/mm2 decompactare dala existenta in bucăți


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com


Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

199/2018

SCARA:

Titlu proiect:

FAZA:

1:50

SERVICII DE PROIECTARE DOCUMENTAȚIE TEHNICA. STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARE PEISAGISTICA PENTRU INSULA LACUL MORII

S.F.

DATA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

IANUARIE

2019

PROFILE TRANSVERSALE TIP NR III SI NR IV ALEI SECUNDARE

29