Hotărârea nr. 98/2019

HCL 98 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 236/14.02.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

în temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor externe pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 5 și 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,.

Art. 4. Se aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 4 al anului 2018, conform Anexelor nr. 7 și 8, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre,.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
SEMNEAZĂ

legalitate

rul Sectorului 6, LNr.: 98

Data: 28.03.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(a)prunarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6Unitatea administrativ-teritorialărSECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 11/01

ANEXA l la HCL nr


98j2 6 03.2019


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

Ia data de 31.12.2018

cod 20                                                                                                                                                                                 -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

încasări realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

903 326 000

916 066 000

1 113 440 567

334 900 919

778 539 648

782 636 167

0

330 804 400

VENITURI PROPRII

(cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

508 066 000

523 666 000

850 433 210

334 900 919

515 532 291

519 628 810

0

330 804 400

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

701 298 000

729 688 960

1 055 778 368

334 900 919

720 877 449

724 973 968

0

330 804 400

A. VENITURI FISCALE

(cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

676 875 000

707 060 960

989 925 829

287 903 707

702 022 122

704 121 230

0

285 804 599

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283 026 000

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

283 026 000

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283 026 000

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243 026 000

252 992 000

252 991 265

0

252 991 265

252 991 265

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40 000 000

53 854 000

51 531 237

0

51 531 237

51 531 237

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

0„.j2.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146 251 000

142 551 000

351 914 468

210 506 887

141 407 581

141 139414

0

210 775 054

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

146 251 000

142 551 000

351 914 468

210 506 887

141 407 581

141 139414

0

210 775 054

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124 300 000

119 500 000

313 615 475

192 916 607

120 698 868

118 501 519

0

195 113 956

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33 000 000

28 500 000

40 388 991

12 877 254

27 511 737

28 461 910

0

11 927 081

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91 300 000

91 000 000

273 226 484

180 039 353

93 187 131

90 039 609

0

183 186 875

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12 651 000

12 701 000

23 624 556

13 621 191

10 003 365

12 055 903

0

11 568 653

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3 850 000

3 900 000

7 416 022

4 116 591

3 299 431

3 771 466

0

3 644 556

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8 800 000

8 800 000

16 207 982

9 504 600

6 703 382

8 283 885

0

7 924 097

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1 000

1 000

552

0

552

552

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7 000 000

8 000 000

10 547 051

2 298 417

8 248 634

8 357 809

0

2 189 242

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 300 000

2 350 000

4 127 386

1 670 672

2 456 714

2 224 183

0

1 903 203

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238 098 000

248 163 960

301 089 914

54 530 381

246 559 533

249 846 136

0

51 243 778

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193 282 000

206 062 960

205 224 504

0

205 224 504

205 224 504

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

83 953 000

88 129 000

88 129 000

0

88 129 000

88 129 000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96 344 000

104 948 960

104 948 955

0

104 948 955

104 948 955

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 985 000

12 985 000

12 146 549

0

12 146 549

12 146 549

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

16 000

1 000

9 549

8 641

908

460

0

9 089

Taxe hoteliere

12.02.07

16 000

1 000

9 549

8 641

908

460

0

9 089

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800 000

900 000

7410 133

6 182 976

1 227157

921 933

0

6 488 200

Impozit pe spectacole

15.02.01

800 000

900 000

7410 133

6 182 976

1 227 157

921 933

0

6 488 200

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44 000 000

41 200 000

88 445 728

48 338 764

40 106 964

43 699 239

0

44 746 489

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30 000 000

29 800 000

73 865 329

48 338 764

25 526 565

29 118 840

0

44 746 489

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17 000 000

17 000 000

35 579 281

21 048 105

14 531 176

17 301 187

0

18 278 094

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13 000 000

12 800 000

38 286 048

27 290 659

10 995 389

11 817 653

0

26 468 395

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

l.a2.03

14 000 000

11 400 000

14 580 399

0

14 580 399

14 580 399

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9 500 000

9 500 000

32 398 945

22 866 439

9 532 506

8 613 178

0

23 785 767

Alte impozite și taxe Fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9 500 000

9 500 000

32 398 945

22 866 439

9 532 506

8 613 178

0

23 785 767

Alte impozite și taxe

18.02.50

9 500 000

9 500 000

32 398 945

22 866 439

9 532 506

8 613 178

0

23 785 767

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24 423 000

22 628 000

65 852 539

46 997 212

18 855 327

20 852 738

0

44 999 801

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+

30.02.50)

30.02

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21 423 000

20 683 000

63 988 746

46 997 212

16 991 534

18 988 945

0

44 999 801

Venituri din prestări de servicii și alte activități

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6 000

231 000

402 427

121 572

280 855

286 560

0

115 867

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5 000

230 000

285 466

0

285 466

285 466

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

1 000

116 961

121 572

-4 611

1 094

0

115 867

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

(cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65 000

75 000

79 109

0

79 109

79 109

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10 000

20 000

21 595

0

21 595

21 595

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55 000

55 000

57 514

0

57 514

57 514

0

0

Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18 002 000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18 000 000

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18 000 000

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2 000

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

3 350 000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50 000

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

300 000

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

Alte venituri

36.02.50

3 000 000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

15 515 000

59 034 684

46 535 364

12 499 320

14 399 499

0

44 635 185

15 500 000

59 014 905

46 530 364

12 484 541

14 384 720

0

44 630 185

15 500 000

59 014 905

46 530 364

12 484 541

14 384 720

0

44 630 185

0

5 000

5 000

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 000

14 779

0

14 779

14 779

0

0

4 862 000

4 472 526

340 276

4 132 250

4 223 777

0

248 749

5 000

106 758

0

106 758

106 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

57 554

14 792

42 762

57 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 797 000

1 796 232

0

1 796 232

1 796 232

0

0

3 000 000

2 511 982

325 484

2 186 498

2 263 233

0

248 749

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.

Alte transferuri voluntare

37.02.

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.1

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.

Venituri din privatizare

39.02.

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.

II1.OPERAȚIUN1 FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.1

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+

40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

(cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02

03

-153 950 000

-62 169 000

-28 593 605

0

-28 593 605

-28 593 605

0

0

04

153 950 000

62 169 000

28 593 605

0

28 593 605

28 593 605

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

5

50 000

40 000

46 787

0

46 787

46 787

0

0

2

50 000

40 000

46 787

0

46 787

46 787

0

0

01

50 000

40 000

46 787

0

46 787

46 787

0

0

03

0

0

0

0

0

0

0

0

04

0

0

0

0

0

0

0

0

07

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

0

-167 441

0

-167 441

-167 441

0

0

2

0

0

-167 441

0

-167 441

-167 441

0

0

06

0

0

0

0

0

0

0

0

07

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0

-167 441

0

-167 441

-167 441

0

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul Generai al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

200 700 000

177 154 040

52 982 471

0

52 982 471

52 982 471

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

200 700 000

177 154 040

52 982 471

0

52 982 471

52 982 471

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 Ia 42.02.18+

42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la

42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

198 541 000

175 611 040

51 633 961

0

51 633 961

51 633 961

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate       (cod

42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

1 980 000

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80 180 000

80 180 000

50 479 499

0

50 479 499

50 479 499

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2 200 000

1 800 000

194

0

194

194

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

114 181 000

93 631 040

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

114 181 000

93 631 040

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

o

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020

42.02.69

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)

43.02

2 159 000

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1 543 000

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.28

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 154 268

0

1 154 268

1 154 268

0

0

1 543 000

1 348 510

0

1 348 510

1 348 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 543 000

1 348 510

0

1 348 510

1 348 510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR2014-2020

43.02.

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 Ia 45.02.21)

45.01

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Prefinanțare

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Prefinanțare

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Prefinanțare

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Prefinanțare

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la

45.02.07.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Prefinanțare

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.

30

616 000

0

0

0

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

0

0

0

0

0

I

1 278 000

363 000

-684 751

0

-684 751

-684 751

0

0

01

363 000

363 000

-701 071

0

-701 071

-701 071

0

0

1.01

0

0

0

0

0

0

0

0

1.02

363 000

363 000

-701 071

0

-701 071

-701 071

0

0

1.03

0

0

0

0

0

0

0

0

1.04

0

0

0

0

0

0

0

0

02

915 000

0

16 320

0

16 320

16 320

0

0

2.01

465 000

0

16 320

0

16 320

16 320

0

0

2.02

450 000

0

0

0

0

0

0

0

2.03

0

0

0

0

0

0

0

0

2.04

0

0

0

0

0

0

0

0

03

3.02

3.04

04

4.01

4.02

4.03

4.04

05

5.01

5.02

5.03

5.04

07

7.01

7.02

7.03

7.04

08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45..08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparități lor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+46.02.04)

□.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale fmațate în cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefmanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 Ia 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

(cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

0

5 389 000

5 388 695

0

5 388 695

5 388 695

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 389 000

5 388 695

0

5 388 695

5 388 695

0

0

0

3 431 000

96 438

0

96 438

96 438

0

0

0

415 000

0

0

0

0

0

0

0

415 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

746 068 000

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

508 016 000

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

547 348 000

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

676 875 000

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283 026 000

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

283 026 000

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit

(cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283 026 000

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243 026 000

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40 000 000

A 1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146 251 000

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.011a 07.02.03+07.02.50)

07.02

146 251 000

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124 300 000

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

33 000 000

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91 300 000

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

12 651 000

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3 850 000

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

8 800 000

3 016 000

96 438

0

96 438

96 438

0

0

3 016 000

96 438

0

96 438

96 438

0

0

0

0

0

0

0

0

0

842 877 000

1 077 216 734

334 900 919

742 315 815

746 412 334

0

330 804 400

521 829 000

848 757 632

334 900 919

513 856 713

517 953 232

0

330 804 400

665 722 960

1 025 388 531

334 900 919

690 487 612

694 584 131

0

330 804 400

707 060 960

989 925 829

287 903 707

702 022 122

704 121 230

0

285 804 599

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306 846 000

304 522 502

0

304 522 502

304 522 502

0

0

252 992 000

252 991 265

252 991 265

252 991 265

0

53 854 000

51 531 237

51 531 237

51 531 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

142 551 000

351 914 468

210 506 887

141 407 581

141 139 414

0

210 775 054

142 551 000

351 914 468

210 506 887

141 407 581

141 139414

0

210 775 054

119 500 000

313 615 475

192 916 607

120 698 868

118 501 519

0

195 1 13 956

28 500 000

40 388 991

12 877 254

27 51 1 737

28 461 910

0

11 927 081

91 000 000

273 226 484

180 039 353

93 187 131

90 039 609

0

183 186 875

12 701 000

23 624 556

13 621 191

10 003 365

12 055 903

0

11 568 653

3 900 000

7 416 022

4 116 591

3 299 431

3 771 466

0

3 644 556

8 800 000

16 207 982

9 504 600

6 703 382

8 283 885

0

7 924 097

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1 000

1 000

552

0

552

552

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

7 000 000

8 000 000

10 547 051

2 298 417

8 248 634

8 357 809

0

2 189 242

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2 300 000

2 350 000

4 127 386

1 670 672

2 456 714

2 224 183

0

1 903 203

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238 098 000

248 163 960

301 089 914

54 530 381

246 559 533

249 846 136

0

51 243 778

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193 282 000

206 062 960

205 224 504

0

205 224 504

205 224 504

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

83 953 000

88 129 000

88 129 000

88 129 000

88 129 000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96 344 000

104 948 960

104 948 955

104 948 955

104 948 955

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12 985 000

12 985 000

12 146 549

12 146 549

12 146 549

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

16 000

1 000

9 549

8 641

908

460

0

9 089

Taxe hoteliere

12.02.07

16 000

1 000

9 549

8 641

908

460

0

9 089

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800 000

900 000

7 410 133

6 182 976

1 227 157

921 933

0

6 488 200

Impozit pe spectacole

15.02.01

800 000

900 000

7 410 133

6 182 976

1 227 157

921 933

0

6 488 200

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44 000 000

41 200 000

88 445 728

48 338 764

40 106 964

43 699 239

0

44 746 489

Impozit pe mijloacele de transport

(cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30 000 000

29 800 000

73 865 329

48 338 764

25 526 565

29 118 840

0

44 746 489

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

17 000 000

17 000 000

35 579 281

21 048 105

14 531 176

17 301 187

0

18 278 094

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

13 000 000

12 800 000

38 286 048

27 290 659

10 995 389

11 817 653

0

26 468 395

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

14 000 000

11 400 000

14 580 399

0

14 580 399

14 580 399

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9 500 000

9 500 000

32 398 945

22 866 439

9 532 506

8 613 178

0

23 785 767

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9 500 000

9 500 000

32 398 945

22 866 439

9 532 506

8 613 178

0

23 785 767

Alte impozite și taxe

18.02.50

9 500 000

9 500 000

32 398 945

22 866 439

9 532 506

8 613 178

0

23 785 767

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-129 527 000

-41 338 000

35 462 702

46 997 212

-11 534 510

-9 537 099

0

44 999 801

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Venituri din proprietate (cod

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

3v.j2.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

3 000 000

1 945 000

1 863 793

0

1 863 793

1 863 793

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-132 527 000

-43 283 000

33 598 909

46 997 212

-13 398 303

-11 400 892

0

44 999 801

Venituri din prestări de servicii și alte activități             (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

6 000

231 000

402 427

121 572

280 855

286 560

0

115 867

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5 000

230 000

285 466

0

285 466

285 466

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1 000

1 000

116 961

121 572

-4 611

1 094

0

115 867

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise       (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

65 000

75 000

79 109

0

79 109

79 109

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10 000

20 000

21 595

0

21 595

21 595

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

55 000

55 000

57 514

0

57 514

57 514

0

0

Amenzi, penalități și confiscări                           (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18 002 000

15 515 000

59 034 684

46 535 364

12 499 320

14 399 499

0

44 635 185

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18 000 000

15 500 000

59 014 905

46 530 364

12 484 541

14 384 720

0

44 630 185

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18 000 000

15 500 000

59 014 905

46 530 364

12 484 541

14 384 720

0

44 630 185

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5 000

5 000

5 000

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

2 000

Diverse venituri   (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+

36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

3 350 000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

50 000

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

300 000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.03)

36.02.32

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

Alte venituri

36.02.50

3 000 000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile           (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-153 950 000

Donații și sponsorizări

37.02.01

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-153 950 000

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și inridirp

40.02.07

împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

(cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

15 000

14 779

0

14 779

14 779

0

0

3 065 000

2 676 294

340 276

2336 018

2 427 545

0

248 749

5 000

106 758

0

106 758

106 758

0

0

0

0

0

0

60 000

57 554

14 792

42 762

57 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

2 511 982

325 484

2 186 498

2 263 233

0

248 749

-62 169 000

-28 593 605

0

-28 593 605

-28 593 605

0

0

0

0

-62 169 000

-28 593 605

-28 593 605

-28 593 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

198 720 000

177 154 040

51 828 203

0

51 828 203

51 828 203

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

198 720 000

177 154 040

51 828 203

0

51 828 203

51 828 203

0

0

Subvenții de la bugetul de stat                          (cod

42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41 + 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

42.02

196 561 000

175 611 040

50 479 693

0

50 479 693

50 479 693

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80 180 000

80 180 000

50 479 499

50 479 499

50 479 499

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2 200 000

1 800 000

194

194

194

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

114 181 000

93 631 040

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

114 181 000

93 631 040

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la alte administrații                         (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

2 159 000

1 543 000

1 348 510

0

1 348 510

1 348 510

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de Ia bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.2

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.2

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.2

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.2

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.3

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.3

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI Șl SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

Diverse venituri    (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.2

Taxa de reabilitare termică

36.02.2

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.3

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02)

36.02.3

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.4

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                  (cod

37.02.04+37.02.05)

37.02

4

0

0

0

7

0

0

0

8

0

0

0

0

1 543 000

1 543 000

1 348 510

1 348 510

1 348 510

0

1

0

3

0

4

0

0

616 000

0

0

0

4

0

157 258 000

73 189 000

36 223 833

0

36 223 833

36 223 833

0

0

50 000

1 837 000

1 675 578

0

1 675 578

1 675 578

0

0

153 950 000

63 966 000

30 389 837

0

30 389 837

30 389 837

0

0

153 950 000

63 966 000

30 389 837

0

30 389 837

30 389 837

0

0

153 950 000

63 966 000

30 389 837

0

30 389 837

30 389 837

0

0

0

1 797 000

1 796 232

0

1 796 232

1 796 232

0

0

7

0

0

2

0

3

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

02

0

0

0

7

1 797 000

1 796 232

1 796 232

1 796 232

153 950 000

62 169 000

28 593 605

0

28 593 605

28 593 605

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

u..02.04

153 950 000

62 169 000

28 593 605

28 593 605

28 593 605

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50 000

40 000

46 787

0

46 787

46 787

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

50 000

40 000

46 787

0

46 787

46 787

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

50 000

40 000

46 787

46 787

46 787

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

-167 441

0

-167 441

-167 441

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

-167 441

0

-167 441

-167 441

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

-167 441

-167 441

-167 441

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București

(cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

1 980 000

0

1 154 268

0

1 154 268

1 154 268

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1 980 000

0

1 154 268

0

1 154 268

1 154 268

0

0

Subvenții de la bugetul de stat                      (cod

42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

1 980 000

0

1 154 268

0

1 154 268

1 154 268

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate         (cod

42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

1 980 000

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

( cod 42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare

42.02.

Subvenții de la alte administrații                         (cod

43.02.28+43.02.29+43.02.31)

43.0Î

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015

43.02.

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014-2020

43.02.

Sume primite de Ia UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefmanțări ( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.0Î

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0

Prefinanțare

45.02.0

Corecții financiare

45.02.0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0:

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0:

Prefinanțare

45.02.0:

Corecții financiare

45.02.0:

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.0;

Corecții financiare

45.02.0;

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală            (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.0'

52

0

0

55

0

0

52

0

0

55

0

0

57

0

0

59

1 154 268

1 154 268

1 154 268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

0

0

29

0

0

31

0

0

1 278 000

363 000

-684 751

0

-684 751

-684 751

0

0

Dl

363 000

363 000

-701 071

0

-701 071

-701 071

0

0

.01

0

0

.02

363 000

363 000

-701 071

-701 071

-701 071

0

.03

0

0

.04

0

0

02

915 000

0

16 320

0

16 320

16 320

0

0

2.01

465 000

0

16 320

16 320

16 320

0

2.02

450 000

0

0

0

2.03

0

0

2.04

0

0

03

3.02

3.04

04

1.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.„2.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare                (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat         (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013      (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45. v2.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE      (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul financiar 2014-2020

46.02.04

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

5 389 000

5 388 695

0

5 388 695

5 388 695

0

0

5 389 000

5 388 695

5 388 695

5 388 695

0

0

3 431 000

96 438

0

96 438

96 438

0

0

0

415 000

0

0

0

0

0

0

0

415 000

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48 ,2.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC)

(cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

3 016 000

96 438

0

96 438

96 438

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

3 016 000

96 438

96 438

96 438

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in execuție **) Nu se completează în etapa de planificareUnitatea administrativ-tentorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURES1 1

Formular:

1 11/01

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

bugetare inițiale

bugetare definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

910 104 000

922 844 000

919316314

911 955 911

779 685 986

132 269 925

1 ......

0

Partea I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

117 344 000

119 285 000

116 749 398

116 749 398

107 468 255

9 281 143

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

92 598 000

94 959 000

92 423 398

92 423 398

83 734 138

8 689 260

D

n total capitol:

0

Autoritari executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

92 598 000

94 959 000

92 423 398

92 423 398

83 734 138

8 689 260

Autorități executive

51.02.01.03

0

92 598 000

94 959 000

92 423 398

92 423 398

83 734 138

8 689 260

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

6 800 000

6 370 000

6 370 000

6 370 000

5 976 146

393 854

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

6 800 000

6 370 000

6 370 000

6 370 000

5 976 146

393 854

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

17 946 000

17 956 000

17 956 000

17 956 000

17 757 971

198 029

1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea

a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38 650 000

38 459 000

38 459 000

38 459 000

37 217 299

1 241 701

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

500 000

359 000

359 000

359 000

286 124

72 876

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.02.02

0

500 000

359 000

359 000

359 000

286 124

72 876

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38 150 000

38 100 000

38 100 000

38 100 000

36 931 175

1 168 825

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

37 950 000

37 950 000

37 950 000

37 950 000

36 861 447

I 088 553

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

37 950 000

37 950 000

37 950 000

37 950 000

36 861 447

1 088 553

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

200 000

150 000

150 000

150 000

69 728

80 272

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea

a IlI-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+6S.02)

63.02

0

490 657 000

555 644 000

555 072 044

547 711 641

455 139 690

92 571 951

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

159 282 000

152 819 000

152 661 650

152 661 650

105 241 947

47 419 703

Din total capitol:

0

Invatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

86 402 000

61 554 000

61 521 758

61 521 758

40 173 711

21 348 047

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0

37 167 000

32 358 000

32 358 000

32 358 000

20 784 344

11 573 656

învățământ primar

65.02.03.02

0

49 235 000

29 196 000

29 163 758

29 163 758

19 389 367

9 774 391

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

43 431 000

62 232 000

62 105 917

62 105 917

42 769 650

19 336 267

Invatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

21 717 000

31 882 000

31 882 505

31 882 505

21 429 769

10 452 736

învățământ secundar superior

65.02.04.02

0

21 714 000

30 350 000

30 223 412

30 223 412

21 339 881

8 883 531

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

150 000

88 000

88 000

88 000

10 127

77 873

Invatamânt nedefinitul prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

2 031 000

3 064 000

3 064 000

3 064 000

2 109 191

954 809

Invatamânt special

65.02.07.04

0

2 031 000

3 064 000

3 064 000

3 064 000

2 109 191

954 809

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

14 145 000

12 758 000

12 758 000

12 758 000

8 925 744

3 832 256

Școala după școala

65.02.12.01

14 145 000

12 758 000

12 758 000

12 758 000

8 925 744

3 832 256

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

13 123 000

13 123 000

13 123 975

13 123 975

11 253 524

I 870 451

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02 06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

96 827 000

140 355 000

139 940 394

139 940 394

101 178 249

38 762 145

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

“ol

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

79 827 000

126 081 000

125 666 394

125 666 394

87 868 749

37 797 645

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

79 827 000

126 081 000

125 666 394

125 666 394

87 868 749

37 797 645

Servicii religioase

67.02.06

0

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

13 000 000

11 274 000

11 274 000

11 274 000

10 309 500

964 500

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

234 548 000

262 470 000

262 470 000

255 109 597

248 719 494

6 390 103

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

13 200 000

13 869 000

13 869 000

13 155 465

12 583 153

572 312

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

68 047 000

110 749 000

110 749 000

110 109 253

109 950 208

159 045

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

68 047 000

110 749 000

110 749 000

110 109 253

109 950 208

159 045

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

31 402 000

35 327 000

35 327 000

34 982 098

31 932 875

3 049 223

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

0

34 499 000

25 378 000

25 378 000

24 417 780

23 750 642

667 138

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

13 065 000

10 300 000

10 300 000

8 395 033

8 087 391

307 642

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2 200 000

1 800 000

1 800 000

1 679 314

1 679 314

0

A|utor social

68.02.15.01

0

2 200 000

1 800 000

1 800 000

1 679 314

1 679 314

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

0

72 135 000

65 047 000

65 047 000

62 370 654

60 735 911

I 634 743

____

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

191 044 000

167 868 000

167 448 859

167 448 859

160 888 150

6 560 709

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

90 032 000

71 255 000

71 218 648

71 218 648

66 325 829

4 892 819

Din total capitol:

0

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

23 796 000

7 895 000

7 859 308

7 859 308

6 308 930

1 550 378

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

596 000

495 000

495 000

495 000

344 672

150 328

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

23 200 000

7 400 000

7 364 308

7 364 308

5 964 258

1 400 050

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

116 000

108 000

108 000

108 000

0

108 000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

116 000

108 000

108 000

108 000

0

108 000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

0

66 120 000

63 252 000

63 251 340

63 251 340

60 016 899

3 234 441

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

101 012 000

96 613 000

96 230 211

96 230 211

94 562 321

1 667 890

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul

poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100 000 000

96 500 000

96 117211

96 117211

94 562 321

1 554 890

Salubritate

74.02.05.01

0

100 000 000

96 500 000

96 117211

96 117 211

94 562 321

1 554 890

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

1 012 000

113 000

113 000

113 000

~0

113 000

0

Partea a V-a A CTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+8 7.02)

79.02

0

72 409 000

41 588 000

41 587 013

41 587 013

18 972 592

22 614 421

Acțiuni generale economice,

comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitarâ

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

72 409 000

41 588 000

41 587 013

41 587 013

18 972 592

22 614 421

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

72 409 000

41 588 000

41 587 013

41 587 013

18 972 592

22 614 421

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.02.03.03

0

72 409 000

41 588 000

41 587013

41 587 013

18 972 592

22 614 421

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT11 (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE. SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2018

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

746 068 000

850 063 000

846 720 598

840 132 842

738 640 586

101 492 256

Partea I-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

109 330 000

110 629 000

108 242 990

108 242 990

102 525 757

5 717 233

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

84 584 000

86 303 000

83 916 990

83 916 990

78 791 640

5 125 350

Din total capitol:

Autoritati executive si

egislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

84 584 000

86 303 000

83 916 990

83 916 990

78 791 640

5 125 350

Autorități executive

51.02.01.03

84 584 000

86 303 000

83 916 990

83 916 990

78 791 640

5 125 350

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

(T

6 800 000

6 370 000

6 370 000

6 370 000

5 976 146

393 854

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6 800 000

6 370 000

6 370 000

6 370 000

5 976 146

393 854

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17 946 000

17 956 000

17 956 000

17 956 000

17 757 971

198 029

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugete!

e locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a Il-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

38 450 000

38 459 000

38 459 000

38 459 000

37 217 299

1 241 701

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

400 000

359 000

359 000

359 000

286 124

72 876

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

400 000

359 000

359 000

359 000

286 124

72 876

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

38 050 000

38 100 000

38 100 000

38 100 000

36 931 175

1 168 825

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61 02.03

0

37 950 000

37 950 000

37 950 000

37 950 000

36 861 447

1 088 553

|Politie comunitara

61.02.03.04

37 950 000

37 950 000

37 950 000

37 950 000

36 861 447

1 088 553

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100 000

150 000

150 000

150 000

69 728

80 272

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

419 204 000

519 672 000

519 100 044

512 512 288

433 105 709

79 406 579

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

120 596 000

139 961 000

139 803 650

139 803 650

99 531 078

40 272 572

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

50 059 000

52 150 000

52 117 758

52 117 758

35 630 160

16 487 598

învățământ preșcolar

65.02.03.01

26 623 000

26 808 000

26 808 000

26 808 000

19 243 436

7 564 564

învățământ primar

65.02.03.02

23 436 000

25 342 000

25 309 758

25 309 758

16 386 724

8 923 034

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

41 328 000

59 064 000

58 937 917

58 937 917

41 841 372

17 096 545

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

20 535 000

30 381 000

30 381 505

30 381 505

21 096 366

9 285 139

învățământ secundar superior

65.02.04.02

20 793 000

28 683 000

28 556 412

28 556 412

20 745 006

7 811 406

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

învățământ postliceal

65.02.05

150 000

88 000

88 000

88 000

10 127

77 873

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65 02.07

0

1 791 000

2 778 000

2 778 000

2 778 000

1 870 151

907 849

învățământ special

65.02.07.04

1 791 000

2 778 000

2 778 000

2 778 000

1 870 151

907 849

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

14 145 000

12 758 000

12 758 000

12 758 000

8 925 744

3 832 256

Școala după școala

65.02.12.01

14 145 000

12 758 000

12 758 000

12 758 000

8 925 744

3 832 256

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

13 123 000

13 123 000

13 123 975

13 123 975

11 253 524

1 870 451

_

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie

cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

79 265 000

120 119 000

119 704 394

119 704 394

86 555 997

33 148 397

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

62 265 00

105 845 000

105 430 394

105 430 394

73 246 497

32 183 897

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

62 265 000

105 845 000

105 430 394

105 430 394

73 246 497

32 183 897

Servicii religioase

67.02.06

4 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13 000 000

11 274 000

11 274 000

11 274 000

10 309 500

964 500

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

219 343 000

259 592 000

259 592 000

253 004 244

247 018 634

5 985 610

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13 128 000

13 718 000

13 718 000

13 040 798

12 583 153

457 645

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

68 047 000

110 749 000

110 749 000

110 109 253

109 950 208

159 045

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68 047 000

110 749 000

110 749 000

110 109 253

109 950 208

159 045

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31 063 000

35 011 000

35 011 000

34 668 001

31 618 778

3 049 223

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

24 784 000

24 793 000

24 793 000

24 150 805

23 616 542

534 263

Unități de asistență medico-sociale

68 02.12

12 065 000

9 190 000

9 190 000

7 348 314

7 197 623

150 691

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

2 200 000

1 800 000

1 800 000

1 679 314

1 679 314

0

Ajutor social

68.02.15.01

2 200 000

1 800 000

1 800 000

1 679 314

1 679 314

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

68 056 000

64 331 000

64 331 000

62 007 759

60 373 016

1 634 743

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

165 644 000

159 195 000

158 811 551

158 811 551

165 791 821

-6 980 270

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

65 644 000

62 695 000

62 694 340

62 694 340

59 556 673

3 137 667

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

65 644 000

62 695 000

62 694 340

62 694 340

59 556 673

3 137 667

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

100 000 000

96 500 000

96 117211

96 117211

94 562 321

1 554 890

Din total capitol:

Reducerea și controlul

poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

100 000 000

96 500 000

96 117211

96 117211

94 562 321

1 554 890

Salubritate

74.02.05.01

100 000 000

96 500 000

96 117 211

96 117211

94 562 321

1 554 890

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a A CTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

13 440 000

22 108 000

22 107 013

22 107 013

22 107 013

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si r -rciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

13 440 000

22 108 000

22 107 013

22 107 013

11 672 827

10 434 186

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

13 440 000

22 108 000

22 107 013

22 107 013

11 672 827

10 434 186

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

13 440 000

22 108 000

22 107 013

22 107 013

11 672 827

10 434 186

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

164 036 000

72 781 000

72 595 716

71 823 069

41 045 400

30 777 669

Partea l-a SER VICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

8 014 000

8 656 000

8 506 408

8 506 408

4 942 498

3 563 910

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

8 014 000

8 656 000

8 506 408

8 506 408

4 942 498

3 563 910

Din total capitol:

Autoritati executive si

egislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

8 014 000

8 656 000

8 506 408

8 506 408

4 942 498

3 563 910

Autorități executive

51.02.01.03

8 014 000

8 656 000

8 506 408

8 506 408

4 942 498

3 563 910

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea

împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea

împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

200 000

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

100 000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare naționala

60.02.02

100 000

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța naționala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

100 000

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100 000

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a IlI-a CHEL TUIELl SOCIAL-CUL TURALE (cod 65.02+66.02+6 7.02+68.02)

63.02

0

71 453 000

35 972 000

35 972 000

35 199 353

22 033 981

13 165 372

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

38 686 000

12 858 000

12 858 000

12 858 000

5 710 869

7 147 131

Din total capitol:

Invatamant preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

36 343 000

9 404 000

9 404 000

9 404 000

4 543 551

4 860 449

învățământ preșcolar

65.02.03.01

10 544 000

5 550 000

5 550 000

5 550 000

1 540 908

4 009 092

învățământ primar

65.02.03.02

25 799 000

3 854 000

3 854 000

3 854 000

3 002 643

851 357

învățământ secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

2 103 000

3 168 000

3 168 000

3 168 000

928 278

2 239 722

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1 182 000

1 501 000

l 501 000

1 501 000

333 403

1 167 597

învățământ secundar superior

65.02.04.02

921 000

1 667 000

1 667 000

1 667 000

594 875

1 072 125

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

învățământ postliceal

65.02.05

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

240 000

286 000

286 000

286 000

239 040

46 960

| învățământ special

65.02.07.04

240 000

286 000

286 000

286 000

239 040

46 960

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

17 562 000

20 236 000

20 236 000

20 236 000

14 622 252

5 613 748

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Cămine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

17 562 000

20 236 000

20 236 000

20 236 000

14 622 252

5 613 748

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

17 562 000

20 236 000

20 236 000

20 236 000

14 622 252

5 613 748

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala

68.02

0

15 205 000

2 878 000

2 878 000

2 105 353

1 700 860

404 493

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

72 000

151 000

151 000

114 667

0

114 667

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

339 000

316 000

316 000

314 097

314 097

0

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9 715 000

585 000

585 000

266 975

134 100

132 875

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1 000 000

1 110 000

1 110 000

1 046 719

889 768

156 951

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

4 079 000

716 000

716 000

362 895

362 895

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

25 400 000

8 673 000

8 637 308

8 637 308

6 769 156

1 868 152

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

24 388 000

8 560 000

8 524 308

8 524 308

6 769 156

1 755 152

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

23 796 000

7 895 000

7 859 308

7 859 308

6 308 930

1 550 378

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

596 000

495 000

495 000

495 000

344 672

150 328

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

23 200 000

7 400 000

7 364 308

7 364 308

5 964 258

1 400 050

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

116 000

108 000

108 000l

108 000

0

108 000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

116 000

108 000

108 000

108 000

0

108 000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

476 000

557 000

557 000

557 000

460 226

96 774

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

1 012 000

113 000

113 000

113 000

0

113 000

Di

n total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1 012 000

113 000

113 000

1 13 000

0

113 000

Partea a V-a ACTI UNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19 480 000

7 299 765

12 180 235

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19 480 000

7 299 765

12 180 235

Din total capitol:

Transport rutier (cod

84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19 480 000

7 299 765

12 180 235

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Străzi

84.02.03.03

58 969 000

19 480 000

19 480 000

19 480 000

7 299 765

12 180 235

Transport aerian (cod

84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

87.02.05

0

Alte acțiuni economice

87.02.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 11 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

1 finanțat din excedentul anilor precedent!

NOTA:               - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod/GS>''

corespunzător, conform clasificației economice.PRESED/NTE DE ȘEDINȚA Jraî’an PANĂ


,^cre

Jbiul
Anexa 3 la HCL nr


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulai| 11/03    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE


%[2803 2/2/9


la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

172 050 000

175 050 000

0

0

0

0

0

0

_

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

AL DE CREDITE

ORDONAT©PREȘEDINTE OE SEDINTĂ

TRAI AN PANÂ
s

Ic |fl

B

Ir U

f

Xj /


Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURAȚI

Formular: i---—-----i

11/03


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 31.12.2018

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajam ent

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49.06

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant preșcolar

65 06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65 06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

ol

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

învatamant profesional

65.06.04 03

0

0

0

0

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| învatamant special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

|Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

|Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67 06.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

| Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

!

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99 06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.06.04)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranța naționala

61.06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65 06 03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.06.03.01

0

învățământ primar

65.06.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.06.04.01

0

învățământ secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

învatamant postliceal

65.06.05

0

învățământ nedefinibil prm nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.06.06.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitari sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67 06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Cămine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.06 05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70.06

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

0

175 050 000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.06.03.30

172 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

175 050 000

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.06.50

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05 01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.06.06

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84.06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Străzi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84 06.06.02

0

0

0

VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96 06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform
Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 ai MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formula i| 11/03   |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNEDETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

7 443 000

67 443 000

17 223 633

0

17 223 633

17 223 633

0

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02.01

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ teritoriale

41.07.02.02

861 177

861 177

861 177

0

Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina altor entitîți decât unitățile administrativ teritoriale

41.07.02.03

Sume aferente refmanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform

OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina ur$tățp</r t dministrativ-teritoriale

41.07.02.07

7 443 000

67 443 000

16 362 456

16 362 456

16 362 456

0

ORDONAT

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

F°rmU,ar:   [......11/03   |


CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE la data de 31.12.2018

Credite

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angajament

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

0

7 443 000

67 443 000

67 443 000

67 443 000

15 563 535

51 879 465

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07 03.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

o1

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Din total capitol:

0

Servicii culturale     (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68 07.15 02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 919 980

1 080 020

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 919 980

I 080 020

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 919 980

1 080 020

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale m localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

o1

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

7 443 000

67 443 000

67 443 000

67 443 000

15 563 535

51 879 465

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

7 443 000

67 443 000

67 443 000

67 443 000

15 563 535

51 879 465

0

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranța nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranța naționala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

învățământ preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ preșcolar

65.07.03.01

0

învățământ primar

65.07.03.02

0

învățământ secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

învățământ secundar inferior

65.07.04.01

0

învățământ secundar superior

65.07 04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

învatamant postliceal

65.07.05

0

învățământ nedefimbil prin nivel (cod 65.07.07 04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

| învățământ special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medi

cale in umtati sanitare cu paturi (cou 66.07.06.0i)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 Ia cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Cămine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

întreținere, grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

7 443 000

57 443 000

57 443 000

57 443 000

6 643 555

50 799 445

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 919 980

1 080 020

Din total capitol:

0

Locuințe

(cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 919 980

1 080 020

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.07.03.30

0

10 000 000

10 000 000

10 000 000

8 919 980

1 080 020

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05 01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.07.50

0

0

0

0

Protecția mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundații si ghețuri

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.07.06

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Străzi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:   - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conformUnitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular:) 11/02  |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI, PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Drepturi constatate

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

141 855 000

110 150 000

89 855 952

0

89 855 952

89 855 952

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

74 105 000

46 246 000

29 668 826

0

29 668 826

29 668 826

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

74 105 000

46 246 000

29 668 826

0

29 668 826

29 668 826

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 965 000

4 003 000

1 481 494

0

1 481 494

1 481 494

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 965 000

4 003 000

1 481 494

0

1 481 494

1 481 494

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 960 000

3 998 000

1 479 150

0

1 479 150

1 479 150

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 960 000

3 998 000

1 479 150

0

1 479 150

1 479 150

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5 000

5 000

2 344

0

2 344

2 344

0

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

70 140 000

42 243 000

28 187 332

0

28 187 332

28 187 332

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

61 274 000

35 616 000

22 848 276

0

22 848 276

22 848 276

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851 000

827 000

561 829

0

561 829

561 829

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515 000

855 000

663 639

0

663 639

663 639

0

0

Contribuția de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 140 000

1 203 000

979 510

0

979 510

979 510

0

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

21 613 000

20 876 000

10 485 701

0

10 485 701

10 485 701

0

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

30 000

30 000

17 470

0

17 470

17 470

0

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

37 125 000

11 825 000

10 140 127

0

10 140 127

10 140 127

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8 866 000

6 627 000

5 214 921

0

5 214 921

5 214 921

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

[Alte venituri

36.10.50

8 866 000

6 627 000

5 214 921

0

5 214 921

5 214 921

0

0

Transferuri voluntare, altele deeât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

0

0

124 135

0

124 135

124 135

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

0

0

124 135

0

124 135

124 135

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-6 137 000

-2 119 000

-1 666 028

0

-1 666 028

-1 666 028

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod i

A

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37

Alte transferuri voluntare

37

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

3

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

4

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.1

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.1

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

4

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

4

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

42

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

42

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAT!! (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)

4

Subvenții pentru instituții publice

43

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.1

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.1

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.1

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.1

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.1

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor

43.1

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43

Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de funcționare conform O.G.nr.9/2015

43.1

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.1

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

4

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 +45.10.01.02+45,10.01.03)

45

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.1

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.1

Prefinanțare

45.1

idicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

10.04

6 137 000

2 119 000

1 666 028

0

1 666 028

1 666 028

0

10.50

0

0

0

0

0.15

0

0

0

0

0

9.10

0

0

0

0

0

10.01

0

0

0

0

0

10.50

0

0

0

0

0

0.16

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

0.10

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

10.15

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

0.15.01

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

0.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10

0

0

0

0

0

0

0

0

10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0.17

67 750 000

62 698 000

60 187 126

0

60 187 126

60 187 126

0

0

0.18

67 750 000

62 698 000

60 187 126

0

60 187 126

60 187 126

0

0

2.10

0

0

0

0

0

10.11

0

0

0

0

0

10.39

0

0

0

0

10.43

0

0

0

0

3.10

67 750 000

62 698 000

60 187 126

0

60 187 126

60 187 126

0

0

10.09

65 754 000

62 188 000

59 960 093

0

59 960 093

59 960 093

0

0

10.10

0

0

0

0

10.14

0

0

0

0

10.15

0

0

0

0

10.16

0

0

0

0

0

0.16.01

0

0

0

0

0.16.02

0

0

0

0

0.16.03

0

0

0

0

10.17

0

0

0

0

0

0 17.01

0

0

0

0

0.17.02

0

0

0

0

0.17.03

0

0

0

0

10.19

1 996 000

510 000

227 033

0

227 033

227 033

0

0

10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

0.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

5.10

0

0

0

0

0

10.01

0

0

0

0

0

0.01.01

0

0

0

0

0.01.02

0

0

0

0

0.01.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

A

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45 10.03.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala) cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Fondul European de Pescuit) cod 45.10.05.01+45 10.05.02+45.10.05.03)

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

Prefinanțare

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

45.10.02

0

0

0

0

0

45.10.02.01

0

0

0

0

45.10.02.02

0

0

0

0

45.10.02.03

0

0

0

0

45.10.03

0

0

0

0

0

45.10.03.01

0

0

0

0

45.10.03.02

0

0

0

0

45.10.03.03

0

0

0

0

45.10.04

0

0

0

0

0

45.10.04.01

0

0

0

0

45.10.04.02

0

0

0

0

45.10.04.03

0

0

0

0

45.10.05

0

0

0

0

0

45.10.05.01

0

0

0

0

45.10.05.02

0

0

0

0

45.10.05.03

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul

curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01

133 722 000

107 521 000

87 962 891

0

87 962 891

87 962 891

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

67 968 000

44 127 000

28 002 798

0

28 002 798

28 002 798

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

67 968 000

44 127 000

28 002 798

0

28 002 798

28 002 798

0

0

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3 965 000

4 003 000

1 481 494

0

1 481 494

1 481 494

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3 965 000

4 003 000

1 481 494

0

1 481 494

1 481 494

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3 960 000

3 998 000

1 479 150

0

1 479 150

1 479 150

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

3 960 000

3 998 000

1 479 150

1 479 150

1 479 150

0

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

0

0

0

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5 000

5 000

2 344

2 344

2 344

0

Venituri din dobânzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

[Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

64 003 000

40 124 000

26 521 304

0

26 521 304

26 521 304

0

0

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod

33.10

61 274 000

35 616 000

22 848 276

0

22 848 276

22 848 276

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851 000

827 000

561 829

561 829

561 829

0

Venituri din prestări de servicii

33.1008

515 000

855 000

663 639

663 639

663 639

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Contribuția dc intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1 140 000

1 203 000

979 510

979 510

979 510

0

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

21 613 000

20 876 000

10 485 701

10 485 701

10 485 701

0

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

30 000

30 000

17 470

17 470

17 470

0

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile dc sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

37 125 000

11 825 000

10 140 127

0

10 140 127

10 140 127

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8 866 000

6 627 000

5 214 921

0

5 214 921

5 214921

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

8 866 000

6 627 000

5 214 921

5 214 921

5 214 921

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-6 137 000

-2 119 000

-1 541 893

0

-1 541 893

-1 541 893

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

124 135

124 135

124 135

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-6 137 000

-2 119 000

-1 666 028

-1 666 028

-1 666 028

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01)

40.10.15

0

1 206 000

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

1 206 000

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

65 754 000

62 188 000

59 960 093

0

59 960 093

59 960 093

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

65 754 000

62 188 000

59 960 093

0

59 960 093

59 960 093

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul

42.10.43

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

65 754 000

62 188 000

59 960 093

0

59 960 093

59 960 093

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

65 754 000

62 188 000

59 960 093

59 960 093

59 960 093

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O G. nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- secțiune de funcționare conform O.G. nr.9/2014

43.10.22.01

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

8 133 000

2 629 000

1 893 061

0

1 893 061

1 893 061

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

6 137 000

2 119 000

1 666 028

0

1 666 028

1 666 028

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

6 137 000

2 119 000

1 666 028

0

1 666 028

1 666 028

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

6 137 000

2 119 000

1 666 028

0

1 666 028

1 666 028

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6 137 000

2 119 000

1 666 028

1 666 028

1 666 028

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod i

A

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod. 40.10.15.02)

40

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.1

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

4

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru

42

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

4

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniu! sănătății

43

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.1

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.1

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.1

ridicător

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0.15.02

0

0

0

0.17

1 996 000

510 000

227 033

0

227 033

227 033

0

0

0.18

1 996 000

510 000

227 033

0

227 033

227 033

0

0

2.10

0

0

0

0

0

10.39

0

3.10

1 996 000

510 000

227 033

0

227 033

227 033

0

0

10.14

0

10.16

0

0

0

0

0

0 16.01

0

0 16.02

0

0.16.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

1 996 000

510 000

227 033

227 033

227 033

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- secțiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 +45.10.01.02+45,10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10 01.02

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

Fondul Social European) cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

Fondul de Coeziune) cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala) cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

Fondul European de Pescuit) cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare) cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

Prefinanțare

45.10.07.03

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat) cod 45.10.08.01 +45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

Programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

Alte facilitați si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi bugetare inițiale

Prevederi bugetare definitive

Total, din

care:

din anii precedent i

din anul curent

încasări

Stingeri pe alte cai decât incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

Sume primite înjcpntul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

Sume pymite/r/avțins

45.10.18.03)E CREDITE


PREȘEDINTE de ședințaUnitatea administrativ-teritorială: U.A.T. SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:   111/02         |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI, PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2018

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angaj

CREDITE

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

bugetare inițiale

bugetare definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

141 855 000

110 150 000

109 918 912

106 719 018

88 798 864

17 920 154

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.10+54.10+55.10)

50.10

0

7 100 000

6 670 000

6 670 000

6 670 000

6 213 091

456 909

Autorități publice și acțiuni externe              (cod 51.10.01)

51.10

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative            (cod 51.10.01.03)

51.10.01

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive și legislative

51.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

7 100 000

6 670 000

6 670 000

6 670 000

6 213 091

456 909

Din total capitol:

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

7 100 000

6 670 000

6 670 000

6 670 000

6 213 091

456 909

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NA TIONALA (cod 61.10)

59.10

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

Din total capitol:        !

0

Ordine publica ( cod 61 10.03.04)

61.10.03

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

| Politie comunitara

61.10.03.04

0

37 955 000

37 955 000

37 986 296

37 986 296

36 843 923

1 142 373

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IH-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

43 183 000

41 222 000

41 222 000

40 908 218

24 715 447

16 192 771

lnvatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

27 413 000

27 245 000

27 245 000

27 245 000

12 061 165

15 183 835

Din total capitol

0

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01 +65.10.03.02)

65.10.03

0

22 804 000

22 608 000

22 608 000

22 608 000

10 293 542

12 314 458

învățământ preșcolar

65.10.03.01

0

21 401 000

21 262 000

21 262 000

21 262 000

9 999 887

11 262 113

învățământ primar

65.10.03.02

0

1 403 000

1 346 000

1 346 000

1 346 000

293 655

1 052 345

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

4 465 000

4 493 000

4 493 000

4 493 000

1 730 890

2 762 110

învățământ secundar inferior

65.10.04.01

0

1 320 000

1 318 000

1 318 000

1 318 000

257 566

1 060 434

învățământ secundar superior

65.10.04.02

0

3 145 000

3 175 000

3 175 000

3 175 000

1 473 324

1 701 676

lnvatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

învățământ postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

învățământ nedefinibtl prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

144 000

144 000

144 000

144 000

36 733

107 267

| învățământ special

65.10.07.04

0

144 000

144 000

144 000

144 000

36 733

107 267

Servicii auxiliare pentru educație ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65 10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Credite de angaj

bugetare inițiale

bugetare definitive

Angajamente bugetare

Angajamente legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

13 000 000

11 274 000

11 274 000

11 274 000

10 309 500

964 500

Din total

capitol:

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67 10.03.09 la cod

67.10.03.11+67.10.03.15+67.10 03.30)

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii