Hotărârea nr. 96/2019

HCL 96 – Hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 159/04.03.2019 al Biroului Asistență Tehnică a Consiliului Local și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

A

In temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier local Traian Pană, în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate


Nr.: 96

Data: 11.03.2019