Hotărârea nr. 9/2019

HCL 9 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


C.ifc


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


ISO 9001


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2019 a proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24343/15.11.2018, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile criteriului nr. 35 (Cod Serviciu Social 8810ID-I) din Anexa la H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Anexei 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

 • - Prevederile Anexei 4 la H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - Prevederile art. 21 alin. (2) lit.c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

 • - Referatul cu nr. D/29419/01.11.2018 al Direcției Protecției Sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea în anul 2019 a proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (2) Se aprobă tipurile de servicii sociale care se vor acorda în cadrul proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • (3) Se aprobă finanțarea în cuantum maxim de 777.200 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2019, a proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 9

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 03762043 l9/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail:prim6(g)primarie6.ro

o , ANEXA Nr.l

la H.C.L Sector 6 nr..>C../.5/;Q

- PROIECT SOCIAL DE INTERES LOCAL -

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DE PE RAZA SECTORULUI 6

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este acela de a continua derularea serviciilor sociale alternative la instituționalizare, respectiv de a acorda servicii de îngrijiri la domiciliu persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 și pe parcursul anului 2019, urmărind creșterea calității vieții acestora.

Totodată, prin intermediul Proiectului "îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect derulat pe parcursul anilor 2016, 2017 și 2018, s-a structurat o unitate de servicii de îngrijiri la domiciliu, care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, destinată persoanelor vârstnice din comunitate, dependente de îngrijiri specializate la domiciliu.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiective generale

 • >  Continuarea programului propriu de furnizare de servicii care să asigure accesul la îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente și parțial dependente care au domiciliul legal în sectorul 6;

 • >  Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente prin oferirea de servicii la domiciliu;

 • >  Susținerea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice marginalizate din punct de vedere economic sau social;

Obiective specifice

 • >  Continuitate în derularea serviciilor destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 și în mod special a celor dependente și cu mobilitate redusă;

 • >  Menținerea unității cu personal specializat care să ofere îngrijiri la domiciliu persoanelor asistate, funcție de solicitări;

 • >  Evitarea izolării și marginalizării, precum si asigurarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice;

 • > Menținerea autonomiei pe o perioadă cât mai lungă de timp și prevenirea agravării situației de dependență a persoanelor vârstnice;

 • >  Creșterea accesibilității pensionarilor și a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu domiciliul legal în sectorul 6, la programe sociale;

 • >  Optimizarea și diversificarea serviciilor oferite persoanelor aflate în dificultate din sectorul 6.

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI

• persoane vârstnice pensionate în condițiile legii, cu domiciliul legal în sectorul 6, după cum urmează:

o persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare și se află în situații de dificultate, se confruntă cu probleme de sănătate - sunt încadrate într-un anumit grad de dependență și cu probleme sociale;

o persoane vârstnice care prezintă diferite afecțiuni acute și cronice, sunt dependente de îngrijire, iar familia se află în imposibilitatea de a le acorda îngrijirea de care au nevoie, unele dintre acestea fiind persoane vârstnice singure;

o persoane vârstnice cu handicap fără asistent personal angajat și care se află în imposibilitatea de a identifica o persoană în scopul asigurării îngrijirii.

Capacitatea unității de îngrijire:

 • •   10 posturi de îngrijitor la domiciliu.

Numărul de persoane beneficiare:

 • •  50 de persoane vârstnice / lună (număr maxim), cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

JUSTIFICAREA / MOTIVAȚIA PROIECTULUI

Populația sectorului 6, cu un total de 371819 locuitori, este caracterizată de o îmbătrânire demografică, ceea ce necesită implementarea unei strategii corespunzătoare nevoilor sociale identificate pentru categoria vârstnică. Astfel, persoanele vârstnice pensionate reprezintă aproximativ 27% din populația sectorului 6 (96370 pensionari), dintre care 75584 persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 60 - peste 85 de ani (29839 bărbați și 45745 femei).

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă din cauza limitărilor fiziologice si fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.

Proiectul "îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” a fost propus spre derulare pe parcursul anului 2016, fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 67/25.02.2016. Proiectul a fost inițiat deoarece la nivelul sectorului 6 al Municipiului București nu se acordau servicii de îngrijiri la domiciliu, pentru persoanele în vârstă dependente și aflate în risc de excluziune socială, printr-o unitate proprie de îngrijire, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, acestea având acces într-o măsură redusă la servicii de acest tip derulate de O.N.G.-uri contra cost.

Astfel, în perioada 2016-2018, D.G.A.S.P.C. Sector 6 a derulat Proiectul "îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 67/25.02.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 325/20.12.2016, H.C.L. Sector 6 nr. 322/19.12.2017 și H.C.L. Sector 6 nr. 91 din 08.05.2018.

D.G.A.S.P.C. Sector 6 a urmat etapele cuprinse în proiect și a efectuat demersurile în vederea implementării acestuia, respectiv angajare îngrijitori la domiciliu (8 persoane angajate) și acordare de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru un număr de 53 persoane vârstnice aflate în situații de dificultate, cu grad crescut de dependență. în prezent beneficiază de serviciul social "îngrijiri la domiciliu” un număr de 33 persoane vârstnice din comunitatea locală a sectorului 6, în cadrul Proiectului "îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect care se va încheia la data de 31.12.2018.

In prezent, considerăm oportună continuarea derulării Proiectului "îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” și pentru anul 2019, respectiv acordarea de îngrijiri la domiciliu pentru cele 33 persoane vârstnice dependente, fără sprijin material/fmanciar si/sau familial care au domiciliul în București, sectorul 6, precum și pentru cazurile ale căror dosare sociale sunt în curs de completare, până la completarea numărului de locuri.

Pe perioada derulării proiectului, serviciile sociale de îngrijire la domiciliu au fost accesate de un număr de 188 persoane interesate, dintre care 53 au beneficiat până în prezent de aceste servicii sociale.

De asemenea, se constată o creștere a numărului de persoane vârstnice care trăiesc singure, schimbările înregistrate în structura familiei, a stilului de viață, sărăcia determinând limitarea suportului familial și scăderea numărului de îngrijitori tradiționali.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se găsește în prezent în fața unui număr de 83 de solicitări de îngrijiri la domiciliu din partea persoanelor vârstnice dependente sau a familiilor acestora, dintre care 20 de dosare sunt în curs de completare cu documentele necesare.

Subliniem faptul că acordarea de îngrijiri la domiciliu, realizată în mod profesional, cu un personal calificat, duce la scăderea efectelor negative aferente procesului instituționalizării, creând astfel posibilitatea menținerii vârstnicului în habitatul cu care acesta este obișnuit, constituind astfel un factor de evoluție favorabilă asupra calității vieții acestuia și a familiei sale.

Alături de intervenția specifică a îngrijitorului la domiciliu, calificat pentru această ocupație, serviciile oferite de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare susțin rând pe rând incluziunea socială a beneficiarului, caracterizat de dependența impusă de vârstă și boală și de riscul marginalizării sociale și economice.

Relevant este faptul că intervenția echipei multidisciplinare, respectiv a îngrijitorului la domiciliu nu se realizează haotic, ci este jalonată de planul de intervenție individualizat / planul de îngrijire și asistență, adaptat fiecărui beneficiar în funcție de necesitățile identificate în urma efectuării anchetei socio-medicale. îngrijită astfel, persoana vârstnică dependentă își poate relua, după caz, preocupările mai vechi pe care a fost forțată să le întrerupă și care duc la resocializarea acesteia.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției persoanelor vârstnice, dar și din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

în prezent, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 funcționează "Serviciul intervenții în regim de urgență", care intervine în regim de urgență în soluționarea cazurilor din comunitate care necesită astfel de intervenții. în vederea dezvoltării serviciilor în regim de urgență, precum și a soluționării unor cazuri care presupun o problematică complexă, inclusiv persoane vârstnice care necesită îngrijire la domiciliu, situații cu care se confruntă în prezent Direcția Protecție Socială, se poate intervenii în regim de urgență prin -- Ambulanța socială.

De asemenea, în funcție de cazuistică, Ambulanța socială poate transporta beneficiari imobilizați sau nedeplasabili către și/sau de la consult medical de specialitate la medicul de familie sau medic specialist, transport în vederea internării / externării, etc.

PREZENTAREA PROIECTULUI SOCIAL ” ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DE PE RAZA SECTORULUI 6”

DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

Proiectul social "îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” va funcționa pe parcursul anului 2019 ca unitate de servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice, care este organizată la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și coordonată de un coordonator proiect (manager de caz).

Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 pot beneficia de servicii de îngrijiri la domiciliu, numai în urma evaluării situației socio-familiale și a constatării situației de dificultate.

Astfel, beneficiarii programului vor fi persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, aflate în una sau mai multe din următoarele situații:

 • a) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (nu au întreținători legali ca urmare a unui act juridic de înstrăinare a bunurilor și locuinței, cu clauză de întreținere);

 • b) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • c) nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

 • d) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice;

 • e) solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat ca urmare a încadrării în gradul grav de handicap, în condițiile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;

 • f) solicitantul să se afle în imposibilitatea de a identifica o persoană în scopul asigurării îngrijirii sale;

 • g) familia nu poate să îi acorde persoanei vârstnice îngrijirea de care are nevoie din motive justificate, aspect constatat ca urmare a procesului de evaluare a situației socio-familiale realizată de personalul de specialitate.

Asistența socială pentru persoanele vârstnice este reglementată prin Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare și are în vedere, în primul rând, evaluarea situației persoanei vârstnice care solicită sprijin conform grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, asigură posibilitatea ca un vârstnic aflat în situația de pierdere totală sau parțială a autonomiei din motive de natură medicală, sociomedicală, psihoafectivă, să fie îngrijit la domiciliu.

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

 • a)  nu au venituri și nici susținători legali;

 • b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare (în prezent, în cuantum de 640 lei/lunar);

 • c)  susținătorii legali ai persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare sau care realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Persoanele vârstnice care realizează venituri beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.

Tipurile de servicii sociale, precum și costul total al acestora sunt prezentate în cadrul anexelor.

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

 • 1.  cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu -persoane vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 1000 lei.; costul serviciilor este de 3,75 lei/oră;

 • 2.  cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între 1001 și 1250 lei; costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;

 • 3.  cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;

 • 4.  cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră.

Sumele obținute ca urmare a încasării contribuției din partea beneficiarilor de servicii de îngrijiri la domiciliu vor fi depuse într-un cont care va fi creat special în acest scop și vor fi utilizate de către D.G.A.S.P.C. Sector 6, funcție de necesități, în achiziționarea de produse de igienă personală, etc., necesare în procesul de acordare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitățile principale ale proiectului constau în: funcționarea unității de îngrijire la domiciliu, organizarea concursului pentru ocuparea posturilor disponibile de îngrijitor la domiciliu, în limita celor 10 posturi aprobate, formarea personalului (înscrierea personalului angajat fără calificarea necesară la cursuri de formare) ca îngrijitor la domiciliu, în funcție de solicitări, selectarea beneficiarilor, planificarea activităților în funcție de nevoile beneficiarilor, 5

acordarea propriu-zisă a serviciilor de îngrijiri specializate la domiciliu și monitorizarea serviciilor acordate.

Planificarea activităților:

1. Identificarea beneficiarilor și accesarea serviciilor - (informare, admitere, sistare)

Identificarea beneficiarilor noi se va realiza în urma unei analize a solicitărilor actuale, precum și a cazurilor identificate în teren. Admiterea în cadrul programului se va realiza după o evaluare socio-psiho-medicală care certifică un anume grad de dependență și nevoia de îngrijire la domiciliu, aplicându-se Grila națională de evaluare.

Pentru o cât mai bună promovare și vizibilitate a serviciilor oferite în cadrul unității de îngrijiri la domiciliu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 utilizează și difuzează materiale informative (pliante, broșuri, publicitate mass-media și pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6), atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru comunitatea lărgită. Acestea conțin detalii despre serviciile oferite, modalitatea de accesare și avantajele acestui tip de serviciu alternativ la instituționalizare.

Admiterea în cadrul programului se realizează după o evaluare socio-psiho-medicală care certifică un anume grad de dependență și nevoia de îngrijire la domiciliu, aplicându-se Grila națională de evaluare. De asemenea, se întocmește un dosar social care cuprinde documente în conformitate cu procedurile elaborate și aprobate pentru acordarea serviciului social.

Serviciul social se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2126/2014, punctul h - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice - Anexa nr. 8.

Pe baza documentelor din dosar se realizează un referat de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu. Includerea în program se face pe baza dispoziției de admitere emisă de Primarul Sectorului 6. Ulterior, serviciile de îngrijire se acordă în baza încheierii unui angajament de plată, după caz și a unui contract de servicii încheiat între D.G.A.S.P.C. Sector 6 și beneficiar/reprezentant legal.

în cazuri de urgență, constatate de către reprezentanții Serviciului Asistență Persoane Vârstnice, de către echipa cu rol în implementarea proiectului, persoanele vârstnice fără aparținători sau aflate în situații care comportă un grad ridicat de risc care solicită și necesită aceste tipuri de servicii sociale vor fi incluse în cadrul programului de îngrijiri la domiciliu în regim de urgență, în baza unui referat de specialitate, însoțit de toate actele existente la dosar până la momentul respectiv. Referatul va fi întocmit de către personalul desemnat cu implementarea proiectului și va fi avizat de către Directorul general adjunct și aprobat de către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 6, urmând ca ulterior responsabilul de caz să întocmească documentația în vederea emiterii dispoziției de admitere de către Primarul Sectorului 6.

încetarea serviciilor se face în conformitate cu prevederile legale și în condiții de siguranță pentru beneficiar, în urma dispoziției de încetare emisă de primar. De asemenea, se întocmește o Fișă/referat de încetare a serviciilor în care se precizează informații cu privire la data si motivele încetării serviciilor, persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului, după caz.

2.  Consilierea beneficiarilor

Beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu sunt sprijiniți și consiliați din punct de vedere social, pe probleme de educație pentru sănătate, igienă; de asemenea, beneficiază de evaluări periodice la nevoie efectuate de către asistentul medical coordonator și de către inspectorul de specialitate cu atribuții de asistență socială, respectiv de către membrii echipei multidisciplinare din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

3. Elaborarea planurilor individualizate de asistență și îngrijire

Acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu se realizează pe baza unui plan individualizat de asistență și îngrijire adaptat nevoilor si gradului de dependență a persoanei în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2126/2014, punctul h - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice - Anexa nr. 8.

Coordonatorul de proiect (manager de caz), împreună cu echipa multidisciplinară, întocmește și monitorizează aplicarea planului individualizat de asistență și îngrijire, care prevede serviciile asigurate beneficiarului, precum și personalul implicat în realizarea acestora; responsabilul de caz, respectiv asistentul medical coordonator al activității îngrijitorilor la domiciliu, poate implica, în realizarea planului individualizat de asistență și îngrijre, mai mulți specialiști, în funcție de nevoile particulare ale fiecărui beneficiar; de asemenea, asistentul medical coordonator păstrează legătura cu medicul de familie al fiecărui beneficiar. Planul individualizat de asistență și îngrijire cuprinde: îngrijirea personală și activități intrumentale, supraveghere, integrare socială și participare, termene și responsabili.

Coordonatorul de proiect (manager de caz) și asistentul medical coordonator al activității îngrijitorilor la domiciliu și personalul implicat în acordarea îngrijirilor, stabilește în scris programul și orarul activităților desfășurate la domiciliul beneficiarului; programul și orarul activităților, redactat într-o formă accesibilă, este semnat de coordonatorul de proiect (managerul de caz) și de beneficiar sau reprezentantul său legal și este păstrat în dosarul personal al beneficiarului; acesta poate fi revizuit cu acordul părților.

Pentru fiecare beneficiar se întocmește un plan individualizat de asistență și îngrijire. Planul individualizat de asistență și îngrijire stabilește, în baza evaluării, serviciile asigurate beneficiarului si personalul implicat în realizarea planului.

4.  Oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu

îngrijirea persoanelor vârstnice presupune, în principal, acordarea unor servicii de îngrijire personală, respectiv de asistență și suport pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. în scopul menținerii persoanei vârstnice dependente la domiciliu, în mediul cunoscut de viață, o perioadă cât mai lungă posibil, se vor acorda prin unitatea de îngrijiri un set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la îndeplinirea actelor curente de viață, prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcționale, prezervării stării de sănătate, asigurării unei vieți decente și demne.

Unitatea de îngrijire va funcționa într-un spațiu dotat cu minimum de mobilier, mijloace de comunicare, care să permită păstrarea și accesarea dosarelor beneficiarilor și a documentelor precum și depozitarea echipamentelor și a materialelor igienico-sanitare necesare procesului de îngrijire.

în cadrul proiectului, se oferă de către personalul calificat servicii de îngrijiri la domiciliu constând în:

 • >  sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

 • >  sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber;

Tipurile de servicii sociale sunt prezentate în cadrul Anexei 2.

Programul unui îngrijitor la domiciliu este de 40 ore / săptămână. îngrijirea la domiciliu se acordă în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, în conformitate cu recomandările medicale și corespunzător gradului de dependență.

5. Evaluarea planurilor individualizate de asistență și îngrijire

Personalul specializat utilizează o metodologie proprie de monitorizare și evaluare privind atât modul de satisfacție a beneficiarilor, cât și a serviciilor oferite de către personalul specializat.

Pentru evaluarea serviciilor oferite de către îngrijitorul la domiciliu, asistentul medical coordonator, responsabilul de caz, supervizați de coordonatorul de proiect (managerul de caz), întocmesc periodic un chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarului. De asemenea, monitorizarea serviciilor oferite de către îngrijitorul la domiciliu se realizează prin: contactări telefonice periodice, vizite la domiciliu ale responsabilului de caz, managerul de caz, care întocmește referatul de situație, ședințe de management al echipei.

Planul individualizat de asistență și îngrijire este revizuit oricând este necesar, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului. Evaluarea planului individualizat de îngrijire și asistență se realizează pe următoarele componente: îngrijirea personală, activități instrumentale, integrare socială și participare, termene si responsabili.

Elaborarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire se efectuează împreună cu beneficiarul sau cu reprezentantul legal al acestuia.

Unitatea de îngrijiri la domiciliu dispune de resursele umane, instrumentele și tehnicile necesare realizării activității de evaluare a situației și nevoilor beneficiarului, conform structurii de personal. Personalul este obligat să ofere explicații clare beneficiarului / reprezentantului legal asupra oricărei decizii luate, pornind de la admitere până la încheierea acordării serviciului.

Unitatea de îngrijiri la domiciliu asigură existența unui feedback permanent al beneficiarului privind serviciile acordate, promovând participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal la planificarea și acordarea serviciilor.

STRUCTURA DE PERSONAL A PROIECTULUI SOCIAL "ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DE PE RAZA SECTORULUI 6”

 • •  Coordonator proiect (manager de caz) - 1 post

 • •  Inspector - 3 posturi

 • •  Asistent medical coordonator al activității îngrijitorilor la domiciliu -1 post

 • •  îngrijitor la domiciliu - 10 posturi.

Coordonatorul de proiect (managerul de caz), inspectorii și asistentul medical coordonator sunt desemnați din rândul personalului D.G.A.S.P.C. Sector 6.

DATE TEHNICE REFERITOARE LA UNITATEA DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

 • > Program îngrijitor la domiciliu: 40 ore / săptămână;

 • > Program coordonator proiect (managerul de caz), inspectori și asistent medical coordonator: 20 ore/săptămână, inspector cu atribuții de resurse umane: 10 ore/săptămână;

 • > Frecvența intervențiilor, numărul de vizite / săptămână se stabilesc în funcție de recomandările medicale și de gradul de dependență al beneficiarilor;

 • >  Modalități de contactare a unității de îngrijiri la domiciliu, de către persoana vârstnică beneficiară: beneficiarii vor putea contacta telefonic unitatea de îngrijire.

PROMOVAREA PROIECTULUI

Pentru o cât mai bună promovare și vizibilitate a serviciilor oferite în cadrul programului de îngrijiri la domiciliu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 utilizează și difuzează materiale informative (pliante, broșuri, publicitate mass-media și pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6), atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru comunitatea lărgită. Acestea conțin detalii despre serviciile oferite, modalitatea de accesare și avantajele acestui tip de serviciu alternativ la institutionalizare.

Materialele informative sunt elaborate, multiplicate si distribuite la nivelul comunității cu sprijinul Biroului Comunicare din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.

REZULTATE PRECONIZATE

 • > Reducerea numărului de persoane vârstnice instituționalizate la nivelul sectorului 6;

 • >  Continuarea derulării serviciilor destinate îngrijirii la domiciliu pentru persoanele vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 și în mod special a celor dependente și cu mobilitate redusă;

 • >  Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente prin oferirea de servicii la domiciliu;

 • >  Menținerea unității cu personal specializat care să ofere îngrijiri la domiciliu persoanelor asistate, funcție de solicitări;

 • >  Evitarea izolării și marginalizării, precum si asigurarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice;

 • > Menținerea autonomiei pe o perioadă cât mai lungă de timp și prevenirea agravării situației de dependență a persoanelor vârstnice;

 • > Creșterea accesibilității pensionarilor și a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu domiciliul legal în sectorul 6 la programe sociale;

 • >  Optimizarea și diversificarea serviciilor oferite persoanelor vârstnice;

 • > Susținerea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice marginalizate din punct de vedere economic sau social;

 • > Acordarea de servicii de transport persoanelor aflate în situație de risc social, care necesită intervenție pentru prevenirea degradării fizice și sociale -intervenții ale Ambulanței sociale, în funcție de caz.

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire oferite la domiciliul persoanelor vârstnice dependente din sectorul 6 este o realizare benefică pentru acestea. Alături de intervenția specifică îngrijitorului la domiciliu, calificat pentru această ocupație, personalul specializat susține incluziunea socială a beneficiarului, caracterizat de dependența impusă de vârstă și boală, precum și de riscul marginalizării sociale, economice.

Menționăm faptul că activitatea de îngrijire la domiciliu are rolul de a preveni instituționalizarea vârstnicilor, costurile fiind net inferioare serviciilor de intervenție acordate de centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice (costul mediu lunar de întreținere a unei persoane vârstnice într-un centru rezidențial este în cuantum de 5487 lei/persoană, comparativ cu 1300 lei/lunar/persoană vârstnică dependentă îngrijită la domiciliu).

Totodată, considerăm oportună includerea unei unități de îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente cu domiciliul stabil în sectorul 6 în cadrul noii organigrame a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, prin preluarea celor 10 îngrijitori la domiciliu din cadrul Proiectului "îngrijiri la domiciliu pntru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”.

De asemenea, la nivel instituțional, prin implementarea unui proiect social de acest tip, respectiv prin continuitatea derulării Proiectului "îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, D.G.A.S.P.C. Sector 6 își dezvoltă serviciile specializate destinate persoanelor vârstnice.

Derularea serviciului social de îngrijiri la domiciliu reprezintă diversificarea serviciilor sociale existente, evidențiează un nou mod de abordare a problematicii complexe a persoanei vârstnice aflată în dificultate, precum și îmbunătățirea calității vieții acesteia în contextul social actual.
ANEXA Nr.2

la H.C.L Sector 6 nr.

TIPURI DE SERVICII SOCIALE:

A. SERVICII DE BAZĂ:

A. 1. Ajutor pentru igiena corporală:

 • 1.  Igiena gurii și a feței

 • 2.  Spălarea mâinilor, gâtului, toracelui

 • 3.  Spălarea regiunii genitale

 • 4.  Spălarea picioarelor

 • 5. Baie generală - duș

 • 6.  Baie generală - cadă

 • 7.  Baie generală - pat

 • 8.  Spălarea părului, uscarea părului, pieptănat

 • 9.  Bărbierit

 • 10. îngrijiri de aparență

 • 11. Tăierea unghiilor - mâini

 • 12. Tăierea unghiilor - picioare

 • 13. Dezinsectare păduchi

 • 14. Prevenirea escarelor.

A.2. Imbrăcare/dezbrăcare:

 • 1. Imbrăcare/dezbrăcare partea superioară

 • 2. Imbrăcare/dezbrăcare partea inferioară.

A.3. Igiena eliminărilor:

 • 1. Punerea ploștii și igienizarea ei

 • 2. Toaleta intimă a persoanei cu sondă

 • 3. însoțire și mobilizare ia wc.

A.4. Hrănire și hidratare:

 • 1. Servirea mesei - încălzit, pasat și servirea propriu - zisă. A.5. Transfer și mobilizare:

 • 1. Mobilizare în poziție șezând - la pat

 • 2. Mobilizare în poziție șezând - pe scaun

 • 3. Făcutul patului cu persoana mobilizată în pat

 • 4. Făcutul patului fără persoană

 • 5. Schimbat lenjerie de pat.

A.6. Deplasare în interior.

 • A. 7. Comunicare (conversație, citit presa/tv).

B. SERVICII INSTRUMENTALE

B. 1. Ajutor pentru prepararea hranei sau livrarea acesteia:

 • 1. Gătit

 • 2. Ajutor la gătit.

B.2. Efectuarea de cumpărături.

B.3. Activități de menaj:

 • 1. întreținere curățenie în cameră, bucătărie, baie

 • 2. Spălat rufe manual

 • 3. Spălat rufe mașină

 • 4. Călcat rufe

 • 5. Spălat vase

 • 6. Supraveghere persoane dezorientate.

B.4.     1. însoțire la plimbări, vizite

 • 2. însoțire pentru rezolvarea problemelor administrative.

 • B. 5. Activități de administrare și gestionare:

 • 1. Plata facturilor.

C. SERVICII DE SUPORT:

 • 1. Consiliere socială

NOTĂ:

Serviciile prevăzute la punctul C se asigură fără plata contribuției din partea persoanei vârstnice, în mod gratuit, conform prevederilor Legii 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Costul celorlalte servicii sociale de îngrijire la domiciliu se raportează la Hotărârea Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale - art. 4, litera d) - Anexa 4 - Standarde minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, respectiv 15 lei/oră, după cum urmează:

 • 1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

  Tipul activităților

  Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

  Standard minim de cost pe an - lei -

  Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011. cu modificările ulterioare:

  • a)  asigurarea igienei corporale;

  • b) îmbrăcare și dezbrăcare;

  • c)  hrănire și hidratare;

  • d) asigurarea igienei eliminărilor;

  • e) transfer și mobilizare;

  • f)  deplasare în interior;

  • g) comunicare

  cel puțin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

  15.600 lei

  Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  • a) prepararea hranei;

  • b) efectuarea de cumpărături;

  • c)  activități de menaj și spălătorie;

  • d) facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

  • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

  • f)  acompaniere și socializare

 • 2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

  Tipul activităților

  Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

  Standard minim de cost pe an

  - lei -

  Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  • a) asigurarea igienei corporale;

  • b) îmbrăcare și dezbrăcare;

  • c)  hrănire și hidratare;

  • d) asigurarea igienei eliminărilor;

  • e) transfer și mobilizare;

  • f)  deplasare în interior;

  • g) comunicare

  cel puțin 10 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

  11.700 lei

  Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  • a) prepararea hranei;

  • b) efectuarea de cumpărături;

  • c) activități de menaj și spălătorie;

  • d) facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

  • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

  • f)  acompaniere și socializare

 • 3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradul de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

  Tipul activităților

  Număr de ore de îngrijire profesională primită la domiciliu

  Standard minim de cost pe an - lei -

  Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

  • a)  prepararea hranei;

  • b) efectuarea de cumpărături;

  • c) activități de menaj și spălătorie;

  • d) facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

  • e) activități de administrare și gestionare a bunurilor;

  • f)  acompaniere și socializare

  mai puțin de 10 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

  7.800 lei

Serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

 • a)  nu au venituri și nici susținători legali;

 • b) sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare;

 • c)  susținătorii legali ai persoanelor vârstnice beneficiare de ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare sau care realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru • pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare, realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de servicii sociale cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

 • 1.  cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu - persoane vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și

 • 1000 lei.; costul serviciilor este de 3,75 lei/oră;

 • 2.  cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor al căror venit net lunar/membru de familie se situează între

 • 1001 și 1250 lei; costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;

 • 3.  cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1251 lei și 1500 lei; costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;

 • 4.  cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei; costul serviciilor este de 15 lei/oră.

ANEXA Nr.3

la H.C.L Sector 6 nr..Z../..^Z.^Z.<â^/yz

BUGET PROIECT - AN IV

Linie bugetara

Unitate

Nr. Unitate

Cheltuieli totale

I. Resurse umane

an

1

490.000

Total Resurse umane

490.000

II. Cheltuieli derulare proiect

Materiale de curățenie

beneficiar

50

25.000

Materiale igienico-sanitare

beneficiar

50

250.200

Total Cheltuieli derulare proiect

275.200

III. Formare profesională

Cursuri de calificare pentru îngrijitori la domiciliu

pers.

10

12.000

Total Cheltuieli formare profesioanala

12.000

TOTAL GENERAL

777.200

TIPURI CHELTUIELI MATERIALE NECESARE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Materiale curățenie (locuință)

 • 1. Detergent automat

 • 2. Detergent manual

 • 3. Detergent vase

 • 4. Praf de curățat vase

 • 5. Dezinfectant WC

 • 6. Clor/cloramina

 • 7. Perie WC

 • 8. Odorizant WC

 • 9. Dezinfectant obiecte sanitare

 • 10. Soluție universală pentru curățat suprafețe

 • 11. Soluție pentru curățat geamuri

 • 12. Mănuși pentru curățenie

 • 13. Burete vase

 • 14. Burete de sârmă

 • 15. Lavete

 • 16. Odorizant cameră

 • 17. Perie pentru curățat suprafețe

Materiale igienico-sanitare

 • 1.  Vată hidrofilă sterilă

 • 2. Alcool sanitar

 • 3. Alcool iodat

 • 4. Betadină

 • 5. Pansament steril

 • 6. Pansament individual 2cm/6cm

 • 7. Comprese sterile

 • 8. Mănuși de unică folosință

 • 9. Mască protecție

 • 10. Soluție specială pentru igiena picioarelor

 • 11. Baneocin praf

 • 12. Baneocin cremă

 • 13. Leucoplast

 • 14. Plasture 6 cm/50 cm.


PRESEDI^ w


>INTĂ

*