Hotărârea nr. 76/2019

HCL 76 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2019 a proiectului “Siguranţă şi îngrijire – Locuinţe Maxim Protejate” desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2019 a proiectului “Siguranță și îngrijire - Locuințe Maxim Protejate” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/26257/13/12.2018, al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

 • -  Prevederile art. 51 alin. (3) lit. g) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărîrii de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

Prevederile Anexei nr. 2 criteriul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

Referatul nr. D/25953/10.12.2018 întocmit de către Șeful Centrului de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în anul 2019 a proiectului “Siguranță și îngrijire - Locuințe Maxim Protejate”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică, se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 76

Data: 28.02.2019

București, Calea Plevrtei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro: e-mail: pnrri67rpnmane6.ro: facebook.com/PrimariaSector-ului6

g ANEXĂ la H.C.L. S6 Nr. Y& /

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 6, București

Proiect

“Siguranță și îngrijire-Locuințe maxim protejate”

București sector 6

1. Titlul proiectului;

Siguranță și îngrijire-Locuințe maxim protejate.

2. Obiectivul vizat;

Derularea și finanțarea în anul 2019 a proiectului „Siguranță și îngrijire- Locuințe maxim protejate” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

3. Scopul proiectului;

Continuarea acordării serviciilor sociale in cadrul locuințelor maxim protejate, cu o capacitate de 12 locuri, la nivelul comunității sectorului 6, destinate persoanelor adulte cu handicap, proiect aprobat de Consiliul Local al Sectrorului 6 din București prin Hotărârea Consilului Local nr. 138/28.06.2018.

Ansamblul de locuințe maxim protejate este un serviciu social specializat, prin intermediul căruia persoanele adulte cu handicap să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă și de activități care să le asigure valorificarea potențialului recuperativ și dezvoltarea, pe cât posibil a deprinderilor de viață independentă, într-un mediu securizant.

4. Obiectivele specifice ale proiectului;

 • •  Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate, în favoarea includerii sociale a adulților cu handicap și a reducerii marginalizării sociale a acestora, prin crearea unui ansamblu de locuințe protejate pentru 12 persoane adulte cu handicap,

 • •  Dezvoltarea unei structuri comunitare de găzduire pentru adulții cu handicap, bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european,

 • •  Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu handicap, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viață independentă,

 • •  Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile de dezvoltare a deprinderilor acestora de autonomizare și facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor identificate,

 • •   Creșterea capacității instituționale și administrative a D.G.A.S.P.C. sector 6 pentru oferirea de servicii sociale specifice terapiei ocupaționale, destinate persoanelor adulte cu handicap.

5. Rezumatul proiectului;

SCOPUL proiectului este acela de a continua acordarea serviciilor sociale in cadrul locuințelor maxim protejate pentru persoanele adulte cu handicap din sectorul 6, capabil să ofere servicii integrate adecvate nevoilor specifice ale acestora. Fiecare beneficiar care va accesa serviciile sociale menționate va fi abordat în mod individualizat, în concordanță cu tipul de handicap, astfel încât serviciile primite vor fi adecvate nevoilor particulare.

Acest ansamblu va avea o capacitate de primire de 12 de locuri, împărțit în 2 apartamente maxim protejate, care se află în comunitate și va oferi pe lângă serviciile de tip rezidențial și servicii de suport, autonomizare, învățare a unor deprinderi de auto-gospodărire, în scopul valorificării potențialului recuperativ al beneficiarilor și al integrării/reintegrării lor sociale și profesionale.

Ansamblul de locuințe maxim protejate va avea rolul de a asigura, la nivelul comunității sectorului 6, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială pentru persoanele adulte cu handicap, prin creșterea șanselor recuperării și integrării acestora în comunitate și prin prevenirea situațiilor de risc din punct de vedere al marginalizării sociale.

în acest proiect se dorește dezvoltarea obiectivelor cuprinse în Planul de acțiune privind implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale. în present, la nivelul sectorului 6 nu sunt suficient de bine dezvoltate serviciile de tip îngrijire și reabilitare pentru persoanele adulte cu handicap.

Proiectul susține incluziunea socială a adulților cu handicap, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa cunoștințelor din domeniu, de ignoranță, de alte urgențe și priorițăți impuse, de lipsa mijloacelor de intervenție ocupațională adecvată în perioada de recuperabilitate.

Proiectul se referă la găzduirea, îngrijirea și acompanierea socială și psihologică a persoanelor adulte cu handicap astfel:

 • •  facilitează accesul persoanelor adulte cu handicap la apartamente maxim protejate, furnizate de D.G.A.S.P.C. sector 6,

 • •  vine să răspundă intereselor specifice ale persoanelor adulte cu handicap,

 • •  se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor,

 • •  dorește modernizarea sistemelor de evaluare și recuperare adaptate la cerințele legislației în vigoare,

 • •  promovează principiul șanselor egale, respectului față de oameni și al confidențialității.

Beneficiarii vor fi 12 de persoane adulte cu handicap somatic, asociat, mental și neuropsihic, încadrate în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav, de pe raza administartiv-teritorială a sectorului 6.

Justificarea proiectului;

Menționăm faptul că în prezent, în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București se află un număr de 13771 de persoane adulte cu handicap, dintre care:

 • - 2448 de persoane adulte cu handicap fizic,

 • - 4773 de persoane adulte cu handicap somatic,

 • - 478 de persoane adulte cu handicap auditiv,

 • - 1176 de persoane adulte cu handicap vizual,

 • - 1894 de persoane cu handicap mental,

 • - 1064 de persoane adulte cu handicap psihic,

 • - 1712 persoane adulte cu handicap asociat,

 • - 191 persoane adulte cu handicap HIV/SIDA

 • - 8 persoane diagnosticate cu boli rare,

 • - 1 persoane cu surdocecitate.

Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap, aflat în continuă creștere, impune extinderea ariei serviciilor sociale destinate acestei categorii de persoane, astfel încît să se asigure o adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate.

De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor rezidențiale de tip C.R.R.N., au nevoie de servicii sociale adecvate nevoilor individuale, servicii care să asigure sprijin pentru viață independentă în comunitate.

Ca urmare, se impune necesitatea continuării proiectului „Siguranță și îngrijire” aprobat de Consiliul Local al Sectrorului 6 din București prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 138/28.06.2018, pentru persoanele adulte cu handicap.

Ansamblul de locuințe maxim protejate oferă servicii integrate, adecvate nevoilor specifice beneficiarilor, în concordanță cu tipul de handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic, încadrate în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav). Acesta va fi compus din două apartatmente, situate în comunitatea sectorului 6, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activități și servicii, în apropierea acestora existând căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.

Ansamblul de locuințe maxim protejate este un serviciu social specializat, prin intermediul căruia persoanele adulte cu handicap să participe activ în procesul de dezvoltare și de consolidare a deprinderilor de viață independentă, in funcție de gradul de dezvoltare fizică și psihică al fiecăreia.

Obiectivele proiectului vizează dezvoltarea modelelor de recuperare, reabilitare prin activitățile oferite în locuințele protejate, găzduire, educație, suport psihologic, asistență socială, îngrijire medicală, deprinderi de viață independentă.

Persoanele adulte care se confruntă cu probleme asociate handicapului, nemaiputându-și îndeplini activitățile cotidiene obișnuite ajung într-o stare de dependență, marginalizare, își pierd autonomia și au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au consecințe multiple și complexe:

 • •  în plan economic: veniturile persoanelor adulte cu handicap sunt uneori inexistente și /sau foarte mici,

 • •  în plan social: dificultățile de comunicare și/sau cele din cadrul relațiilor interumane cresc gradul de marginalizare a persoanelor adulte cu handicap,

 • •  în plan financiar: costurile medicației și a intervenției terapeutice interdisciplinare pentru tratarea afecțiunilor sunt ridicate,

 • •  în plan familial: adeseori familiile și aparținătorii se află în imposibilitatea de a acorda o îngrijire care să corespundă necesităților lor.

Din punct de vedere al urgenței, putem afirma faptul că în acest moment un proces de recuperare eficient ar putea fi derulat numai într-un cadru securizant, prin asigurarea găzduirii și protecției. Problemele grupului țintă au nevoie de o intervenție instituțională specializată care uneori solicită găzduire pe anumite perioade de timp mai scurt sau mai îndelungat.

în cadrul proiectului sunt furnizate servicii sociale, care vor urmării realizarea obiectivelor specifice, vizând obținerea unui impact favorabil asupra recuperării și integrării sociale a persoanelor adulte cu handicap:

 • a) servicii de tip rezidențial de găzduire și masă: asigurarea cazării, hranei, cazarmamentului, condițiilor igienico-sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, și asigurarea asistenței medicale curente și de specialitate,

 • b) activități de consiliere socială și psihologică în accord cu nivelul de dezvoltare pihică și fizică a fiecărui beneficiar în parte,

 • c) activități specifice menite să dezvolte deprinderile de viață independentă;

 • d) activități de socializare și petrecere a timpului liber cu implicarea membrilor familiilor, dar și a membrilor comunității,

Dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viață independentă a persoanelor adulte cu handicap, activitățile de consiliere individuală și de grup și activitățile de recreere și socializare, vor permite sprijinirea procesului de integrare socială, profesională și culturală a acestora, asigurând dobândirea unui grad cât mai mare de autonomie și implicit creșterea șanselor de participare activă la viața comunității.

Pentru a permite accesul beneficiarilor la toate resursele și facilitățile comunității: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, locuințele vor fi amplasate în comunitate, creându-se astfel, din acest punct de vedere, toate premisele ca persoanele adulte cu handicap să fie considerate parte integrantă a acesteia. Locuințele vor fi în imobile de tip bloc, la un nivel accesibil cu toate dotările specifice.

Totodată, având în vedere nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități, referitoare la accesibilizarea spațiului fizic, lucrările de amenajare și adaptare a apartamentelor vor respecta atât standardele specifice de calitate (Ordinul nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati), precum și indicatorii normativului (N.P. 051-2012) pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap.

Privitor la accesibilizarea mediului comunicațional și informațional, ansamblul de locuințe protejate va asigura accesul la telefon și la internet, astfel încât beneficiarii să dispună în permanență de posibilitatea menținerii contactului cu mediul extern.

 • 6. Grupul țintă și beneficiarii direcți ai proiectului;

A. Grupul țintă;

 • 1. Apartament - zona Militari - situat în București sector 6, str. Vistiernic Stavrinos nr.21, bl.53, sc.A, et. 1, ap.3 - compus din patru camere, o bucătărie, două toalete, două balcoane și hol. Grup țintă: 6 beneficiari de sex feminin, persoane adulte, încadrate în grad de handicap, (somatic, asociat, mental și neuropsihic, incadrate în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav), cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, București, care necesită sprijin planificat în scopul menținerii și dezvoltării abilităților de viață independentă.

 • 2. Apartament - zona Militari - situat în București sector 6, Aleea Moinești, nr.3, Bl 18, parter, ap.61 - compus din patru camere, bucătărie, cămară, baie, grup sanitar, cămară și hol.

Grup țintă: 6 beneficiari de sex masculin, persoane adulte, încadrate în grad de handicap(somatic, asociat, mental și neuropsihic, incadrate în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav), cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, București, care necesită sprijin planificat în scopul menținerii și dezvoltării abilităților de viață independentă.

B. Beneficiari;

Potențialii beneficiari vor fi selectați din totalul de 10.032 persoane adulte cu handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic, încadrate în grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav) de pe raza sectorului 6.

Solicitanții serviciilor sociale sunt admiși în ansamblul de apartamente maxim protejate, conform procedurilor prevăzute de legislația în vigoare, referitoare la acordarea măsurilor de protecție a persoanelor adulte cu handicap.

Astfel, evaluarea și propunerea de admitere în ansamblul de locuințe maxim protejate se va face de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, în urma unei solicitări scrise din partea persoanei sau a reprezentantului legal/aparținător/ asistent personal, în conformitate cu evaluarea situației medico-psiho-sociale, de către personalul de specialitate din cadrul serviciului.

 • 7. Rezultate urmărite;

în urma derulării programului, estimăm următoarele rezultate,

 • •  anasmblu de 2 apartamente maxim protejate pentru 12 persoane adulte cu handicap, funcțional pe raza sectorului 6, care oferă servicii de găzduire, dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire, consiliere socială și psihologică,

 • •  minimum 12 adulți cu handicap asistați, incluși în programul de îngrijire în locuințele maxim protejate,

 • •  minimum 12 de aparținători care primesc servicii directe de consiliere,

 • •  minimum 2 apariții în presa locală și central,

 • •  minimum 3 noi activități conduse de beneficiari,

 • •  abilități de viață îmbunătățite cu cel puțin 30% pentru cel puțin 40% dintre beneficiari,

 • •  minimum 60% dintre beneficiari au planuri de intervenție viabile în concordanță cu nevoile identificate,

 • •  crearea unor echipe interdisciplinare de specialiști care să intervină eficient în cazuistica fiecărui beneficiar, în conformitate cu standardele minime de calitate aplicabile structurilor rezidențiale de acest tip,

 • •  promovarea unui atitudini pozitive la nivelul comunității și sensibilizarea acesteia cu privire la problematica integrării socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap,

 • •  limitarea tendinței pentru spitalizarea îndelungată din motive sociale.

Beneficiarii programului vor fi acompaniați să se concentreze asupra vieții reale, oferindu-le oportunitatea să-și apere drepturile și să-și susțină nevoile, încurajându-i să-și dezvolte aptitudinile de comunicare și auto-reprezentare socială.

8. Impact;

Proiectul susține îngrjirea și susținerea socio-psihologică a adulților cu handicap, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa cunoștințelor din domeniu, de ignoranță, de alte urgențe și priorițăți impuse.

 • •  Proiectul vizează încurajarea includerii și participării active a persoanelor adulte cu handicap la procesul de integrare socială și previne marginalizarea socială a acestei categorii de persoane.

 • •  Facilitează accesul persoanelor adulte cu handicap la servicii de găzduire și îngrijire,

 • •  Răspunde intereselor specifice ale persoanelor adulte cu handicap, raportate la complexitatea nevoilor generate de dizabilitate,

 • •  Promovează principiul șanselor egale, respectului confidențialității, respectul față de oameni,

 • •  Se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor,

 • •  Promovează intervenția timpurie prin evaluare adecvată și realizarea unor planuri individualizate la nevoile fiecărui client.

a. La nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6;

 • •  creșterea performanței în muncă,

 • •  creșterea calității în serviciile oferite persoanelor cu handicap, aparținătorilor acestora sau altor persoane aflate în risc social,

 • •  creșterea încrederii în a colabora și a crea servicii complementare, cât și implicarea directă în rezolvarea unei probleme complexe a membrilor comunității,

 • •  dezvoltarea mecanismelor consultative cu alți actori sociali,

 • •  folosirea acelor prevederi menționate în procesul de integrare europeană referitoare la dezvoltarea locală și la creșterea cooperării între autoritățile locale, societatea civilă.

b. Pentru un impact pe termen lung a proiectului se vor;

 • •  asigura condițiile fizice optime pentru implementarea unor programe de îngrijire și dezvoltare a deprinderilor de viață,

 • •  asigurarea sustenabilității prin susținere financiară și prin resursa umană,

 • •  asigurarea unui sprijin interdisciplinar pe termen lung pentru clienții proiectului, astfel încât să fie asigurate premizele unei recuperări eficiente,

 • •  asigurarea unor programe de formare continuă a personalului de specialitate.

 • 9. Durata și activitățile proiectului;

Durata proiectului va fi de la aprobarea continuării acestuia de către Consiliul Local al Sectorului 6, București, până la data de 31.12.2019.

Activitatea 1. Selectarea personalului care va participa la procesul de îngrijire și autonomizare a persoanelor cu handicap din locuințele protejate. Echipa care va participa la implementarea proiectului va fi formată atât din personal socio-educativ cât și din profesioniști implicați în activitatea de management. Angajările vor fi făcute în condițiile legii, iar în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 vor fi mobilizate persoane care au experiență în lucrul cu persoanele cu dizabilități și vor fi relocate.

Activitatea 2. Selectarea beneficiarilor. Selecția va începe chiar dinainte de inaugurarea proiectului și vor fi aplicați indicatorii de risc astfel încât să beneficieze de locuințele protejate, cele mai expuse persoane cu dizabilități în sensul riscului de neglijență, izolare și marginalizare socială, singurătate și lipsa îngrijirii familiale. Vor fi întocmite anumite grile de selecție care vor conține indicatori sociali, medicali, psihologici, de vârstă, afecțiune, mediu familial, dizabilitate și grad de handicap. Identificarea și evaluarea viitorilor beneficiari se va face din rândul persoanelor adulte cu certificat de handicap, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, Sector 6, care solicită acordarea unor astfel de servicii sociale.

Pentru acordarea măsurii de protecție în ansamblul de locuințe maxim protejate, potențialii beneficiari vor fi evaluați de echipa interdisciplinară de specialiști ai Serviciului Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Activitatea 3. Activitățile de îngrijire și activitățile educative care se vor desfășura în cadrul locuințelor:

Activitățile specifice sunt:

 • 1. Găzduire/ Cazarea persoanelor cu handicap,

 • 2. Prepararea și servirea hranei,

 • 3. Activități specific pentru re/integrare socială,

 • 4. Dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

în cadrul activității de găzduire se asigură:

 • •  cazarea, hrana, cazarmamentul și condițiile igienico - sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum și întreținerea și folosirea eficientă a bazei materiale și bunurilor din dotare,

 • •  spații igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcționale, sigure, confortabile; spații suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfășura activități sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spații în care beneficiarii își pot primi vizitatorii).

în cadrul activității de preparare și servire a hranei se asigură:

 • •  stabilirea meniurilor și a listei zilnice de alimente, primirea produselor de la magazie și verificarea cantitativă și calitativă a acestora,

 • •  pregătirea și servirea la timp și în condiții corespunzătoare a meselor;

 • •  păstrarea probelor alimentare pentru control,

 • •  spălarea și dezinfectarea vaselor și a tacâmurilor utilizate, cât și curățenia încăperilor destinate depozitării alimentelor, preparatelor alimentare si pentru servirea mesei.

In cadrul activității de asistență medicală se asigură:

 • •  îngrijirea asistaților conform prescripției medicului, supraveghere și menținerea sănătății în concordanță cu misiunea unității și nevoile beneficiarilor,

 • •  izolarea în caz de boli contagioase și internarea de urgență în spitale a celor care au recomandare în acest sens,

 • •  respectarea normelor legale în vigoare privind eliberarea rețetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea și administrarea medicamentelor.

In cadrul activităților menite să asigure re/integrare socială:

 • •  evaluarea inițială a fiecărui beneficiar (evaluarea are la bază programul individual de reabilitare, readaptare și reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți),

 • •  organizarea activității de consiliere, programul și condițiile de funcționare ale acestora în raport cu posibilitățile beneficiarilor,

 • •  întocmirea și ținerea la zi a evidențelor privind activitatea prestată de beneficiari,

 • •  elaborarea pentru fiecare beneficiar, a Planului Individualizat de Intervenție,

 • •  amenajarea de spații destinate activităților culturale, dotate televizor, computer, cărți, ziare și reviste, jocuri distractive,

 • •  organizarea de activități cultural - educative și de socializare, atât în cadrul locuinței cât și în cadrul altor programe desfășurate de către Direcția Generală de Asitență Socială și Protecția Copilului sector 6 și/sau alte entități publice/private de profil.

 • •  organizarea de convorbiri cu beneficiarii privind disciplina în apartament.

în cadrul activităților menite să dezvolte deprinderile de viață independentă:

 • •  sesiuni de lucru despre diversele probleme personale,

 • •  programe menite să determine conștinenizrea atitudinilor propria față de problemele personale, sociale și de sănătate,

 • •  suport pentru identificare, dezvoltarea și utilizarea deprinderilor personale și sociale,

 • •  suport în procesul de luare a deciziilor informate, în ceea ce privește modul lor de viață. Activitatea 4. Evaluarea periodică a proiectului;

Proiectul va fi îndeaproape monitorizat de echipa de implementare, astfel încât să se respecte standardele minime și să se răspundă adecvat nevoilor beneficiarilor. Monitorizarea și evaluarea periodică are rolul de a aduce corecțiile necesare în timp util și la momentul potrivit.

Activitate 5. Informarea publică cu privire la evoluția și funcționarea locuințelor maxim protejate;

Vor fi emise comunicate de presă, vor fi realizate materiale de informare atât pentru persoanele cu dizabilități cât și pentru famililiile acestora sau pentru publicul larg, pentru a se comunica explicit și cu acuratețe specificul proiectului, oferta de servicii, personalul calificat, limite și condiții minime obligatorii. Informațiile vor fi postate și pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6.

10. Metodologia de implementare;

Ansamblul de locuințe maxim protejate va respecta întocmai legislația actuală referitoare la standardele specifice de calitate pentru centrele rezidențiale, centrele de zi și locuințele protejate pentru persoane adulte cu handicap(Ordinul Ministerului Muncii nr. 67/2015 - aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități).

11.1. întâlnirile echipei de lucru,

Metodă eficientă pentru planificare, elaborare de direcții de acțiune, analiză a datelor culese în diverse situații, identifică soluții folosind bine timpul și celelalte resurse (în special umane). Este și o metodă importantă când se urmărețte informarea și participarea activă.

11.2. Evaluarea,

Din punctul de vedere al evaluării, în special a eficienței activităților care se vor desfășura, se va proceda în felul următor:

Sistemul de evaluare a proiectului se compune din pre-evaluare, evaluare și post-evaluare în concordanță cu sistemul de evaluare organizațională.

Pre-evaluarea va stabili metodele pentru evaluarea obiectivelor și rezultatelor, vom stabili ce anume monitorizăm din resurse și activități pentru a ajunge la rezultatele si impactul dorit. Echipa de evaluare este formată din specialiștii D.G.A.S.P.C. sector 6. Procesul ne va ajuta să analizăm datele adunate și să emitem judecăți, decizii despre atingerea obiectivelor.

 • a) indicatori de evaluare intervenție:

 • •  număr de beneficiari,

 • •   calitatea serviciilor oferite beneficiarilor,

 • •  tipurile de servicii oferite,

 • •   diversitatea activităților,

 • •  adecvarea activităților de terapie la tipul de handicap,

 • •  gradul de accesibilizare la serviciile de găzduire și asistență,

 • •  respectarea legislației în vigoare privind accesibilizare prin rampe de acces,

 • •  gradul de integrare socială a beneficiarilor,

 • •  nivelul informațiilor și materialelor adunate,

 • •  numărul sesiunilor de informare și instruire,

 • •  calitatea sesiunilor de instruire, informare a discuțiilor,

 • •  numărul de apariții în presă,

 • •  numărul de parteneriate create datorate proiectului,

 • •  gradul de încredere a beneficiarilor în serviciile oferite.

 • b) indicatorii de rezultat:

 • •  un ansamblu de locuințe maxim protejate pentru persoane cu handicap, funcțional,

 • •   12 persoane evaluate pentru integrarea în programul de îngrijire în locuințe protejate,

 • •  12 persoane cu handicap pentru care se emite o decizie de găzduire,

 • •  selectarea unei echipe interdisciplinare profesioniste pentru implementarea activităților centrului,

 • c)  indicatori fizici:

 • •  creșterea cu cel puțin 2 (apartamente) a numărului serviciilor sociale de tip rezidențial nou înființate pentru persoanele adulte cu handicap, aflate în evidența direcțiilor de asistență socială și protecția copilului, ca solicitanți ai servicii sociale de tip rezidențial.

 • e) indicatori de eficiență:

 • •  creșterea calității vieții pentru un număr de minimum 12 de persoane adulte cu handicap, beneficiare ale serviciilor alternative de tip rezidențial nou înființate;

 • •  aplicarea standardelor specifice de calitate, în condițiile legii.

Metode de evaluare:

 • •  analiza jurnalului proiectului, materialelor obținute, inclusiv ale rapoartelor de activitate ale angajaților,

 • •  observația direct,

 • •  analiza nevoilor identificate pe parcursul proiectului,

 • •  feed-back,

 • •  discuție/grup de discuție,

 • •  analiza listelor diverse de participanți,

 • •  chestionare de evaluare a participanților.

 • 11. Organizarea activității;

Achiziții și amenajare:

 • •  activitatea de achiziție a lucrărilor va fi realizată de departamentul achiziții din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6, în conformitate cu legislația în vigoare,

 • •  echipa de management va monitoriza în permanență realizarea lucrărilor pentru a se respecta standardele minime de calitate impuse de legislația în vigoare,

 • •  dotările vor fi realizate în baza unei note de fundamentare care să cuprindă obiecte de mobilier precum și celelalte echipamente,

 • •  achiziționarea dotărilor,

 • •  dotarea apartamentelor,

 • •  cazarea persoanelor cu handicap,

 • •  prepararea și servirea hranei,

 • •  asistență social, psihologică și medicală,

 • •   activități social-culturale și educative,

 • •  activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

12. Resurse umane alocate pentru implementarea proiectului;

Personalul angajat trebuie să îndeplinească criteriile de competență și pregătire specifică, stabilite de legislația în vigoare.

Structura de personal;

Ansamblul de locuințe maxim protejate dispune de personal calificat corespunzător normelor profesionale, în scopul acordării unor servicii sociale de calitate și va fi coordonat de o persoană din structura internă de personal, desemnată prin decizia Directorului General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Structura personalului va fi următoarea:

Funcție

Nr. Posturi

Norma de lucru

Psiholog

1

1/2

Asistent social

1

1/2

Infirmier

8

1

Asistent medical

8

1

13. Resurse fînaciare alocate pentru implementarea proiectului;

Costurile sunt estimate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Colpilului sector 6, București

Linie bugetară

Unitate

Nr. Unitate

Cheltuieli totale/lună (lei)

Resurse umane

personal

18

64.245

Materiale de curățenie/ detergenți, dezinfectanți, lavete, bureți vase, etc.)

beneficiar

12

600

Materiale sanitare

beneficiar

12

1200

Produse de igienă personală/ săpun, șampon,pastă de dinți, perie de dinți, pastă pentru bărbierit, absorbante, aleze, scutece adulți, etc.)

beneficiar

12

600

Medicamente

beneficiar

12

1000

Hrană

beneficiar

12

7700

Cheltuieli de întreținere și gospodărire ( energie electrică, cote de întreținere, abonament voce, date, tv., etc)

beneficiar

12

2500

Echipament și cazarmamentî îmbrăcăminte, încălțăminte, prosoape, lenjerie intimă, lenjerie pat prosoape, etc)

beneficiar

12

500

Alte cheltuielițtransport, activități extracuruculare, cultural și de socializare)

beneficiar

12

500

TOTAL GENERAL

78.845