Hotărârea nr. 73/2019

HCL 73 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare „King George” în Școala Gimnazială „King George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupca nr. 6, Sector 6, București la unităţi de învăţământ preuniversitar particular din Sectorul 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018 - 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare „King George” în Școala Gimnazială „King George”, având 3 niveluri de școlarizare respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupea nr. 6, Sector 6, București la unități de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 nr. 17180 din data de 06.12.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale, a adresei Școlii Primare „King George” nr. 2319 din data de 03.12.2018, înregistrată la registratura Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17024 din data de 05.12.2018, Hotărârea nr. 07 din data de 03.12.2018 a Consiliului de administrație al Școlii Primare „King George”, nota de fundamentare a Școlii Primare „King George” privind schimbarea denumirii unității școlare din Școala Primară „King George” în Școala Gimnazială „King George”, a adresei Școlii Primare „King George” nr. 2165 din data de 31.10.2018, înregistrată la registratura Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 15076 din data de 31.10.2018, a adresei Școlii Primare „King George” nr. 2018 din data de 09.10.2018, înregistrată la registratura Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 13811 din data de 10.10.2018, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4677 din data de 18.08.2017, a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4941 din data de 31.08.2018 și a avizului Inspectorului Școlar General al Municipiului București cu nr. 40748 din data de 17.12.2018, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 18510 din data de 27.12.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018 - 2019, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Primare „King George” în Școala Gimnazială „King George” având 3 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar și nivel gimnazial cu sediul în Intrarea Capelei nr. 9B, Sector 6, București, Intrarea Capelei nr. 5-7, Sector 6, București, Strada Piscul Crăsani nr. 17, Sector 6, București și Strada Stupea nr. 6, Sector 6, București la unități de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018-2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Nr.; 73

Data: 28.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; wu>w.primarie6. ro; e-mail: prim6(âprimarie6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului6