Hotărârea nr. 64/2019

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Reabilitare sistem rutier aleea Băiuţ – alei secundare”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier aleea Băiuț - alei secundare”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 177/15.01.2019 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier, aleea Băiuț - alei secundare” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

(2) Se regăsește în lista de investiții evidențiate în bugetul local - Transporturi, Cap. 84.02 litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT și altor studii aferente obiectivelor de investiții.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitateNr.: 64

Data: 28.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnrn6Ia.pnmane6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6