Hotărârea nr. 63/2019

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenţi blocului de locuinţe din Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea termică aferenți blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6323/04.12.2018 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local nr. 251 din 10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București, modificată și completată de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 117 din 27.04.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea termică a blocului de locuințe din Drumul Taberei nr. 39, bloc OS4 din Sectorul 6 al Municipiului București.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTSEMNEAZĂ pențfu legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Nr.: 63

Data: 28.02.2019București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6. ro email: prim6(aprimarie6. ro facebook.com/PrimariaSectorului6

Beneficiar:

Elaborat:


PRIMĂRIA[DEVIZ GENERAL


Conform nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru ale documentațiilor tehnico-economice


aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:a Blocului OS4 din Str. Dr. Taberei, rjr.39, Sector 6, București

[Creșterea Performanței Energetice

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare* (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

5

6

CAPITOLUL 1.

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

’--------------------

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

’ 1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

’1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2.

Cheltuieli pentru asigurarea utilită ților necesare obiectivului

TT”

Lucrări de construcții

0.000

0.000

0.000

'2.2

Montaj

0.000

0.000

0.000

2.3

Procurare

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3.

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.000

0.000

0.000

3.1.1. Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3. Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

10,000.000

1,900.000

11,900.000

3.3

Expertizare Tehnica

3,500.000

665.000

4,165.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

126,086.665

23,956.466

150,043.131

3.5.1. Tema de proiectare

1,200.000

228.000

1,428.000

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

31,221.666

5,932.117

37,153.783

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

6,244.333

1,186.423

7,430.757

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

12,488.666

2,372.847

14,861.513

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

74,931.999

14,237.080

89,169.078

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7

Consultanta

42,669.610

8,107.226

50,776.836

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

21,334.805

4,053.613

25,388.418

3.7.2. Auditul financiar

21,334.805

4,053.613

25,388.418

3.8

Asistenta Tehnica

104,072.220

19,773.722

123,845.942

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

62,443.332

11,864.233

74,307.565

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

49,954.666

9,491.387

59,446.052REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT STR. DRUMUL TABEREI, NR. 39, BL. OS4, Sc. 1-2


Beneficiar:


PRIMĂRIA SECTORULUI:^ B&CURESTlV

Elaborat:S.C. TOTAL ROAD S.R.L.

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

12,488.666

2,372.847

14,861.513

3.8.2. Dirigentie de șantier

41,628.888

7,909.489

49,538.377

TOTAL CAPITOLUL 3

286,328.495

118,104.061

739,704.384

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

'4.1

Construcții si instalații

4,162,888.818

790,948.875

4,953,837.693

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita

0.000

0.000

0.000

' 4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

'4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

4,162,888.818

790,948.875

4,953,837.693

CAPITOLUL 5.

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier.

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente O.S.

104,072.220

19,773.722

123,845.942

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

'5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

48,736.571

9,259.949

57,996.520

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

25,601.766

4,864.336

30,466.102

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0.000

0.000

0.000

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21,334.805

4,053.613

25,388.418

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

1,800.000

342.000

2,142.000

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)

444,921.731

84,535.129

529,456.860

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 5

646,467.095

122,828.748

769,295.843

CAPITOLUL 6.

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2.

Probe tehnologice și teste

24,977.333

4,745.693

29,723.026

TOTAL CAPITOLUL 6

24,977.333

4,745.693

29,723.026

TOTAL GENERAL:

5,120,661.741

1,036,627.378

6,492,560.947

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4,266,961.038

810,722.597

5,077,683.636

* In preturi ia data de 08.03.2018; 1 euro=4.6592 lei

a. Impactul social si cultural

Se are in vedere creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe, prin reducrea consumului pentru încălzire, consum apa calda si climatizare.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de CO2, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel de construcție.

REABILITARE TERMICA A IMOBILULUI MULTIETAJAT STR. DRUMUL TABEREI. NR. 39, BL. OS4, Sc. 1-2

Pag. 49 / 76