Hotărârea nr. 62/2019

HCL 62 – Hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, Bucureşti, în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6, București. în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică

Având în vedere Raportul de Specialitate nr. 750/25.01.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile:

  • - Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 228/27.09.2018 privind solicitarea transmiterii în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6. de către Consiliul General al Municipiului București, a Bulevardului Iuliu Maniu aflat în administrarea C.G.M.B. - Administrația Străzilor, în vederea derulării de lucrări de amenajare/reamenajare urbanistică;

  • -  H.C.G.M.B. nr. 694/18.10.2018 privind transmiterea Bulevardului Iuliu Maniu din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului Bulevardul Iuliu Maniu. Sector 6, București, în vederea realizării lucrărilor de amenajare/reamenajare urbanistică.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.
CONTSEMNEAZĂ peiîțru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 03 7.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6. ro facebook.com/PrimariaSectorului6