Hotărârea nr. 6/2019

HCL 6 – Hotarare privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București


Ml


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 75/03.12.2018 întocmit de către Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică - Compartimentul Activități Speciale și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

 • - Art. 63 alin. (5), coroborat cu ari. 64 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 4 și art. 13 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • - Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 6 alin. (1) din Anexa 1 a Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză și acoperire a riscurilor și a Structurii-cadru a Planului de analiză și acoperire a riscurilor;

în temeiul art. 45 alin. (1), art. 81 alin. (4) și al art. 63 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.(1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică - Compartimentul Activități Speciale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 6

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

ANEXĂ la H.C.L. Sector 6 nr. 6/31.01.2019

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

PLANUL DE ANALIZĂ Șl ACOPERIRE A RISCURILOR LA NIVELUL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

2019

STRUCTURA PLANULUI

CAPITOLUL 1

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1. Definiție, scop, obiective

Scopurile P.A.A.R

Obiectivele P.A.A.R

Secțiunea 2. Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

Acte normative de referință:

Structuri organizatorice implicate

Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuții în domeniu

Consiliul Local al sectorului 6

Primarul sectorului 6

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6

Centrul Operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență al Sectorului 6

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE SECTORULUI 6

Secțiunea 1. Amplasarea geografică și relieful

Suprafață și vecinătăți

Secțiunea 2. Caracteristici climatice

Regimul climatic, specificități, influențe

Regimul precipitațiilor

Temperaturi - valori medii și extreme, lunare și anuale

Fenomene meteorologice extreme

Secțiunea 3. Rețeaua hidrografică

Cursuri de apă: debite, creșteri și vârfuri istorice

Secțiunea 4. Populația

Numărul și repartiția populației pe vârste și sexe

Densitatea populației

Cartiere de locuit

Secțiunea 5. Căi de transport

Căile de transport rutier

Căile de transport feroviar

Căile de transport subteran

Secțiunea 6. Dezvoltare economică - Cădiri de birouri importante din sectorul 6

CENTRE COMERCIALE

Secțiunea 7. Infrastructuri locale

Instituții publice de cultură și ocrotirea sănătății

Unități sanitare

Rețeaua de învățământ preuniversitar

Rețeaua de învățământ superior

Unități de cultură

Rețele de utilități: energie termică, electrică, gaze și apă potabilă

Secțiunea 8. Specific local

CAPITOLUL III

ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUAȚII DE URGENȚĂ

Secțiunea 1. Analiza riscurilor naturale

Fenomene meteorologice periculoase

Inundații - Străzile din sectorul 6 aflate în banda de inundabilitate a râului Dâmbovița; Obiective aflate în banda de inundabilitate a râului Dâmbovița

Furtuni, tornade, secetă, îngheț

Fenomene distructive de origine geologică

Cutremure,

37


39


39


39


Secțiunea 2. Analiza riscurilor tehnologice,

Riscuri industriale.

Riscuri de transport și depozitare de produse periculoase.

Transport rutier

Transport feroviar

Riscuri de poluare a apelor și a aerului

Eșecul utilităților publice

Muniție neexplodată

Secțiunea 3. Analiza riscurilor biologice

Unități de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman si veterinar și spitale de boli infecțioase

Spitale si institute care au laborator de microbiologie și Laboratoare autonome de microbiologie

Unități cu profil veterinar și cu risc potențial de epidemii prin antropozoonoze

Secțiunea 4. Analiza riscurilbr de incendiu

Secțiunea 5. Analiza riscurilor sociale

Secțiunea 6. Analiza altor tipuri de riscuri

Secțiunea 7. Zone cu risc crescut

CAPITOLUL IV

ACOPERIREA RISCURILOR

Secțiunea 1; Concepția desfășurării acțiunilor de protecție și intervenție

Secțiunea 2. Etape de realizare a acțiunilor

Secțiunea 3. Fazele de urgență a acțiunilor

Secțiunea 4. Acțiunile de protecție - intervenție

Secțiunea 5. Instruirea

Secțiunea 6. Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

CAPITOLUL V

RESURSE UMANE SI MATERIALE

CAPITOLUL VI

LOGISTICA ACȚIUNILOR

ELABORAT/SEMNĂTURI CLSU

ANEXE

NR. 1 - PREZENTARE GENERALĂ - REGULI PRIVIND COMPORTAREA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

NR. 2 - REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR RISCURI NATURALE

NR. 3 - REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR RISCURI TEHNOLOGICE

NR. 4 - REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR RISCURI BIOLOGICE

NR. 5 - ACTE ADMINISTRATIVE PENTRU ÎNFIINȚAREA COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI A CENTRULUI OPERATIV CU ACTIVITATE TEMPORARĂ ȘI MODIFICĂRILE ULTERIOARE ALE COMPONENȚEI ACESTEIA

NR. 6 - FIȘĂ DE ACTUALIZARE

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Secțiunea 1

Definiție, scop, obiective

Planul de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR), cuprinde riscurile potențiale identificate pe teritoriul sectorului 6, măsurile, acțiunile și resursele necesare pentru managementul riscurilor respective.

Scop

 • •  Asigurarea cunoașterii, de către toți factorii responsabili, a sarcinilor și a atribuțiilor ce le revin, premergător, pe timpul și după apariția unei situații de urgență.

 • •  Crearea unui cadru unitar și coerent de acțiune pentru prevenirea și gestionarea riscurilor generatoare de situații de urgență.

 • •  Asigurarea unui răspuns optim în caz de urgență, adecvat fiecărui tip de risc identificat.

Obiective

 • •  Asigurarea prevenirii riscurilor generatoare de situații de urgență, prin evitarea manifestării acestora, reducerea frecvenței de producere ori limitarea consecințelor lor, în baza concluziilor rezultate în urma identificării și evaluării tipurilor de risc, conform schemei cu riscurile teritoriale;

 • •  Amplasarea și dimensionarea unităților operative și a forțelor aparținând altor structuri (instituții ale statului, organizații neguvemamentale, agenți economici etc.), destinate implementării măsurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

 • •  Stabilirea concepției de intervenție în situații de urgență și elaborarea planurilor operative și a procedurilor de acțiune.

 • •  Alocarea și optimizarea forțelor și a mijloacelor necesare prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

Secțiunea 2

Responsabilități privind analiza și acoperirea riscurilor

Acte normative de referință:

 • •  Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă, modificată și completată de Legea nr. 212/2006;

 • •  Legea nr. 307/2006, publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 132/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 01/02/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiză si acoperire a riscurilor;

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 1184/2007, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de evacuare în situații de urgență;

 • •  H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităților administrativ teritoriale, instituțiilor publice și operatorilor economici din punct de vedere al protecției civile, în funcție de tipurile de risc specifice;

 • •  O. U. G. nr. 21/2004 completată și aprobată cu Legea nr. 15/2005 și O.U.G. 1/2014, privind Sistemul Național pentru Situații de Urgență;

 • •  O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență;

 • •  O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normatite în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

 • •  H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind structura organizatorică, funcționarea și dotarea comitetelor și a centrelor operative pentru situații de urgență;

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și asigurarea activității de înștiințare, avertizare, prealarmare și alarmare în situații de protecție civilă;

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștiințare, avertizare și alarmare a populației;

 • •  H.G. nr. 372/2004 pentru aprobarea Programului Național de Management al Riscului Seismic;

 • •  Ordinul M.A.I. nr. 1494/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și funcționarea taberelor pentru sinistratți în situații de urgență;

 • •  H.G. nr. 762/2008 pentru aprobarea Stategiei naționale de prevenire a situațiilor de urgență;

 • •  Ordinul nr. 330/44/2.178/2013 pentru aprobarea Manualului primarului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică și a Manualului prefectului pentru managementul situațiilor de urgență în caz de inundații și secetă hidrologică;

 • •  „Metodologie privind investigarea de urgență a siguranței post - seism a clădirilor și stabilirea soluțiilor cadru de intervenție”, Indicativ ME-003-2007, Elaborator: Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor - ÎNCERC București.

Structuri organizatorice implicate

Responsabilitățile privind analiza și acoperirea riscurilor revin tutror factorilor care, potrivit legii, au atribuții, ori asigură funcții de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în profil teritorial.

Astfel, structura organizatorică cu atribuții pe linia gestionării situațiilor de urgență sunt: Instituția Prefectului Municipiului București; Consiliul General al Municipiului București; Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” al Municipiului București; Primăria Sectorului 6.

Responsabilități ale organismelor și autorităților cu atribuțiuni în domeniu

Consiliul Local al Sectorului 6

Aprobă organizarea protecției civile pe teritoriul sectorului, analizează activitatea în domeniu, anual și ori de câte ori este necesar și adoptă măsuri de îmbunătățire a acesteia.

 • •  Aprobă planurile anuale și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență.

 • •  Participă, potrivit legii, la asigurarea finanțării măsurilor și a acțiunilor de protecție civilă, precum și a serviciilor de urgență și a structurilor cu atribuții legale în acest domeniu.

 • •  înființează, în condițiile legii și cu avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, centre de formare și evaluare a personalului din serviciile voluntare de urgență.

 • •  Depozitează, gestionează, întreține și asigură conservarea aparaturii și a materialelor de protecție civilă prin serviciile specializate din subordine.

 • •  Asigură spațiile corespunzătoare, necesare funcționării Inspectoratului pentru Situații de Urgență, paza și securitatea acestora, precum și pentru depozitarea materialelor de intervenție.

 • • Asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind situațiile de urgență.

Primarul Sectorului 6

 • ♦ Ia măsuri pentru prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor de urgență în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor privind serviciile publice asigurate cetățenilor.

 • ♦ Ia măsuri pentru organizarea executării și executarea în concret a activităților privind situațiile de urgență.

 • ♦ Propune Consiliului local varianta de organizare a structurilor de gestionare a situațiilor de urgență în cadrul sectorului.

 • ♦ Organizează activitatea de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local în domeniul gestionării situațiilor de urgență.

 • ♦ Exercită controlul aplicării măsurilor privind situațiile de urgență în plan local.

 • ♦ Aprobă planurile operative de pregătire și planificare a exercițiilor de protecție civilă și pe cele de cooperare cu celelalte instituții ale statului și organizații neguvemamentale pe linia managementului situațiilor de urgență.

 • ♦ Conduce exercițiile, aplicațiile și activitățile de pregătire privind gestionarea situațiilor de urgență.

 • ♦ Coordonează activitățile de alarmare, protecție și pregătire a populației pentru managementul situațiilor de urgență, asigurarea ordinii publice în zonele sinistrate, a evacuării, cazării (adăpostirii), hrănirii, aprovizionării cu apă, energie electrică și termică a populației afectate de dezastre naturale, accidente și incidente.

 • ♦ Dispune măsuri și controlează modul de întreținere a spațiilor de adăpostire colective de către administratorul acestora.

 • ♦ Urmărește realizarea, întreținerea și funcționarea legăturilor și mijloacelor de înștiințare și alarmare în situații de urgență.

 • ♦ Solicită asistență tehnică și sprijin pentru gestionarea situațiilor de urgență și cooperează cu primarii localităților sau ai sectoarelor limitrofe, după caz, în probleme de interes comun în situații de urgență.

 • ♦ Asigură evaluarea și centralizarea solicitărilor de ajutoare și despăgubiri în situații de urgență, precum și distribuirea celor primite.

 • ♦ Gestionează, depozitează, întreține și conservă tehnica, aparatura și materialele necesare în situații de urgență, prin serviciile de specialitate subordonate.

 • ♦ Asigură, prin consiliul local, fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocurilor de materiale și mijloace de apărare în situații de urgență.

 • ♦ Asigură întocmirea planurilor locale de apărare împotriva situațiilor de urgență.

 • ♦ Organizează anual, și ori de câte ori este nevoie, instruiri ale membrilor Comitetului local asupra atribuțiilor ce le revin pentru avertizarea/alarmarea populației din Sectorul 6.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6

- Evaluează situațiile de urgență produse pe teritoriul Sectorului 6, stabilește măsurile și acțiunile specifice pentru îndeplinirea acestora.

 • - Analizează și avizează planurile pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare, necesare gestionării situațiilor de urgență.

 • - Colaborează cu membrii Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență și Consiliul Local al Sectorului 6.

 • - Organizează și asigură funcționarea sistemului informațional-decizional pe plan local.

 • - Coordonează elaborarea Planului de evacuare propriu și avizează Planurile întocmite de operatorii economici (instituții) din Sectorul 6.

 • - Coordonează aplicarea unitară și în mod organizat a acțiunilor, în situații de urgență în plan teritorial.

 • - Coordonează activitatea de constituire a rezervelor de strictă necesitate destinate persoanelor evacuate/sinistrate.

 • - Informează populația și operatorii economici prin Centrul operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență de la nivelul Sectorului 6 despre stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora.

 • - Declară, cu acordul Prefectului Municipiului București, starea de alertă pe teritoriul sectorului 6.

 • - Asigură forțe și mijloace de intervenție pentru limitarea efectelor generate de situațiile de urgență.

 • - In cazul în care este depășită capacitatea de intervenție a Comitetului local se va solicita sprijinul Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență.

 • - Asigură permanența la sediul primăriei cu personal instruit în vederea primirii deciziilor Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul producerii vreunei situații de urgență.

 • - întocmește și transmite rapoarte operative în perioada existenței situațiilor de urgență.

 • - Folosește toate mijloacele existente pentru a asigura avertizarea și/sau alarmarea cu prioritate a populației și obiectivelor aflate în zonele de risc pentru producerea situațiilor de urgență.

 • - îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de organismele și organele abilitate.

în Anexa 1 la P.A.A.R. sunt evidențiate și atașate actele administrative pentru înființarea Comitetului local pentru Situații de Urgență și Centrul Operativ cu Activitate Temporară cu modificările și completările ulterioare.

Centrul Operativ cu Activitate Temporară pentru situații de urgență al Sectorului 6

 • - Se constituie din personalul primăriei prin dispoziție a primarului și, pe toată perioada situației de urgență, asigură coordonarea unitară a activităților de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

 • - Monitorizează, centralizează și transmite la Centrul Operațional al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov date și informații despre apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență.

 • - Urmărește aplicarea reglementărilor privind gestionarea situațiilor de urgență prin planurile de intervenție și cooperare, pe tipuri de riscuri și situații.

 • - Asigură transmiterea operativă a deciziilor Consiliului local și ale primarului către structurile și forțele participante la implementarea planurilor de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență.

 • - Centralizează solicitările de resurse necesare, gestionează și completează baza de date referitoare la situațiile de urgență pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul gestionării situațiilor de urgență și le transmite structurilor autorizate să le dea curs.

- Centrul Operativ cu Activitate Temporară asigură secretariatul tehnic al Comitetului Local și îndeplinește următoarele atribuții specifice:

 • 1. asigură convocarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență și transmiterea ordinii de zi;

 • 2. primește și pregătește materialele pentru ședințele Comitetului Local pentru Situații de Urgență și le prezintă președintelui și membrilor comitetului;

 • 3. execută lucrările și operațiunile de secretariat pe timpul ședințelor;

 • 4. asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum și a proiectelor de dispoziții, pe care le prezintă spre aprobare;

 • 5. difuzează la componentele Sistemului Național și la autoritățile interesate, documentele emise de Comitetul Local privind activitatea preventivă și de intervenție;

 • 6. întocmește informări periodice privind situația operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;

 • 7. urmărește realizarea suportului logistic pentru desfășurarea ședințelor Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

 • 8. gestionează documentele Comitetului Local pentru Situații de Urgență;

 • 9. asigură punctul de contact cu secretariatul tehnic permanent din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov;

 • 10. îndeplinește alte sarcini stabilite de Comitetul Local și/sau de președintele acestuia.

CAPITOLUL II

CARACTERISTICILE SECTORULUI 6

Secțiunea 1

Amplasarea geografică și relieful

Suprafață și vecinătăți

Sectorul 6 (fig. nr. 1) este situat în partea de nord-vest a Capitalei, are o suprafață de 37 kmp și are următoarea delimitare (fig. nr. 2):

-la nord-est se învecinează cu sectorul 1, delimitat de: Calea Giulești, Calea Plevnei, str. Constantin Noica, Podul Cotroceni;

-la sud-est se învecinează cu sectorul 5, delimitat de: Podul Cotroceni, Șos. Cotroceni, Bld. Drumul Taberei, Str. Drumul Sării, Bld. Ghencea, Prel. Ghencea, linia de centură;

-la vest se învecinează cu județul Ilfov, prin linia de centură, canalul Argeș -Lacul Morii și râul Dâmbovița.

Fig. nr. 2 Harta sectorului 6

Secțiunea 2

Caracteristici climatice

Regimul climatic, specificități, influențe

Bucureștiul și implicit Sectorul 6, fac parte din sectorul climatic central al Câmpiei Române, zonă cu un climat temperat-continental cu ușoare nuanțe excesive. Din punct de vedere al dinamicii generale a atmosferei, dominante sunt masele de aer de origine polară, maritimă și continentală, urmate de cele de origine tropical-maritimă și tropical-continentală. Din mixtura menționată a maselor de aer rezultă influențe continentale, oceanice și, mai estompat, cele submediteraneene. Acest tip de climat se caracterizează prin patru anotimpuri, cu un climat de tranziție de la influențele oceanice și submediteraneene din vest la cele aride din Est. Influențele estice imprimă climei nuanțe excesive, cu veri fierbinți și ierni aspre, uneori, iar cele vestice se manifestă prin toamne lungi și călduroase, zile blânde de iarnă și primăveri timpurii.

Deși este dispus într-o zonă de climă temperată, sectorul 6 este afectat de masele de aer continental, provenite din zonele învecinate. Curenții de aer estici dau variații excesive de temperatură, de până la 70° C, între verile călduroase și iernile geroase.

Regimul precipitațiilor

Repartiția teritorială a precipitațiilor atmosferice este foarte variată. în cursul anului se înregistrează un maxim de precipitații în iunie, cu valori medii multianuale mai mari în oraș (97,1 mm la Filaret) și mai reduse spre periferie (92 mm la Băneasa și Afumați). Luna cu cele mai mici cantități medii multianuale de precipitații este februarie (33,3 mm la Filaret; 27,5 mm la Băneasa). Precipitațiile maxime în 24 de ore s-au înregistrat la București-Filaret pe 7 iunie 1910 - 136 1/m2, la București-Băneasa pe 15 iulie 1954 - 107,7 1/m2 și la București-Afumați pe 20 august 1949 - 107,3 1/m2. Dintre verile secetoase, excluzând deceniul 1941-1950, în vara anului 1965, la stația București-Băneasa, s-au înregistrat doar 43 1/m2, în comparație cu media de 200 1/m2, aceasta fiind totodată și un record național.

In timpul verii, ploile au adesea un caracter torențial și uneori sunt însoțite de grindină. în interiorul orașului, în raport cu direcția de advecție a maselor de aer, ca și cu convecția termică, precipitațiile se repartizează neuniform, producându-se diferențiat sau numai pe unele areale.

Temperaturi - valori medii și extreme, lunare și anuale

Temperaturile medii anuale ale aerului au valori de peste +11°C, spre centrul orașului și de +11° C, spre periferie. Față de câmpia limitrofa, temperatura medie anuală din centrul orașului crește cu circa +1,5° C.

Comparând temperaturile medii lunare între iarnă și vară, constatăm că în ianuarie temperaturile sunt de aproximativ -3°C în centrul orașului și mai reduse de -3°C spre periferie, iar în luna iulie sunt de aproximativ +23° C, fiind mai mari spre centru și mai reduse spre periferie. Minimele de temperatură lunare au de obicei valori negative din octombrie până în mai la periferia orașului și din noiembrie până în aprilie spre centrul orașului. Media anuala a temperaturii în București se situează în jurul valorilor de +10 - +11° C. Cea mai ridicată temperatură medie anuală s-a înregistrat în anul 1963 și a fost de +13,1° C, iar cea mai mică a fost de +8,3° C, în anul 1875. Diferențele termice zilnice dintre centrul orașului și periferie sunt cele mai evidente în luna august când depășesc 1° C. în general, variațiile de temperatură dintre noapte și zi sunt de 34-35° C, iarna și de 20-30° C, vara.

Temperaturile maxime absolute au fost atinse la 05.07.2000, la stațiile meteorologice București-Băneasa de +42,4° C, la București-Filaret de +42,2° C și la București-Afumați de +41,10 C. Asemenea valori determină fenomene de uscăciune și secetă relativ frecvente.

Temperaturile minime absolute, înregistrate în București au fost de -32,2° C la stația meteorologică București-Băneasa și de -30° C la București-Filaret, la 25.01.1942. La stația București-Afumați minima absolută a fost de -30° C, înregistrată la data de 06.01.1954. Din observațiile și analizele efectuate, rezultă că Bucureștiul are, alternativ, ani cu temperaturi joase (1973, 1977, 1979) și ridicate (1976, 1978, 1980).

Zona centrală, având cea mai mare concentrare de clădiri și doar câteva zone verzi, are o temperatură medie anuală de +11° C, vânt sub 2 m/s, umiditate de 3-6 %, mai mică decât în alte zone și cea mai lungă perioadă de vegetație, de 220 zile fără ger, pe an.

Noua zonă rezidențială (Băneasa, Floreasca, Tei, Pantelimon, Balta Alba - Titan, Berceni, Drumul Taberei), are o temperatură medie anuală de +10,5° C, cu vânturi puternice uneori, cu un grad mai scăzut de poluare, comparativ cu centrul, un grad de umiditate în jurul valorii de 77%, cu frecvente apariții ale ceții și un volum de precipitații sub 550 - 600 mm pe an.

Zona periferică este influențată de construcțiile joase (1-2 nivele) cu suprafețe verzi și zone industriale. Această zonă urbană este în mare măsură expusă vântului, valurilor de căldură și de frig, dar cu contraste mici de temperatură, o umiditate ridicată și aer mai curat. Volumul precipitațiilor este sub 500 mm pe an.

Fenomene meteorologice extreme

Sectorul 6 este amplasat în bazinul hidrografic al râului Argeș, respectiv pe cursul inferior al râurilor Dâmbovița, care are cea mai mare contribuție la satisfacerea necesarului de apă a capitalei.

Din analiza genezei viiturilor și a inundațiilor în București, rezultă că inundațiile produse de râurile Dâmbovița si Colentina sunt determinate de:

 • - viiturile sosite din amonte (debite pe râul Dâmbovița mai mari de 300 m3/s și pe râul Colentina cu valori mai mari de 50 m3/s);

 • - ploile abundente căzute asupra orașului.

Din evaluarea celor 14 viituri mari produse în ultimii 150 de ani, pe cursul râului Dâmbovița, în București, a rezultat că numai una a provenit de pe Ilfov, 5 s-au datorat suprapunerii viiturilor de pe Ilfov și Dâmbovița, iar 8 s-au format numai pe râul Dâmbovița. De asemenea, din cele 14 viituri, 4 s-au datorat topirii zăpezilor, una suprapunerii de ploi peste topirea zăpezii, iar 9 au fost datorate exclusiv ploilor. Viiturile de pe râul Dâmbovița sunt atenuate parțial în acumulările situate pe cursul superior, dar pot atinge și depăși valorile caracteristice în secțiunea Lungulețu (cota de ATENȚIE - 88 m3/s, și de INUNDAȚIE - 114 m3/s) care, suprapuse peste viitura din râul Ilfov, pot inunda zona Slobozia Moară și pot ajunge și în capitală.

Datorită acumulărilor aflate în amonte pe râul Dâmbovița și, mai ales, datorită posibilităților de dirijare a viiturilor prin derivațiile existente Ilfov - Dâmbovița (Răcari) și Dâmbovița - Argeș (Brezoaiele), parțial în râul Argeș și parțial în râul Ciorogârla, debitele la intrarea în acumularea Lacul Morii sunt mărite doar de viiturile generate pe sectorul de râu dintre aceste derivații și acumulări.

Conform „Studiului G.A. privind exploatarea lucrărilor hidrotehnice din bazinul hidrografic Dâmbovița - Colentina,” proiect 870/1980, golirea acumulării Buftea este necesară în următoarele situații:

 • - în cazul în care debitul înregistrat la stația hidrometrică Colacu depășește 15 m3/s;

 • - în situațiile în care prognoza meteo de scurtă durată indică posibilitatea apariției unor precipitații cu caracter catastrofal în bazinul Ilfov - Colentina.

în intervalul 20 - 25.09.2005, la stația hidrometrică Dragomirești, precipitațiile înregistrate au însumat 246,5 1/m2. în data de 24.09.2005, ora 11.00, debitele râului Dâmbovița, după confluența cu râul Bâldana, au atins un debit maxim înregistrat de 24,4 m3/s la stația hidrometrică Dragomirești. Albia regularizată a râului Dâmbovița, pe tronsonul cuprins între pod C.F. Chiajna și acumularea Lacul Morii, a transportat în condiții de siguranță debitul maxim de 24,4 m3/s.

în amonte de „Amenajarea complexă a râului Dâmbovița în București” există Polderul Giulești, situat între malul stâng al râului, în amonte de acumularea Lacul Morii și digul de închidere din coada acumulării. Este un polder neamenajat, cu suprafețe care nu au fost scoase din circuitul agricol.

Secțiunea 3

Rețeaua hidrografică

Cursuri de apă: debite, creșteri și vârfuri istorice

Sectorul 6 este străbătut pe o distanță de 2,9 km de râul Dâmbovița, râu ce se varsă în Ialomița și are o lățime ce variază între 7 și 15 m, o adâncime de 1 la 3 m și o viteză medie de curgere a apei de 3 m/s. Dâmbovița a fost un râu mijlociu fiind în trecut un râu mlăștinos, valea favorizând formarea de locuri mlăștinoase din care, prin asanarea pentru agrement a rezultat Lacul Morii, singurul lac natural de pe raza sectorului 6, foarte adânc și cu malul supraînălțat cu dale de beton. După asanarea terenurilor umede si mlăștinoase, lunca râului Dâmbovița a fost înălțată cu un strat de umplutură gros de 0,5-2 m, realizându-se veritabile platforme de acumulare antropice.

Lacul a fost amenajat ca acumulări permanente pentru piscicultura, atenuarea viiturilor, irigații și agrement.

Lacul a fost dotat cu baraje de retenție, prevăzute cu descărcătoare de fund și descărcătoare de ape mari și parțial, cu ecluze.

Secțiunea 4

Populația

Numărul și repartiția populației pe vârste și sexe

Populația Sectorului 6 la sfârșitul anului 2016 era de 396,819 locuitori (388,467 cu domiciliul stabil în sector și 8352 locuitori cu vize de reședință).

Populația sectorului este distribuită pe vârste, astfel:

 • - 0-18 ani: 61,740 locuitori (61,155 locuitori cu domiciliul stabil și 585 locuitori cu vize de reședință);

 • - 18-60 ani: 242,971 locuitori (235,437 locuitori cu domiciliul stabil și 7534 locuitori cu vize de reședință);

 • - peste 60 ani: 92108 locuitori ( 91875 locuitori cu domiciliul stabil și 233 locuitori cu viză de reședință).

Situația actelor de stare civilă, eliberate în anul 2016

-acte de naștere întocmite: 3666;

-acte de căsătorie eliberate: 2365;

-acte de deces întocmite: 2162.

Densitatea populației

Sectorul 6 are o populație de 396,819 locuitori și o suprafață de 37km2 (16% din suprafața Bucur eștiului).

Cartiere de locuit:

Principalele probleme cu care se confruntă Municipiul București și implicit sectorul 6, sunt cele specifice dezvoltării urbane: suprafață mică, dezvoltare pe verticală, insuficiența suprafețelor oxigenante, trafic auto intens, salubrizare deficitară, poluare intensă generată de traficul auto.

Aproximativ 90 % din locuințe sunt construite în perioada 1960 - 1989 și se regăsesc în:

 • •  Cartierul Giulesti - Sârbi, dispus în partea de nord-vest, delimitat de Calea Giulesti, str. Drumul Săbăreni, limita cu comuna Chiajna și Bd. Constructorilor.

 • •  Cartierul Crângași, dispus în partea de vest, delimitat Calea Giulești, Șos. Orhideelor, Spl. Independenței, Șos. Ciurel, Calea Crângași, Str. Mehadia.

 • •  Cartierul Militari, situat în partea de vest a sectorului, delimitat de: Șos. Virtuții, Bd. Timișoara, limita cu autostrada București - Pitești.

 • •  Cartierul Drumul Taberei, dispus în partea de sud - vest a sectorului, delimitat de Prelungirea Ghencea, Bd. Ghencea, Drumul Sării, Bd. Iuliu Maniu, Bd. Timișoara, Valea Oltului.

Secțiunea 5

Căi de transport

Căile de transport rutier

Regia Autonomă de Transport București administrează cea mai mare și mai complexă rețea de transport public în comun, de a cărei funcționare depinde activitatea socio-economică a întregii capitale.

Nr. crt.

Tipul arterei

Denumirea

Limite

Lungimea (ml)

De la...

Până la...

1

Str.

Apusului

Bd. Iuliu Maniu

Bd. Uverturii

1100

2

Str.

Brașov

Bd. Timișoara

Bd. Ghencea

1450

3

Bd.

Constructorilor

Calea Crângași

Calea Giulești

1350

4

Șos.

Cotroceni

Splaiul

Independenței

Sos. Grozăvești

900

5

Calea

Crângași

Calea Giulești

Str. Mehadiei

1350

6

Șos.

Ciurel

Str. Grai Popovăț

Str. Piatra Craiului

240

7

Str.

Dreptății

Bd. Iuliu Maniu

Bd.Uverturii

1350

8

Bd.

Geniului

Bd. Iuliu Maniu

Bd.Timișoara

700

9

Bd.

Ghencea

Drumul Sării

Str. Brașov

1950

10

Prel.

Ghencea

Str. Brașov

Str. Valea Oltului

2800

11

Calea

Giulești

Str. Orhideelor

Drum Sabăreni

4200

12

Str.

Lujerului

Bd. Iuliu Maniu

Bd. Timișoara

400

13

P-ța

Leu

-

-

-

14

Str.

1 Mai (fostă Compozitori lor)

Str.Brașov

Str.Sibiu

1110

15

Bd.

Maniu Iuliu

Bd.Geniului

Autostrada București-

Pitești

7400

16

Bd.

Milea Vasile Gen.

Splaiul

Independenței

Drumul Taberei

2000

17

Str.

Moinești

Bd. Iuliu Maniu

Bd. Timișoara

900

18

Str.

Noica Constantin

Calea Plevnei

Splaiul Independenței

300

19

Bd.

Petrescu C-tinTitel

Str. Ion Mihalache

Bd. Ghencea

450

20

Str.

'’reciziei

Str. Valea Cascadelor

CET Vest

1700

21

Str.

Petre Popovat, Grai

Șos. Ciurel

Splaiul Independenței

600

22

Str.

Piatra Craiului

Șos. Ciurel

Splaiul Independenței

330

23

Str.

Râul Doamnei

Prel. Ghencea

Drumul Taberei

350

24

Bd.

Regiei

Șos. Orhideelor

Str. Stoica Vizitiu

500

25

Drum

Sării

Bd. Ghencea

Str. Răzoare

1250

26

Drum

Săbărenilor

Calea Giulești

Linie CF

1750

27

Str.

Sibiu

Drumul Taberei

Str. Ion Mihalache

1000

28

Drum

Taberei

Str. Răzoare

Str. Brașov

4990

29

Bd.

Timișoara

P-ța Danny Huwe

CET Vest

5800

30

Bd.

Uverturii

Șos.Virtuții

Limita administrativă

1700

31

Str.

Valea Argeșului

Drumul Taberei

Str. Valea Oltului

600

32

Str.

Valea Cascadelor

Bd. Iuliu Maniu

Bd. Timișoara

1250

33

Str.

Valea Ialomiței

Drumul Taberei

Str. Valea Oltului

650

34

Str.

Valea Oltului

Prelungirea

Ghencea

Bd. Timișoara

1250

35

Sos.

Virtuții

Calea Crângași

Bd. Iuliu Maniu

1550

36

Splaiul

Independenței

Șos. Virtuții

Calea Victoriei

5000

Căile de transport feroviar

Rețeaua de transport pe cale ferată din București cuprinde cele mai importante 5 magistrale respectiv: magistrala CFR - 300, magistrala CFR - 500, magistrala CFR 700, magistrala CFR 800, magistrala CFR 900, care deservește la transportul călătorilor în toată țara și străinătate.

Căile de transport subteran

Pe teritoriul sectorului 6 sunt în funcțiune Magistralele 1, 3 și 5 (în construcție) ale Metrorex cu stațiile Politehnica, Armata Poporului, Gorjului, Păcii, Preciziei, Grozăvești, Petrache Poenaru, Crângași.

----METROREX---

HARTA REȚELEI DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI


StXlOJtlCi Asropcn

Ion |,G. B'«i*r>u.y'Hc<vtCoantffi.Otopor>l Oiapcnl A

V Onuetlaa 0

$Wiwilii*&Wn


c

Qwn fplpEro s ttftnmn. ■■■■Jr V cmaKgF

*°tw jKAyielVtalcu Montași I


Linii ch> mulrou In «kijImUuo: ;Nr'jîlWt

{jȘHjffiERffi f’i «c jwi • Angt-t-t

Gara du N:rd • Porc Caalusw

lln« ds inei/ou in axotuțiA-

■■       < D.'um;ilT^rAi-Pinifll^»on

linii tte metrou in pregătiră:

BlWHriCu • 3iriulr-țl)* Csra dshn;d ■ Aatcsaccl Ucm C'iir.cs

Ofdpew

Sld^ri w lifhin oenlrw

Dnrftoana r.ti disahUaAit


Gr^V» 53țAvî^«or Rr?$rifah^"X ""^tara 83.b<P|«4A erar^cJ^C.^Nwd?*gfCfatfd șwșnwiftWe Șygy■/«        x_“ «Ott

Picii          Lujnrtzul f*n!ttt>hnto* »•*

P’«**                     ^wdem.A^«

Parc          Favortt^ ; ..O-, • • Mifsnrt

□armii Taburet , /u '  • Orucrtt

VaJofi         *° Ttitft.rMatflirrfMtt

blEmiței - •■’PRfinsantiwifct <■■, Vatea Aigcfirfiu •3f: oOiunsulTabsr*-!£g          ,,        . î" fPfiiiî&ihtwt

’^Praț»laneupl       Raputewa


twna»      . ™a

■■' pAcnsihiMX-.' Anjjnel

N>C«jfe‘£J Nubili KWg Gngcmcd Todu


ConstnnUn BrânEWssm»: ■

f*sit»6u!fulil


OnraMo lowWa

53          '‘■cojjyrightMotrarw SJk. 201S

Dercenl              waOKftwtwH tenpvF»

LEGENDA SEMNE:

LEGENDĂ ZONE.*

Zona & Cartierul Pentaîmor.

Zona tO; Cartierul GuisțS

/) S^O dfl ccresjW-KijrțĂ

Zona i.Cwiltu

Zona 6: Cortiarul Câlsntlnâ

Zom H: CnrCatulMilitari

U imintcemcrm

Zflnwl. Cartierul Batctsrs

Zona T. CerVatelB Lacul T« țt ftoreasea

Zon» 12: Carterul Drumul Tb&hsI

r.za.- Ccr«potiderr[âai CFR

Zona 5‘ Carterele Mftal Bravu ți V>tan

Zona fl: Cnrtîefnla Avltrttrâor ț't Aviatici

Zona 13: Cartierul Rnhavn

E®|Au&»lra&A1.'A2

Ztxia4;CaflJnn4,niân

Zgtji fi: Caitierels Grlyljft $) 6uruffl$sr Noi

Zona 14: Cafllns*tj( fam»


Secțiunea 6 Dezvoltarea economică

CLĂDIRI DE BIROURI IMPORTANTE DIN SECTORUL 6

-SC ALJISA IMPEX S.R.L, Bd Iuliu Maniu nr. 6 C, clădire - P+9E+14Et+Eth - birouri, spații comerciale și parcaj.

-SC EUROPOLIS ORHIDEEA B.C , Șos. Orhideelor nr.15 - clădire - 3S+P+19E+Eth-birouri. -SC ILIOTOMI GRUP S.R.L, Spl. Independenței nr.291 - 293 - clădire - S+P+M+14E+Eth birouri.

-SC SEMA PARC S.A, Spl. Independenței nr. 319 - clădire - P+8E+14Et+Eth - birouri. -DUMITRESCU MIHAI - Valea Lungă nr.47 G - clădire - S+P+4E - birouri.

-SC UPSCALE DEVELOMENT S.R.L, Șos. Orhideelor nr.l5C - clădire -2S+P+10E+Et tehnic -birouri.

-SC VASTINT ROMANIA S.R.L, Calea Plevnei nr.159 - clădire -2S+P+9E+E tehnic-birouri -ION IOANA CARMEN, Bd Iuliu Maniu nr,19F - clădire - S+P+6E+7E retras - birouri.

-SC CELLA COSIMEX S.R.L, Dealul Țugulea nr.3C - clădire - S+P+4E - birouri.

-SC IBM ROMANIA, Bd Vasile Milea nr.4A - clădire - S+P+7E - birouri.

-BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP - Calea Plevnei nr. 228A - clădire S+P+4E - birouri.

-SC AUCHAN ROMANIA S.A, Str. Brașov nr. 25 - clădire - P+M+5E - birouri.

-SC EUROPOLIS ORHIDEEA S.R.L, Șos. Orhideelor nr,15A - clădire - 3S+P+15E+et tehnic -birouri.

-SC AUCHAN ROMANIA S.A, Str. Brașov nr. 25 - clădire - P+Mez+2E+Et3, 4, 5 parțial birouri.

-SC REZIDENT SUPORT S.R.L, Șos. Orideelor nr.19 — clădire — S+P+l 1E+12 retras-birouri

-SC MONARCH DEVELOPMENT, Str. Piscul Crăsani nr. 15B - clădire - 2S+P+1 lE-birouri -SC AUCHAN ROMANIA S.A, Str. Brașov nr. 25 - clădire - P+M+2E+3, 4, 5Et -birouri -CONSTANTINESCU MIHAELA, Calea Plevnei nr.222 - clădire -S+P+3E+M -birouri -SC COTROCENI PARK, Bd Vasile Milea nr. 4 - clădire - 2S+P+M+9E+Et -birouri -SC PALMOBIL EXIM, Bd Timișoara nr.76A, lot 2 - clădire - P+3E - birouri

-SC COTROCENI PARK, Bd Vasile Milea nr. 4 - clădire - 2S+P+M+9E+Et - birouri -SC ALMA TRADE S.R.L, Bd Preciziei nr. 24 - clădire - S+P+5E+Et - birouri -VISINOIU STANA, Spl. Independenței nr. 263 - clădire - S+P+3E - birouri -SC PREFABRICATE VEST, Bd Preciziei nr. 24 - clădire - S+P+5E+Et - birouri -SC BABULOS TASTE, Calea Giulesti nr. 41B - clădire S+P+3E - birouri

-SC GOLDEN BLITZ S.A, Str. Răzoare nr. 32 - clădire -2S+P+3E+4Et - birouri -COMĂNESCU NICOLAE, Str. Tipografiei nr. 6 - clădire - P+6E+Et -birouri -GHIȚULESCU NICU, Șos Orhideelor nr.lOB - clădire -2S+P+7E+8Et - birouri -SC CIR IMOBILIARE S.R.L, Calea Plevnei nr. 202 - clădire -S+P+3E+4t - birouri -IORGA LIXANDRU, Bd Uverturii nr. 126 - clădire - S+P+3E+M - birouri -SC HERA TRANSERV, Bd Uverturii nr. 155 - clădire - D+P+4E - birouri

-SC EXPERT SECURITY - Calea Plevnei nr. 14IC - clădire - 2S+P+7E+8t - birouri

-SC SIMART CONSTRUCYII, Str. Emest Djuvara nr.3-5-7 - clădire - 2S+P+8E+Et-birouri -DINCA MIOARA, Str. Dezrobirii nr. 13 - clădire - S+P+4E - birouri

-SC RO NATURISTEIN, Șos. Orhideelor nr. 19 - clădire -2S+P+12E - birouri -RĂDUCANU ZOE FLORICA, Str. Boișoara nr. 32 - clădire -S+P+2E+3Er - birouri -MATEI VINTILĂ, Bd Timișoara nr. 103E - clădire -2S+D+P+10E - birouri

-SC CDA EUROBUSINESS S.R.L, Bd Ghencea nr. 43B - clădire - 2S+P+6E - birouri -SC QUALITY OIL, Șos Virtuții nr. 46B - clădire -S+P+4E - birouri -BLEOTU ILIE, Spl. Independenței nr. 303 - clădire -S+P+5E - birouri

-SC ANCHOR REAL ESTATE DEVELOPMENT S.R.L, Bd Timișoara nr. 16 - clădire -2S+P+1 IE - birouri

-SC CONEXPERT 2000 S.R.L, Str. Valea Oltului nr.77-79 - clădire - S+P+4E - birouri

-SC ROLATEX INTERNATIONAL S.R.L, Bd Ghencea nr. 43B - clădire - 2S+P+6E-birouri -SC ALL CASUAL S.R.L, Str. Dealul Țugulea nr. 3D - clădire - S+P+3E - birouri -SC MELA CRIS 96 PRODCOM S.R.L, Bd Uverturii nr. 154 - clădire - P+4E - birouri -SC PREFABRICATE VEST S.A, Bd Preciziei nr. 24 - clădire - S+P+5E - birouri

-SC CONSTRUCȚII ERBASU, Bd Uverturii nr. 194 - 200 - clădire - S+P+4E - birouri -SC ALISYA DATA, Str. Drumul Sării nr.146 - clădire - S+P+4E - birouri.

CENTRE COMERCIALE

 • - KAUFLAND ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ (KAUFLAND)

 • - VICTORIA INVEST ROMANIA S.R.L. (CARREFOUR)

 • - ROMANIA HYPERMARCHE S.A. (CORA)

 • - MEGA IMAGE S.R.L.

 • - LIDL DISCOUNT S.R.L.

 • -  PENNY S.R.L

 • - SELGROS CASH &CARRY SRL

 • - METRO CASH & CARRY ROMANIA S.R.L.

 • - AUCHAN ROMÂNIA S.A.

Secțiunea 7

Infrastructuri locale - Instituții publice de cultură și ocrotirea sănătății

Unități sanitare

In sectorul 6 funcționează 3 spitale care pot acționa în caz de nevoie după cum urmează:

Nr. crt.

Denumire unitate

Secții

Număr paturi

Număr total paturi

Observații (posibilitate de tratare a bolilor de iradiere)

1

Spitalul Clinic Nr.l C.F. Witting

Secția Clinică Medicină Internă I

75

330

NU

Secția Clinică

Medicină Internă II

55

NU

Secția Clinică Oftalmologie

28

NU

Secția ATI

16

NU

Secția Dermatologie

25

NU

Secția ORL

25

NU

Secția RMFB

27

NU

Spitalizare de zi

12

NU

2

Spitalul Clinic de OG “Prof. Dr. Panait Sîrbu”

OGI

53

230 + 4 spitalizare de zi

NU

OG II

27

NU

OG III

25

NU

OG IV

40

NU

ATI

15

NU

NN

70

NU

3

Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie”

Unitatea nu deține spații destinate cazării care pot fi puse la dispoziție în caz de producere a unei calamități naturale pentru eventuale persoane sinistrate

4

Centrul de evalure și tratament al toxicodependenților pentru tineri „Sfântul Stelian” -C.E.T.T.T.

Unitatea nu deține spații destinate cazării care pot fi puse la dispoziție în caz de producere a unei calamități naturale pentru eventuale persoane sinistrate

„Sf. Stelian”

Rețeaua de învățământ preuniversitar

Este constituită din următoarele unităti de învățământ:

» ,

Nr crt

Denumire unitate

Adresa

Săli de clasă/supraf ață/număr locuri

Săli de sport/ suprafață/ număr locuri

Săli spectacole / suprafață/ număr locuri

Internate / suprafa ă/ număr locuri

Capacitate

Posibilitate de cazare

Posibilitate de hrănire

1

Colegiul Tehnic „Petru Maior”

Bld. Timișoara

nr.6, sector 6

20/1084,31/5

42

1/416,64/208

0

0

0

0

2

Grădinița „Fulg de nea”

Șos. Ciurel nr.

9-11, sector 6

8/400/160

0

0

0

0

0

3

Grădinița nr. 40

Str. Tabla Butii

nr. 60, sector 6

13/499/305

0

0

Bucătărie

176/200

180

200

4

Grădinița nr. 41

Str. C-tin Titel Petrescu nr. 12, sector 6

14/968/280

0

0

Dormitoa re preșcolari /4/15/280

280

280

5

Grădiniță „Hillary Clinton” nr. 57

Str. Aleea Pravăț nr. 16, sector 6

12/1224/200

0

0

0

200

200

6

Grădinița „Spiridușii” nr.

87

Str. Valea Călugărescă nr.

6, sector 6

11/712/220

0

0

0

220

220

7

Grădinița nr. 94

Str. Târgu Neamț nr. 4, sector 6

17/1020

l/60mp

0

0

300

300

8

Grădinița nr. 111

Str. Sibiu nr. 8, sector 6

10/664/200

0

0

0

200

200

9

Grădinița nr. 170

Str. Fabricii nr.

22, sector 6

10/498/200

0

0

0

200

200

10

Grădinița „Prichindel” nr. 195

Bld. Iuliu

Maniu nr. 73-

75, sector 6

17/1224/340

0

0

0

340

340

11

Grădinița „Zâna

Florilor”

Str. Cetățuia nr.

10, sector 6

10/600/200

0

0

0

200

200

12

Grădinița nr. 208

Str. Valea

10/690/250

0

0

0

250

250

Oltului nr. 14, sector 6

13

Grădinița nr. 209

Str. Pașcani nr. 15 bis, sector 6

15/930/300

1/62/40

0

0

300

300

14

Grădinița nr. 210

Ale. Ariniș nr. 1 bis

10/643/200

0

0

0

200

200

15

Grădinița nr. 217

Str. Busșenești

nr. 20, sector 6

15/900/300

l/60mp

0

0

300

300

16

Grădinița nr. 90

Strada Constantin

Apostol nr. 16, sector 6

4/188/60

0

0

0

60

0

17

Grădinița nr. 218

Ale. Callatis nr.

5, sector 6

14/756/300

0

0

0

300

300

18

Grădinița nr. 229

Ale. Dealul Măcinului nr. 5, sector 6

14/900/280

0

0

0

280

0

19

Grădinița nr. 230

Ale. Potaisa nr.

3, sector 6

8/530/160

0

0

0

160

160

20

Grădinița nr. 246

Str. Fabricii nr.

246, sector 6

15/822mp/ni vel *3 nivele

0

0

0

300

300

21

Grădinița nr. 250

Str. Dealul Țugulea nr. 35, sector 6

13/7740/260

1/40/20

0

0

260

260

22

Grădinița nr. 272

Bld. Timișoara

nr. 39, sector 6

9/585/225

0

0

0

180

180

23

Grădinița nr. 273

Str. Valea lui

Mihai nr. 1, sector 6

18/1232/450

0

0

0

0

0

24

Grădiniță nr. 274

Bld. Iuliu

Maniu nr. 11D, sector 6

16/645/320

0

0

0

320

320

25

Grădiniță „Paradisul piticilor”

Str. Moinești

nr. 9, sector 6

10/560/200

0

0

0

200

200

26

Jceul Teoretic ,Marin Preda”

Str. Rușețu nr.

17, sector 6

35/1883/476

1/531/110

0

0

586

0

27

Jceul Teoretic

Bld. Iuliu

30/1543/890

3

1/429/218

3

3

3

„Tudor Vladimirescu”

Maniu nr. 15,

sector 6

28

Liceul

„Mircea Eliade ”

Spl.

Independenței nr. 315-317, sector 6

22/1166/704

3/1996mp total (1041+404+ 551)

0

Cămin 1

720/189

Cămin 2

720/189

da

da

29

Liceul „Sf.

Antim Ivireanu”

Ale. Poiana Muntelui nr. 1, sector 6

24/1152/600

1/1000/500

0

0

0

0

30

Liceul Național „Elena Cuza”

Str. Peștera Scărișoara nr. 1, sector 6

19/1056/300

1/431/150

0

0

0

0

31

Colegiul

Național

„Grigore Moisil”

Bld. Timițoara

nr. 33, sector 6

20/1100/640

0

0

0

0

0

32

Liceul Tehnologic „Petru Poni”

Bld. Preciziei

nr. 18, sector 6

20/1750/400

1/850/100

1/812/100

1/800/150

150

0

33

Liceul Tehnologic "Costin C. Kiritescu”

Str. Peștera Dâmbovicioara, nr. 12, sector 6

16/926/480

1/430/215

0

0

0

0

34

Colegiul Tehnic "Petru Maior”

Bld. Timișoara

nr. 6, sector 6

20/1084/542

1/416/208

0

0

0

0

35

Colegiul Tehnic”Gheorgh e Asachi” sediul 1

Ale. Pravăț nr.

24, sector 6

20/930/500

0

0

0

0

0

36

Colegiul Tehnic”Gheorgh e Asachi” sediul 2

Bld. Timișoara

nr. 33, sector 6

4/198/100

0

0

0

0

0

37

Colegiul Tehnic "Carol I” sediul 1

Str. Porumbacu

nr. 52, sector 6

19/889/570

1/190/130

0

0

0

0

38

Colegiul Tehnic ’Carol I” sediul 2

Sos. Grozăvești

nr. 9, sector 6

2107

0

0

0

0

0

39

Colegiul Tehnic ”Carol I” sediul 3

Cal. Plevnei nr.214, sector 6

8/840/350

0

0

0

350

0

40

Colegiul Tehnic "Iuliu Maniu”

Bld. Iuliu

Maniu nr. 381-

391, sector 6

34/1330/102

0

l/800mp

1/70/100

1

cămin/15

53mp/3OO

300

300

41

Colegiul Tehnic ”Ghe. Airinei”

Str.

Romancierilor

nr. 1, sector 6

40/1200/120

0

Da/în curs de reabilitare pentru risc seismic

nu

Da/10500

/360

da

da

42

Liceul Teoretic "Eugen Lovinescu”

Str. Valea lui Mihai nr.

6,sector 6

35/1750/105

0

l/412mp

0

0

162

0

43

Școala

Gimnazială nr.

59

Str. Vlădeasa

nr. 9, sector 6

18/900/540

0

0

0

0

0

44

Școala Gimnazială nr.

117

Str. Fabricii nr.

22, sector 6

37/1850/740

1/532/100

0

0

840

0

45

Școala

Gimnazială nr.

142

Str. Centurii nr.

4, sector 6

26/1754/800

1/437/215

0

1/50/25

1040

0

46

Școala

Gimnazială nr.

153

Str. Drumul Săbăreni nr.21, sector 6

13/632/325

1/782/300

0

0

0

0

47

Școala

Gimnazială nr.

156

Str. Dealul Țugulea nr. 35, sector 6

28/1596/560

1/782/300

1/160/55

0

da

0

48

Școala Gimnazială nr.

157

Str. Hanul Ancuței nr. 4, sector 6

30/1565/782

1/1060/530

0

0

0

0

49

Școala Gimnazială nr.

160 „Sfânta

Treime”

Str. Aleea Ghirlandei nr.

7, sector 6

20/1040/500

0

0

52mp/25

0

0

50

Școala Gimnazială nr.

161

Cal. Giulești nr. 486A, sector 6

13/719/360

1/516/268

0

0

0

0

51

Școala Gimnazială nr.

163

Cal. Giulești nr.

6, sector 6

17/884/560

1/58/30

0

1 semiinter nat/ 51/30

0

0

52

Școala

Gimnazială nr.

164

Str. Pravăț nr.

22, sector 6

24/1200/600

1/1061/200

0

0

0

0

53

Școala Gimnazială

nr. 167

Cal. Crângași nr. 140, sector 6

15/901/435

l/140mp

1/147/100

0

0

0

54

Școala Gimnazială nr.168 Corp 1

Str. Alizeului

nr. 9, sector 6

9/612/200

0

0

0

0

0

55

Școala Gimnazială nr.168 Corp 2

Cal. Giulești nr.

7, sector 6

9/401/150

0

0

0

0

0

56

Școala Gimnazială nr.168 Corp 3

Str. Alizeului

nr.9, sector 6

4/69/25

0

0

0

0

0

57

Școala Gimnazială nr.168 Corp 3

Str. Radna nr.

45, sector 6

2/57/20

0

0

0

0

0

58

Școala Gimnazială nr.168 Corp 4

Bld. Regiei nr.

2, sector 6

11/255/100

0

0

0

0

0

59

Școala

Gimnazială

nr.169

Str. Pașcani

nr.2, sector 6

45/2310/135

0

1/1690/102

0

0

0

0

60

Școala

Gimnazială

nr. 172

Ale. Parva nr.3-

5, sector 6

50/2500/720

1/1043/500

0

0

1220

0

61

Școala Gimnazială nr. 174 „Constantin Brâncuși”

Str. Roșia

Montană nr. 41, sector 6

30/1530/750

1/1050/250

1/630/230

0

0

0

62

Școala Gimnazială nr.176 „Sf. C-tin și Elena”

Ale. Lunca Cernei nr. 3, sector 6

24/1152/720

0

0

0

0

0

63

Școala

Gimnazială

nr.193

Str. Mihaela R.

Marcu nr. 3, sector 6

23/1150mp

l/820mp

0

0

0

0

64

Școala

Gimnazială

nr. 197

Str. Obcina

Mare nr. 2, sector 6

24/1174,62/6

91

0

0

0

0

0

65

Școala

Gimnazială

nr. 198

Str. Apusului nr. 71-73, sector 6

25/1275/750

1/840/60

0

0

0

0

66

Școala Gimnazială nr.205 „Adrian Păunescu”

Ale. Valea Prahovei nr. 1, sector 6

24/1152/720

1/1750/250

0

0

0

0

67

Școala

Gimnazială

nr.206

Ale. Ariniș nr.

5, sector 6

16/784/480

1/560/100

1/800/400

0

0

0

68

Școala

Gimnazială

nr.279

Str. Prel.

Ghencea nr.24, sector 6

23/1150/575

1/1055/100

0

0

0

0

69

Școala

Gimnazială

nr.309

Str. Moinești

nr.9, sector 6

15/750/375

1/1295,72/64

8

0

0

0

0

70

Școala Gimnazială nr.

310 „Regele

Mihai”

Str. Dezrobirii

nr.41, sector 6

15/744/450

1/558/585

0

0

0

0

71

Școala

Gimnazială nr.

311

Str. Gârleni

nr.10, sector 6

16/800/480

1/524/60

0

0

0

0

72

Școala Gimnazială pentru Deficienții de auz „Sf. Maria”

Ale. Istru nr. 6,

sector 6

15/671/450

1/264/150

0

0

0

0

73

Școala Specială „C-tin Păunescu”

Ale. Istru nr. 4, sector 6

25/859/195

1/160/100

0

0

0

0

74

Grădinița „Colț de Rai”

Str. Gârleni nr.

10, sector 6

9/600/2200

0

0

0

0

0

75

Grădinița „Dumbrava Minunilor”

Str. Apusului nr. 71-73, sector 6

10/540/200

0

0

0

200

0

76

Grădinița „Albinuțele”

Str. Centurii nr.

4, sector 6

8/600/200

0

0

0

0

0

77

Grădinița

M.Ap.N

Cal. Plevnei nr.

137B, sector 6

8/328/160

0

0

0

0

0

Rețeaua de învățământ superior

Este constituită din următoarele unităti de învățământ:

i                               5

Nr crt

Denumire unitate

Adresa

Săli de clasă/supraf ață/număr locuri

Săli de sport/Amfitea tre/ suprafață/ număr locuri

Săli spectacole/ suprafață/ număr locuri

Internate/ suprafață/ număr locuri

Capacitate

Posibilitat e de cazare

Posibilitate de hrănire

1

Inst.

Teologic

Penticostal

Bd. Uverturii nr. 210-220, sector 6

4/208/100

1/94/100

1/1392/100

Căminul este ocupat tot timpul anului, cu excepția vacanțelor

Unitatea dispune de o bucătărie și o sală de mese pentru 100 de persoane

2

Universitatea „ARTIFEX”

Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6

1/72/18

1/120/30

Cămin

et.VIII

9/600/36

9 camere în cămin

Nu

3

Universitatea Politehnică București

Bld. Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6

Cămin A

17287m2

1432 paturi

Cantina Leu

Bld. Iuliu Maniu nr.1-3, sector 6

Cămin C

6453 m2

230 paturi

Cantina Leu

Bld. Iuliu

Maniu nr.1-3, sector 6

Cămin D

2861 m2

254 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI

4740 m2

488 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P2

2970 m2

296 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P3

3823 m2

396 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector

Cămin P4

4708 m2

488 paturi

6

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P5

4500 m2

420 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P6

3438 m2

320 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P7

3318 m2

240 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P8

4317 m2

424 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P9

4317 m2

428 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI0

4317 m2

420 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P11

4959 m2

504 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI2

2953 m2

240 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI3

5438 m2

540 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P14

5184 m2

544 paturi

Spl.

ndependenței

-

Cămin PI5

5980 m2

516 paturi

nr. 290, sector

6

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI6

5980 m2

516 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI7

5346 m2

544 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI8

5346 m2

544 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin PI9

5346 m2

276 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P21

5208 m2

396 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P22

5208 m2

396 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P23

5208 m2

374 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P24

5208 m2

392 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P25

5208 m2

392 paturi

Spl.

Independenței nr. 290, sector 6

Cămin P26

5160 m2

396 paturi

Spl.

-

Cămin P27

396 paturi

Independenței nr. 290, sector 6

5608 m2

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru

010

235 m2/232 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 015

161 m2/150 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 017

161m2/150 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 024

126 m2/99 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 026

126m2/99 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 028

126m2/99 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 030 127m2/124 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 032 138m2/120 locuri

Spl. independenței nr. 313, sector

5

Amfiteatru 034

138m2/72

locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru

102

177m2/175 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru

104

177m2/175 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Adăpost

A.L.A.

114,76m2

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Sală proiectare adăpost A.L.A

704m2

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 002

153,20m2/

140 locuri

Amfiteatru

004

165,30m2/

145 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru 003 130,97m2/70 locuri

Amfiteatru

004

130,97m2/70

locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Amfiteatru

104

183,69m2/ 180 locuri

Amfiteatru

105

186,30m2/

180 locuri

Bld. Iuliu Maniu nr. 1-3, sector 6

Corp A parter

Amfiteatru

A500

518,67m2/

500 locuri

Amfiteatru

A250

425,50m2/

250 locuri

Amfiteatru

C100

104,45m2/

100 locuri

Amfiteatru

D100

104,45m2/

100 locuri

Amfiteatru

G100

104,45m2/

100 locuri

Spl.

Independenței nr. 313, sector 6

Suprafață utilă:

1403, Olrn2

Unități de cultură

Instituțiile de cultură de pe teritoriul sectorului 6 sunt constituite din: 2 teatre (Teatrul „Opera Comică - Giulești și Teatrul Masca, 1 (un) Centrul Cultural European și Muzeul Botanic.

Rețele de utilități: energie termică, electrică, gaze și apă potabilă

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice (RADET) are în exploatare 721 puncte termice, 48 centrale termice, 1.038 km rețele de transport și 3.468 km rețele de distribuție, care asigură încălzirea și apa caldă menajeră pentru locuitorii Municipiului București.

S.C. ELECTRICA S.A. - Sucursala de Distribuție București gestionează: 31 stații de transformare; cea. 4.000 posturi și puncte de alimentare; 170 km rețea subterană de 110 kV; 21.600 km rețea subterană de medie și joasă tensiune; 3.700 km rețea aeriană de joasă tensiune pe stâlpi de lemn, beton și metal; 855.600 puncte de măsură. Deși aproximativ 55% din instalațiile de alimentare cu energie electrică, au durata de viață depășită, E.D.F.E.E. București a asigurat alimentarea cu energie electrică a consumatorilor fără întreruperi frecvente și de durată. Prin programele de investiții și reparații s-au urmărit atât menținerea în funcțiune a instalațiilor existente, cât și modernizarea și amplificarea lor.

S.C. „DISTRIGAZ-SUD” S.A. - Sucursala București a realizat, din surse proprii, înlocuiri de conducte și branșamente gaze naturale, protecții, extinderi și alimentări cu gaze naturale pentru a preveni accidentele.

REȚEAUA ELECTRICĂ A SECTORULUI 6

Stații electrice Sector 6

Statie

Adresa

COTROCENI

Str. Economu Cezarescu nr. 17-21

INDUSTRIAL

UO-IT 2

DRUMUL TABEREI

Str. Valea Ialomiței nr. 1

INDUSTRIAL

UO-IT 2

INCREST

Bd. Iuliu Maniu nr.220

INDUSTRIAL

UO-IT 2

IREMOAS

Bd. Timișoara nr.92A

INDUSTIAL

UO -IT2

MILITARI

Str. Valea Cascadelor (intrarea pe str. Liniei)

INDUSTRIAL

UO-IT2

RĂZOARE

Str. Sold. Mihai Anghel (incinta Mall AFI Cotroceni) cu intrare din Bd. Vasile Milea

INDUSTRIAL

UO-IT2

CRÂNGAȘI

Str. Rușețu nr.13

INDUSTRIAL

UO-IT2

REȚEAUA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE :

 • -  Număr puncte termice urbane = 99 din care:

 • -  supraterane: 87 puncte termice

 • -  subterane: 1 puncte termice, 11 subsol bloc

 • -  Număr puncte termice dotații = 29 din care:

 • -  supraterane: 11 punct dotație

 • -  subterane: 18 puncte termice dotații

 • -  Lungime canal distanță rețea termică secundară: 155.138 km din care: vizitabil: 0 km și nevizitabil: 155.138 km.

 • -  Lungime canal distanță rețea termică primară: 128,334 km din care: vizitabil: 12,000 km, nevizitabil: 105,437km și aerian: 10,897km.

REȚEAUA DE DISTRIBUIRE A GAZELOR NATURALE

Lungime totală conducte: 33,22 km

Număr total branșamente: 10.276

Lungime totală branșamente: 91,1 km

Număr de stații: 87

REȚEAUA DE DISTRIBUIRE A APEI POTABILE

Rețeaua de distribuire a apei potabile în cadrul Sectorului 6 se împarte în:

Lungime apeducte apă potabilă

40,5 km

 • 30.4 km

72,35 km

59,45 km

 • 182.4 km


3 (in funcțiune 2)

1 (în funcțiune 0)

15 (în funcțiune 5)

8 (în funcțiune 0)


Lungime artere joasă presiune

Lungime artere înaltă presiune

Lungime conducte joasă presiune

Lungime conducte înaltă presiune Stații pompare

Stații repompare

Stații de hidrofor

Puțuri

Secțiunea 8

Specific local

Sectorul 6 este situat în partea de Nord-Vest a Bucureștiului, are o suprafața de 37 kmp și are următoarea delimitare:

 • - la Nord-Est se învecinează cu sectorul 1, linia de centură a Capitalei, Calea Giulești, Calea Plevnei, str.Constantin Noica și Podul Cotroceni.

 • - la Sud-Est se învecinează cu sectorul 5, delimitat de: Podul Cotroceni, Șos. Cotroceni, Drumul Taberei, Drumul Sării, Bd. Ghencea, Prelungirea Ghencea, linia de centură.

 • - la vest se învecinează cu județul Ilfov, prin linia de centură, canalul Argeș-Lacul Râul Dâmbovita.

î

CAPITOLUL III

ANALIZA RISCURILOR GENERATE DE SITUAȚII DE URGENTĂ

Secțiunea 1

Analiza riscurilor naturale

Identificarea riscurilor trebuie să permită cunoașterea mecanismelor și a condițiilor de producere (manifestare) a situațiilor de urgență, amploarea și efectele posibile ale acestora.

Riscul poate fi definit ca un eveniment potențial care, dacă se produce, cauzează pierderi, pagube, distrugeri, suferințe, etc. Funcție de domeniul în care se produc evenimentele, sau de natura lor, există o mare diversitate de riscuri: politice, militare, politico-militare, sociale, naturale și generate de activitățile umane (incompetență, neglijență, neatenție și rea intenție), etc.

Evenimentele a căror posibilă producere prezintă importanță din punct de vedere al situațiilor de urgență sunt hazardele naturale sau antropice, care sunt direct și extrem de dăunătoare omului sau pun în pericol valori materiale ori mediul natural.

Hazardul reprezintă probabilitatea de apariție, într-o anumită perioadă de timp, a unui fenomen potențial dăunător pentru om, pentru bunurile produse de acesta și pentru mediul înconjurător.

în fiecare an hazardele naturale și tehnologice generează numeroase pierderi de vieți omenești și pagube materiale uriașe, care afectează direct procesul de dezvoltare economică și socială. Furtunile violente, cutremurele puternice, inundațiile, alunecările de teren, distrug localități, devastează terenuri agricole, avariază șosele și căi ferate. în ultimii ani, acestor hazarde li se adaugă amenințările teroriste. Amploarea și frecvența hazardelor au o tendință de amplificare, determinată de creșterea populației globului, în special în regiunile expuse producerii unor fenomene extreme, și cu dezechilibre din ce în ce mai accentuate ale mediului.

în ultimele decenii, omul a influențat negativ din ce în ce mai mult mediul ambiant al Terrei, determinând apariția unor modificări care, prin amploarea lor, au devenit fenomene globale. în această categorie se încadrează procesul de încălzire globală, determinat de efectul de seră, care a dus la creșterea nivelului Oceanului Planetar și reducerea stratului de ozon din atmosferă. în ultimele patru decenii costul global al dezastrelor naturale, a crescut în strânsă legătură cu creșterea vulnerabilității populației care trăiește în arealele cu risc mare.

Modificările climei constituie unul dintre obiectivele prioritare din Strategia Uniunii Europene pentru dezvoltare durabilă. Aceste modificări includ nu numai tendințele globale de încălzire ci și incertitudinile legate de magnitudinea și frecvența unor hazarde și de apariția și intensificarea unor hazarde noi pentru anumite teritorii, cum ar fi precipitațiile abundente, tornadele, secetele și deșertificarea.

în România lipsa unei legislații ferme la începutul perioadei de tranziție a determinat o înrăutățire a condițiilor de mediu prin despăduriri necontrolate, distrugeri ale perdelelor forestiere și ale sistemelor de irigații din câmpie, acțiuni ce au produs accentuarea impactului hazardelor naturale asupra societății.

Sectorul 6 poate fi afectat de riscuri de natură seismică, fenomene meteorologice periculoase, poluare, accidente rutiere, accidente feroviare și distrugeri provocate cu rea intenție de oameni: atacuri teroriste, explozii, incendii, distrugeri etc.

Fenomene meteorologice periculoase

Fenomenele meteorologice periculoase sunt tot mai dese în ultimii ani, fiind caracterizate de o intensitate deosebită și un mod atipic de manifestare, în raport cu caracteristicile geoclimatice ale zonei geografice de dispunere a României. Nu se pot evidenția ferm zone cu vulnerabilitate crescută, deoarece practic tot teritoriul țării poate fi afectat de asemenea fenomene, deci implicit și teritoriul Sectorului 6.

Inundații

Inundațiile, altele decât cele generate de accidente la baraje, sunt cauzate, în general, de intensitatea și durata fenomenelor meteorologice premergătoare, ce conduc la suprasolicitarea sistemelor de utilități.

Sistemul de canalizare al capitalei este conceput și realizat astfel încât apele uzate menajere, industriale și pluviale să fie colectate în comun și apoi evacuate din București prin intermediul casetei de ape uzate, amplasate sub râul Dâmbovița, deoarece capitala nu deține, în prezent, stație de epurare ape uzate, aceasta fiind o investiție în derulare, aparținând Primăriei Municipiului București.

Rețeaua de canale colectoare principale și secundare se află în patrimoniul Primăriei Municipiului București și în administrarea S.C. APA NOVA S.A, în baza contractului de concesiune încheiat între părți. Aceste canale colectoare preiau apele uzate și pluviale atât de pe teritoriul Municipiului București, cât și de pe teritoriul localităților Pantelimon, Voluntari, Otopeni, Chitila, Jilava, Popești-Leordeni și Bragadiru, situate pe raza județului Ilfov. Caseta de ape uzate, ca parte componentă a „Amenajării complexe a râului Dâmbovița în București”, este în responsabilitatea Administrației Naționale „Apele Române”.

întregul sistem de canalizare a fost proiectat să preia debitele de ape uzate și pluviale provenite din ploi abundente, cu o frecvență de apariție de 1 la 3 ani (1:3), respectiv 30 1/m2 în 4 ore. Râurile Dâmbovița și Colentina, sunt amenajate complex, inclusiv pentru apărare împotriva inundațiilor. Astfel, riscul inundațiilor produse de râuri, pentru capitală, este diminuat până aproape de eliminare. Inundațiile în Municipiul București se pot produce în urma unor precipitații excesiv de abundente sau a unor accidente la construcțiile hidrotehnice existente.

Cantitățile de precipitații căzute în septembrie 2005, ultima perioadă extrem de ploioasă, au depășit 30 1/m2 în 4 ore, fapt ce a condus la depășirea capacității de preluare și transport a sistemului de canalizare (canale colectoare și caseta) generând fenomene de băltire, preponderent în zonele depresionare din capitală. în sectorul 6 fenomenul s-a manifestat în mod deosebit în zona Giulești -Sîrbi .

Străzile din sectorul 6 aflate în banda de inundabilitate a râului Dâmbovița:

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

1

Intr. Godeni

35

Str. Corvinilor

69

Calea Crângași

2

Intr. Pinului

36

Str. Stoicescu Atanase

Economu

70

Bd. Ghencea

3

Str. Sold. Vasile Mohor

37

Str. Drajna

71

Str. Compozitorilor

4

Intr. Frasinului

38

Str. Miorița

72

Str. Valea Ialomiței

5

Intr. Craiovei

39

Str. Slt. Alex. Bomeanu

73

Str. Valea Argeșului

6

Str. Preocupării

40

Str. Alex. Iacobescu

74

Str. Cetatea Histria

7

Str. Rușețu

41

Str. Economu Cezarescu

75

Str. Uverturii

8

Bd. Constructorilor

42

Str. Vasile Milea

76

Str. Pașcani

9

Str. Mehadiei

43

Str. Intr. Grozăvești

77

Str. Râul Doamnei

10

Str. George Vâlsan

44

Intr. Portocalelor

78

Str. Orșova

11

Bd. Ceahlău (1/2 din el)

45

Str. Dr. Dimitrie Brîndza

79

Str. Dezrobirii

12

Str. Vintilă Mihăilescu (1/2 din aceasta)

46

Str. dr. Djuvara Ernest

80

Str. Dreptății

13

Str. Stoian Popescu

47

Str. dr. Emanoil Mihail

81

Str. Apusului

14

Str. Simion Mehedinți

48

Sos. Cotroceni (3/4 din aceasta)

82

Str. Ghirlandei

15

Str. Pădureni

49

Intr. Ochiuri

83

Str. Cernișoara

16

Str. Nucșoara

50

Intr. Târgului

84

Str. Roșia Montană

17

Str. Lt. Ghe. Saidac

51

Șos. Orhideelor (1/2 din aceasta)

85

Str. Drumul Timonierului

18

Calea Crângași

52

Str. Zboina Neagră

86

Str. Moinești

19

Str. Virtuții

53

Str. Sapința

87

Str. Veteranilor

20

Str. Piatra Craiului

54

Str. Pădureni

88

Str. Cucuruzului

21

Str. Pietrele Doamnei

55

Str. Moisei

89

Str. Minodora

22

Str. Munții Gurgiului

56

Intr. Colaborării

90

Str. Sculptorilor

23

Str. G-ral Petre Popovăț

57

Str. Plut. Topor Ion

91

Str. Răsadniței

24

Str. Retezatului

58

Str. Bârsanei

92

Str. Marin Calciu

25

Spaiul Independenței

59

Str. Câmpulung

93

Str. Cotul Șiretului

26

Str. Falciu (3/4 din ea)

60

Str. Vărbulescu Marius

94

Str. Cărămidariei

27

Str. Chibzuinței

61

Str. Cioran Gabriel

95

Str. Cetatea Ciceului

28

Str. Ing. Cristian Pascal (3/4 din ea)

62

Str. Mateescu Nicolae

96

Str. Fiordului

29

Str. Căvunarilor

63

Intr. Butiri Florin

97

Str. Bunicuței

30

Str. Scăieni

64

Str. Fulga Adrian

98

Intr. Săbăreni

31

Str. Ing. N. Teodorescu

65

Str. Radna

99

Str. Poiana Lacului

32

Str. Vasile Burlă

66

Str. Boișoara

100

Str. Zâmbetului

33

Str. Cpt.P. Zăgănescu

67

Str. Bomeanu Alexandru

101

Str. Pătrarului - lipsa canalizare

34

Str. Stoica Vizitiu

68

Str. Varga Ecaterina

102

Str.Drumul la Roșu - lipsa canaliz.

103

Str. Serg. Ghercu Constantin

108

Str. Dănescu

113

Str. Sadinei - lipsa canalizare

104

Str. Cărămidarii de Sus

109

Pasajul Lujerului

114

Str. Bozeilor - lipsa canalizare

105

Str. Fabricii (1/3 din ea)

110

Splaiul Independenței

115

intr. Dușului - lipsa canalizare

106

Str. G. Ranetti George

111

Calea Giulești 6-10

116

Str. Ilovăț - lipsa canalizare

107

Str. Marinescu Ștefan

112

3d. Constructorilor

117

Str. Topraisar - lipsa canalizare

Obiective aflate în banda de inundabilitate a râului Dâmbovita:

5

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

Nr. crt.

DENUMIRE

1

R.A.METROREX S.A.

3

SC APA NOVA SA

5

Oficiul PTTRnr.78

2

Stația de Metrou Crângași

4

Facultatea de Biologie SDFEE București Centrul de Exploatare Vest

6

IPROMET București

7

Stația de Metrou Semănătoarea

14

Universitatea Politehnică Buc.

23

SC ICEM SA

8

Stația de Metrou Grozăvești

15

Universitatea Ecologică

24

Școala Generală nr.202

9

SC Semănătoarea SA

16

Oficiul PTTR nr.15

25

Liceul Teoretic „Marin Preda,,

10

Grupul Școlar Mircea Eliade

17

A.N. Educație Fizică și Sport

26

Școala Generală nr. 167

11

Grupul Școlar Spiru Haret

18

SC AQUAPROIECT SA

27

Ștrand Dâmbovița

12

Grupul Școlar Doamna Stanca

21

A.N.A.R.-SGA Ilfov-București

19

I.C.E.C.H.I.M.

13

Institutul de Biologie

22

Institutul de Cercetări pt. Ingineria Mediului

20

Policlinica Basarab

Furtuni, tornade, secetă, îngheț

Tendința globală de încălzire a climei, datorată efectului de seră, are implicații directe în desfășurarea hazardelor naturale, în special a celor geomorfologice. Cercetările efectuate în țara noastră, pe baza unor modele care prevăd dublarea cantităților de bioxid de carbon (CO2) în atmosferă, permit unele evaluări ale tendințelor de modelare a reliefului. Aceste studii se bazează pe aplicarea unor modele de circulație generală a atmosferei și a unor scenarii climatice, fiind folosite date privind cantitățile lunare de precipitații și temperaturile medii lunare ale aerului pentru perioada 1961-1991, de la 100 de stații meteorologice. Tendința generală de încălzire a climei pe Terra are particularități regionale diferite care sunt simulate prin diferite modele de circulație generală a atmosferei. Scenariile climatice se bazează pe diferite ipoteze referitoare la ritmul de creștere al cantităților de CO2 în atmosferă și la consecințele efectului de seră.

Pe baza acestor scenarii s-a estimat posibilitatea de creștere a temperaturilor în partea de sud a României și, implicit în zona Bucureștiului, cu 3,9° până la 4,4° C, care determină importante variații ale precipitațiilor. în general, meteorologii apreciază că precipitațiile vor crește toamna și iama și vor descrește în timpul verii. Pe baza analizei tendinței de evoluție a precipitațiilor din ultimul secol au fost puse în evidență patru perioade extrem de ploioase (cu 175 mm peste medie) și cinci perioade secetoase (cu 180 mm sub medie). în perioada următoare temperaturile medii anuale vor fi caracterizate printr-o tendință de creștere pe întregul teritoriu al României.

Pentru hazardele geomorfologice este importantă nu numai cantitatea de precipitații ci și modul în care aceasta este repartizată în decursul unui an. Concentrarea unor cantități mari de precipitații în intervale reduse de timp și mărirea cantităților maxime generează o intensificare a apariției furtunilor cu efect distructiv crescut, și a tornadelor - o noutate pentru zona țării noastre. Evaluarea acestor modificări are implicații directe pentru studiul riscurilor naturale și tehnologice.

Fenomene distructive de origine geologică

Cutremure

Evaluarea hazardului seismic datorat sursei Vrancea, în București, devine din ce în ce mai importantă, odată cu trecerea timpului și apropierea de termenele majorității predicțiilor seismice realizate de către specialiștii seismologi, care prevăd producerea unui cutremur cu impact major în perioada următoare.

Proiectarea capacităților și a resurselor necesare răspunsului, ca și planificarea acestora într-o manieră care să permită limitarea la minimum a pierderilor umane și materiale, nu poate fi realizată fără o evaluare cât mai apropiată de realitate a hazardului seismic prezent în capitală.

Pe baza mai multor studii pregătitoare, a fost realizată în ÎNCERC în anul 1998, simularea generală a unui cutremur mare pentru București. în scenariu, condițiile geografice, geologice, geotehnice și urbanistice au fost exprimate descriptiv, fără a fi introduse explicit în algoritmii de calcul.

Condițiile seismice au fost condensate, după dimensiunea timp, și exprimate prin scenariul de cutremur cu 1 = VII MSK și perioadă medie de revenire de 50 de ani, corespunzând nivelului actual al Normativului P.100 - 91. S-a avut în vedere și faptul că majoritatea datelor privind vulnerabilitatea observată a clădirilor din București se limitează la această intensitate și doar în câteva cazuri se fac referiri la intensitatea VIII.1/2

Fondul construit din București este numeros și divers ca tipologie, materiale, înălțime, perioadă de construcție etc. Pe baza recensământului populației din anul 1992, în scenariu au fost introduse numărul și ponderea clădirilor de locuit, în funcție de parametrii menționați.

S-a procedat la o regrupare pe categorii de vulnerabilitate, obținându-se un eșantion de lucru, iar rezultatele privind vulnerabilitatea primară au fost adaptate pe baza datelor din anul 1977, cu modificări care să reflecte constatările de teren și efectul cumulativ al seismelor precedente. Pentru acest eșantion au fost calculate, cu un algoritm simplificat, efectele posibile.

Caracteristicile de vulnerabilitate secundară (locatari) au reprezentat o combinație între abordările de tip Cobum și ratele de morbiditate - mortalitate prescrise de ATC -13/1985, cu o selectare și condensare specifice.

Rezultatele scenariului condensat de cutremur, care s-au referit în această etapă numai la efectele fizice, atrag atenția asupra următoarelor aspecte:

-numărul de clădiri de locuit care ar suferi avarii semnificative (peste gradul 3 de avariere) în condițiile de scenariu date, este de ordinul a 23.000; dintre acestea, cea. 50% sunt clădiri de înălțime P... P +1, din materiale de slabă calitate. Peste 40% sunt P...P + 4, clădiri din zidărie cu elemente din beton armat, lemn etc., iar cca. 10% sunt clădiri înalte, din beton armat și zidărie;

-dintre cele 23.000 clădiri, menționate la paragraful anterior, pot suferi avarii grave - nivel de colaps parțial sau total (gradul de avariere 5) cca. 1.000 clădiri dintre care peste 10% sunt înalte, cca. 4.100 clădiri pot suferi avarii la un nivel de condamnare, dintre care 9% sunt clădiri înalte;

-în scenariul de cutremur pe timp de noapte (ora 21), peste 450.000 locuitori se pot afla în clădiri care pot depăși gradul 3 de avariere (în clădiri construite până în 1977);

-dintre aceștia, pot fi considerați captivi în clădiri, în funcție de caracteristicile clădirilor, cca. 95.000 persoane, dintre care cca. 54% în clădiri înalte; se pot produce peste 6.500 pierderi de vieți și peste 16.000 răniți grav, cca. 10.500 spitalizați și cca. 13.000 răniți ușor, concentrați în clădirile înalte realizate până în 1977 (Noțiunea de „captivi” nu înseamnă, neapărat, că persoanele respective sunt victime, ci că ocupanții unui spațiu construit sunt în incapacitatea de a pleca de acolo (din cauză că sunt la etaje superioare și nu pot pleca, nici dacă ar dori, deoarece s-a blocat ușa, a căzut casa scării, sunt prinși sub o mobilă etc. Sensul acestui demers statistic este că dintre acei „captivi” pot fi selectați în calcule cei cărora li se pot întâmpla efecte mai grave, inclusiv să fie prinși sub ruine, din acele categorii apărând, apoi, răniții și decedații.).

 • - scenariul de cutremur pe timp de zi (ora 13.00) a condus la efecte asupra locatarilor reduse la 54% fată de cele care corespund cutremurului pe timp de noapte.

Mărimea și caracterul efectelor conferă cutremurului simulat caracterul de dezastru seismic major, de interes național, fapt care impune măsuri speciale de management preventiv al acestui tip de dezastre.

Secțiunea 2

Analiza riscurilor tehnologice

Riscuri industriale

Operatorii economici situați în zonele de locuit, care constituie surse potențiale de risc, în caz de accident, neglijență sau rea intenție, deoarece utilizează în procesul tehnologic diferite substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor, sunt:

 • - S.C. TURBOMECANICA S.A, Bd. Iuliu Maniu nr. 224 - utilizează în procesul tehnologic: acid sulfuric, hidroxid de sodiu, acid azotic, acid clorhdric, hipoclorid de sodiu, pirosulfit de sodiu, percloretilena, diluant nitro, acetona și anhidridă cromică.

 • -  S.C. SAID S.R.L, Str. Drumul Osiei nr.75-79 - utilizează în procesul tehnologic: argon îmbuteliat, acetilena, argon lichid, azot îmbuteliat, azot lichid, oxigen lichid, oxigen îmbuteliat, dioxid de carbon lichid, hidrogen îmbuteliat, heliu îmbuteliat, metan îmbuteliat, gaze ultrapure și speciale și etilen.

 • - S.C. ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI S.A - CTE - Grozăvești, Spl. Independenței nr. 229 - utilizează în procesul tehnologic: păcură, hidrogen, acid clorhidric, hidrat de hidrazină 24%, ulei turbină, amoniac și hidroxid de sodiu.

 • - S.C. ELECTOCENTRALE BUCUREȘTI S.A - CTE - Vest, Bd. Timișoara nr.106 utilizează în procesul tehnologic: păcură, hidrogen, hidrazină, acid clorhidric, motorină, ulei turbină, ulei transformator, hidroxid de sodiu, amoniac și ulei hidraulic.

Riscuri de transport și depozitare de produse periculoase

Transport rutier și subteran

Rețeaua stradală a sectorului 6 este formată din 557 străzi, având o lungime totală de 60.220 km. Rețeaua de transport în comun este organizată la suprafață (27 linii de autobuze, 8 linii de tramvaie, 8 linii de troleibuze, 6 linii de autobuze preorășenești) și subteran - metrou -Magistrala 3 cu stațiile: Politehnica, Armata Poporului, Gorjului, Păcii și Preciziei și Magistrala 1 cu stațiile Grozăvești, Petrache Poenaru și Crângași și Magistrala 5 - în construcție.

Riscurile asociate transportului rutier se referă la accidente ce se pot produce în timpul transportului călătorilor. Cele mai periculoase fiind accidentele „în lanț,” ce se pot produce în condiții de vizibilitate redusă (ceață, pâclă densă ori fum, ploi torențiale), polei și nerespectarea reglementărilor și a normelor de conduită preventivă de către șoferi, pe timpul deplasării pe drumurile publice.

Transport feroviar

Pe raza sectorului 6 există rețeaua de transport pe calea ferată și Gara Cotroceni, în curs de dezafectare.

Riscuri de poluare a apelor și a aerului

Poluarea apelor și a aerului poate fi făcută de oricare din agenții și operatorii economici de pe raza sectorului, cu precădere de cei cu sursă de risc prezentați la punctul precedent din această secțiune, dar și de unitățile sanitare și sanitar-veterinare.

Eșecul utilităților publice

Disfuncțiile utilităților publice se produc pe teritoriul sectorului 6 datorită îmbătrânirii rețelelor, a factorilor meteorologici distructivi și a insuficienței fondurilor necesare modernizării acestora. în ultima perioadă, datorită investițiilor făcute în infrastructură, sectorul 6 cunoaște o îmbunătățire a serviciilor publice care conduc la o frecvență mai redusă a apariției eșecurilor utilităților publice.

Muniție neexplodată

Deoarece municipiul București a cunoscut în anii 1970-1990 o dezvoltare industrială și urbanistică puternică, riscul apariției muniției neexplodate din timpul celor două războaie mondiale este relativ scăzut. Cu toate acestea, anual se descoperă piese sau fragmente de piese de muniție neexplodate.

Secțiunea 3

Analiza riscurilor biologice

Pe teritoriul Sectorului 6 funcționează multe instituții care, în anumite situații, pot genera îmbolnăvirea locuitorilor din zonele limitrofe sau chiar epidemii. Cele mai probabile situații sunt:

 • - calamități naturale în zona de amplasare a instituției care prezintă risc biologic potențial;

 • - acte teroriste asupra instituției sau în legătură cu instituția care prezintă risc biologic potențial;

 • - nerespectarea măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile față de sursa de infecție sau față de calea de transmitere a agenților patogeni.

Instituțiile potențial generatoare de îmbolnăviri cu germeni patogeni sau chiar epidemii sunt spitalele de boli infecțioase, laboratoarele de microbiologic, unitățile de diagnostic și tratament veterinar, magazinele pentru comercializarea animalelor de companie și unitățile de adăpostire a animalelor fără stăpân.

Unități de cercetare-producție seruri și vaccinuri, de uz uman si veterinar și spitale de boli infecțioase

Nr. crt.

Unitatea

Tipul

Adresa

Riscul potențial

1

Institutul Național de

Medicină Veterinară

Pasteur SA

Unitate de cercetare-producție seruri și vaccinuri uz veterinar.

Calea Giulești

nr. 333

Agent biologic virusuri, bacterii, paraziți și ciuperci.

Spitale și institute care au laborator de microbiologic și laboratoare de microbiologic

autonome

Nr. crt.

Denumire unitate

Adresa

1

SC „LASERMED MEDICAL SERVICES” SRL

Str. Drumul Taberei nr. 35A, bl.

803, sc. A, ap. 1, sector 6

2

SC „Centrul Medical Simona” SRL

Str. Ing. Cristian Pascal nr. 33, sector 6

3

SC „MEDICLIN A&M” SRL

Str. Cetatea Histria nr. 12, sector 6

4

SC „Centrul Medical de Diagnostic și Tratament” SRL

Calea Giulești nr. 333, sector 6

5

SC „ADMEDICA INVEST” SRL

B-dul Regiei nr. 8, sector 6

6

SC „UROMED CENTER” SRL

Str. G-ral Culcer Ioan nr. 32, sector 6

7

SC „Centrul Medical MEDICLAB” SRL

Str. Drumul Taberei nr. 136, bl.

714, parter, sector 6

8

SC „CRIS MEDICAL” SRL

Calea Plevnei nr. 142-144, sector 6

9

Centrul de Diagnostic și Tratament „Cotroceni”

Splaiul Independenței nr. 200, sector 6

10

CMI- Dr. Marinescu Dana

Str. Cetatea Histria nr. 12, sector 6

11

CMI- Dr. Stoica Mariana

B-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp G,

et. 1, sector 6

12

CMI- Dr. Macsuta Sabina

Str. Aleea Pravăț nr. 12, sector 6

13

CM „POLIMED APACA”

B-dul Timișoara nr. 5, sector 6

14

SC „Centrul Medical Sf. Alexandru” SRL

B-dul Iuliu Maniu nr. 524, sector 6

15

SC „IOROVI MEDICA IMPEX” SRL

Str. Moinești nr. 54, sector 6

16

SC „TOTAL MEDICAL GRUP” SRL

Str. Dezrobirii nr. 43, bl. P 19, parter, sector 6

17

Centrul de Recoltare Militari

Bld. Iuliu Maniu nr. 57, sector 6

18

Centrul de recoltare Drumul Taberei

Drumul Taberei nr. 136, bl. 714, parter, sector 6

19

Rosana Medical

Str. Valea Oltului nr. 77-79, sector 6

20

Centrul Nicomed Crângași

Cal. Crângași nr. 23, ap. 1, sector 6

21

Cris Medical

Cal. Plevnei nr. 142-144, et. 3, sector 6

Bld. Iuliu Maniu nr. 7, parter, sector 6

22

Clinica Anima

Bld. Iuliu Maniu nr. 78, sector 6

23

Centrul Medical Sanmed

Str. Petre Popovăț nr. 15, sector 6

24

Centrul Medical Doris

Bld. Iuliu Maniu nr. 11, sector 6

25

Centrul Medical Humanitas

Str. Spartachiadei nr. 13, sector 6

26

Centrul Medical Gorjului

Bld. Iuliu Maniu nr. 65, bl. 7P, sc.9, sector 6

27

Clinica Micomi

Str. Alizeului nr. 44A, sector 6

28

Sika Medical

Str. Drumul Sării nr. 106-108, sector 6

29

Bioclinica

Bld. Iuliu Maniu nr. 159A, bl. J, parter, sector 6

30

Centrul Medical Sfântul Alexandru

Bld. Iuliu Maniu nr. 524, sector 6

str. Dreptății nr. 2C, sector 6

31

Centrul Medical Korona

Str. Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4,

sc.C, ap.74, sector 6

32

Centrul de Recoltare Synevo

Str. Drumul Taberei nr. 138, bl. 715, parter

Str. Veteranilor nr. 1 IA, sector 6

33

MedLife

Bld. Timișoara nr. 17A, sector 6

34

Centrul Medical Brâncuși

Str. Valea Doftanei nr. 113, sector 6

35

dyperclinica MedLife favorit

Str. Drumul Taberei nr. 24, sector 6

36

Ionovi Medica

Str. Nicolae Oncescu nr. 6, bl. 114,

sc.A, parter, sector 6

str. Moinești nr. 54, sector 6

37

Clinica Sânte

Str. Drumul Taberei nr. 44, sector 6

38

CRR Lujerului

Bld. Iuliu Maniu nr. 18, bl. 15A, parter,

sector 6

39

Clinica Medicală RomGerMed

Str. Drumul Taberei nr. 12, sector 6

40

Centrul Medical Drumul Tabereri

Bld. Timișoara nr. 17A, sector 6

41

Policlinica Cetatea Histria

Str. Cetatea Histria nr. 12, sector 6

Unități cu profil veterinar și cu risc potențial de epidemii prin antropozoonoze

Pe raza Sectorului 6 funcționează unități de diagnostic și tratament, private și de stat, magazine pentru comercializarea animalelor de companie și unități de adăpostire a animalelor fără stăpân.

Nr.

crt.

Unitatea

Tipul unității sau profilul de activitate

Considerentele DSV asupra riscului biologic potențial

1

Cabinete medicale veterinare (109)

Efectuarea de investigații pentru stabilirea diagnosticului, intervenții chirurgicale și tratamente recuperatorii

Activitatea de diagnostic și tratament a bolilor animalelor se desfășoară cu respectarea condițiilor de biosecuritate

2

Magazine pentru comercializarea animalelor de companie (16)

Unitate pentru adăpostirea și prezentarea, în vederea comercializării a animalelor de companie, a păsărilor și peștilor exotici

Magazinele se aprovizionează cu animale sănătoase, sunt însoțite de documente sanitare veterinare, examinate clinic de personal de specialitate

3

Adăposturi pentru câini fără stăpân (3)

Adăpostirea și hrănirea câinilor fără stăpân sau a celor supranumerari, în vederea recuperării, adoptării sau eutanasierii

Nu există date din care să rezulte că ar putea exista riscuri biologice potențiale

Secțiunea 4

Analiza riscurilor de incendiu

Riscul de incendiu reprezintă probabilitatea globală de izbucnire a incendiilor, determinată de interacțiunea proprietăților specifice materialelor și substanțelor combustibile cu sursele potențiale de aprindere. Acesta se determină pentru spații, încăperi, compartimente de incendiu, clădiri și instalații tehnologice. Analizarea nivelului riscului de incendiu se face diferențiat, pe categorii de obiective, utilizând metodologii și proceduri specifice de identificare și evaluare a acestuia.

Ca o caracteristică generală, prin identificarea și evaluarea riscului de incendiu, se pot stabili niveluri de risc de incendiu pentru clădiri, respectiv a categoriilor de pericol de incendiu pentru construcții destinate producției și depozitării, în același timp, pe baza următorilor parametri:

 • - densitatea sarcinii termice și destinația/funcțiunea clădirilor;

 • - proprietățile fizico-chimice ale materialelor și ale substanțelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic și densitatea sarcinii termice, pentru construcțiile de producție și depozitare.

în raport de acești parametri există niveluri distincte de risc de incendiu:

 • - risc foarte ridicat, asociat pericolului de explozie;

 • - risc ridicat (densitatea sarcinii termice >840 Mj'/m2, cum sunt spațiile pentru arhive, biblioteci, multiplicare, parcaje pentru autoturisme etc.);

 • - risc mediu (420 Mj/m2 < densitatea sarcinii termice < 840 Mj/m2, cum sunt centralele termice, spațiile pentru prepararea mâncărurilor calde etc.);

 • - risc redus (densitatea sarcinii termice < 420 Mj/m2).

Analiza condițiilor (împrejurărilor) care pot determina și/sau favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu, scoate în evidență cele mai semnificative cauze generatoare de risc de incendiu:

 • - instalații și echipamente electrice defecte ori improvizate;

 • - receptori electrici lăsați sub tensiune, nesupravegheați;

 • - sisteme și mijloace de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate;

 • - reacții chimice necontrolate;

 • - folosirea unor echipamente neadecvate;

 • - defecțiuni tehnice de construcții-montaj;

 • - nereguli organizatorice;

 • - explozii;

 • - acțiuni intenționate, cauzate de „piromani" sau de oameni care sunt animați de intenții rele (răzbunare, producere de distrugeri sau pagube importante etc.).

Analiza cauzelor și a împrejurărilor în care s-au produs incendiile în sectorul 6, în perioada 2013-2016, conduc la concluzia că cele mai multe incendii au fost produse din cauza nerespectării normelor de securitate în situații ca:

-utilizarea focului deschis (flacără, jar, scântei, chibrit etc.) și a țigărilor în locuri și condiții nepermise ori nerecomandate;

-supraîncălzirea unor surse de căldură (sobe, șemineuri, radiatoare electrice, aeroterme etc.);

-instalarea, izolarea și utilizarea improprie a cablurilor și a consumatorilor electrici, care au produs scurtcircuite, arcuri sau/și scântei electrice;

-utilizarea incorectă sau imprudentă a unor instalații mecanice care a dus la producerea unor scântei, a autoaprinderilor, a aprinderii unor materiale inflamabile prin contact cu surse neprotejate de căldură sau prin explozia materialelor inflamabile din cauza radiațiilor termice.

Secțiunea 5

Analiza riscurilor sociale

Prin riscuri sociale trebuie să înțelegem acel tip de evenimente care afectează un mare grup uman, datorită hazardelor sau create de activitatea umană (proteste, boicoturi, schimbări de regimuri politice, etc.) și care au consecințe sociale (schimbări în viața omului) cu potențial catastrofic și sever. în vederea intervenției pentru contracararea și diminuarea acestora trebuie cunoscută populația expusă, trebuie să existe măsuri de acțiune imediată și trebuie cunoscute efectele riscurilor sociale.

în Sectorul 6 „riscurile sociale” pot apare în următoarele cazuri:

 • - spectacole organizate în săli, ori în parcuri;

 • - festivaluri, spectacole și competiții sportive organizate în piețe, pe stadioane și în parcuri;

 • - manifestări sociale de protest datorate stărilor de frustrare și nemulțumirilor, care se pot desfășură în diferite locații.

Secțiunea 6

Analiza altor tipuri de riscuri

Sectorul 6 poate fi afectat printr-o serie de tipuri de risc, astfel fiind implicit afectate colectivitățile umane, bunurile materiale, valorile culturale și de patrimoniu, activitățile culturale și sociale, economice și politice.

Astfel, pot să apară o serie de incidente, precum:

 • - blocarea de persoane în autovehicule/mijloace de transport implicate în accidente rutiere sau feroviare;

- blocarea de persoane sub dărâmături ca urmare a producerii unor situații de urgență specifice;

 • - inundarea subsolurilor clădirilor ce aparțin operatorilor economici, instituțiilor publice, precum și populației;

- punerea în pricol a vieții animalelor - blocări sau căderi ale acestora în lacuri, puțuri, etc., suspendarea acestora în copaci sau înălțimi, etc.

Secțiunea 7

Zonele cu risc crescut

Zonele cu risc crescut de pe raza Sectorului 6 sunt:

zona aflată în aval de Barajul Lacul Morii;

zona de case din Cartierul Giulești-Sârbi.

CAPITOLUL IV ACOPERIREA RISCURILOR

Secțiunea 1

Concepția desfășurării acțiunilor de protecție și intervenție

Elaborarea concepției de desfășurare a acțiunilor de protecție-intervenție constă în:

 • - definirea obiectivelor;

 • - stabilirea etapelor și a fazelor de intervenție, în funcție de evoluția probabilă a situațiilor de urgență;

 • - întocmirea de scenarii pe baza acțiunilor de dezvoltare, a premiselor referitoare la condițiile viitoare (completarea alternativelor față de obiectivele urmărite, identificarea și alegerea alternativei de acțiune optime și care recomandă planul de acțiune ce urmează să fie aplicat);

 • - selectarea cursului optim de acțiune și stabilirea dispozitivului de intervenție;

 • - luarea deciziei și precizarea/transmiterea acesteia la structurile proprii si cele de cooperare.

Conducerea nemijlocită a acțiunilor de intervenție în situații de urgență se exercită de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, în conformitate cu tipul de situație de urgență produsă.

Prevenirea riscurilor, reducerea frecvenței de producere și limitarea consecințelor acestora se realizează prin următoarele acțiuni:

 • •  monitorizarea permanentă a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. și transmiterea datelor la autoritățile competente;

 • •  activități preventive ale autorităților, pe domenii de competență:

 • - controale și inspecții de prevenire;

 • - avizare/autorizare de securitate la incendiu și protecție civilă;

 • - asistența tehnică de specialitate;

 • - informarea preventivă;

 • - pregătirea populației;

 • - constatarea și sancționarea încălcărilor prevederilor legale;

 • •  informarea populației asupra pericolelor specifice sectorului 6 și asupra comportamentului de adoptat în cazul manifestării unui pericol;

 • •  exerciții și aplicații.

Secțiunea 2

Etapele de realizare a acțiunilor

 • •  Alertarea și alarmarea populației în situații de urgență ;

 • •  Informarea Comitetului Local al Sectorului 6 pentru Situații de Urgență asupra situației create;

 • •  Deplasarea la locul intervenției;

 • •  Recunoașterea, analiza situației, luarea deciziei și emiterea ordinului de intervenție;

 • •  Intrarea în acțiune a forțelor, amplasarea mijloacelor și realizarea dispozitivului preliminar de intervenție;

 • •  Transmiterea dispozițiilor preliminare;

 • •  Evacuarea, salvarea și/sau protejarea persoanelor, a animalelor și a bunurilor;

 • •  Realizarea, adaptarea și finalizarea dispozitivului de intervenție la situația concretă;

 • •  Localizarea și limitarea efectelor evenimentului/dezastrului;

 • •  înlăturarea efectelor negative ale evenimentului/dezastrului;

 • •  Regruparea forțelor și a mijloacelor după îndeplinirea misiunii;

 • •  Stabilirea cauzei producerii evenimentului și a condițiilor care au favorizat evoluția acestuia;

 • •  întocmirea procesului-verbal de intervenție și a raportului de intervenție;

 • •  Retragerea forțelor și a mijloacelor de la locul acțiunii în locul de dislocare permanentă;

 • •  Restabilirea capacității de intervenție;

 • •  Informarea inspectorului general/inspectorului-șef/comandantului și a Comitetului Local al Sectorului 6 pentru Situații de Urgență;

 • •  Analiza intervențiilor și evidențierea măsurilor de prevenire/optimizare ce trebuie utilizate în viitor, în cazul producerii unor evenimente similare;

Secțiunea 3

Fazele de urgență a acțiunilor

Acțiunile de intervenție se desfășoară în funcție de situațiile de urgență: amploarea, gradul de periculozitate (riscul de extindere în cazul unei intervenții tardive sau ineficiente) și importanța obiectivelor afectate sau posibil a fi afectate. Conducerea acțiunilor de limitare și înlăturare a urmărilor situației de urgență se asigură de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, prin centrele de coordonare, pe tipuri de riscuri, constituite la nivelul sectorului 6, care trebuie să desfășoare următoarele acțiuni:

 • •  executarea cercetării de specialitate;

 • •  introducerea restricțiilor și a pazei, în funcție de situația creată;

 • •  intervenția formațiunilor specializate pentru salvarea vieții oamenilor (descarcerare, prim ajutor, transport la spital și spitalizare) și a bunurilor materiale afectate;

 • •  deblocarea căilor de acces în cooperare cu deținătorii de mijloace specializate;

 • •  asigurarea cooperării cu formațiunile de pompieri și unitățile militare;

 • •  acțiuni de decontaminare și dezinfecție;

 • •  organizarea și executarea evacuării, a cazării și a hrănirii sinistraților;

 • •  asigurarea continuității acțiunilor de intervenție, pe schimburi;

 • •  controlul desfășurării acțiunilor până la revenirea situației la normalitate.

în funcție de locul, natura, amploarea și evoluția evenimentului, intervențiile serviciilor profesioniste pentru situații de urgență sunt organizate astfel:

 • •  Urgența I se asigură de către garda de intervenție din zona (obiectivul) afectat.

 • •  Urgența a Il-a se asigură de către subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau ale grupului de intervenție.

 • •  Urgența a IlI-a se asigură de către două sau mai multe unități limitrofe. în sectorul 6 pot interveni subunități din județul Ilfov.

 • •  Urgența a IV-a se asigură de grupări operative dislocate la ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în cazul unor intervenții de amploare și de lungă durată

Secțiunea 4

Acțiunile de protecție - intervenție

Primarul, conducerile operatorilor economici și ale instituțiilor publice au obligația de a asigura cunoașterea de către forțele destinate intervenției, precum și de către populație a modalităților de acțiune conform planurilor aprobate de analiză și acoperire a riscurilor.

Acțiunile de protecție - intervenție desfășurate de forțele de intervenție profesioniste trebuie să cuprindă următoarele activități obligatorii:

• salvarea și protejarea oamenilor, a animalelor și a bunurilor materiale, evacuarea și transportul victimelor, cazarea sinistraților, aprovizionarea cu alimente, medicamente și materiale de primă necesitate;

 • •  acordarea primului ajutor medical și psihologic, precum și participarea la evacuarea populației, a instituțiilor publice și a operatorilor economici afectați;

 • •  aplicarea măsurilor specifice privind ordinea și siguranța publică pe timpul producerii situației de urgență;

 • •  dirijarea și îndrumarea circulației pe direcțiile și în zonele stabilite ca accesibile;

 • •  diminuarea și eliminarea avariilor la rețelele și clădirile cu funcțiuni esențiale, a căror integritate, pe durata situațiilor de urgență, este vitală pentru protecția populației: stațiile de pompieri și sediile poliției; spitale și alte construcții aferente serviciilor sanitare care sunt dotate cu secții de chirurgie și de urgență; clădirile instituțiilor cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență și în apărarea și securitatea națională; stațiile de producere și distribuție a energiei și care asigură servicii esențiale pentru celelalte categorii de clădiri menționate; garajele de vehicule ale serviciilor de urgență de diferite categorii; rezervoare de apa și combustibili și stații de pompare esențiale pentru situații de urgență; clădiri care stochează gaze toxice, explozivi și alte substanțe periculoase; infrastructura căilor de transport; clădirile pentru învățământ, etc;

 • •  limitarea proporțiilor și înlăturarea efectelor situațiilor de urgență cu mijloacele din dotare.

Punctele de adunare stabilite în cazul evacuării populației sectorului 6, în cazul producerii unor situații de urgență specifice:

Nr crt

Denumire unitate

Adresa

1

Grădinița nr. 40

Str. Tabla Buții nr. 60, sector 6

2

Grădinița nr. 41

Str. C-tin Titel Petrescu nr. 12, sector 6

3

Grădiniță „Hillary Clinton” nr. 57

Str. Aleea Pravăț nr. 16, sector 6

4

Grădinița „Spiridușii” nr. 87

Str. Valea Călugărescă nr. 6, sector 6

5

Grădinița nr. 94

Str. Târgu Neamț nr. 4, sector 6

6

Grădinița nr. 111

Str. Sibiu nr. 8, sector 6

7

Grădinița nr. 170

Str. Fabricii nr. 22, sector 6

8

Grădinița „Prichindel” nr. 195

Bld. Iuliu Maniu nr. 73-75, sector 6

9

Grădinița „Zâna Florilor”

Str. Cetățuia nr. 10, sector 6

10

Grădinița nr. 208

Str. Valea Oltului nr. 14, sector 6

11

Grădinița nr. 209

Str. Pașcani nr. 15 bis, sector 6

12

Grădinița nr. 210

Ale. Ariniș nr. 1 bis

13

Grădinița nr. 217

Str. Busșenești nr. 20, sector 6

14

Grădinița nr. 90

Strada Constantin Apostol nr. 16, sector 6

15

Grădinița nr. 218

Ale. Callatis nr. 5, sector 6

16

Grădinița nr. 229

Ale. Dealul Măcinului nr. 5, sector 6

17

Grădinița nr. 230

Ale. Potaisa nr. 3, sector 6

18

Grădinița nr. 246

Str. Fabricii nr. 246, sector 6

19

Grădinița nr. 250

Str. Dealul Țugulea nr. 35, sector 6

20

Grădinița nr. 272

Bld. Timișoara nr. 39, sector 6

21

Grădiniță nr. 274

Bld. Iuliu Maniu nr. 11D, sector 6

22

Grădiniță „Paradisul piticilor”

Str. Moinești nr. 9, sector 6

23

Liceul Teoretic „Marin Preda”

Str. Rușețu nr. 17, sector 6

24

Liceul             „Mircea

Eliade ”

Spl. Independenței nr. 315-317, sector 6

25

Liceul Tehnologic „Petru Poni”

Bld. Preciziei nr. 18, sector 6

26

Colegiul Tehnic ”Carol I” sediul 3

Cal. Plevnei nr.214, sector 6

27

Colegiul Tehnic ’Tuliu Maniu”

Bld. Iuliu Maniu nr. 381-391, sector 6

28

Colegiul Tehnic ”Ghe. Airinei”

Str. Romancierilor nr. 1, sector 6

29

Liceul Teoretic "Eugen

Lovinescu”

Str. Valea lui Mihai nr. 6,sector 6

30

Școala Gimnazială nr. 117

Str. Fabricii nr. 22, sector 6

31

Școala Gimnazială nr. 142

Str. Centurii nr. 4, sector 6

32

Școala Gimnazială nr. 156

Str. Dealul Țugulea nr. 35, sector 6

33

Școala Gimnazială nr.172

Ale. Parva nr.3-5, sector 6

34

Grădinița „Dumbrava Minunilor”

Str. Apusului nr. 71-73, sector 6

35

Parcul Drumul Taberei

-

36

Parcul Crângași

-

37

Universitatea Politehnică București

Spl. Independenței nr. 313, sector 6

38

Universitatea „ARTIFEX”

3ucurești

Str. Ec. Cezărescu nr. 47-49, sector 6

39

Universitatea Națională de

Str. C-tin Noica nr. 140, sector 6

Educație Fizică și Sport București

40

Institutul Teologic Penticostal București

Bld. Uverturii nr. 210-220, sector 6

41

Stadionul Giulești

Cal. Giulești nr. 18, sector 6

42

Stadionul Steaua

Bld. Ghencea nr. 154, sector 6

43

Stadionul Sportul Studențesc

Str. Nicolae Teodorescu nr. 40, sector 6

Secțiunea 5 Instruirea

Informarea și instruirea populației se realizează permanent prin diferite forme:

 • - postarea unor mesaje pe site-ul primăriei;

 • - simularea unor situații de urgență și desfășurarea unor exerciții de intervenție, în cooperare cu I.S.U. B-If, SMURD BUCUREȘTI și alte structuri ale statului.

în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, la P.A.A.R. sunt prezentate regulile de comportare în cazul producerii situațiilor de urgență.

Secțiunea 6

Realizarea circuitului informațional-decizional și de cooperare

Primarul, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, precum și conducerea operatorilor economici și a instituțiilor amplasate în zone de risc, au obligația să asigure preluarea de la stațiile centrale și locale a datelor și a avertizărilor meteorologice și hidrologice, în vederea declanșării acțiunilor de preventive și de intervenție.

CAPITOLUL V

RESURSE UMANE SI MATERIALE

în situația apariției unor situații de urgență - cutremure, inundații, furtuni, vijelii, incendii, explozii, etc. - populația și bunurile acesteia, care au avut de suferit din cauza efectelor negative ale situațiilor de urgență, vor fi evacuate în cele mai apropiate puncte de adunare și primire-repartiție stabilite.

Mijloacele, materialele și forțele umane care vor participa la ajutorarea persoanelor afectate de situațiile de urgență și înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor naturale și ale celor produse de oameni - din neglijență, lipsă de profesionalism, ori cu rea intenție, vor fi asigurate cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor naturale și a celor produse de oameni în spațiile structurilor interne ale Primăriei Sectorului 6 și ale celor subordonate acesteia se realizează cu forțele și mijloacelor proprii, la care pot participa, în funcție de situație, structurile specializate ale ISU București, ale Jandarmeriei, ale Poliției locale .

înlăturarea efectelor negative ale dezastrelor naturale și ale celor produse de oameni în spațiile operatorilor economici, particulari sau de stat, se realizează conform planurilor proprii.

CAPITOLUL VI

LOGISTICA ACȚIUNILOR

Sistemul forțelor și mijloacelor de intervenție în cazul producerii unei situații de urgență se stabilește prin planurile de apărare specifice elaborate, potrivit legii, de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, conform reglementărilor privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de riscuri.

Principalele elemente ale logisticii acțiunilor în situații de urgență sunt:

-aprovizionarea cu produse alimentare, farmaceutice și industriale de strictă necesitate; -asigurarea mijloacelor de transport și efectuarea transporturilor;

-asigurarea medicală și sanitar-veterinară;

-cazarea evacuaților și depozitarea bunurilor;

-asigurarea financiară.

Planificarea, gestionarea și coordonarea resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură a acțiunilor de intervenție în situații de urgență se realizează de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, pe baza planurilor de intervenție întocmite pe timp de normalitate.

Logistica acțiunilor de intervenție în situații de urgență se asigură de:

 • - Consiliul Local al Sectorului 6, pentru populație și angajații proprii;

 • - operatorii economici, pentru personalul propriu.

Logistica acțiunilor de intervenție în situații de urgență se asigură, la cererea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, de firme de stat sau private, pe bază de convenții de prestări de servicii.

Sursele de aprovizionare sunt: economia națională, rezervele de stat, rezervele de mobilizare și ajutoarele umanitare.

Aprovizionarea cu produse alimentare și industriale de strictă necesitate se realizează de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, în sistem raționalizat, astfel:

 • •  în primele 72 de ore de la instituirea stării de alertă, prin rețeaua comercială locală (CORA; KAUFLAND; MEGA IMAGE; PENNY MARKET; AUCHAN ROMANIA; METRO; ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR SECTOR 6);

 • •  după 72 de ore de la declanșarea situației de urgență și până la încetarea evacuării sau a situației de urgență, de la Administrația Națională a Rezervelor de Stat.

Autovehiculele, carburanții și bunurile materiale necesare acțiunilor de evacuare se asigură de către Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6.

Asigurarea medicală și sanitar-veterinară cuprinde totalitatea măsurilor și acțiunilor care se întreprind în scopul păstrării sănătății populației și animalelor în situații de urgență, pentru prevenirea apariției bolilor și epidemiilor/epizootiilor, acordarea ajutorului medical de urgență și asistenței medicale/veterinare în caz de îmbolnăvire sau de accident.

Asistența medicală, pe timpul situațiilor de urgență, se asigură de Ministerul Sănătății, prin unitățile sanitare teritoriale, de Societatea Națională de Cruce Roșie - Filiala Sector 6 și de alte servicii de specialitate, în limitele competențelor conferite de lege, pe baza planurilor de cooperare elaborate în acest scop.

Fondurile financiare pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență în sectorul 6 se asigură, după caz, din bugetul de stat și bugetul local, precum și din alte fonduri legal constituite din timp de normalitate. La întocmirea fondurilor necesare pentru anul următor, se va include și necesarul de fonduri bănești pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de evacuare.

Fondurile financiare necesare pentru pregătirea și desfășurarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență la instituții publice și operatori economici se asigură din bugetele proprii și din alte fonduri legal constituite.

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6 va lua măsuri de asigurare a materialelor necesare desfășurării acțiunilor inițiale pentru intervenție în situații de urgență, precum și de identificare/evidență a unor astfel de mijloace pe plan local.

Modificările ori completările ulterioare care se impun la conținutul prezentului Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București se vor realiza prin completarea Anexei 6 la P.A.A.R.

Elaborat, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6,

Membri ai CLSU al Sectorului 6:                                      Semnătura:

 • - Demirel Spiridon - Secretar Sector 6                                                      ............................

 • - Vigheciu Adrian Nicolae - Administrator Public                                            ...........................

 • - Margan Olivia Mihaela - Director General Direcția Generală Comunicare și Relații Publice ..........................

 • - Tănăsuică Ion - Director Genral Direcția Gnerală Corp Control Primar și Administrație Publică..........................

 • - Aurelian Ciocîrlan - Șeful Poliției Sector 6                                                     .........................

 • - Eftimie Cristinel - Director Executiv - Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6             ..........................

 • - Șerban Ovidiu - Director Sucursală - S.C. URBAN S.A.                                   ..........................

 • - Apostolescu Eugen - Coordonator Compartiment Tehnic - D.A.F.L. Sector 6                ...........................

 • - Bădiță Daniela - Director Executiv - Direcția Gospodărie Locală                            ...........................

 • - Tătaru Liviu - Consilier juridic - Compartiment Activități Speciale                            ...........................

 • - Lăcătuș Marius - Director General - Administrația Piețelor Sector 6                          ...........................

 • - Dumitru Daniela - Director General - Administrația Școlilor Sector 6                        ............................

 • - Marinescu Cezar - Director General Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6              ...........................

 • - Schmutzer Gabriela - Director General D.G.A.S.P.C. Sector 6                               ...........................

 • - Manolache Doru - Director General - Direcția Generală Economică                        ............................

 • - Gheorghe Iulian - Director General - Direcția Generală Investiții                              ...........................

 • - Tudor Cristian - Director General - A.D.P.D.U. Sector 6                                     ...........................

 • - Anghel Doru - Director Excutiv - D.L.E.P. Sector 6                                         ............................

 • - Dragomir Mihai - Director - Carrefour Orhideea                                           ............................

 • - Beșleagă Cătălin Horațiu - Șef STS 6 R.A.D.E.T.                                          ............................

 • - Lihaci Radu - Director Crucea Roșie Filiala Sector 6                                        ............................

 • - Jainea Mihai - Consilier II Serviciul PIEPAC -                                             ...........................

 • - Neculai Bogdan Ion - Șef FOL Complex 6 - DISTRIGAZ SUD                        ............................

 • - Săndulea Alexandru - Șef Sector 3 - DISTRIGAZ SUD                                 ...........................

 • - Urâtu Emil - Inginer Șef Mentenanță Preventivă - APA NOVA                          ............................

 • - Briban Mircea - Ofițer Specialist - Jandarmeria Română                                    ...........................

 • - Giogu Dragoș - Ofițer Specialist - Jandarmeria Română                                    ...........................

 • - Chirea Cosmin - Director Administrare Servicii de Iluminat Public - LUXTEN              ............................

 • - Gheorghiu Silviu - Lt. Col. - Inspectoratul pentru Situații de Urgență                          ...........................

 • - Ivăschescu Traian Cristian - Reprezentant Piață Drumul Taberei I                           ...........................

 • - Constantin Cristian - Reprezentant Piață Drumul Taberei II                                    ..........................

 • - Popescu Laurențiu - Reprezentant Piață Drumul Taberei II                                   ..........................

 • - loja Daniel - Reprezentant Piață Veteranilor I                                                 ...........................

 • - Geampalia Alexandru Cosmin - Reprezentant Piață Veteranilor II                           ...........................

 • - Tossun Nurullah - Reprezentant Piață Orizont                                              ..........................

 • - Moldovan Lucian - Reprezentant Piață Orizont                                             ..........................

 • - Hurmuzache Bogdan - Reprezentant Piață Crângași                                       ..........................

 • - Stan Alexandru Bogdan - Reprezentant Piață Chilia Veche                                   ..........................

 • - Arăminu Ionel Daniel - Consilier - Compartiment Activități Speciale                        ..........................

VICEPREȘEDINTE al CLSU al Sectorului 6       PREȘEDINTE al CLSU al Sectorului 6

Constantin TOMESCU                     Gabriel MUTU

VICEPRIMAR                       PRIMAR

Anexa nr. 1 la P.A.A.R.

PREZENTARE GENERALĂ

REGULI PRIVIND COMPORTAREA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

în cazul producerii situațiilor de urgență cetățenii sunt obligați:

 • să respecte și să aplice normele și regulile de protecție civilă stabilite de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și de conducătorii instituțiilor publice, ai operatorilor economici ori ai organizațiilor neguvemamentale, după caz;

 • să ducă la îndeplinire măsurile de protecție civilă dispuse, în condițiile legii, de autoritățile competente sau de personalul investit cu exercițiul autorității publice din cadrul serviciilor publice de urgență;

 • să informeze autoritățile sau serviciile de urgență abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112, despre iminența producerii sau producerea oricărei situații de urgență despre care iau cunoștință;

 • să participe la întreținerea adăposturilor din clădirile proprietate personală și, în caz de necesitate, la amenajarea spațiilor de adăpostire din teren;

 • să-și asigure mijloacele individuale de protecție, trusa sanitară, rezerva de alimente și apa, precum și alte materiale de primă necesitate pentru protecția familiilor lor;

 • să permită, în situații de protecție civilă, accesul forțelor și mijloacelor de intervenție în incinte sau pe terenuri proprietate privată;

 • să permită instalarea mijloacelor de alarmare pe clădirile proprietate privată sau aparținând asociațiilor de locatari sau proprietari, după caz, fără plată, precum și accesul persoanelor autorizate, în vederea întreținerii acestora;

 • să accepte și să efectueze evacuarea din zonele afectate sau periclitate de dezastre, potrivit măsurilor dispuse și aduse la cunoștință de către autoritățile abilitate.

Reguli generale de urmat în cazul producerii unei situații de urgență:

învățați semnalele de alarmare transmise prin sistemul de înștiințare și alarmare al localității;

J Păstrați-vă calmul;

•S Deschideți aparatele de radio și televizoarele și ascultați informațiile generale emise pe aceste stații, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autoritățile în drept;

V Folosiți telefonul numai pentru a anunța (semnala) autorităților locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundații, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc;

Să aveți la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii suficient de mare ca să vă ajute să supraviețuiți câteva zile;

J Dacă sunteți acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceți fără greutăți peste perioada de pericol;

Dacă sunteți evacuați și trebuie să vă deplasați în alte localități, trebuie să vă luați cu dumneavoastră actele, bani, haine, precum și alimente;

S Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstrați la îndemână sunt:

 • - apa (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre);

 • - hrana (în pachete conservate sau sigilate);

 • - medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră și în special trusa de prim ajutor;

 • - cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil;

 • - documentele de identitate.

Anexa nr. 2 Ia P.A.A.R.

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR RISCURI NATURALE

Reguli de comportare în caz de furtună

Furtuna este un fenomen rezultat din mișcarea rapidă, puternică și de lungă durată a aerului manifestată cu o forță distrugătoare. în situația în care ai fost prevenit despre furtună procedează astfel:

 • - deconectează alimentarea cu energie electrică a locuinței;

 • - adună-i pe toți membrii familiei în casă;

 • - închide ușile și geamurile, protejează-le eventual cu scânduri bătute în cuie;

 • - evacuează de pe terase si balcoane toate obiectele care ar putea fi luate de vânt;

 • - uneltele din gospodărie depozitează-le în încăperi încuiate;

 • - stinge focul în sobe și oprește centrala termică dacă este cazul;

 • - adăpostiți-vă pe timpul furtunii în beci sau subsol după caz;

 • - nu ieși în stradă / curte imediat după ce a încetat vântul, deoarece o rafală se poate repeta;

Când furtuna te ia prin surprindere procedează astfel:

 • - dacă vijelia te-a găsit în loc deschis, nu fugii, mai bine adăposteste-te într-o groapă, șanț, sau altă adâncitură, lipit de pământ si cu mâinile deasupra capului;

 • - păstrează-ți calmul, acționează conștient și reține pe alții de la fapte disperate din cauza panicii;

 • - nu te apropia de obiecte metalice - garduri înalte, stâlpi ai rețelei de alimentare cu energie electrică, etc - pentru că furtuna este însoțită de regulă de fulgere;

 • - stai departe de copacii înalți si izolați, de preferință culcat.

Reguli de comportare în caz de inundații

Asigurarea protecției și intervenției la inundații constituie un atribut al administrației publice centrale, locale și al organismelor special constituite prin lege, care organizează și conduc acțiunile de intervenție.

Pentru realizarea măsurilor de prevenire și protecție trebuie să cunoașteți:

 • > locurile de producere a inundațiilor;

 • > zonele inundabile;

 • > amploarea inundațiilor;

 • > sistemele și SEMNALELE de înștiințare și alarmare.

ÎNAINTE DE INUNDA ȚII:

 • ♦  Păstrați documentele importante și obiectele personale într-un loc unde nu se vor deteriora.

 • ♦  învățați cum să intrerupeți utilitățile, cum ar fi: alimentarea cu energie electrică, gaz, apă și aflați cum funcționează sistemul de încălzire.

 • ♦  Instalați supape de siguranță (anti-retur) pe conductele de canalizare, pentru ca, în caz de inundații, apa să nu poată pătrunde prin aceasta în locuința dvs.

 • ♦  Izolați pereții fundațiilor cu materiale hidroizolante, pentru a preveni infiltrarea și erodarea de către apă a structurii de rezistență a imobilului.

 • ♦  întrețineți șanțurile de scurgere din gospodărie și de la drumul de acces în gospodărie. Nu lăsați să se adune în acestea resturi vegetale sau gunoaie.

ÎN TIMPUL INUNDA ȚIEI:

 • ♦  Asigurați-vă locuința! încheiați o poliță de asigurare obligatorie a locuințelor pentru situații de dezastre naturale!

 • ♦  Nu ignorați avertizările transmise de autorități. Viiturile produse noaptea pot face multe victime.

 • ♦  Participați la ridicarea digurilor din saci de nisip.

 • ♦  Evacuați zona dacă autoritățile recomandă acest lucru.

 • ♦  în cazul în care sunteți surprins în afara locuinței (pe străzi, în școli, în parcuri, săli de spectacol, în gări, autogări, magazine etc.), este necesar să vă îndreptați spre locurile de refugiu/care oferă protecție cele mai apropiate.

 • ♦  Puneți la adăpost animalele din gospodărie, dirijându-le către locurile care oferă maximă protecție.

 • ♦  Deconectați toate aparatele electrice. Nu atingeți echipamentele electrice dacă sunteți ud sau dacă stați în apă.

DUPĂ INUNDA ȚIE:

 • ♦  Nu vă apropiați de cablurile electrice căzute la pământ și anunțați imediat compania de electricitate.

 • ♦  Nu vă apropiați de zonele de dezastre stabilite de autorități, exceptând cazul în care aceștia solicită voluntari.

 • ♦  întoarceți-vă acasă doar când autoritățile consideră că o puteți face în siguranță, înainte de a reveni în locuința dvs., inspectați clădirea și asigurați-vă că nu există modificări structurale.

 • ♦  Nu repomiți curentul înainte ca rețeaua electrică din locuință să fie verificată de către un electrician autorizat.

 • ♦  Spălați-vă frecvent pe mâini cu săpun și apă curată.

 • ♦  Aruncați mâncarea care a intrat în contact cu apa provenită din inundații, inclusiv conservele.

 • ♦  Fierbeți apa înainte de a o consuma.

Reguli de comportare în caz de cutremur

Pentru a preveni urmările dezastruoase ale cutremurelor, un rol important revine instruirii tuturor persoanelor cu reguli de comportare pe timpul cutremurelor și pe perioadele următoare ale acestuia.

Reguli de comportare rațională, individuale și de grup: familie, pe stradă, la școală, în timpul producerii seismului

 • 1. Păstrați-vă calmul, nu intrați în panică, liniștiți-i și pe ceilalți;

 • 2. Nu vă speriați de zgomotele din jur;

 • 3.  Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe geam, nu alergați pe scări, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideți ușa încăperii spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mișcării seismice.

 • 4.  Preveniți tendințele de a părăsi camera sau locuința, deoarece faza seismică inițială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mișcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomerație și panică, conducând la accidente grave, nedorite;

 • 5. Rămâneți în încăpere sau locuință, departe de ferestre care se pot sparge și vă pot

accidenta, protejați-vă sub o grindă, toc de ușă solid, sub un birou sau masă care sunt

suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi,

tencuieli ornamentale etc.

 • 6.  Dacă este posibil, închideți sursele de foc cât puteți mai repede;

 • 7.  Nu blocați străzile, lăsați cale liberă pentru mașinile salvării și pompierilor;

 • 8. Ascultați numai anunțurile posturilor de radio-televiziune și recomandările acestora.

 • 9.  Dacă vă aflați în afara unei clădiri, deplasați-vă cât mai departe de clădire, feriți-vă de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuși în stradă. Nu fugiți pe stradă, deplasați-vă calm spre un loc deschis și sigur.

 • 10. Acordați prim ajutor persoanelor rănite.

 • 11. în cazul în care sunteți surprinși de căderea unor tencuieli sau obiecte de mobilier răsturnate, căutați să vă protejați capul sau membrele sau să vă asigurați supraviețuirea;

Comportarea după producerea unui cutremur:

 • 1. Nu părăsiți imediat spațiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordați mai întâi primul ajutor celor afectați de seism. Calmați persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii de vârstă mai fragedă.

 • 2. Ajutați pe cei răniți sau prinși sub mobilier, obiecte sau elemente ușoare de construcții, să se degajeze. Nu mișcați răniții grav - dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniți suplimentar din alte cauze - până la acordarea unui ajutor sanitar-medical calificat.

 • 3. îngrijiți-vă de siguranța copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte și încălțăminte corespunzătoare sezonului în care s-a declanșat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuință sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.

 • 4. Nu utilizați telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau de către organismul cu însărcinări oficiale în privința intervenției post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.

 • 5. Dacă s-a declanșat un incendiu, căutați să-l stingeți prin forțe proprii.

 • 6. Verificați preliminar starea instalațiilor electrice, gaze, apă, canal, verificați vizual starea construcției în interior. în cazul constatării de avarii, închideți alimentarea locală sau generală și anunțați unitatea pentru intervenție. Nu folosiți foc deschis.

 • 7. Părăsiți cu calm clădirea, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificați mai întâi scara și drumul spre ieșire spre a nu vă expune la pericole.

 • 8. Pentru orice eventualitate, preveniți rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieșirea din clădire utilizând o cască de protecție sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărți groase etc.

 • 9. Dacă la ieșire întâlniți uși blocate, acționați fără panică pentru deblocare. Dacă nu reușiți, iar acestea au vitraje, procedați cu calm la spargerea geamului și curățarea ramei și a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniștiți-le, mai întâi, după care solicitați concursul persoanelor autorizate.

 • 10. Evitați clădirile grav avariate, cu excepția unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate și fără riscuri inutile. Evitați să fiți confundat cu răufăcătorii pătrunși în astfel de clădiri, nu aglomerați fără rost zonele calamitate.

 • 11. Ajutați echipele de intervenție pentru ajutor sau salvare.

 • 12. Ascultați numai anunțurile posturilor de radioteleviziune naționale și recomandările de acțiune imediată ale organelor în drept.

 • 13. Fiți pregătiți psihic și fizic pentru eventualitatea unor șocuri ulterioare primei mișcări seismice - așa numitele replici -, fără a intra în panică. Nu dați crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de așa-ziși specialiști!

 • 14. La evacuare dați prioritate celor răniți sau copiilor, bătrânilor, femeilor și ascultați întocmai recomandările salvatorilor.

 • 15. Experiența cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveți cunoștințe necesare supraviețuirii până la intervenția echipelor de salvare în cazul unei situații extreme în care, de exemplu, ați fi surprinși sub niște dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocată, prin înțepenirea ușilor sau din alte cauze.

 • 16. în primul rând trebuie să fiți calmi, să îi liniștiți pe cei șocați, să nu permiteți reacții de panică, să acordați primul-ajutor celor răniți iar dacă dumneavoastră sau altă persoană din grup are posibilitatea de mișcare să faceți un mic plan de salvare. Deblocarea căii de acces se poate încerca numai dacă prin aceasta nu se înrăutățește situația - de exemplu prin mișcarea dărâmăturilor sau a mobilierului.

Reguli de comportare în caz de incendii

Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de urgență și să ia măsuri, după posibilitățile sale, pentru limitarea și stingerea incendiului.

Dacă s-a produs un incendiu de vegetație nu intrați în panică și îndepărtați-vă de incendiu. Puteți interveni pentru limitarea și stingerea unui început de incendiu, numai dacă sunteți sigur că nu vă puneți viața în pericol.

Solicitați sprijinul serviciilor profesioniste sau voluntare pentru situații de urgență prin intermediul apelului unic 112.

Dacă fumul este dens acoperiți-vă nasul și gura cu o cârpă curată.

în cazul izbucnirii unui incendiu ca efect al cutremurelor acționați cu calm și în mod chibzuit și evitați panica.

Opriți alimentarea cu gaz și electricitate.

lesiti cat de repede si in siguranța posibil din incinta in care a izbucnit incendiul, deschizând cu prudență ușile, deorece afluxul rapid de aer, provoacă creșterea rapidă a flăcărilor.

In timpul evacuării, deplasati-va având corpul ușor aplecat pentru a evita inhalarea fumului si a gazelor.

închideți ușile fiecărei camere din care iesiti pentru a intarzia raspandirea flăcărilor.

Dacă casa scărilor și coridoarele sunt pline de fum, stați întinși pe jos, evitați curentul de aer prin închiderea ușilor și ferestrelor.

în cazul stingerii incendiului folosiți stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori, iar dacă arde suprafața verticală, apa se aruncă de sus în jos.

In cazurile de forță majoră determinate de incendii persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

 • - să permită necondiționat accesul serviciilor de urgență și al persoanelor care acordă ajutor;

 • - să permită necondiționat utilizarea apei, a materialelor și a mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

 • - să accepte măsurile stabilite de comandantul intervenției pentru degajarea terenurilor, demolarea unei construcții sau a unei părți din construcție, tăierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporară a activităților sau evacuarea din zona periclitată și să acorde sprijin, cu forțe și mijloace proprii, pentru realizarea acestor măsuri.

Anexa nr. 3 Ia P.A.A.R.

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR RISCURI TEHNOLOGICE

Riscul eșecului utilităților publice este mai mare în zonele urbane, având în vedere densitatea populației și existența mai multor sisteme de utilități publice. Eșecul sistemelor, instalațiilor și echipamentelor (întreruperea alimentării cu apă, gaze naturale, energie electrică și termică pentru o zonă extinsă din cadrul localității) poate avea ca efect contaminări sau riscuri sociale.

Prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență determinate de eșecul utilităților publice se realizează potrivit normelor specifice.

Riscurile tehnologice includ o gamă largă de accidente, declanșate de om cu sau tară voia sa, legate de activitățile industriale, cum sunt exploziile, scurgerile de substanțe toxice, poluarea accidentală etc.

Principalele riscuri generatoare de situații de urgență care se pot produce în cazul eșecului utilităților publice sunt adesea asociate altor riscuri, cu precădere celor naturale.

De exemplu, cutremurele pot produce avarii la branșamentele de apă, gaze și energie electrică, într-o măsură mai mare sau mai mică, în funcție de parametrii de gravitate a acestora și de zonele afectate. în astfel de situații verificați starea instalațiilor electrice, gaze, apă, iar în cazul constatării de avarii, închideți alimentarea locală sau generală și anunțați unitatea pentru intervenție.

Inundațiile afectează îndeosebi rețelele de utilități subterane (alimentare cu apă, canalizare și epurare ape, rețelele de cabluri pentru telefonie, comunicații, TV, NET).

Furtunile, ninsorile abundente, frigul și chiciura afectează rețelele de comunicații aeriene. Gerul reduce presiunea în rețelele de gaze și îngheață armăturile (vane, robinete etc) rețelelor de apă.

Alunecările de teren pot rupe sau deteriora grav rețelele subterane de utilități și uneori chiar și cele aeriene (energie electrică, telefonie).

Totodată, utilitățile publice pot fi afectate de evenimente produse în componentele acestora, cum sunt:

 • - incendii în imobile, la instalații și la utilaje;

 • - explozii (la rețelele de gaze, stațiile electrice de transformare, stațiile de pompe, stații de acumulatori, depozite de gaze etc.);

 • - avarii grave în rețele.

întreruperea alimentarii cu energie electrică a utilităților publice reprezintă o cauză directă de oprire a funcționării sistemelor de utilități care nu au surse de alimentare de rezervă.

în astfel de situații păstrați-vă calmul, nu intrați în panică și solicitați sprijinul serviciilor profesioniste sau voluntare pentru situații de urgență prin intermediul apelului unic 112.

în cazul unor accidente chimice comportarea populației pe timpul producerii acestora obligă la respectarea următoarelor măsuri și reguli:

- la producerea accidentului, în funcție de direcția și viteza de deplasare a vântului care antrenează norul chimic și radioactiv, se înștiințează populația și salariați din localitățile probabile a fi afectate de urmările accidentului

♦ la semnalul de alarmă, la înștiințarea prin radio, radioficare și alte mijloace sau la sesizarea unui eventual accident este indicat ca fiecare cetățean să se comporte cu calm, să respecte cu strictețe regulile și măsurile indicate pentru asemenea situație și să îndeplinească din proprie inițiativă următoarele îndatoriri:

 • ■  să închidă gazele și apa, să stingă focurile din sobă, să scoată din priză aparatele electrice care pot produce un incendiu;

 • ■  să ia actele de identitate personală, împreună cu mijloacele de protecție;

 • ■  să ocupe locul de adăpostire stabilit și, în funcție de natura accidentului și de capacitatea de protecție a adăpostului împotriva substanțelor toxice sau radioactive (adică adăpostul respectiv are sau nu are instalații de filtro-ventilație și filtre reținătoare de particule chimice si radioactive), să închidă ușile și ferestrele, să pună în funcțiune aparatul de radio, televizorul etc.;

 • ■  să-și pregătească mijloacele de protecție individuală pentru a putea fi folosite imediat.

PE TIMPUL ADĂPOST1RII POPULAȚIA TREBUIE să respecte următoarele reguli:

 • -  să rămână în interiorul locurilor de adăpostire dinainte stabilite;

 • -  să nu deschidă ușile sau alte locuri de aerisire decât atunci când este strictul necesar (indicat);

 • -  să limiteze la minimum deplasările în interiorul adăpostului sau în afara locurilor de adăpostire;

 • -  să nu se consume alimente, apă, băuturi, decât numai cele protejate;

- să fie pregătiți în vederea unei eventuale evacuări în alte locuri situate în afara zonei contaminate.

După accident părăsirea locului de adăpostire se face numai la încetarea alarmei, sau la indicația Comitetului Local pentru Situații de Urgență sau a organelor care coordonează activitățile din zona (localitate, agent economic) afectată. în cazul contaminării radioactive sau a infectării chimice a zonei localității, ieșirea din locul de adăpostire se face echipat cu mijloace de protecție individuală și numai prin locurile (căile de acces) indicate.

DACĂ NU EXISTĂ MIJLOACE DE PROTECȚIE, este indicat să se procedeze astfel:

 • ♦  se acoperă nasul, gura și părțile descoperite ale corpului cu: batiste, prosoape, fulare etc. care se recomandă a fi umezite;

 • ♦  se evită contactul cu obiectele din jur, nu se stă pe jos, nu se bea și nu se consumă alimente în zona infectată chimic sau contaminată radioactiv;

 • ♦  nu se circulă fără scop prin zona contaminată;

 • ♦  nu se intra fără echipament de protecție în locuințe, încăperi de lucru și alte tipuri de spații infectate, decât după decontaminarea parțială sau totală.

POPULAȚIA CARE NU A SUFERIT VĂTĂMĂRI ȘI NU A FOST SURPRINSĂ ÎN ZONA CONTAMINATĂ SAU INFECTATĂ ARE OBLIGAȚIA SĂ AJUTE ORGANELE DE INTERVENȚIE pentru:

ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR ȘI TRANSPORTUL CU TARGA a lezaților (răniților, infectaților);

ÎNSOȚIREA PERSONALULUI DE ORDINE, în cadrul deplasării prin zonele afectate;

SPRIJINIREA ASIGURĂRII PAZEI la limita zonelor contaminate radioactiv sau în zona de acțiune a substanțelor nocive;

PARTICIPAREA la executarea unor lucrări de decontaminare etc.

Anexa nr. 4 Ia P.A.A.R.

REGULI DE COMPORTARE ÎN CAZUL PRODUCERII UNOR RISCURI BIOLOGICE

Reguli de comportare în caz de epidemii

Epidemia reprezintă extinderea unei boli contagioase într-un timp scurt, prin contaminare, la un număr mare de persoane dintr-o localitate, regiune etc. și care determină perturbarea activităților economice și sociale. Termenul de epidemie poate fi aplicat oricărei creșteri semnificative a numărului de îmbolnăviri pentru o anumită boală, nefiind aplicat doar pentru răbufnirile bruște de boală.

Prevenirea și combaterea efectelor provocate în rândul populației (îmbolnăvirilor) se realizează prin măsuri cu caracter antiepidemic, care urmăresc înlăturarea:

surselor de infecție: oameni sau animale bolnave;

 • -   căilor de transmitere a infecției: aerul, apa, alimentele, insectele si rozătoarele (vectori), obiectele contaminate.

Măsurile care se întreprind față de sursa de infecție constau în:

 • -   respectarea de către populație a obligațiilor ce le revin în cadrul stării de carantină;

 • -   sprijinirea activităților de depistare și izolare a bolnavilor cu semne de boală infectocontagioasă și sesizarea organelor sanitare;

respectarea măsurilor de izolare si supraveghere a celor ce au venit în contact cu bolnavii infectați.

Măsurile care se întreprind împotriva transmiterii infecției constau în:

 • -   protejarea căilor respiratorii, a pielii si mucoaselor, cu ajutorul mijloacelor speciale sau simple de protecție individuală;

ermetizarea ușilor și ferestrelor la locuințe;

evitarea consumării apelor din surse necontrolate de organele sanitare. Până la avizarea calității apei, se va bea apă fiartă si răcită sau apă îmbuteliată;

executarea indicațiilor organelor sanitare privind dezinfecția surselor de apă potabilă (fântânilor);

 • -   respectarea indicațiilor organelor sanitare privind consumarea legumelor, fructelor, produselor de origine animală;

asigurarea colectării si evacuării în mod igienic a gunoiului menajer;

executarea indicațiilor organelor sanitare privind autocontrolul preventiv al corpului și îmbrăcămintei, distrugerea insectelor și a rozătoarelor din locuințe (loc de muncă), magazii etc.;

- vaccinările profilactice si tratamentele pentru creșterea imunității.

Reguli de comportare în caz de epizootii:

Epizootia reprezintă răspândirea în masă si pe teritorii mari a unei boli contagioase la animale domestice si/sau sălbatice.

Bolile caracteristice epizootiilor sunt:

 • - pesta ovină;

 • - pesta porcină;

 • - pleuro-pneumonia contagioasă a rumegătoarelor mari;

 • - bruceloza

Măsurile antiepizootice pentru prevenirea și/sau limitarea epizootiilor, proprietarii, deținătorii sau îngrijitorii de animale sunt obligați:

să aplice măsurile veterinare pentru prevenirea bolilor animalelor, precum si pentru controlul si eradicarea acestora în teritoriu

să aplice cerințele de zooigienă, de adăpostire, îngrijire, de reproducție si utilizare rațională a animalelor, precum si măsurile suplimentare stabilite de autoritățile veterinare în aceste domenii

să anunțe fără întârziere autoritățile veterinare locale si administrația publică locală despre apariția oricărei suspiciuni sau îmbolnăviri a animalelor

până la sosirea medicului veterinar să izoleze animalele bolnave, moarte, ucise ori tăiate

să nu consume carnea sau alte produse provenite de la animale bolnave

să nu comercializeze carnea sau alte produse si subproduse provenite de la animale bolnave, fără aprobarea autorității veterinare locale

să respecte masurile impuse in zona de carantină

să accepte sacrificarea animalelor bolnave.

Acte administrative pentru înființarea

Comitetului Local pentru Situații de Urgență și Centrului Operativ cu Activitate Temporară și modificările ulterioare ale componenței acestora

 • -  Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 2573/03.11.2015 pentru aprobarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență, aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, atribuțiile și funcționarea C.L.S.U, aprobarea Listei cu principalele dotări pentru desfășurarea activității C.L.S.U, și pentru constituirea Centrului Operativ cu activitate Temporară;

 • -  Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 3957/21.12.2016 pentru modificarea Dispoziției nr. 2573/03.11.2015, în sensul modificării componenței C.L.S.U. și a componenței C.O.A.T;

 • -  Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 640/09.01.2017 pentru modificarea Dispoziției nr. 2573/03.11.2015, în sensul completării componenței C.L.S.U;

 • -  Dispoziția  Primarului  Sectorului  6  nr.  2319/26.09.2017  pentru  modificarea

Dispoziției nr. 2573/03.11.2015, în sensul modificării componenței C.L.S.U;

 • -  Dispoziția  Primarului  Sectorului  6  nr.  1221/24.10.2018  pentru  modificarea

Dispoziției nr. 2573/03.11.2015, în sensul completării componenței C.L.S.U;

IMUNOPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 6 g«g


Dispoziția ttr....7j......' din

în conformitate cu Legea nr. 15/28.02.2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Legea nr. 170/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării înpotriva incendiilor;

Potrivit H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare,

Ținând scama de H.G.R. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste,

In temeiul art. 68, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică

locală,


Primarul sectorului 6

DISPUNE:

Art. 1 Se aprobă componența Comitetului Local pentru situații de urgență la nivelul sectorului 6, conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta dispoziție ;

Art. 2 Se aprobă Regulamentul-cadru privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta dispoziție ;

Art. 3 Se aprobă Lista cu principalele dotări pentru desfășurarea activității Comitetului Local și a Centrului Operativ pentru situații de urgență, prevăzute în Anexa nr. 3, care face parte din prezenta dispoziție;

București, cal. Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 tel:0376.204.401, www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.ro


MUNOPIUL BUCUREȘTI

PRIMĂRIA SECTOR 6


Art. 4 Se constituie Centrul Operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență la nivelul Sectorului 6, în componența prevăzută în Anexa nr. 4 (atribuțiile centrului operativ cu activitate temporară pentru situații de urgență; centrul operativ cu activitate temporară; schema de înștiințare), care fac parte din prezenta dispoziție ;

Art. 5 începând cu data rintrării în vigoare a prezentei dispoziții, se abrogă Dispoziția nr. 7723/16.10.2013;

Art. 6 Compartimentul Activități Speciale și Serviciul Managementul Resurselor Umane, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții;

Art. 7 Prezenta dispoziție poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit Legii 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRTMAR,

RAREȘ ȘERBAN MĂNESCU

în temeiul art. 117, lit.„a” din Legea nr. 215/2001, Avizează pentru legalitate,

Secretarul Sectarului/)

DWIREL SPIRIDQ.N

/ '

I

I

București, cal. Plevrteinr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 tel:O3 76.204.401, www.primari.e6.i'Q email: prim6&forim.arie6. ro


în conformitate cu Legea nr. 15/28.02,2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Legea nr. 170/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor;

Potrivit H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste,

în temeiul art. 68, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

Primarul sectorului 6,

DISPUNE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din Dispoziția nr. 2573/03.11.2015, în sensul înlocuirii Anexei nr. 1, cu Anexa nr. I la prezenta dispoziție, reprezentând componența Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6;

Art. 2 Se modifică art. 4 din Dispoziția nr. 2573/03.11.2015, în sensul înlocuirii Anexei nr. 4 cu Anexa nr. 2 la prezenta dispoziție, reprezentând componența Centrului Operativ cu Activitate Temporară al Sectorului 6;

Art. 3 Celelalte prevederi ale dispoziței 2573/03.11.2015 rămân neschimbate;

Art. 4 Compartimentul Activități Speciale și Serviciul Managementul Resurselor Umane, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții;

Art. 5 Prezenta dispoziție poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


în temeiul art. 117, lit.„a”

din Legea nr. 215/2001, Avizca^pentru legalitate,

Sectarul Sectorului 6

DEMIREI, SPIRIDON

București, cal. Plevnel nr. 147-140, Sector 6,


cod 060013, CUtR04340730


tel:0376.204.40l, mw.primarie6.ro email: prim6(â'jprimarie6.ro


Dispoziția nr......l.f.t......

din.....<s.S..(-.1..-..^' .

în conformitate cu Legea nr. 15/28.02.2005 pentru aprobarea O.U.G. nr.2l/l5.04.2004 privind Sistei Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de Legea nr. 170/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completa unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor,

Potrivit H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizator atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență,

Potrivit Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciile, urgență profesioniste,

Și de Referatul de specialitate înregistrat cu nr. 13/01.2017,

în temeiul art, 68, alin. 1, din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală

Primarul sectorului 6,

DISPUNE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din Dispoziția nr, 2573/03.1 1.2015, în sensul completării componenței Comiteti Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6 cu reprezentanții piețelor de pe raza sectorului 6 precum ș reprezentantului Biroului Relații Publice în Teritoriu, acesta din urma asigurând secretariatul tehnic al Comiteti Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, conform Anexei nr. I, la prezenta;

Art. 2 Celelalte prevederi ale dispoziței 2573/03.11.2015 rămân neschimbate;

Art. 3 Compartimentul Activități Speciale și Serviciul Managementul Resurselor Umane, vor di ~'a îndeplinire prevederile prezentei dispoziții;

Art. 4 Prezenta dispoziție poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit Legii nr. 554/21 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

; y f

r

■■’■

■ •gWik^MKjtu

v ■             . A

în temeiul art. 117, lit.„a” din Legea nr. 215/2001,

Avizează pentru legalitate, Sectfctarul Sectorului 6

DF^IREL SP1RIDON

"f ........

București, cal. PI avani ni'. 147-149, Sector 6, cod 0600!3, CUI R04340730

tel:0376.204.401, www.primarie6.ro email: prim6fd>,orimarie6.ro

MUJKK111 BUJQU .IRES'U P   .R

PRIMĂRIA SECTOR 6 O»

L) I S P O Z ; T i A Nr din ............... 2017

Aviind iu vedere prevederile Legii nt. !         pentru aprobaiea (>.l .' ’• »r 'I . -I pi -

Sistemul National ck Maii.-igeiuetll ai S minți dor dc I : genții. cu mod: Licări ic o c>.i >t pictări ic uite: i<>:ttr.

I iuțind cont de rcicran.il ('ompartimentiilm Activități Speciale ni. 2'    ' .09..’;!1 ':

In conți .iniitalc .-ii prevederile l.egii tir. i7<l'.’0!5 privind aprohmea < > ( ir. S‘n~n ; riciUrii lutxiificiti'va și e>--tnplcUwc;i uii>'r acte nunnatiu' in lionienmI mantigememuh)! --HmișiiLu de urgență și .ii             titj'.\>it ic.'t inc.iiL.>r ;; II.> ■■ tu. t i-> i ?00! pvînru u.m(tiare;; Keș;.uhiiienluIm

etulru prii ind structura »>rg;mizaic: iei Hribului^. Itinclton.ireti și di-mica ceiiinclelcr -j ccnlivim opcialive pentru sitmtjii de urgenta. a ierni m -181 2WM privmd pi'oimpia cmila. rupiitihcimi. irmdil'icăriic și eoisipidărik ulterioare. precum >i .,i li.ti m iL?.»<M pii'mil mim .piiiv d. organiztirv.. funcționarei. și mribuțiHv «ti icnim tic tiremiiț. po.ics.mnsic cu mmuLciu itc g ci’iuplelărik iiItcric>;ire:

In leinei.il ari. iiS alin (iî ‘im I cfe.t m . i'■ Ano: pionul idiiimî'.irația publica im'aiă. c ; medii «.•urile și m ««pictărik (thcrkarv.

Primarul Sectorului 0

BIM’i Aii;

Ari. I Simm(dii . ii ari. i .lin I 'mim/iți,. I'rimanmn Secividni i> ur <«• 11!•<i‘/ 11 : mov.: modificării vampeiicntei < •■mitcluliii Local pentru          dc l reci11ă ;ii ’mxMriihi. -m o-iii'TTi

Anexei nr. I. care lacc parte m'em'ama din piezcum dicpe/ițic

An. 2 <. ele ia de prevederi a ic I >i\p vitei Primaimii. i ce. loruîi ■> ar «Uit o‘< -:..? ‘ ■ i.a» itcsc-ltiiitbate.

An. 3 s. onipariimentuf Aetiviiati Spv. ude xwis! AilihiniMraiic !'nl>..r:i -a

l iecliirale Serviciu!           miienliii iivv.iise'.>r I in.ilk-, . ir linie îi ’i.iliȚiw’c c.mi.'ii.

competentelor prevetkrik juc/epu- dm>.viitt.

Ari. 4 1’re/ciH.; di pezițm perne ti mtu.aiâ m iiita instu.ițelot jm'cv.:<>■rm.ii -. no ii : .

ui .’’5-1/2004 or ivind eonii ne iosiil ini mm mirai n eu m< >■; 11 i se i ri le -p c. •mpicl.i! ilv idlcri. >;ii\

pimiAR.

î. \BKUT. VlfH

H'.n. i'.-c'.liil'UC <>•'.! i 1

ii; ..    ,;r i ;..A ' d 'I

Ci I 0'1 ■' ‘4'i 'A II' ■; 1 : iii cel» i O-riHiiiO'-.

> tuci l/.mt i. cnl. ''ii-’niic’i nr : 17 Seri-,/ m. /-./m nnt/017. (d i i-;-. m/.'im ZA O'l.l Air. ' 7i> ./('/ o,".'. ;j-l< mp ■:■ (Zi, m fll":,;. pl V ■ wDISPOZIȚIA Nr. _....... din            2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Referatul nr. 14 din 31.01.2018 al Compartimentului Activități Speciale cu privire la modificarea componenței Centrului Operativ cu Activitate Temporară al Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, a H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, a Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 1373/13.04.2017, în sensul modificării componenței Centrului Operativ cu Activitate Temporară al Sectorului 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art 2 Celelalte prevederi ale Dispoziței Primarului Sectorului 6 nr. 1373/13.04.2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Membrii Centrului Operativ cu Activitate Temporară al Sectorului 6, Compartimentul Activități Speciale, Serviciul Administrație Publică și Activități Electorale și Serviciul Managementul Resurselor Umane, vor duce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei dispoziții.

Art. 4 Prezenta dispoziție poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

/
SECTORUL 6 AL

MUNIOIPHIU1LOT WCTWHDISPOZIȚIA Nr. ..J.3./.

din            2018

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de Referatul nr. 13 din 31.01.2018 al Compartimentului Activități Speciale cu privire la modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, a H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, a Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 68 alin. (I) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art. 1 Se modifică art. I din Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 2319/26.09.2017, în sensul modificării componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziței Primarului Sectorului 6 nr. 2319/26.09.2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, Compartimentul Activități Speciale, Serviciul Administrație Publică și Activități Electorale și Serviciul Managementul Resurselor Umane, vor duce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei dispoziții.

Art. 4 Prezenta dispoziție poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


zV I Z A T

peiilruXcgalitate.conf. art. 117 lit/’X” din^g.215/2001

SECRJÎ’PĂRUL SECTORULUI 6DISPOZIȚIA

Nr. ...... din        .......2018

Având în vedere prevederile Legii nr, 15/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management ai Situațiilor de Urgență;

Ținând cont de Referatul nr. 284/22.10.2018 întocmit de către Compartimentului Activități Speciale prin care se propune modificarea componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 170/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul managementului situațiilor de urgență și al apărării împotriva incendiilor, H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Primarul Sectorului 6,

DISPUNE:

Art. 1 Se modifică art. 1 din Dispoziția Primarului Sectorului 6 nr. 331/31.01.2018, în sensul modificării componenței Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Dispoziței Primarului Sectorului 6 nr. 331/31.01.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Sectorului 6, Compartimentul Activități Speciale, Serviciul Administrație Publică și Activități Electorale și Serviciul Managementul Resurselor Umane, vor duce la îndeplinire, conform competențelor, prevederile prezentei dispoziții.

Art. 4 Prezenta dispoziție poate fi atacată în fața instanțelor judecătorești, potrivit Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

26.

LIVIU TÂTARU

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Calea Plevnei nr. 147-149

CONSILIER JURl^iC Compartimentul Activități Speciale

Membru

Primăria Sector 6 Tel. s. 0376.204.307 Tel. m. 0733.107.510

27.

CĂTĂLIN HORAȚIU BEȘLEAGĂ

R.A.D.E.T.

Str. Cavafii Vechi

nr. 15, sector 3

ȘEF S.T.S. 6

Membru

RADET

Tel. m. 0732.990.256

28.

ALEXANDRU SĂNDULEA

DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

Spl. Independenței nr. 239A

ȘEF SECTOR 3

Membru

Tel .m. 0757.019.255

BOGDAN ION NECULAI

DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

Spl. Independenței nr. 239A

ȘEF FOL COMPLEX 6

Membru supleant

Tel. m. 0749.690.777

29.

EMIL URÂTU

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.

Str. Tismana nr.3A

INGINER ȘEF Mentenanță Preventivă

Membru

Tel m. 0743.093.672

30.

MIHAI JAINEA

AGENȚIA NAȚIONALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

Șos. Olteniței nr. 35-37

CONSILIER II Serviciul PIEPAC

Membru

A.N.I.F.-U.A. Ilfov

Tel.m. 0761.256.502

31.

TRAIAN CRISTIAN IVASCHESCU

PIAȚA DRUMUL TABEREI I

Str. Drumul Taberei nr. 44

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0726.122.365

32.

CRISTIAN CONSTANTIN

PIAȚA DRUMUL TABEREI II

Str. Drumul Taberei nr. 44B

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0756.032.374

33.

LAURENȚIU POPESCU

PIAȚA DRUMUL TABEREI II

Str. Drumul Taberei nr. 44B

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0756.032.374

34.

DANIEL IOJA

PIAȚA VETERANILOR I

Bld. luliu Maniu nr. 78-92

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0744.653.602

35.

ALEXANDRU COSMIN GEAMPALIA

PIAȚA VETERANILOR II

Bld. Iuliu Maniu nr. 78-92

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0731.049.667

36.

TOSSUN NURULLAH

PIAȚA ORIZONT

Str. Drumul Taberei nr. 18

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0720.531.100

37.

LUCIAN MOLDOVAN

PIAȚA ORIZONT

Str. Drumul Taberei nr. 18

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0745.183.633

38.

BOGDAN

HURMUZACHE

PIAȚA CRÂNGAȘI

Calea Crângași nr.29

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0741.161.505

39.

ALEXANDRU BOGDAN STAN

PIAȚA CHILIA VECHE

Str. Chilia Veche nr. 2

Reprezentant Piață

Membru

Tel. m. 0741.500.011

40.

IONEL-DANIEL ARAMINU

PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Calea Plevnei nr. 147-149

CONSILIER

Compartimentul Activități Speciale

Secretar C.L.S.U.

Primăria Sector 6 Tel. s. 0376.204.331 Tei. m. 0728.023.380

FIȘĂ DE ACTUALIZARE

Nr. crt.

Data actualizării

Actualizare document (capitol, subcapitol, anexă)

Denumirea documentului anexat (nr./dată)

Persoana care autentifică legalitatea actualizării documentului (numele și prenumele, data și semnătura)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5                                          9                    9      "