Hotărârea nr. 59/2019

HCL 59 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Şcoala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 601/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Școala Sf. Constantin și Elena”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,


Dei


Nr.: 59

Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6. ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii: "ȘCOALA SF CONSTANTIN SI ELENA"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

21018.00

3993.42

25011.42

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

19704.00

3743.76

23447.76

3.5

Proiectare

90638.00

17221.22

107859.22

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

24958.00

4742.02

29700.02

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

65680.00

12479.20

78159.20

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

66657.26

12664.88

79322.14

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

66657.26

12664.88

79322.14

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

99985.89

18997.32

118983.21

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

33328.63

6332.44

39661.07

3.8.I.I. pe perioada execuției lucrărilor

23330.04

4432.71

27762.75

3.8.I.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

9998.59

1899.73

11898.32

3.8.2. Dirigentie de șantier

66657.26

12664.88

79322.14

Tota

capitol 3

298003.15

56620.60

354623.75

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3413726.24

648607.99

4062334.23

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

57958.00

11012.02

68970.02

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3194042.00

606867.98

3800909.98

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

6665726.24

1266487.99

7932214.23

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

85343.15

16215.20

101558.35

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

68274.52

12972.16

81246.68

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

17068.63

3243.04

20311.67

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

38939.54

0.00

38939.54

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

3539.96

0.00

3539.96

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

17699.79

0.00

17699.79

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

17699.79

0.00

17699.79

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

685635.01

130270.65

815905.66

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

809917.70

146485.85

956403.55

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

7773647.09

1469594.44

9243241.53

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3539958.76

672592.17

4212550.93

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

582331.47

110642.98

692974.45

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

903071.42

171583.57

1074654.99

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

115542.20

21953.02

137495.22

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

836562.67

158946.91

995509.58

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

2437507.76

463126.48

2900634.24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13047.00

2478.93

15525.93

TOTAL II - subcap. 4.1

13047.00

2478.93

15525.93

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

237236.00

45074.84

282310.84

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

237236.00

45074.84

282310.84

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

237236.00

45074.84

282310.84

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

2687790.76

510680.25

3198471.01

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 • Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

60478.22

11490.86

71969.08

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

60478.22

11490.86

71969.08

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6945.00

1319.55

8264.55

TOTAL II - subcap. 4.1

6945.00

1319.55

8264.55

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

126280.00

23993.20

150273.20

4.3.1.Panouri solare + rezervor

126280.00

23993.20

150273.20

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

126280.00

23993.20

150273.20

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL li + TOTAL III)

193703.22

36803.61

230506.83

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

398840.20

75779.64

474619.84

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

398840.20

75779.64

474619.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12589.00

2391.91

14980.91

TOTAL II - subcap. 4.1

12589.00

2391.91

14980.91

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1086810.00

206493.90

1293303.90

4.3.2.Sistem fotovoltaic

1086810.00

206493.90

1293303.90

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1086810.00

206493.90

1293303.90

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1498239.20

284665.45

1782904.65

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394.R.C. J40/251/2011 Tei: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

194505.24

36956.00

231461.24

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

194505.24

36956.00

231461.24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13967.00

2653.73

16620.73

TOTAL II - subcap. 4.1

13967.00

2653.73

16620.73

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1375924.00

261425.56

1637349.56

4.3.1.Pompe de circulație + vane

13442.00

2553.98

15995.98

4.3.2.Sistem ventilație

1362482.00

258871.58

1621353.58

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1375924.00

261425.56

1637349.56

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1584396.24

301035.29

1885431.53

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989384;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL DE PROTECȚIE LA INCENDIU

89975.60

17095.36

107070.96

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

41031.10

7795.91

48827.01

4.1.3

LUCRĂRI DE CONFORMARE LA FOC

6592.08

1252.50

7844.58

4.1.4

BAZIN SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

322394.82

61255.02

383649.84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11410.00

2167.90

13577.90

TOTAL II - subcap. 4.1

11410.00

2167.90

13577.90

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

367792.00

69880.48

437672.48

4.3.1.Echipament instalație detecție, semnalizare, avertizare incendiu

105697.00

20082.43

125779.43

4.3.2.Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.3.3.Echipament conformare la foc

209845.00

39870.55

249715.55

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

367792.00

69880.48

437672.48

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

701596.82

133303.40

834900.22

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor