Hotărârea nr. 58/2019

HCL 58 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului

Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 604/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Școala Sfântul Andrei”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 58

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, DemiiJ^piridon

Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim64xprimane6.ro facebook.com/ Pri mariaSectorului6

AM LA «.1. SCC'W Q KR ™/2.02.20/9

ANEXA 7                                                                           '

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii: "ȘCOALA GIMNAZIALA SF ANDREI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

36467.20

6928.77

43395.97

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

34188.00

6495.72

40683.72

3.5

Proiectare

181454.78

34476.41

215931.19

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

43304.78

8227.91

51532.69

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

138150.00

26248.50

164398.50

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

101776.15

19337.47

121113.62

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

101776.15

19337.47

121113.62

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

152664.22

29006.20

181670.42

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

50888.07

9668.73

60556.80

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

35621.65

6768.11

42389.76

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

15266.42

2900.62

18167.04

3.8.2. Dirigentie de șantier

101776.15

19337.47

121113.62

Tota

capitol 3

506549.35

96244.57

602794.92

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4980416.79

946279.19

5926695.98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

105317.00

20010.23

125327.23

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

5091881.00

967457.39

6059338.39

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

10177614.79

1933746.81

12111361.60

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

124510.42

23656.98

148167.40

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

99608.34

18925.58

118533.92

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

24902.08

4731.40

29633.48

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

57038.76

0.00

57038.76

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

25926.71

0.00

25926.71

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5185.34

0.00

5185.34

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

25926.71

0.00

25926.71

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1051173.38

199722.94

1250896.32

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

1232722.46

223379.92

1456102.38

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

11916886.60

2253371.08

14170257.68

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5185342.13

985214.99

6170557.12

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP A

582331.47

110642.98

692974.45

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP B

318684.04

60549.97

379234.01

4.1.3

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-A

853720.12

162206.82

1015926.94

4.1.4

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-B

487746.43

92671.82

580418.25

4.1.5

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP A

115542.20

21953.02

137495.22

4.1.6

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP B

18086.72

3436.48

21523.20

4.1.7

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP A

884956.71

168141.77

1053098.48

4.1.8

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP B

515870.35

98015.37

613885.72

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

3776938.04

717618.23

4494556.27

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

20271.00

3851.49

24122.49

TOTAL II - subcap. 4.1

20271.00

3851.49

24122.49

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

368587.00

70031.53

438618.53

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

368587.00

70031.53

438618.53

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

368587.00

70031.53

438618.53

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

4165796.04

791501.25

4957297.29

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORP A

48410.89

9198.07

57608.96

4.1.2

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORPB

41488.48

7882.81

49371.29

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

89899.37

17080.88

106980.25

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

17545.00

3333.55

20878.55

TOTAL II - subcap. 4.1

17545.00

3333.55

20878.55

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

376750.00

71582.50

448332.50

4.3.1.Panouri solare + rezervor

376750.00

71582.50

448332.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

376750.00

71582.50

448332.50

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

484194.37

91996.93

576191.30

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP A

258976.30

49205.50

308181.80

4.1.2

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP B

185444.60

35234.47

220679.07

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

444420.90

84439.97

528860.87

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

20362.00

3868.78

24230.78

TOTAL II - subcap. 4.1

20362.00

3868.78

24230.78

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1747045.00

331938.55

2078983.55

4.3.2.Sistem fotovoltaic

1747045.00

331938.55

2078983.55

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1747045.00

331938.55

2078983.55

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL li + TOTAL III)

2211827.90

420247.30

2632075.20

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CORP A

161556.43

30695.72

192252.15

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE CORP B

110671.23

21027.53

131698.76

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

272227.66

51723.25

323950.91

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23957.00

4551.83

28508.83

TOTAL II - subcap. 4.1

23957.00

4551.83

28508.83

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2178006.00

413821.14

2591827.14

4.3.1.Pompe de circulație + vane

24096.00

4578.24

28674.24

4.3.2.Sistem ventilație

2153910.00

409242.90

2563152.90

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

2178006.00

413821.14

2591827.14

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2474190.66

470096.22

2944286.88

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data; 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE

PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL PROTECȚIE LA

INCENDIU

137903.70

26201.70

164105.40

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

67639.00

12851.41

80490.41

4.1.3

LUCRĂRI DE CONFORMARE LA FOC

6592.08

1252.50

7844.58

4.1.4

BAZIN SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

396930.82

75416.86

472347.68

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23182.00

4404.58

27586.58

TOTAL II - subcap. 4.1

23182.00

4404.58

27586.58

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

421493.00

80083.67

501576.67

4.3.1.Echipamente sistem detecție, semnalizare, avertizare incendiu

161880.00

30757.20

192637.20

4.3.2.Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.3.3.Echipament de conformare la foc

207363.00

39398.97

246761.97

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

421493.00

80083.67

501576.67

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

841605.82

159905.11

1001510.93

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor