Hotărârea nr. 57/2019

HCL 57 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 605/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Școala nr. 309”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 57

Data: 12.02.2019


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Demfrel Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

LA HC.L ÎCCTOft C'Ne.54//202 20/9

ANEXA 7                                                                 /

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501 - BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii: "ȘCOALA NR.309 "

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

21593.00

4102.67

25695.67

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

20244.00

3846.36

24090.36

3.5

Proiectare

97860.00

18593.40

116453.40

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

25643.00

4872.17

30515.17

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

72217.00

13721.23

85938.23

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

56804.59

10792.87

67597.46

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

56804.59

10792.87

67597.46

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

85206.89

16189.31

101396.20

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

28402.30

5396.44

33798.74

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

19881.61

3777.51

23659.12

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

8520.69

1618.93

10139.62

3.8.2. Dirigentie de șantier

56804.59

10792.87

67597.46

Tota

capitol 3

281708.48

53524.61

335233.09

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

3091869.28

587455.16

3679324.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

146272.50

27791.78

174064.28

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2442317.20

464040.27

2906357.47

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

5680458.98

1079287.20

6759746.18

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

77296.74

14686.38

91983.12

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

61837.39

11749.10

73586.49

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

15459.35

2937.28

18396.63

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

36299.78

0.00

36299.78

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

16499.90

0.00

16499.90

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

3299.98

0.00

3299.98

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

16499.90

0.00

16499.90

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

586352.59

111406.99

697759.58

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

699949.11

126093.37

826042.48

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6662116.57

1258905.17

7921021.74

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

3299979.17

626996.04

3926975.21

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4,6530 lei

Data:21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP ȘCOALA

318684.04

60549.97

379234.01

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP SALA DE SPORT

159068.66

30223.05

189291.71

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP ȘCOALA

544063.46

103372.06

647435.52

4.1.3

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP SALA DE SPORT

503279.72

95623.15

598902.87

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP ȘCOALA

18086.72

3436.48

21523.20

4.1.4

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP SALA DE SPORT

15752.40

2992.96

18745.36

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP ȘCOALA

467720.68

88866.93

556587.61

4.1.5

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP SALA DE SPORT

206978.59

39325.93

246304.52

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

2233634.27

424390.53

2658024.80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

20641.00

3921.79

24562.79

TOTAL II - subcap. 4.1

20641.00

3921.79

24562.79

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

187645.00

35652.55

223297.55

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

187645.00

35652.55

223297.55

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

187645.00

35652.55

223297.55

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL i + TOTAL ii + TOTAL Iii j

2441920.27

463964.87

2905885.14

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4,6530 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/lnvestitor


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORP ȘCOALA

49607.58

9425.44

59033.02

4.1.2

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORP SALA DE SPORT

16695.58

3172.16

19867.74

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

66303.16

12597.60

78900.76

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

12221.00

2321.99

14542.99

TOTAL II - subcap. 4.1

12221.00

2321.99

14542.99

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

195415.00

37128.85

232543.85

4.3.1.Panouri solare + rezervor

195415.00

37128.85

232543.85

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL II! - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

195415.00

37128.85

232543.85

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

273939.16

52048.44

325987.60

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4,6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

Data: 21,01.2019


nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP ȘCOALA

187429.00

35611.51

223040.51

4.1.2

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP SALA DE SPORT

44491.70

8453.42

52945.12

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

231920.70

44064.93

275985.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

45178.50

8583.92

53762.42

TOTAL II - subcap. 4.1

45178.50

8583.92

53762.42

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

821427.20

156071.17

977498.37

4.3.2.Sistem fotovoltaic

821427.20

156071.17

977498.37

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

821427.20

156071.17

977498.37

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1098526.40

208720.02

1307246.42

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4,6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CORP ȘCOALA

117386.11

22303.36

139689.47

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE CORP SALA DE SPORT

66068.20

12552.96

78621.16

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

183454.31

34856.32

218310.63

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

60280.00

11453.20

71733.20

TOTAL II - subcap. 4.1

60280.00

11453.20

71733.20

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1096007.00

208241.33

1304248.33

4.3.1.Pompe de circulație + vane

21307.00

4048.33

25355.33

4.3.2.Sistem ventilație

1074700.00

204193.00

1278893.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1096007.00

208241.33

1304248.33

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL I + TOTAL il + TOTAL III)

1339741.31

254550.85

1594292.16

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4,6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Sp(. independentei nr. 202K, Oloc Bl, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394,R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapiteleior de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL PROTECȚIE LA INCENDIU

119523.80

22709.52

142233.32

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

72237.00

13725.03

85962.03

4.1.3

BAZIN SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

376556.84

71545.80

448102.64

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7952.00

1510.88

9462.88

TOTAL II - subcap. 4.1

7952.00

1510.88

9462.88

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

141823.00

26946.37

168769.37

4.3.1.Echipamente sistem detecție, semnalizare, avertizare incendiu

89573.00

17018.87

106591.87

4.3.2.Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

141823.00

26946.37

168769.37

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL Iii)

526331.84

100003.05

626334.89

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4,6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor