Hotărârea nr. 56/2019

HCL 56 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 600/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Școala nr. 197”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.


(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,


prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ


Nr.: 56


pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Denfrfel Spiridon


Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6&primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

C-

fiXIGXA

ANEXA 7


L/V U.C.LS6C1DR. (p N£. %1/202.10'9

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii:

"ȘCOALA NR.197, SECTOR 6, BUCUREȘTI"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

21017.60

3993.34

25010.94

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

19704.00

3743.76

23447.76

3.5

Proiectare

44157.17

8389.87

52547.04

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

24958.40

4742.10

29700.50

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

19198.77

3647.77

22846.54

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

51966.68

9873.67

61840.35

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

51966.68

9873.67

61840.35

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

77950.02

14810.50

92760.52

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

25983.34

4936.83

30920.17

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

18188.34

3455.78

21644.12

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

7795.00

1481.05

9276.05

3.8.2. Dirigentie de șantier

51966.68

9873.67

61840.35

Tota

capitol 3

214795.47

40811.14

255606.61

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

2858355.19

543087.49

3401442.68

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

65205.00

12388.95

77593.95

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2273108.00

431890.52

2704998.52

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

5196668.19

987366.96

6184035.15

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

71458.88

13577.19

85036.07

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

57167.10

10861.75

68028.85

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

14291.78

2715.44

17007.22

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

32788.01

0.00

32788.01

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

14903.64

0.00

14903.64

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2980.73

0.00

2980.73

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

14903.64

0.00

14903.64

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

531877.54

101056.73

632934.27

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

636124.43

114633.92

750758.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6047588.09

1142812.02

7190400.11

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2980727.29

566338.19

3547065.48

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019

Proiectant


S.C.HARD EXPERT CONȘJJU^G S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


le

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

517986.25

98417.39

616403.64

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-A

1192275.30

226532.31

1418807.61

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

13358.00

2538.02

15896.02

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP A

476658.68

90565.15

567223.83

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

2200278.23

418052.87

2618331.10

4.2    Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13047.00

2478.93

15525.93

TOTAL II - subcap. 4.1

13047.00

2478.93

15525.93

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

260294.00

49455.86

309749.86

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

260294.00

49455.86

309749.86

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

260294.00

49455.86

309749.86

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2473619.23

469987.66

2943606.89

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

58542.22

11123.02

69665.24

TOTAL l-subcap. 4.1.

58542.22

11123.02

69665.24

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7478.00

1420.82

8898.82

TOTAL II - subcap. 4.1

7478.00

1420.82

8898.82

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

135960.00

25832.40

161792.40

4.3.1.Panouri solare + rezervor

135960.00

25832.40

161792.40

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

135960.00

25832.40

161792.40

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

201980.22

38376.24

240356.46

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

41636.10

7910.86

49546.96

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

41636.10

7910.86

49546.96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11606.00

2205.14

13811.14

TOTAL II-subcap. 4.1

11606.00

2205.14

13811.14

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

211028.00

40095.32

251123.32

4.3.2.Sistem fotovoltaic

211028.00

40095.32

251123.32

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

211028.00

40095.32

251123.32

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

264270.10

50211.32

314481.42

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.


HARD ț

EXRgRT

CONSULUL „

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL

obiectului: INSTALAȚII HVAC

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

186087.42

35356.61

221444.03

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

186087.42

35356.61

221444.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

14636.00

2780.84

17416.84

TOTAL II - subcap. 4.1

14636.00

2780.84

17416.84

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1330588.00

252811.72

1583399.72

4.3.1.Pompe de circulație + vane

10654.00

2024.26

12678.26

4.3.2.Sistem ventilație

1319934.00

250787.46

1570721.46

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1330588.00

252811.72

1583399.72

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

1531311.42

290949.17

1822260.59

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant, S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE

PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL DE PROTECȚIE LA

INCENDIU

129058.60

24521.13

153579.73

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

51364.50

9759.26

61123.76

4.1.3

LUCRĂRI DE CONFORMARE LA FOC

6592.08

1252.50

7844.58

4.1.4

REZERVOR SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

371811.22

70644.14

442455.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

18438.00

3503.22

21941.22

TOTAL II - subcap. 4.1

18438.00

3503.22

21941.22

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

335238.00

63695.22

398933.22

4.3.1.Echipament sistem detecție, semnalizare, avertizare incendiu

75625.00

14368.75

89993.75

4.3.2.Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.3.3.Echipament conformare la foc

207363.00

39398.97

246761.97

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

335238.00

63695.22

398933.22

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

725487.22

137842.58

863329.80

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/lnvestitor


/&oca's<

presed/nte/^se

//O   ™

PAHfc


TRAIA


Proiectant,

=Ș^C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Vi         F       4

/                   8