Hotărârea nr. 55/2019

HCL 55 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 603/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Școala nr. 117”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(a)primarie6.ro facebook. com/PrimariaSectorului6

ANEXA 7


NL^/2.(92.2f9/9

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii: "ȘCOALA NR.117 "

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

40384.00

7672.96

48056.96

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

37860.00

7193.40

45053.40

3.5

Proiectare

187561.00

35636.59

223197.59

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

47956.00

9111.64

57067.64

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

139605.00

26524.95

166129.95

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

113447.61

21555.05

135002.66

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

113447.61

21555.05

135002.66

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

170171.41

32332.58

202503.99

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

56723.80

10777.53

67501.33

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

39706.66

7544.27

47250.93

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

17017.14

3233.26

20250.40

3.8.2. Dirigentie de șantier

113447.61

21555.05

135002.66

Tota

capitol 3

549424.02

104390.58

653814.60

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5739070.20

1090423.34

6829493.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

199537.00

37912.03

237449.03

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

5406154.00

1027169.26

6433323.26

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

11344761.20

2155504.63

13500265.83

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

143476.75

27260.59

170737.34

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

114781.40

21808.47

136589.87

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

28695.35

5452.12

34147.47

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

66587.27

0.00

66587.27

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

30266.94

0.00

30266.94

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6053.39

0.00

6053.39

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

30266.94

0.00

30266.94

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

1170249.36

222347.38

1392596.74

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

1380313.40

249607.97

1629921.37

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

13274498.62

2509503.17

15784001.79

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

6053388.60

1150143.85

7203532.45

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapiteielor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP A

686790.59

130490.21

817280.80

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP B

304485.44

57852.23

362337.67

4.1.3

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP SALA DE SPORT

47908.50

9102.62

57011.12

4.1.4

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-A

882686.55

167710.44

1050396.99

4.1.5

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-B

490927.27

93276.18

584203.45

4.1.6

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-SALA DE SPORT

258203.19

49058.61

307261.80

4.1.7

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP-A

36073.19

6853.91

42927.10

4.1.8

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP-B

18086.72

3436.48

21523.20

4.1.9

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL CORP-SALA DE SPORT

13828.57

2627.43

16456.00

4.1.10

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP A

874099.70

166078.94

1040178.64

4.1.11

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP B

499492.10

94903.50

594395.60

4.1.12

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP SALA SPORT

152305.93

28938.13

181244.06

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

4264887.75

810328.68

5075216.43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23660.00

4495.40

28155.40

TOTAL II - subcap. 4.1

23660.00

4495.40

28155.40

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

399394.00

75884.86

475278.86

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

399394.00

75884.86

475278.86

4.4

Utilaje.echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL iii - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

399394.00

75884.86

475278.86

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

4687941.75

890708.94

5578650.69

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/lnvestitor


Proiectant,

S.CHARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORP-A

53460.22

10157.44

63617.66

4.1.2

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORP-B

50381.98

9572.58

59954.56

4.1.3

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM CORP-SALA DE SPORT

9801.00

1862.19

11663.19

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

113643.20

21592.21

135235.41

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22270.00

4231.30

26501.30

TOTAL II - subcap. 4.1

22270.00

4231.30

26501.30

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

375320.00

71310.80

446630.80

4.3.1.Panouri solare + rezervor

375320.00

71310.80

446630.80

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

375320.00

71310.80

446630.80

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

511233.20

97134.31

608367.51

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP-A

258504.40

49115.84

307620.24

4.1.2

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP-B

195269.80

37101.26

232371.06

4.1.3

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP-SALA DE SPORT

31460.00

5977.40

37437.40

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

485234.20

92194.50

577428.70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

96239.00

18285.41

114524.41

TOTAL II - subcap. 4.1

96239.00

18285.41

114524.41

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1749807.00

332463.33

2082270.33

4.3.2.Sistem fotovoltaic

1749807.00

332463.33

2082270.33

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1749807.00

332463.33

2082270.33

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2331280.20

442943.24

2774223.44

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CORP-A

194505.24

36956.00

231461.24

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE CORP-B

114825.96

21816.93

136642.89

4.1.3

INSTALAȚII TERMICE CORP-SALA DE SPORT

37249.83

7077.47

44327.30

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

346581.03

65850.40

412431.43

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

34284.00

6513.96

40797.96

TOTAL II - subcap. 4.1

34284.00

6513.96

40797.96

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2461931.00

467766.89

2929697.89

4.3.1.Pompe de circulație + vane

24749.00

4702.31

29451.31

4.3.2.Sistem ventilație

2437182.00

463064.58

2900246.58

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

2461931.00

467766.89

2929697.89

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

2842796.03

540131.25

3382927.28

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/432.08.11. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL PROTECȚIE LA INCENDIU

151540.40

28792.68

180333.08

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

185795.50

35301.15

221096.65

4.1.3

LUCRĂRI DE CONFORMARE LA FOC

6592.08

1252.50

7844.58

4.1.3

BAZIN SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

528724.02

100457.58

629181.60

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

23084.00

4385.96

27469.96

TOTAL II - subcap. 4.1

23084.00

4385.96

27469.96

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

419702.00

79743.38

499445.38

4.3.1.Echipamente sistem detecție,semnalizare, avertizare incendiu

160089.00

30416.91

190505.91

4.3.2.Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.3.3.Echipament de conformare la foc

207363.00

39398.97

246761.97

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

419702.00

79743.38

499445.38

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

971510.02

184586.92

1156096.94

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor