Hotărârea nr. 54/2019

HCL 54 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 602/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție ‘‘Școala nr. 59”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,


Nr.: 54

Data: 12.02.2019


Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 .Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii:

"ȘCOALA 59 - STR. VLADEASA, NR. 9, SECTOR 6, BUCUREȘTI"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

19366.40

3679.62

23046.02

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

18156.00

3449.64

21605.64

3.5

Proiectare

40688.06

7730.73

48418.79

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

22997.60

4369.54

27367.14

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

17690.46

3361.19

21051.65

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

35104.66

6669.89

41774.55

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

35104.66

6669.89

41774.55

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

52656.99

10004.83

62661.82

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

17552.33

3334.94

20887.27

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

12286.63

2334.46

14621.09

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

5265.70

1000.48

6266.18

3.8.2. Dirigentie de șantier

35104.66

6669.89

41774.55

Tota

capitol 3

165972.11

31534.71

197506.82

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1955135.75

371475.79

2326611.54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

41263.00

7839.97

49102.97

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1514067.40

287672.81

1801740.21

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

3510466.15

666988.57

4177454.72

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

48878.40

9286.90

58165.30

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

39102.72

7429.52

46532.24

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9775.68

1857.38

11633.06

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

22390.52

0.00

22390.52

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

10177.51

0.00

10177.51

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2035.50

0.00

2035.50

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

10177.51

0.00

10177.51

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

360381.12

68472.41

428853.53

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

431650.04

77759.31

509409.35

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

4108088.30

776282.59

4884370.89

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

2035501.47

386745.28

2422246.75

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/lnvestitor


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTING S.R.L.

V CONSUUiNG

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

305770.74

58096.44

363867.18

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP-A

569030.79

108115.85

677146.64

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

58271.53

11071.59

69343.12

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP A

463285.90

88024.32

551310.22

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1396358.96

265308.20

1661667.16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7922.00

1505.18

9427.18

TOTAL II - subcap. 4.1

7922.00

1505.18

9427.18

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

144045.00

27368.55

171413.55

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

144045.00

27368.55

171413.55

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

144045.00

27368.55

171413.55

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1548325.96

294181.93

1842507.89

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

64901.98

12331.38

77233.36

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

64901.98

12331.38

77233.36

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7236.00

1374.84

8610.84

TOTAL II - subcap. 4.1

7236.00

1374.84

8610.84

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

131560.00

24996.40

156556.40

4.3.1.Panouri solare + rezervor

131560.00

24996.40

156556.40

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.S+4.6

131560.00

24996.40

156556.40

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

203697.98

38702.62

242400.60

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSU      ,R.L.


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

80150.40

15228.58

95378.98

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

80150.40

15228.58

95378.98

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8637.00

1641.03

10278.03

TOTAL II - subcap. 4.1

8637.00

1641.03

10278.03

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

156985.40

29827.23

186812.63

4.3.2.Sistem fotovoltaic

156985.40

29827.23

186812.63

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

156985.40

29827.23

186812.63

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

245772.80

46696.84

292469.64

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl ,R10, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

Data: 21.01.2019


S.C.HARD EXPERT CONSnr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

130615.87

24817.02

155432.89

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

130615.87

24817.02

155432.89

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10589.00

2011.91

12600.91

TOTAL II - subcap. 4.1

10589.00

2011.91

12600.91

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

962660.00

182905.40

1145565.40

4.3.1.Pompe de circulație + vane

10654.00

2024.26

12678.26

4.3.2.Sistem ventilație

952006.00

180881.14

1132887.14

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

962660.00

182905.40

1145565.40

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

1103864.87

209734.33

1313599.20

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSULTUNG S.R.L.

Șoseaua Virtuții, nr.22, bl.RIO, sc. 2, et. 4, ap. 53 Sector 6, București, Romania CUI: RO 30759240,

Reg.Com.: J40/11544/2012 ,Cont: RO71 INGB 0000 9999 0332 8867, ING BANK

Tel.: 0727.300.877., Fax:031/42.42.041. ,mail:office.hardexpert@gmail.com

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL DE PROTECȚIE LA INCENDIU

65327.90

12412.30

77740.20

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

32984.60

6267.07

39251.67

4.1.3

REZERVOR SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

283108.54

53790.62

336899.16

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6879.00

1307.01

8186.01

TOTAL II - subcap. 4.1

6879.00

1307.01

8186.01

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

118817.00

22575.23

141392.23

4.3.1.Echipament sistem detecție, semnalizare, avertizare incendiu

66567.00

12647.73

79214.73

4.3.2.Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

118817.00

22575.23

141392.23

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

408804.54

77672.86

486477.40

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitorPREȘEDINTE//^


Proiectant,

S.C.HARD EXPERT CONSU S.R.L.