Hotărârea nr. 52/2019

HCL 52 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 606/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Liceul Petru Poni”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 52

Data: 12.02.2019


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6, DemiJ^piridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prtm6Câprimarie6.rofacebook.com/PrimariaSectorului6

LA H Q .1. MX G ML. 52.1 <12.02 W/<3

ANEXA 7                                                                        '

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel:

0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii: "LICEUL PETRU PONI "

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

42290.00

8035.10

50325.10

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

39647.00

7532.93

47179.93

3.5

Proiectare

180815.00

34354.85

215169.85

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

50219.00

9541.61

59760.61

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

130596.00

24813.24

155409.24

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

78147.11

14847.95

92995.06

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

78147.11

14847.95

92995.06

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

156294.23

29695.89

185990.12

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

39073.56

7423.97

46497.53

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

27351.49

5196.78

32548.27

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

11722.07

2227.19

13949.26

3.8.2. Dirigentie de șantier

78147.11

14847.95

92995.06

Tota

capitol 3

497193.35

94466.72

591660.06

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4429574.18

841619.09

5271193.27

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

151461.00

28777.59

180238.59

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

3199167.21

607841.77

3807008.98

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

34509.00

6556.71

41065.71

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

7814711.39

1484795.16

9299506.55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

110739.35

21040.48

131779.83

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

88591.48

16832.38

105423.86

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

22147.87

4208.10

26355.97

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

51365.89

0.00

51365.89

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

23348.13

0.00

23348.13

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4669.63

0.00

4669.63

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor-CSC

23348.13

0.00

23348.13

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

815182.06

154884.59

970066.65

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

977287.29

175925.07

1153212.37

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

9289192.03

1755186.95

11044378.98

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4669626.66

887229.06

5556855.72

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUlLDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP ȘCOALA

328852.46

62481.97

391334.43

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP CĂMIN

190444.95

36184.54

226629.49

4.1.3

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA-CORP CANTINA

203548.15

38674.15

242222.30

4.1.4

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP ȘCOALA

532475.60

101170.36

633645.96

4.1.5

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP CĂMIN

517817.23

98385.27

616202.50

4.1.6

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI CORP CANTINA

441898.74

83960.76

525859.50

4.1.7

IZOLARE TERMICA PLANSEU PESTE SUBSOL CORP CĂMIN

29981.07

5696.40

35677.47

4.1.8

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP ȘCOALA

464331.38

88222.96

552554.34

4.1.9

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP CĂMIN

319064.19

60622.20

379686.39

4.1.10

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII-CORP CANTINA

270241.44

51345.87

321587.31

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

3298655.21

626744.48

3925399.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

27603.00

5244.57

32847.57

TOTAL II - subcap. 4.1

27603.00

5244.57

32847.57

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

501879.00

95357.01

597236.01

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

501879.00

95357.01

597236.01

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotari-Platforma mobila persoane cu dizabilitati

34509.00

6556.71

41065.71

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

536388.00

101913.72

638301.72

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

3862646.21

733902.77

4596548.98

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Beneficiar/lnvestitor


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM-CORP ȘCOALA

17908.00

3402.52

21310.52

4.1.2

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM-CORP CĂMIN

41324.92

7851.73

49176.65

4.1.3

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM-CORP CANTINA

17908.00

3402.52

21310.52

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

77140.92

14656.77

91797.69

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

26487.00

5032.53

31519.53

TOTAL II - subcap. 4.1

26487.00

5032.53

31519.53

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

481580.00

91500.20

573080.20

4.3.1.Panouri solare + rezervor

481580.00

91500.20

573080.20

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

481580.00

91500.20

573080.20

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

585207.92

111189.50

696397.42

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP ȘCOALA

169085.40

32126.23

201211.63

4.1.2

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP CĂMIN

114514.40

21757.74

136272.14

4.1.3

INSTALAȚIE ELECTRICE CORP CANTINA

65582.00

12460.58

78042.58

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

349181.80

66344.55

415526.35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

63916.00

12144.04

76060.04

TOTAL II - subcap. 4.1

63916.00

12144.04

76060.04

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1162100.21

220799.04

1382899.25

4.3.2.Sistem fotovoltaic

1162100.21

220799.04

1382899.25

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1162100.21

220799.04

1382899.25

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1575198.01

299287.63

1874485.64

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE CORP ȘCOALA

98707.86

18754.49

117462.35

4.1.2

INSTALAȚII TERMICE CORP CĂMIN

22454.35

4266.33

26720.68

4.1.3

INSTALAȚII TERMICE CORP CANTINA

78496.20

14914.28

93410.48

TOTAL l-subcap. 4.1.

199658.41

37935.10

237593.51

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22202.00

4218.38

26420.38

TOTAL II - subcap. 4.1

22202.00

4218.38

26420.38

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

851752.00

161832.88

1013584.88

4.3.1.Pompe de circulație + vane

29172.00

5542.68

34714.68

4.3.2.Sistem ventilație

822580.00

156290.20

978870.20

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

851752.00

161832.88

1013584.88

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1073612.41

203986.36

1277598.77

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTALAȚII CU ROL PROTECȚIE LA INCENDIU

182685.80

34710.30

217396.10

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

137456.00

26116.64

163572.64

4.1.3

BAZIN SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.04

35111.25

219907.29

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

504937.84

95938.19

600876.03

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

11253.00

2138.07

13391.07

TOTAL II - subcap. 4.1

11253.00

2138.07

13391.07

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

201856.00

38352.64

240208.64

4.3.1.Echipament sistem detecție,semnalizare, avertizare incendiu

149606.00

28425.14

178031.14

4.3.2.Grup electrogen

52250.00

9927.50

62177.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

201856.00

38352.64

240208.64

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

718046.84

136428.90

854475.74

*2) In preturi la data de decembrie 2018 ; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019

Beneficiar/lnvestitor