Hotărârea nr. 51/2019

HCL 51 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 607/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție "Grădinița nr. 274”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

\

Demirel Spiridon


Nr.: 51

Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6

c

A/veX4 LK U.Cl. SECTCK CtJT 51)1202 2Q/9 ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, blocBI, parter, scB, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DFV/Z GENERAL al obiectivului de investii:

"Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr.274,Bd.luliu Maniu nr.HD"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

18240.00

3465.60

21705.60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

17100.00

3249.00

20349.00

3.5

Proiectare

237549.84

45134.47

282684.31

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

21660.00

4115.40

25775.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

215889.84

41019.07

256908.91

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

71963.28

13673.02

85636.30

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

71963.28

13673.02

85636.30

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

107944.92

20509.53

128454.45

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

35981.64

6836.51

42818.15

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

25187.15

4785.56

29972.71

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

10794.49

2050.95

12845.44

3.8.2. Dirigentie de șantier

71963.28

13673.02

85636.30

Total capitol 3

452798.04

86031.62

538829.66

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

5242648.99

996103.31

6238752.30

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

105369.00

20020.11

125389.11

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1848309.93

351178.89

2199488.82

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

7196327.92

1367302.31

8563630.23

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

131066.22

24902.59

155968.81

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

104852.98

19922.07

124775.05

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

26213.24

4980.52

31193.76

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

59981.57

0.00

59981.57

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

27264.35

0.00

27264.35

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

5452.87

0.00

5452.87

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

27264.35

0.00

27264.35

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

754182.27

143294.63

897476.90

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

945230.06

168197.22

1113427.28

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

8594356.02

1621531.15

10215887.17

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5452870.97

1036045.49

6488916.46

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUiLDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

251028.10

47695.34

298723.44

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

912602.10

173394.40

1085996.50

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

9664.77

1836.31

11501.08

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

1427609.52

271245.81

1698855.33

4.1.5

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII CONSOLIDĂRI

1848999.54

351309.91

2200309.45

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

4449904.03

845481.77

5295385.80

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

10331.00

1962.89

12293.89

TOTAL II - subcap. 4.1

10331.00

1962.89

12293.89

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

93914.00

17843.66

111757.66

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

93914.00

17843.66

111757.66

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

93914.00

17843.66

111757.66

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

4554149.03

865288.32

5419437.35

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/investitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

186908.70

35512.65

222421.35

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

186908.70

35512.65

222421.35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

13401.00

2546.19

15947.19

TOTAL II - subcap. 4.1

13401.00

2546.19

15947.19

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

243650.00

46293.50

289943.50

4.3.1.Panouri solare + rezervor

243650.00

46293.50

289943.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

243650.00

46293.50

289943.50

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

443959.70

84352.34

528312.04

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

Data: 21.01.2019


S.C.EURO BUILDInr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

182105.00

34599.95

216704.95

TOTAL l-subcap. 4.1.

182105.00

34599.95

216704.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

22421.00

4259.99

26680.99

TOTAL II - subcap. 4.1

22421.00

4259.99

26680.99

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

355422.93

67530.36

422953.29

4.3.2.Sistem fotovoltaic

355422.93

67530.36

422953.29

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

355422.93

67530.36

422953.29

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

559948.93

106390.30

666339.23

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București CUI RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

120404.26

22876.81

143281.07

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

120404.26

22876.81

143281.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

52244.00

9926.36

62170.36

TOTAL II - subcap. 4.1

52244.00

9926.36

62170.36

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1034908.00

196632.52

1231540.52

4.3.1.Pompe de circulație + vane

26884.00

5107.96

31991.96

4.3.2. Centrale temice murale

77149.00

14658.31

91807.31

4.3.3.Sistem ventilație

930875.00

176866.25

1107741.25

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

1034908.00

196632.52

1231540.52

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

1207556.26

229435.69

1436991.95

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBTIENERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT DE SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTALAȚIILE CU ROL DE PROTECȚIE INCENDIU

55575.00

10559.25

66134.25

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI INTERIOARI SI EXTERIORI

62956.00

11961.64

74917.64

4.1.3

BAZIN SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.00

35111.24

219907.24

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

303327.00

57632.13

360959.13

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6972.00

1324.68

8296.68

TOTAL II - subcap. 4.1

6972.00

1324.68

8296.68

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

120415.00

22878.85

143293.85

4.3.1.Echipament sistem detecție, semnalizare, avertizare incendiu

68165.00

12951.35

81116.35

4.3.2. Grup de pompare hidranti int.si ext.

52250.00

9927.50

62177.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

120415.00

22878.85

143293.85

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

430714.00

81835.66

512549.66

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor