Hotărârea nr. 50/2019

HCL 50 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 608/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Grădinița nr. 230”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,Derrțjref Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

c_

Lk M< l.%ecvoe.GHt.5ol/2.o210/9

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii:

"Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr.230,Aleea Potaisa nr.4"

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

15744.00

2991.36

18735.36

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

14760.00

2804.40

17564.40

3.5

Proiectare

100431.02

19081.89

119512.91

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

iei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

18696.00

3552.24

22248.24

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

81735.02

15529.65

97264.67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

27245.01

5176.55

32421.56

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

27245.01

5176.55

32421.56

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

40867.51

7764.82

48632.33

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

13622.50

2588.27

16210.77

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

9535.75

1811.79

11347.54

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4086.75

776.48

4863.23

3.8.2. Dirigentie de șantier

27245.01

5176.55

32421.56

Total capitol 3

199047.54

37819.02

236866.56

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1612003.95

306280.75

1918284.70

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

62843.00

11940.17

74783.17

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1049653.59

199434.18

1249087.77

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

2724500.54

517655.10

3242155.64

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

40300.10

7657.02

47957.12

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

32240.08

6125.62

38365.70

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

8060.02

1531.40

9591.42

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare 12) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

18777.97

0.00

18777.97

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

8535.44

0.00

8535.44

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1707.09

0.00

1707.09

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

8535.44

0.00

8535.44

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

286579.91

54450.18

341030.09

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

345657.98

62107.20

407765.18

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3269206.06

617581.32

3886787.38

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1707087.03

324346.54

2031433.57

Proiectant, S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

197067.99

37442.92

234510.91

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

470390.41

89374.18

559764.59

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

81685.72

15520.29

97206.01

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

253795.32

48221.11

302016.43

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

1002939.44

190558.50

1193497.94

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7964.00

1513.16

9477.16

TOTAL II - subcap. 4.1

7964.00

1513.16

9477.16

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

72404.20

13756.80

86161.00

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

72404.20

13756.80

86161.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

72404.20

13756.80

86161.00

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1083307.64

205828.46

1289136.10

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019Beneficiar/lnvestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAT!! SANITARE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

69110.36

13130.97

82241.33

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

69110.36

13130.97

82241.33

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

5445.00

1034.55

6479.55

TOTAL II - subcap. 4.1

5445.00

1034.55

6479.55

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

99000.00

18810.00

117810.00

4.3.1.Panouri solare + rezervor

99000.00

18810.00

117810.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

99000.00

18810.00

117810.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

173555.36

32975.52

206530.88

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro - 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

Data: 21.01.2019


nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

168795.00

32071.05

200866.05

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

168795.00

32071.05

200866.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

16400.00

3116.00

19516.00

TOTAL II - subcap. 4.1

16400.00

3116.00

19516.00

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

237661.39

45155.66

282817.05

4.3.2.Sistem fotovoltaic

237661.39

45155.66

282817.05

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

237661.39

45155.66

282817.05

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

422856.39

80342.71

503199.10

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING4DE6A S.R.L.

U. lOEEA

U Sfț»-.

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

116473.15

22129.90

138603.05

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

116473.15

22129.90

138603.05

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

25894.00

4919.86

30813.86

TOTAL II - subcap. 4.1

25894.00

4919.86

30813.86

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

517257.00

98278.83

615535.83

4.3.1.Pompe de circulație + vane

6364.00

1209.16

7573.16

4.3.2.Sistem ventilație

483322.00

91831.18

575153.18

4.3.3.Sistem filtroventilatie A.L.A.

27571.00

5238.49

32809.49

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

517257.00

98278.83

615535.83

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

659624.15

125328.59

784952.74

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394.R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: MASURI NECESARE OBȚINERII AVIZ ISU

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE

PENTRU INSTALAȚII CU ROL DE PROTECȚIE LA

INCENDIU

58213.00

11060.47

69273.47

4.1.2

INSTALAȚII STINGERE CU HIDRANTI EXT.

11677.00

2218.63

13895.63

4.1.3

REZERVOR SUBTERAN SI CAMERA POMPE

184796.00

35111.24

219907.24

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

254686.00

48390.34

303076.34

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7140.00

1356.60

8496.60

TOTAL II - subcap. 4.1

7140.00

1356.60

8496.60

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

123331.00

23432.89

146763.89

4.3.1.Echipament detecție,semnalizare,avertizare incendiu

71081.00

13505.39

84586.39

4.3.2.Grup de pompare hidranti exteriori

52250.00

9927.50

62177.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

123331.00

23432.89

146763.89

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

385157.00

73179.83

458336.83

*2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor1

2) In preturi la data de decembrie 2018; 1 euro = 4.6530 lei

Data:21.01.2019

Beneficiar/lnvestitor