Hotărârea nr. 5/2019

HCL 5 – Hotarare privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2018 – 2019 cu Grădinița ,,Rosa Zangara” la unităţi de învăţământ particular


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6IjijjgBHHaWHIMiiiMHIIKHHHBiitHtiiHnBMIHiMBIi

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018-2019 cu Grădinița „Roșa Zangara” la unități de învățământ particular

Ținând seama de Raportul de specialitate nr. 17177/06.12.2018 al Administrației Școlilor Sector 6;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale, a adresei Grădiniței „Roșa Zangara” cu nr. 89 din data de 08.10.2018, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 13577 din data de 08.10.2018, a Ordinului Ministrului Educației Naționale cu nr. 4990 din data de 31.08.2018 și a avizului Inspectoratului Școlar General al Municipiului București cu nr. 34556 din data de 19.11.2018, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 16656 din data de 28.11.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se completează Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018 - 2019 la unități de învățământ particular cu următoarele unități de învățământ particular, respectiv Grădinița „Roșa Zangara”, cu sediul în Municipiul București, Str. Drumul Taberei nr. 38A, Sector 6.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 30 din data de 30.01.2018 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018-2019, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 5

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro