Hotărârea nr. 49/2019

HCL 49 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 609/31.01.2019 al Direcției Generale Investiții;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție “Grădinița nr. 208”, din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demjfel Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6&primarie6.ro facebook. corn/PrimariaSectorului6

ANEXA 7


L-k -H-C.L. C NC. ^//W.20/9

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

nr2°2Kb'0C B1ParterSC Bap 3sector 61 București C.U.I RO 15989394.R.C. J40/251/2011 Tel:

0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investii:

"Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr.208, Str. Valea Oltului nr.14"

nr, crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPI Cheli

ȚOLUL 2 tuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivu

ui de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

18240.00

3465.60

21705.60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

17100.00

3249.00

20349.00

3.5

Proiectare

113773.79

21617.02

135390.81

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

21660.00

4115.40

25775.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

92113.79

17501.62

109615.41

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

30704.60

5833.87

36538.47

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

30704.60

5833.87

36538.47

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

46056.90

8750.81

54807.71

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

15352.30

2916.94

18269.24

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

10746.61

2041.86

12788.47

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

4605.69

875.08

5480.77

3.8.2. Dirigentie de șantier

30704.60

5833.87

36538.47

Tota

capitol 3

225875.29

42916.30

268791.59

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1821429.91

346071.68

2167501.59

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

70088.91

13316.89

83405.80

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1178940.90

223998.77

1402939.67

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

3070459.72

583387.34

3653847.06

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

45535.75

8651.79

54187.54

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

36428.60

6921.43

43350.03

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

9107.15

1730.36

10837.51

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2)

(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

21207.43

0.00

21207.43

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

9639.74

0.00

9639.74

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

1927.95

0.00

1927.95

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -CSC

9639.74

0.00

9639.74

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

323029.04

61375.52

384404.56

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

000

0.00

Tota

capitol 5

389772.22

70027.31

459799.53

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

3686107.23

696330.95

4382438.18

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1927947.42

366310.00

2294257.42

*2) In preturi la data de decembrie 2019; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitor


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Proiectant,

SCEURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: CONSTRUCȚII

Data: 21.01.2019


Beneficiar/lnvestitorProiectant,

S.R.L


nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

205643.06

39072.18

244715.24

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

639774.07

121557.07

761331.14

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

84115.06

15981.86

100096.92

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

312309.93

59338.89

371648.82

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

1241842.12

235950.00

1477792.12

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

8283.66

1573.90

9857.56

TOTAL II - subcap. 4.1

8283.66

1573.90

9857.56

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

75310.40

14308.98

89619.38

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

75310.40

14308.98

89619.38

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

75310.40

14308.98

89619.38

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

1325436.18

251832.88

1577269.06

*2) In preturi la data de decembrie 2019; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S R L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII SANITARE

Data: 21.01.2019


S.C.EURO BUILDIN


nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

89120.13

16932.82

106052.95

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

89120.13

16932.82

106052.95

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7961.80

1512.74

9474.54

TOTAL II - subcap. 4.1

7961.80

1512.74

9474.54

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

144760.00

27504.40

172264.40

4.3.1.Panouri solare + rezervor

144760.00

27504.40

172264.40

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4,6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4=3 + 4.4 +4.5+4.6

144760.00

27504.40

172264.40

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

241841.93

45949.96

287791.89

*2) In preturi la data de decembrie 2019; 1 euro = 4.6530 iei

Proiectant, Ș IDEEA S-R.L.

s'/

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

165165.00

31381.35

196546.35

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

165165.00

31381.35

196546.35

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

15071.00

2863.49

17934.49

TOTAL II - subcap. 4.1

15071.00

2863.49

17934.49

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

260302.00

49457.38

309759.38

4.3.2.Sistem fotovoltaic

260302.00

49457.38

309759.38

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

260302.00

49457.38

309759.38

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

440538.00

83702.22

524240.22

*2) In preturi la data de decembrie 2019; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019


Proiectant,

S.C.EURO BU9LDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului: INSTALAȚII HVAC

Data: 21.01.2019


nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

124188.56

23595.83

147784.39

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

124188.56

23595.83

147784.39

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

31756.45

6033.73

37790.18

TOTAL II - subcap. 4.1

31756.45

6033.73

37790.18

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

577395.50

109705.15

687100.65

4.3.1.Pompe de circulație + vane

10653.50

2024.17

12677.67

4.3.2.Sistem ventilație

566742.00

107680.98

674422.98

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

577395.50

109705.15

687100.65

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

733340.51

139334.71

872675.22

*2) In preturi la data de decembrie 2019; 1 euro = 4.6530 lei

Proiectant, S.C.EURO BUILDIhIG IDEEA S.R.L.

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL obiectului:MASURI NECESARE OBȚINERE AVIZ ISU

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

ILUMINAT SIGURANTA-ALIMENTARI ELECTRICE PENTRU INSTLATI1 CU ROL DE PROTECȚIE

60318.50

11460.52

71779.02

4.1.2

INSTALAȚII DE STINGERE CU HIDRANTI INTERIORI SI EXTERIORI

35574.00

6759.06

42333.06

4.1.3

REZERVOR SUBTERAN SI CAMERA POMPE

105221.60

19992.10

125213.70

TOTAL

1 - subcap. 4.1.

201114.10

38211.68

239325.78

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

7016.00

1333.04

8349.04

TOTAL II - subcap. 4.1

7016.00

1333.04

8349.04

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

121173.00

23022.87

144195.87

4.3.1.Echipamente sistem detecție,semnalizare si avertizare la incendiu

68923.00

13095.37

82018.37

4.3.2.Grup de pompare hidranti interiori si exteriori

52250.00

9927.50

62177.50

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL

III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

121173.00

23022.87

144195.87

TOTAL deviz pe obiecte (TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

329303.10

62567.59

391870.69

*2) In preturi la data de decembrie 2019; 1 euro = 4.6530 lei

Data: 21.01.2019

Beneficia r/lnvestitor