Hotărârea nr. 48/2019

HCL 48 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 611/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demiși Spiridon


Nr.: 48

Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm6(apnmarie6.ro facebook. com/PrimariaSectorului6

c_

LA H-C L.SeCTOt 6 NIL AS/72.02 ZO»

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.

Splaiul Independentei Nr. 291 -293, Et,14, Birou 1, sector 6, București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI 29319742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții
Construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena
  • 1) în prețuri la data de:

  • 2) LaunT.V.A de:


25.01.2019 ; 1 euro=

19 %


Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

□entru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

99.506,23

18.906,18

118.412,41

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

99.506,23

18.906,18

118.412,41

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

562.432,07

106.862,09

669.294,16

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

10.365,00

1.969,35

12.334,35

3.1.1. Studii de teren

10.365,00

1.969,35

12.334,35

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

50.232,00

9.544,08

59.776,08

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea-performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

147.906,00

28.102,14

176.008,14

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

25.116,00

4.772,04

29.888,04

3.5.4, Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

50.232,00

9.544,08

59.776,08

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10.365,00

1.969,35

12.334,35

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

62.193,00

11.816,67

74.009,67

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

93.289,00

17.724,91

111.013,91

investiții

93.289,00

17.724,91

111.013,91

3.7.2, Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

134.751,00

25.602,69

160.353,69

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

82.924,00

15.755.56

98 679 56

3.8.11. pe perioada de execuție a lucrărilor

62.193,00

11.816.67

74.009.67

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

20.731,00

3.938.89

24.669,89

3.8,2. Dirigenție de șantier

51.827,00

9.847,13

61 674 13

TOTAL CAPITOL 3

436.543,00

82.943,17

519.486,17

TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcți și instalații

9.132.802,36

1.735.232,44

10.868.034,80

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

114.908,23

21.832,56

136.740,79

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montai

1.117,770,76

212.376,44

1.330.147,20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

10.365.481,35

1.969.441,44

12.334.922,79

_

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

50.553,00

9.605,07

60.158,07

5.11 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

50.553,00

9.605,07

60.158.07

5 1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

59.297,00

59.297,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I S C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

9.133,00

9.133,00

5.2.3. cota aferentă I.S.C pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

45.664,00

45.664,00

5 2 4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C S C.

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

518.274,07

98.472,07

616.746,14

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

628.124,07

108.077,14

736.201,21

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice șl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

12.092.086,72

2.286.230,02

14.378.318,74

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 ♦ 2 + 4.1 ♦ 4.2 + 5.1.1)

9.960.201,89

1.892.438,34

11.852.640,23

4,7569 lei

Data


25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.

Splaiul Independentei Nr. 291 -293. Et.14, Birou 1, sector 6. București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI 29319742

DEVIZUL

Obiectului Grădiniță

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

9.132.802,36

1.735.232,44

10.868.034,80

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

117.071,22

22.243,53

139.314,75

4.1.2.

Rezistență

2.825.958,34

536.932,08

3.362.890,42

4.1.3.

Arhitectură

4.995.056,41

949.060,72

5.944.117,13

4.1.4.

Instalații

1.194.716,39

226.996,11

1.421.712,50

TOTAL I - subcap. 4.1

9.132.802,36

1.735.232,44

10.868.034,80

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

114.908,23

21.832,56

136.740,79

TOTAL II-subcap. 4.2

114.908,23

21.832,56

136.740,79

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.117.770,76

212.376,44

1.330.147,20

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.34-4.4+4.5+4.6

1.117.770,76

212.376,44

1.330.147,20

TOTAL deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

10.365.481,35

1.988.441,44

12.334.922,79

4,7569 lei

  • 1) în prețuri la data de:

  • 2) La unT.VA.de:


25.01.2019 ; 1 euro=

19 %


Data

25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6