Hotărârea nr. 47/2019

HCL 47 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 613/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after- school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6. Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demirel Spiridon

Nr.: 47

Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(a)primarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6

c

LW.l.SeC-roft Q>NR. 1^/2.0220/9


Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei Nr. 201 -293. Et.14, Birou 1, sectorS, București, inmatriculata sub nr, J/40/13314/2011, CUI 29319742


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Construire spații destinate activităților de școală după școală în incinta Școlii Sfântul Andrei


Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Nr. crt

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

7.619,79

1.447,76

9.067,55

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

7.619,79

1.447,76

9.067,55

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de Investiții

TOTAL CAPITOL 2

_

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

12 368,00

2.349,92

14.717,92

3 1 1 Studii de teren

12.368,00

2.340,92

14.717,92

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentați-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

50.692,00

9.631,48

60.323,48

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

162.614,00

30.896,66

193.510,66

3.5 1 Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul qeneral

25.346,00

4.815,74

30.161,74

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

50.692,00

9.631,48

60.323.48

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12.368,00

2.349,92

14.717,92

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

74.208,00

14.090,52

88 307,52

36

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

111.312,00

21.149,28

132.461,28

investiții

111.312,00

21.149,28

132.461,28

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

160.784,00

30.548,96

191.332,06

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

98.944,00

18.799,36

117.743,36

3 8.1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

74.208,00

14.099,52

88.307,52

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

24.736,00

4.699,84

20.435,84

3.8.2. Dirigenție de șantier

61.840,00

11.749,60

73.589,60

TOTAL CAPITOL 3

497.770,00

94.576,30

592.346,30

TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalați

10.275.927,91

1.952.426,31

12.228.354,22

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.981,86

566,55

3.548,41

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.089.120,50

396.932,90

2.486.053,40

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

12.368.030,27

2.349.925,76

14.717.956,03

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqamzare de șantier

47.414,54

9.008,76

56.423,30

5.1.1. Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

47.414,54

9.008,76

56.423,30

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

66,156,00

66.156,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calități lucrărilor de construcți

10.276,00

10.276,00

5 2 3. cota aferentă I.S.C pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcți

51.380,00

51.380,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizața de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

618.401,51

117.496,20

735.807,80

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

731.972,05

126.505,05

858.477,10

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

13.605.392,11

2.572.454,87

16.177.846,98

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

10.333.944,10

1.963.449,38

12.297.393,48

4,7569 lei


  • 1) în preturi la data de

  • 2) La un T.V.A. de.


25.01.2019 ; 1 euro=

19 %


Data

25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6


întocmit,

VEGO CONCEPT. ENGINEERING S.R.L.Proiectant, VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.


Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et.14, Birou 1, sector 6, București, înmatriculata sub nr, J/40/13314/2011, CUI 29319742

DEVIZUL

Obiectului Școala după Școala


Nr. crt.

Denumirea oapltolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (far* TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalați

10.275.927,91

1.952.426,31

12.228.354,22

4 1 1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

67.920,46

12.904,89

80.825,35

4.1.2.

Rezistență

3.177.488,81

603.722,87

3.781.211,68

4.1.3.

Arhitectură

5.148.470,66

978.209.43

6.126.680,09

4.1.4.

Instalații

1.882.047,98

357.589,12

2.239.637,10

TOTAL I - subcap. 4.1

10.275.927,91

1.952.426,31

12.228.354,22

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.981,86

566,55

3.548,41

TOTAL II - subcap. 4.2

2.981,86

566,55

3.548,41

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.089.120,50

396.932,90

2.486.053,40

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

2.089.120,50

396.932,90

2.486.053,40

TOTAL deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

12.368.030,27

2.349.925,76

14.717.956,03

4,7569 lei


  • 1) în prețuri la data de:

  • 2) La un T.V.A. de:


25.01.2019 ; 1 euro=

19 %


Data

25.01.2019

Benefic iar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6


întocmit,

VEGO CONCEPT-ENGTNEERING S R L.

V C C Â

'''