Hotărârea nr. 45/2019

HCL 45 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6



romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 616/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after - school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/ 08.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,



Nr.: 45

Data: 12.02.2019



CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demjfel Spiridon

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6. ro email: r>nm6Capnmane6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6

LK^£L.56tTOe. G NR.A5//2 02 MI9


Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et. 14. Birou 1. sector 6. București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI 29319742


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Construire spații destinate activităților de școală după școală în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 193





Nr. crt

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

7.812,16

1 484,31

9.296,47

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

7.812,16

1.484,31

9.296,47

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

■■

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

pentru proiectare șl asistență tehnică

3.1.

Studii

12.581,00

2.390,39

14 971,39

3.1.1. Studii de teren

12.581,00

2.390,39

14 971.39

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

50.692.00

9.631.48

60.323,48

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performanței enerqetice și auditul enerqetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

164 104,00

31 179.76

195.283,76

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3 5 3 Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul general

25 346,00

4.815,74

30.161,74

3 5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

50.692,00

9.631.48

60.323.48

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12.581,00

2.390,39

14.971.39

3 5 6 Proiect tehnic și detalii de execuție

75 485,00

14 342.15

89.827,15

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

3 7

Consultanță

113.227,00

21.513,13

134.740.13

investiții

113 227.00

21.513,13

134.740,13

3.7.2. Auditul financiar

38.

Asistență tehnică

163.551.00

31.074.69

194.625,69

3 8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului

100.647.00

19.122,93

119 769,93

3 8 1 1 pe perioada de execuție a lucrărilor

75.485.00

14.342,15

89.827.15

3.8.1 2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

25.162,00

4.780,78

29.942,78

3.8 2 Dirigenție de șantier

62.904,00

11.951,76

74.855,76

TOTAL CAPITOL 3

504.155,00

95.789,45

599.944,45

TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

oentru investiția de bază

4 1

Construcții și instalați

10.452.673,31

1 986.007,92

12.438.681.23

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.378.45

451,91

2.830.36

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.125.707.55

403.884.43

2.529.591.98

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4 6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

12.580.759,31

2.390.344,26

14.971.103,57

_

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

47.569.00

9.038,11

56.607,1 1

5 11 Lucrăn de construcții și instalați aferente organizării de șantier

47 569,00

9.038,11

56 607,11

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

67.216,00

67,216,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5 2.2 cota aferentă I S C pentru controlul calități lucrărilor de construcți

10.453.00

10.453,00

5.2 3 cota aferentă I.S.C pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

52.263.00

52.263,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C S C.

5,2 5 taxe pentru acordun, avize conforme și autorizața de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

629.037,97

119.517,21

748.555,18

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

743.822,97

128.555,32

872.378,29

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

jentru probe tehnologice și teste

6.1.

Preqătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

13.836.549,44

2.616.173,34

16.452.722,78

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

10.510.432,92

1.996.982,25

12.507.415,17

25.I








  • 1) în prețuri la data de:

  • 2) La un T V A de


Data

25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI



Proiectant,

VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et. 14, Birou 1. sector 6, București, inmatriculata sub nr J/40/13314/2011. CUI 29319742

DEVIZUL
Obiectului Școala după Școala

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4 1

Construcții și instalați

10.452.673,31

1 986.007,92

12.438.681.23

4.1 1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

69.788,65

13.259,84

83.048.49

4.1.2

Rezistență

3.233.136,60

614.295,95

3 847 432,55

4 1.3.

Arhitectură

5.236 246,93

994 886,92

6.231.133.85

4.1.4.

Instalații

1.913.501.13

363.565.21

2.277.066,34

TOTAL I - subcap. 4.1

10.452.673,31

1.986.007,92

12.438.681,23

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.378,45

451,91

2.830,36

TOTAL II - subcap. 4.2

2.378,45

451,91

2.830,36

4.3

Utilaje, echipamente tehnoloqice și funcționale care necesită montaj

2.125.707,55

403.884.43

2.529.591,98

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

4.5

Dotări

4 6

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

2.125.707,55

403.884,43

2.529.591,98

TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

12.580.759,31

2.390.344,26

14.971.103,57

4.7569 lei

  • 1) în prețuri la data de

  • 2) La un T V A. de


26.01 2019 ; 1 euro=

19 %


Data

25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI