Hotărârea nr. 44/2019

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 617/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

In conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after- school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6. Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 44

Data: 12.02.2019
CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6, \

Demirel Spiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6&primarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6

Proiectant


Tractebel Engineering SA                                               Anexa la H.C.L. Sector 6 nr.

Str. Alexandru Constantinescu nr. 6

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE SPAȚII DESTINATE ACTIVITĂȚII ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ

în incinta Școlii Gimnazia

e nr. 156

Nr.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

19%

Valoare (cu TVA)

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1,1

Obținerea terenului

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

64.464,94

12.248,34

76.713,28

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

47.964.32

9.113,22

57.077,54

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

187.689,08

35.660,92

223.350,00

TOTAL CAPITOL 1

300.118,34

57.022,48

357.140,82

CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

178.680,00

33.949,20

212.629,20

CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

3.1.1

Studii de teren

-

-

-

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

-

-

-

3.1.3

Alte studii specifice

-

-

-

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

109.418,35

20.789,49

130.207,83

3,3

Expertizare tehnica

-

-

-

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

13.127,07

2.494.14

15.621,21

3.5

Proiectare

3.5.1

Tema de proiectare

-

-

-

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

-

-

-

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

126.730,00

24.078.70

150.808.70

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

-

-

-

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

-

-

-

3.5.6

Proiect tehnic si detalii de execuție

320.426,97

60.881,12

381.308,09

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

5.000,00

950,00

5.950,00

3,7

Consultanta

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

85.447,19

16.234,97

101.682,16

3.7.2

Auditul financiar

21.361.80

4.058,74

25.420,54

3.8

Asistenta tehnica

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

53.404.50

10.146,85

63.551,35

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

37.383,15

7.102,80

44.485,94

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Construcții

16.021.35

3.044,06

19.065,40

3.8.2

Dirigcntie de șantier

106.808,99

20.293,71

127.102,70

TOTAL CAPITOL 3

841.724,86

159.927,72

1.001.652,58

CAPITOL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

9,141.001.45

1,736.790.27

10.877,791.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

135,961.23

25,832.63

161.793.87

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1.068.406.34

202.997.20

1.271.403.54

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

-

-

-

4.5

Dotări

335.530.00

63.750.70

399.280.70

4.6

Active necorporale

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

10,680,899.02

2,029,370.81

12,710,269.83

CAPITOL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

191.361.44

36.358.67

227.720.11

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

47,840.36

9,089.67

56.930.03

5.2

Comisioane, cote. taxe, costul creditului

5.2.1

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

-

-

-

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

0.5%

60.007.11

-

60.007.11

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

12.001.42

-

12.001.42

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC- 0.5%

49.735.61

-

49.735.61

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

117.717.71

-

117.717.71

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

956.807.19

181,793.37

1.138.600.56

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

7.250.00

1.377.50

8.627.50

TOTAL CAPITOL 5

1,442,720.84

228,619.21

1,671,340.05

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL

13,444,143.06

2,508,889.43

15,953,032.49

TOTAL Constructii+Montaj (1.2+1.3+L4+2+4.1+4.2+5.1.1)

9,947,122.45

1,889,953.27

11.837.075.72

In lei/euro la cursul 4.7648 lei/euro din data de 25/01/2019

Data: 25/01/2019

Beneficiar/ Investitor