Hotărârea nr. 43/2019

HCL 43 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 614/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

\

Fel Spiridon


Demi

Nr.: 43

Data: 12.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/ PrimariaSectorului6

LA m W fc kffi.Wp2.02 2019

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293. Et.14, Birou 1, sector 6. București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011. CUI 29319742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții
Construire spații destinate activităților de școală după școală în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 117

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

8.198,14

1.557,65

9.755,79

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

8.198,14

1.557,65

9.755,79

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2                                                                                             |              -   |              -   |

_

I                                                                                  I                                                       I                                                       I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

15.741,00

2.990,79

18.731,79

3.1.1. Studii de teren

15.741,00

2.990,79

18.731,79

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

50.692,00

9.631,48

60.323,48

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

186.228,00

35.383,32

221.611,32

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de interventfe și devizul general

25.346,00

4.815,74

30.161,74

3 5 4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

50.692,00

9.631,48

60.323,48

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

15.741,00

2.990,79

18.731,79

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

94.449,00

17.945,31

112.394,31

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

141.673,00

26.917,87

168.590,87

investiții

141.673,00

26.917,87

168.590,87

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

204.639,00

38.881,41

243.520,41

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

125.932,00

23.927,08

149.859,08

3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor

94.449,00

17.945,31

112.394,31

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcți

31.483,00

5.981,77

37.464,77

3.8.2. Dirigenție de șantier

78.707,00

14.954,33

93.661,33

TOTAL CAPITOL 3

598.973,00

113.804,87

712.777,87

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

13.073.515,91

2.483.968,03

15.557.483,94

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.981,86

566,55

3.548,41

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.665.000,65

506.350,12

3.171.350,77

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

15.741.498,42

2.990.884,70

18.732.383,12

I

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

55.659,04

10.575,22

66.234,26

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente orqanizării de șantier

55.659,04

10.575,22

66.234,26

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

82.942,00

82.942,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I S C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

13.074,00

13.074,00

5.2.3. cota aferentă I S C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

65.368,00

65.368,00

5.2 4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

787.074,92

149.544,23

936.619,15

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

925.675,96

160.119,45

1.085.795,41

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

17.274.345,52

3.266.366,67

20.540.712,19

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

13.140.354,95

2.496.667,45

15.637.022,40

  • 1) în prețuri la data de

  • 2) La un T.V.A. de

25.01.2019 ; 1 euro=

19 %

4,7569 lei

Data


25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et.14, Birou 1, sector 6, București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011, CUI 29319742

DEVIZUL

Obiectului Școala după Școala

Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

13.073.515,91

2.483.968,03

15.557.483,94

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

90.774,11

17,247,08

108.021,19

4.1.2.

Rezistență

4.053.385,03

770.143,16

4.823.528,19

4.1.3.

Arhitectură

6.528.509,57

1.240.416.82

7.768.926,39

4.1.4

Instalații

2.400.847.20

456.160,97

2.857.008,17

TOTAL 1 - subcap. 4.1

13.073.515,91

2.483.968,03

15.557.483,94

4.2

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.981,86

566,55

3.548,41

TOTAL II - subcap. 4.2

2.981,86

566,55

3.548,41

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2.665.000,65

506.350,12

3.171 350.77

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

2.665.000,65

506.350,12

3.171.350,77

TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

15.741.498,42

2.990.884,70

18.732.383,12

  • 1) în prefuri la data de

  • 2) La un TVA de

25 01 2019 ; 1 euro=

19 %

4,7569 lei

Data

25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6

întocmit,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.