Hotărârea nr. 42/2019

HCL 42 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului

Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 612/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/ 08.05.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTRASEMNEAZĂ
pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demir^rSpiridon


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: pnm67ipnmane6.ro facebook. corn/ PrimariaSectorului6

■AN€XA

IA ac .1.      6   ^202 2019

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.

Splaiul Independentei Nr. 291 -293, Et. 14, Birou 1, sector 6. București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011. CUI 29319742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții
Construire corp grădiniță în incinta Grădiniței Nr. 274
  • 1) în presuri la data de:

  • 2) La un T.V.A. de:


25.01.2019 ;1euro=

19 %


Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

aentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1 2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

7.773,87

1.477,04

9.250,91

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecța utilităților

TOTAL CAPITOL 1

7.773,87

1.477,04

9.250,91

I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

sentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

10.507,00

1.996,33

12.503,33

3 1 1 Studii de teren

10.507,00

1.996,33

12.503,33

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

50.692,00

9.631,48

60.323,48

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performanței enerqetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

149.585,00

28.421,15

178.006,15

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul qeneral

25.346,00

4.815,74

30.161,74

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

50.692,00

9.631,48

60.323,48

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

10.507,00

1.996,33

12.503,33

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție

63.040,00

11.977,60

75.017,60

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

94.559,00

17.966,21

112.525,21

investiții

94.559,00

17.966,21

112.525,21

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

136.586,00

25.951,34

162.537,34

3.8 1. Asistență tehnică din partea proiectantului

84.053,00

15.970,07

100.023,07

3.8.1 1. pe perioada de execuție a lucrărilor

63.040,00

11.977,60

75.017,60

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

21.013,00

3.992,47

25.005,47

3.8.2. Dirigenție de șantier

52.533,00

9.981,27

62.514,27

TOTAL CAPITOL 3

441.929,00

83.966,51

525.895,51

TVA

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru Investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

8.725.241,42

1.657.795.87

10.383.037.29

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.337,51

444,13

2 781 64

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

1.779.028,01

338.015,32

2.117.043,33

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcțonale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

10.506.606,94

1.996.255,32

12.502.862,26

r

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

47.070,91

8.943,47

56.014,38

5.1.1. Lucrări de construcții și instalați aferente organizării de șantier

47.070,91

8.943,47

56.014.38

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

56.851,00

56.851,00

5.2.1. comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

8.725,00

8.725,00

5.2.3. cota aferentă I.S.C pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

43.626,00

43.626,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C S C.

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

525 330.35

99.812,77

625.143,12

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

629.252,26

108.756,24

738.008,50

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice șl teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

11.585.562,07

2.190.455,11

13.776.017,18

Din care C+M (1.2 ♦ 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

8.782.423,71

1.668.660,51

10.451.084,22

4.7569 lei

Data


25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L.

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, El 14. Birou 1. sector 6. București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011. CUI 29319742

DEVIZUL

Obiectului Grădiniță

  • 1) în prețuri la data de:

  • 2) La un T V A. de:


Nr. crt.

Denumirea capitolelor șl subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLU

L 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

8.725.241,42

1.657.795,87

10.383.037,29

4.1.1.

Terasamente. sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

61.968,59

11.774,03

73.742,62

4.1.2.

Rezistență

2.702.256,69

513.428,77

3.215.685,46

4.1.3.

Arhitectură

4.376.456,99

831.526,83

5.207.983,82

4.1.4.

Instalații

1.584.559,15

301.066,24

1.885.625,39

TOTALI-subcap. 4.1

8.725.241,42

1.657.795,87

10.383.037,29

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

2.337,51

444,13

2.781,64

TOTAL II - subcap. 4.2

2.337,51

444,13

2.781,64

4.3.

Utilaje, echipamente tehnoloqice și funcționale care necesită montaj

1.779.028,01

338.015,32

2.117.043,33

4 4

Utilaje, echipamente tehnoloqice și funcționale care nu necesită montaj și

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

1.779.028,01

338.015,32

2.117.043,33

.TOTAt^R»     (Total 1* Toțel a * TOWJ!!)

10.506.606,94

1.996.255,32

12.502.862,26

4,7569

Data

25,01.2019

Benef ic iar/ln vestitor

PRIMĂRIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


întocmit,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.