Hotărârea nr. 41/2019

HCL 41 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, aprobați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 și actualizați prin Hotarârea Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6



romania2019.eu


HOTĂRÂRE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018


Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 610/31.01.2019 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 8 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,




CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Demir^l Spiridon


Nr.: 41

Data: 12.02.2019


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6


Af'i&rf i

Z4 //c.z sscmiQ Mm

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et,14, Birou 1, sector 6, București, inmatriculata sub nr. J/40/1 3314/2011, CUI 29319742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții
Construire grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli

entru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

113.280,67

21.523,33

134.804,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

TOTAL CAPITOL 1

113.280,67

21.523,33

134.804,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2

523.259,00

99.419,21

622.678,21

I

CAPITOLUL 3

Cheltuieli

jentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

5.003,00

950,57

5.953,57

3.1.1. Studii de teren

5.003,00

950,57

5.953,57

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații

50,692,00

9.631,48

60.323.4B

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

111.058,00

21 101 02

132.159,02

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și devizul qeneral

25.346.00

4.815,74

30.161,74

3 5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizaților

50.692,00

9.631.48

60.323.48

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.003,00

950,57

5.953,57

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

30.017,00

5.703,23

35.720,23

3.6

Organizarea procedurilor de achizițe

3.7.

Consultanță

45.026,00

8.554,94

53.580,94

investiții

45.026.00

8.554,94

53.580,94

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

65.038,00

12.357,22

77.395,22

3.8 1 Asistență tehnică din partea proiectantului

40.023,00

7.604,37

47.627,37

3.8 1 1 pe perioada de execuțe a lucrărilor

30.017,00

5.703,23

35.720,23

3.8,1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse

în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții

10.006,00

1.901,14

11.907.14

3.8 2 Dirigențe de șantier

25.015.00

4.752,85

29.767.85

TOTAL CAPITOL 3

276.817,00

52.595,23

329.412,23

I                                                                                             TVA,

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcți și instalați

4.458.794,16

847.170,88

5.305.965,04

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

53.239.75

10.115,55

63.355,30

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcțonale care necesită montaj

490 868,43

93.265.00

584 133.43

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcțonale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5

Dotări

4.6

Active necorporale

TOTAL CAPITOL 4

5.002.902,34

950.551,43

5.953.453,77

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Orqanizare de șantier

50.553,00

9.605,07

60.158,07

5.1.1, Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

50.553,00

9.605,07

60.158,07

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

31.253,00

31.253,00

5.2.1, comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcți

4.459.00

4.459,00

5.2.3. cota aferentă I S C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcți

22.294,00

22.294,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

5.2.5 taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizața de construire/ desființare

4.500,00

4.500,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

250.145,12

47.527,57

297.672,69

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CAPITOL 5

331.951,12

57.132,64

389.083,76

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

6.248.210,13

1.181.221,84

7.429.431,97

Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 ♦ 4.2 + 5.1.1)

5.199.126,58

987.834,04

6.186.960,62

  • 1) în preturi la data de

  • 2) La un T V A de:

25.01 2019 .1 euro=

19 %

4.Z569 la

Data


25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6

Proiectant,
VEGO CONCEPT ENGINEERING S R L

Splaiul Independentei Nr. 291 - 293, Et. 14. Birou 1. sector 6. București, inmatriculata sub nr. J/40/13314/2011. CUI 29319742

DEVIZUL

Obiectului Grădiniță
  • 1) în preturi la data de

  • 2) La unT.VA.de


Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

(fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții și instalații

4.458.794.16

847.170,88

5.305.965,04

4 1 1

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

105.206,55

19.989,24

125.195,79

4.1.2.

Rezistență

1.412.443,34

268.364,23

1.680.807,57

4.1.3.

Arhitectură

2.400.496,53

456.094,34

2.856.590,87

4.1.4.

Instalații

540.647.74

102.723,07

643.370.81

TOTAL l-subcap. 4.1

4.458.794,16

847.170,88

5.305.965,04

Montai utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și

53.239,75

10.115.55

63.355,30

TOTAL II - subcap 4.2

53.239,75

10.115,55

63.355,30

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

490.868.43

93.265.00

584.133,43

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și

4.5.

Dotări

4.6.

Active necorporale

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

490.868,43

93.265,00

584.133,43

TOTAL deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

5.002.902,34

950.551,43

5.953.453,77

25.01 2019 ; 1 euro=

19 %

4.7569 lei

Data

25.01.2019

Beneficiar/lnvestitor

Primăria Sectorului 6


întocmit,

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.