Hotărârea nr. 4/2019

HCL 4 – Hotarare privind soluţionarea unei cereri de schimb de locuinţe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuşi”, de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
HOTĂRÂRE privind soluționarea unei cereri de schimb de locuințe din cele construite, în cartierul „Constantin Brâncuși”, de Agenția Națională pentru Locuințe în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate nr. 20983/29.112018 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare dispozițiile art. 8 alin. (6) din Legea 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale art. 15 alin. (18) - (22) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe cele ale pct. „4”, „5” și „52” din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 162/2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 81/2017;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cererea domnului Iancu Titișor, titular al contractului de închiriere nr. 2581/17.03.2010, privind schimbul garsonierei situată în București, cartier „Constantin Brâncuși”, pe care o deține în calitate de chiriaș, cu o garsonieră din cele devenite vacante pe parcursul exploatării, situată în același ansamblu de locuințe.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTR

pentr

Secretar


JfcMNEAZĂ egalitate Sectarului 6,