Hotărârea nr. 332/2019

HCL 332 – Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu modificator – “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidenţial cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 41.299 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 114 din 24.05.2018


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTARARE

privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu modificator - “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 41.299 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 114 din 24.05.2018

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 142/21.11.2019 al Direcției Generale Arhitect Șef și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;

P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/31.10.2013, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) litera e), coroborat cu art. 166 alin. (2) litera j), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale cuprinsă în Planul urbanistic de detaliu modificator

  • - “Prelungirea Ghencea nr. 350-358”, Sector 6, pentru construire ansamblu rezidențial cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 41.299 mp, proprietate privată persoană juridică, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 114 din 24.05.2018, în sensul înlocuirii în avizul tehnic nr. 1 1 14/2/17/12.03.2018 și în planșa de reglementări urbanistice a indicatorilor urbanistici P.O.T. și C.U.T., și anume în loc de “P.O.T. max = 75%” și “C.U.T. max = 4” va fi “P.O.T. max = 70%” și “C.U.T. max = 3”.

Art. 2. Prezenta documentație reprezintă regulament de urbanism și nu dă dreptul la construire.

Art. 3. Planurile urbanistice de detaliu aprobate anterior, care fac referire la adresa poștală pusă în discuție, devin nule de drept.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂpentru legalitate cojtf. art. 243 alin. (1) lit. a) din

Secretarii


emirel Spiridon


Nr.: 332

Data: 12.12.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6. ro; e-mail: prim6&primarie6, ro; facebook.corn7PrimariaSectonilui6