Hotărârea nr. 331/2019

HCL 331 – Hotărâre privind aprobarea implementării Proiectului educațional ,,Învățăm la grădiniță” la nivelul tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pentru Semestrul II an școlar 2019 – 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru Semestrul II an școlar 2019 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19906 din data de 04.12.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 58, art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 - privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 - privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară; Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/2016 - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, a adresei Administrației Școlilor Sector 6 nr. 18622 din data de 12.11.2019 trimisă Inspectoratului Școlar General al Municipiului București, a adresei Inspectoratului Școlar General al Municipiului București nr. 26048 din data de 14.11.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 18969 din data de 19.11.2019;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) și lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” la nivelul tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pentru Semestrul II an școlar 2019 - 2020, în limita fondurilor bugetare aprobate, conform Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2, Anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 331

Data: 12.12.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(âprimarie6.ro; facebook. com/PrimariaSectorului6

\n

Anexa 1ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 331/12.12.2019

Proiect educațional „învățăm la grădiniță”

Proiectul educațional „învățăm la grădiniță” își propune să contribuie, prin intermediul educației formale și non-formale, la atragerea copiilor în grădinițe și menținerea copiilor în educație, pe de o parte, precum și la ameliorarea rezultatelor acestora, iar pe de altă parte, proiectul se adresează tuturor preșcolarilor din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București.

în prima etapă se realizează informarea tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6, cu privire la acest proiect și la susținerea financiară a implementării proiectului de către autoritățile administrației publice locale respectiv Consiliul Local Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Primăria Sector 6, precum și a comunității educaționale a Sectorului 6, părinții elevilor și preșcolarilor, persoane publice și private care doresc să sușțină acest proiect, ONG-uri și asociații cu activitate în domeniul educațional.

în a doua etapă vor avea loc opționalele cu elevii preșcolari care frecventează cursurile unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 conform metodologiei și a situației opționalelor la nivelul Sectorului 6, situație comunicată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și verificată de Inspectoratul Școlar Sector 6.

Organizarea și realizarea Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” vizează preșcolarii din cadrul grădinițelor de stat de pe raza Sectorului 6. în cadrul acestui proiect educațional preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar cu nivelul preșcolar de pe raza Sectorului 6 vor benefica gratuit de 1 opțională astfel:

 • 1) la grupa mică: I opțională reprezentând Dans/Dans modern/Dezvoltare personală;

 • 2) la grupa mijlocie și mare: 1 opțională reprezentând Dans/Dans modem/Limba Străină/Dezvoltare personală.

Costul opționalelor mai sus menționate, opționale aferente Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” va fi suportat din bugetul Consiliului Local Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Primăria Sector 6, care vor suporta o sumă de 5 lei/opțional/copil/o dată pe săptămână, respectiv pentru cele 20 de săptămâni ale Semestrului II an școlar 2019 - 2020.

Proiectul se adresează tuturor unităților de învățământ preuniversitar de stat cu nivel preșcolar de pe raza Sectorului 6. Aceste unități de învățământ sunt menționate în Anexa Nr.2 în care sunt calculate de asemenea și sumele necesare pentru implementarea Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”, în anul școlar 2019-2020.

1. Scopul Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Acest proiect are drept scop facilitarea accesului la educație și creșterea nivelului de educație inițială a preșcolarilor, prin abordarea de tipul „pe tot parcursul anului școlar”, dezvoltarea și implementarea de instrumente/soluții pentru prevenirea/reducerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, promovarea /dezvoltarea de programe educaționale inovative pentru creșterea motivației de învățare la copii. Proiectul educațional „învățăm la grădiniță” promovează abordarea preventivă bazată pe dezvoltarea activităților innovative,vizând întărirea abilităților de bază (vorbit/citit/socotit), dezvoltarea culturii personale, a respectului de sine, prin metode altemative/creative de învățare. Ca efect pozitiv pe termen lung: asigurarea dezvoltării și evaluării pachetelor educaționale altemative/inovative, care permit accesul grupului țintă (preșcolarii) la noi oportunități și participarea egală la educație. Proiectul va oferi posibilitatea desfășurării de activități variate/flexibile pentru motivarea grupului țintă pentru învățare și creșterea performanțelor școlare. Prin depășirea dezinteresului față de metodele tradiționale de educație, proiectul va spori abilitățile personale cât și cele de limbă străină ale tuturor copiilor de vârstă preșcolară, inclusiv a celor provenind din familii cu posibilități materiale reduse. Pentru implementarea Proiectului educațional ,,învățăm la grădiniță” se vor putea folosi echipamentele informatice/multimedia, existente în grădinițe, pentru a exploata noi abordări în educația școlară.

2. Obiectivul general al Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Obiectivul general al Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” este dezvoltarea și diversificarea serviciilor alternative de educație, prin participarea activă a tuturor preșcolarilor care învață în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. Aceste servicii educaționale constituie o ofertă educațională modernă și competitivă pentru grădinițele din Sectorul 6, care alături de educația formală, va crește valoarea actului educațional.

3. Obiectivele principale ale Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Obiectivele principale ale Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” sunt:

 • a) implementarea unor servicii educaționale specializate, informale și non-formale, de zi, pentru toți copiii din Sectorul 6, de nivel European, care să conducă la reducerea abandonului școlar, menținerea elevilor din grupul țintă în educație, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale acestora și să amelioreze comportamentul de adaptare școlară;

 • b) Creșterea adaptabilității preșcolarilor la mediul școlar și integrarea mai rapidă a acestora în cadrul unităților de învățământ preșcolar;

 • c) Dezvoltarea la preșcolarii din grupul țintă a abilităților de comunicare verbal, para-verbală și non-verbală, pentru a acționa corespunzător normelor de comportament civilizat, în situații specifice de viață;

 • d) Creșterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea și educarea copiilor, și nu au posibilități financiare;

 • e) Realizarea unei campanii de informare și promovare a proiectului în comunicare;

 • f)  Sensibilizarea comunității față de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-și forma deprinderi deziderabile de petrecere a timpului liver, de a învăța, de a se comporta, de a se integra în grup, de a accepta diversitatea etc.;

 • g) Identificarea propriilor puncte forte (precum și a celor care trebuie dezvoltate) de către elevii înșiși, de natură să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare ale acestora;

 • h) Stimularea și - implicit - creșterea semnificativă a nivelului stimei de sine, a conștiinței propriei identități, a comunicării interpersonale și a relaționării:

 • i)  Ameliorarea intensității factorilor generatori de situații de risc.

4. Principiile Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Principiile care stau la baza activității Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”, sunt:

 • a)  respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; egalitatea șanselor și nediscriminarea;

 • b) asistarea copiilor în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • c)  respectarea demnității copilului;

 • d) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a copilului;

 • e)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării copilului;

 • f)  asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare formate din cadre didactice cu rezultate deosebite în educația elevilor;

 • g) asigurarea confidențialității și a eticii profesinale;

 • h) responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și indeplinirea obligațiilor părintești, respectarea și garantarea drepturilor copilului.

5. Elementele educației propuse în cadrul Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Elementele educației propuse în cadrul Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”, au la bază:

 • a)  Consultarea preșcolarilor și a părinților în alegerea activităților;

 • b) Organizarea adecvată a ambientului educativ;

 • c)  Flexibilitatea activităților desfășurate cu elevii, precum și a strategiilor de predare învățare.

A

6. Baza legală a Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Baza legală a Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” este:

 • a)  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) O.ME.N.C.S. nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

 • d) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1252/2012 privind metodologia de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Grupul țintă/categorii de beneficiari a Proiectului educațional

„învățăm la grădiniță”

Grupul țintă al proiectului, respectiv beneficiarii direcți ai proiectului, este format din preșcolarii din toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu nivel preșcolar, de pe raza Sectorului 6 a Municipiului București, care vor fi implicați in Proiectul educațional „învățăm la grădiniță”.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt părinții/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

 • 8. Activitățile principale ale Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” Activitățile principale ale Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” sunt:

 • a) organizarea campaniei de informare a părinților asupra activităților proiectului;

 • b) aplicarea și centralizarea formularelor de înregistrare pentru preșcolarii din grupul țintă,

 • c)  stabilirea designului și a calendarului de activități, pe fiecare tip extracuricular;

 • d) informarea personalului din unitățile de învățământ cu privire la scopul proiectului;

 • e)  informarea cumunității asupra noilor servicii create și dezvoltate cu sprijinul financiar a! Consiliului Local al Sectorului 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Primăria Sector 6;

 • f)  selectarea persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a-și desfășura activitatea profesională în cadrul serviciilor educaționale alternative nou create prin Proiectul educațional „învățăm la grădiniță”;

 • g) crearea unui CD/stick cu toate materialele-dovezi realizate pe tot parcursul derulării proiectului;

 • h) dicriminarea rezultatelor proiectului la nivelul Primăriei Sectorului 6, Consiliului Local al Sectorului 6, Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în cadrul Consiliului de Administrație, la nivelul Inspectoratului Școlar Sector 6, la nivelul unităților școlare din Municipiul București, în cadrul Cosiliilor de Administrație, a Consiliilor Profesorale, a Consiliilor Reprezentanților Elevilor, în revistele școlilor si pe site-urile școlilor, în presă și la TV;

 • i) analiza impactului proiectului pe baza chestionarelor și a inverviurilor aplicate grupului țintă de către echipa de implementare.

 • 9. Perioada de implementare a Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” Programul educațional „învățăm la grădiniță” se va desfășura pe durata cursurilor semestrului II an școlar 2019 - 2020, respectiv pe durata celor 20 de săptămâni ale semestrului II.

10. Obligațiile părților Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

10.1. Pentru unitățile de învățământ:

 • a) să asigure spațiul, cadrul organizatoric și logistic adecvat pentru desfășurarea Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” în condiții optime;

 • b) să informeze părinții. în timp util, cu privire la eventualele modificări care pot să apară în structura proiectului educațional, pe perioada derulării acestuia;

 • c) să furnizeze un sistem transparent privind înscrierea, desfășurarea proiectului și evaluarea preșcolarilor, de natură să pună în evidență evoluția și progresul școlar al acestora, inclusiv măsurile care trebuie să fie luate pentru remedierea dificultăților de învățământ;

 • d) să selecteze cadre didactice profesioniste, cu rezultate școlare deosebite, obținute cu elevii/preșcolarii, capabile să asigure demersurile educaționale prevăzute în cadrul Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”;

 • e)  să asigure securitatea elevilor în cadrul școlii, în spațiul în care se desfășoară activitățile Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”, precum și în afara unității școlare, în spațiile stabilite anterior începerii proiectului;

 • f)  să coopereze și să colaboreze cu toate instituțiile și serviciile care oferă serviciile educaționale alternative, prin acest proiect;

 • g) să manifeste respect și considerație în relațiile cu elevii/preșcolarii din grupul țintă/părinții acestora/reprezentanții legali, într-un raport de egalitate și respect reciproc;

 • h) să trateze cu profesionalism și maximă responsabilitate orice situație specială legată de educația copilului/elevului, care poate să apară pe parcursul derulării proiectului;

 • i)  să stabilească, de comun acord cu părinții, calendarul activităților periodice și să îl pună în aplicare permanent;

 • j)  să asigure accesul la educație pentru toți copiii înscriși în program și să interzică orice tip de discriminare de gen, vârstă, religie, etc.;

 • k) să asigure permanent transparența tuturor activităților desfășurate, organizate, aprobate la nivelul instituțiilor școlare în cadrul proiectului;

 • l)  să încheie contracte de colaborare și parteneriate cu instituții/personal calificat care pot/poate să contribuie la desfășurarea în condiții optime, în beneficiul preșcolarilor/elevilor, a proiectului.

10.2. Pentru beneficiarii indirecți ai proiectului: părinții/reprezentanți legali ai copiilor din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6:

 • a)  să-și asume responsabilitatea cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;

 • b) să-și asume primordialitatea responsabilității părinților cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului;

 • c)  să-și asume responsabilitatea cu privire la participarea și prezența copiilor/elevilor la activitățile proiectului;

 • d) să-și asume responsabilitatea, împreună cu elevul/copilul, pentru orice faptă a acestuia, desfășurată în unitatea de învățământ, sau în afara acesteia, care ar putea prejudicia implementarea proiectului și realizarea obiectivelor acestuia;

 • e) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de învățământ Preuniversitar și ale Regulamentului intern al școlii;

 • f)  să asigure frecvența, conform calendarului de activități comunicat de școală, precum și ținuta decentă a elevului/preșcolarului, la activitățile realizate în cadrul proiectului;

 • g) să informeze școala cu privire la orice aspect care ar putea contribui la îmbunătățirea șituației școlare a elevului/preșcolarului;

 • h) să dea curs solicitărilor coordonatorilor de activități din cadrul proiectului, ori de câte ori este necesar, astfel încât să se poată lua la timp, măsurile necesare privind conduita, comportamentul sau situația școlară a elevului/preșcolarului;

 • i)  să se prezinte la grădiniță, lunar, pentru a discuta cu cadrele didactice implicate în realizarea activităților proiectului cu privire la modul de implicare a preșcolarului în activitățile proiectului, comportamentul și progresul fiecărui copil/elev;

 • j)  să îi asigure preșcolarului, în măsura posibilităților de care aceștia dispun, materialele necesare bunei desfășurări a activităților din proiect;

 • k) să traseze cu respect și considerație cadrele didactice care lucrează cu copiii, conducerea unității de învățământ, ceilalți părinți și elevi/preșcolari.

 • l)  să informeze, în scris, coordonatorii de proiect din grădiniță, cu cel puțin 5 zile calendaristice înainte, cu privire la retragerea preșcolarului din cadrul proiectului.

10.3. Pentru beneficiarii direcți ai proiectului, respectiv copiii din învățământul preșcolar din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6:

 • a) să respecte școala, înseamnele ei și cadrele didactice, precum si pe colegii ei;

 • b) să aibă un comportament civilizat, adecvat mediului educațional în care interacționează, care să nu afecteze sănătatea, securitatea, demnitatea și libertatea celorlalte persoane din școală;

 • c)  să participe la programul activităților proiectului, prevăzut în Calendarul de activități;

 • d) să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățămînt Preuniversitar și ale regulamentului intern al șolii;

 • e) să păstreze în bună stare de funcționare bunurile și aparatura școlii și să folosească cu grijă materialele puse la dispoziția acestora de către școală;

 • f)  să aibă o ținută vestimentară/personală și o conduită adecvată calității de elev/preșcolar, decentă, neagresivă, prietenoasă, pozitivă.

11. Implementarea Proiectului educațional „învățăm la grădiniță”

Implementarea Proiectului educațional „învățăm la grădiniță” se va face conform Anexei Nr.2 al prezentei hotărâri. Administrația Școlilor Sector 6 urmând a asigura finanțarea sumelor respective cu sprijinul Primăriei Sector 6, sume ce vor fi virate în conturile unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, participante în proiectul mai sus menționat.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Inspectoratul Școlar Sector 6 vor asigura lista cu unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 participante la Programul educațional „Grădinița pentru toți”, respectiv verificarea derulării opționalelor la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 conform competențelor avute.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

Anexa 2ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 331/12.12.2019

MATERII PROGRAMUL EDUCAȚIONAL „ÎNVĂȚĂM LA GRĂDINIȚĂ”

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE

GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

1

Grădinița nr. 40

Grupa mică A ARICII

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

2

Grădinița nr. 40

Grupa mică B

VOINICEII

Prelungit

I

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

3

Grădinița nr. 40

Grupa mică C FURNICUTE

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

4

Grădinița nr. 40

Grupa mică ON

BUBURUZELE

Normal

1

DANS

22

5

5x20= 100

22x100

2200

5

Grădinița nr. 40

Grupa mijlocie A

CIUPERCUTELE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

6

Grădinița nr. 40

Grupa mijlocie B

PINGUINI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

7

Grădinița nr. 40

Grupa mijlocie C

FLUTURAȘI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

8

Grădinița nr. 40

Grupa mijlocie ON ALBINUTELE

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

9

Grădinița nr. 40

Grupa mare A RATUSTELE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

10

Grădinița nr. 40

Grupa mare B BUFNITELE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

11

Grădinița nr. 40

Grupa mare C

URSULEȚII

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

12

Grădinița nr. 40

Grupa mare ON

PR1NTISORII

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

13

Grădinița nr. 40

Grupa mare ON

STRUMFII

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

Total Grădinița nr. 40

31400

1

Grădinița nr. 41

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS MODERN

23

5

5x20= 100

23x100

2300

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/ săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/gru pă

2

Grădinița nr. 41

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS MODERN

22

5

5x20= 100

22x100

2200

3

Grădinița nr. 41

Grupa ntică C

Prelungit

1

DANS MODERN

21

5

5x20= 100

21x100

2100

4

Grădinița nr. 41

Grupa mică D

Prelungit

1

DANS MODERN

22

5

5x20= 100

22x100

2200

5

Grădinița nr. 41

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

6

Grădinița nr. 41

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

7

Grădinița nr. 41

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

8

Grădinița nr. 41

Grupa mijlocie D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

9

Grădinița nr. 41

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

10

Grădinița nr. 41

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

11

Grădinița nr. 41

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

12

Grădinița nr. 41

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

13

Grădinița nr. 41

Grupa mare E

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Total Grădinița nr. 41

32900

1

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

2

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

21

5

5x20= 100

21x100

2100

3

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

19

5

5x20= 100

19x100

1900

5

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mare A

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

14

5

5x20= 100

14x100

1400

6

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

7

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

8

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

9

Grădinița "Hillary Clinton"

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

Total Grădinița " Hillary Clinton "

18900

1

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

2

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/ săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

3

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mică D

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

5

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

6

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

7

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

8

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

9

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

10

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

II

Grădinița "Spiridușii"

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

Total Grădinița " Spiridușii "

29000

1

Grădinița nr. 94

Grupa mică mica A

Prelungit

1

ÎN PAȘI DE DANS

29

5

5x20= 100

29x100

2900

2

Grădinița nr. 94

Grupa mică mica B

Prelungit

1

ÎN PAȘI DE DANS

29

5

5x20= 100

29x100

2900

3

Grădinița nr. 94

Grupa mijlocie

Mijlocie A

Prelungit

1

ÎN PAȘI DE DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Grădinița nr. 94

Grupa mijlocie

Mijlocie B

Prelungit

1

ÎN PAȘI DE DANS

23

5

5x20= 100

23x100

2300

5

Grădinița nr. 94

Grupa mijlocie

Mijlocie C

Prelungit

1

ÎN PAȘI DE DANS

22

5

5x20= 100

22x100

2200

6

Grădinița nr. 94

Grupa mare Mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

7

Grădinița nr. 94

Grupa mare Mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

8

Grădinița nr. 94

Grupa mare Mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

19

5

5x20= 100

19x100

1900

9

Grădinița nr. 94

Grupa mare Mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

10

Grădinița nr. 94

Grupa mare mare ON

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

17

5

5x20= 100

17x100

1700

Total Grădinița nr. 94

23200

1

Grădinița nr. 111

Grupa mică

ALBINUTE

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

2

Grădinița nr. 11 1

Grupa mică

LICURICI

Prelungit

1

DANS

30

5

5x20= 100

30x100

3000

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

3

Grădinița nr. 111

Grupa mică PONEI

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

4

Grădinița nr. 1 1 1

Grupa mijlocie

FLUTURAȘI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

5

Grădinița nr. 111

Grupa mijlocie

P1S1CUȚE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

6

Grădinița nr. III

Grupa mijlocie

STRUMF1

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

7

Grădinița nr. 111

Grupa mare ARICI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

8

Grădinița nr. 111

Grupa mare

RÂȚUȘTE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

9

Grădinița nr. 11 1

Grupa mare

STELUȚE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

10

Grădinița nr. 111

Grupa mare

URSULEȚI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

Total Grădinița nr. III

27000

1

Grădinița nr. 170

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

2

Grădinița nr. 170

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

20

5

5x20= 100

20x100

2000

3

Grădinița nr. 170

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

4

Grădinița nr. 170

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

5

Grădinița nr. 170

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

6

Grădinița nr. 170

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

7

Grădinița nr. 170

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

8

Grădinița nr. 170

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

9

Grădinița nr. 170

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

10

Grădinița nr. 170

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

Total Grădinița nr. 170

24500

1

Grădinița "Prichindel"

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

28

5

5x20= 100

28x100

2800

2

Grădinița "Prichindel"

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

30

5

5x20= 100

30x100

3000

3

Grădinița "Prichindel"

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

29

5

5x20= 100

29x100

2900

4

Grădinița "Prichindel"

Grupa mică D

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

28

5

5x20= 100

28x100

2800

5

Grădinița "Prichindel"

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

6

Grădinița "Prichindel"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

7

Grădinița "Prichindel"

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

8

Grădinița "Prichindel"

Grupa mijlocie D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

9

Grădinița "Prichindel"

Grupa mijlocie E

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

10

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

1 1

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

12

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

13

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

14

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare E

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

15

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare F

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

16

Grădinița "Prichindel"

Grupa mare G

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

Total Grădinița " Prichindel "

43700

1

Grădinița "Zâna Florilor"

Grupa mică A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

2

Grădinița "Zâna Florilor"

Grupa mică B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

3

Grădinița

"Zâna Florilor"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

4

Grădinița "Zâna Florilor"

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

5

Grădinița

"Zâna Florilor"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

6

Grădinița "Zâna Florilor"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

7

Grădinița

"Zâna Florilor”

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE

GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 Iei

Tarif opțională pe semestrul 11

( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

8

Grădinița

"Zâna Florilor"

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

Total Grădinița " Zâna Florilor "

18200

1

Grădinița nr. 208

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

20

5

5x20= 100

20x100

2000

2

Grădinița nr. 208

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

25

5

5x20= 100

25x100

2500

3

Grădinița nr. 208

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

4

Grădinița nr. 208

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

5

Grădinița nr. 208

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

6

Grădinița nr. 208

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

7

Grădinița nr. 208

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

8

Grădinița nr. 208

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

9

Grădinița nr. 208

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

10

Grădinița nr. 208

Grupa mare E

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

Total Grădinița nr. 208

23700

1

Grădinița nr. 209

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

29

5

5x20= 100

29x100

2900

2

Grădinița nr. 209

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

30

5

5x20= 100

30x100

3000

3

Grădinița nr. 209

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

4

Grădinița nr. 209

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

5

Grădinița nr. 209

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

6

Grădinița nr. 209

Grupa mare A Step

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

7

Grădinița nr. 209

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

8

Grădinița nr. 209

Grupa mare B Step

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

9

Grădinița nr. 209

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

Total Grădinița nr. 209

23000

1

Grădinița nr. 210

Grupa mică Istetii

Prelungit

1

DANS

22

5

5x20= 100

22x100

2200

2

Grădinița nr. 210

Grupa mică Leutii

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

3

Grădinița nr. 210

Grupa mică Voiniceii

Prelungit

1

DANS

20

5

5x20= 100

20x100

2000

4

Grădinița nr. 210

Grupa mijlocie

Iepurașii

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

5

Grădinița nr. 210

Grupa mijlocie

Magicienii

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

6

Grădinița nr. 210

Grupa mijlocie

Tigrutii

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul 11 ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

7

Grădinița nr. 210

Grupa mare

BUBURUZE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

8

Grădinița nr. 210

Grupa mare

Campionii

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

9

Grădinița nr. 210

Grupa mare Fluturasii

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

10

Grădinița nr. 210

Grupa mare Micii

Artiști

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

Total Grădinița nr. 210

24400

1

Grădinița nr. 217

Grupa mică A

Normal

1

DANS SI MIȘCARE

13

5

5x20= 100

13x100

1300

2

Grădinița nr. 217

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

24

5

5x20= 100

24x100

2400

3

Grădinița nr. 217

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

27

5

5x20= 100

27x100

2700

4

Grădinița nr. 217

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

21

5

5x20= 100

21x100

2100

5

Grădinița nr. 217

Grupa mijlocie A

Normal

1

DANS SI MIȘCARE

20

5

5x20= 100

20x100

2000

6

Grădinița nr. 217

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

20

5

5x20= 100

20x100

2000

7

Grădinița nr. 217

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

18

5

5x20= 100

18x100

1800

8

Grădinița nr. 217

Grupa mare A

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

20

5

5x20= 100

20x100

2000

9

Grădinița nr. 217

Grupa mare A

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

23

5

5x20= 100

23x100

2300

10

Grădinița nr. 217

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

1 1

Grădinița nr. 217

Grupa mare C

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

26

5

5x20= 100

26x100

2600

12

Grădinița nr. 217

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

Total Grădinița nr. 217

25500

1

Grădinița nr. 218

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

28

5

5x20= 100

28x100

2800

2

Grădinița nr. 218

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

3

Grădinița nr. 218

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

4

Grădinița nr. 218

Grupa mică D

Prelungit

1

DANS

28

5

5x20= 100

28x100

2800

5

Grădinița nr. 218

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

6

Grădinița nr. 218

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

7

Grădinița nr. 218

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

8

Grădinița nr. 218

Grupa mijlocie D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

9

Grădinița nr. 218

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

10

Grădinița nr. 218

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

11

Grădinița nr. 218

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/ săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

12

Grădinița nr. 218

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

13

Grădinița nr. 218

Grupa mare E

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

14

Grădinița nr. 218

Grupa mare F

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

Total Grădinița nr. 218

34900

1

Grădinița nr. 229

Grupa mică Mică A

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

30

5

5x20= 100

30x100

3000

2

Grădinița nr. 229

Grupa mică Mică B

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

30

5

5x20= 100

30x100

3000

3

Grădinița nr. 229

Grupa mijlocie

Mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Grădinița nr. 229

Grupa mijlocie

Mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

5

Grădinița nr. 229

Grupa mijlocie

Mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

6

Grădinița nr. 229

Grupa mare Mare A

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

7

Grădinița nr. 229

Grupa mare Mare B

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

8

Grădinița nr. 229

Grupa mare Mare C

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

9

Grădinița nr. 229

Grupa mare Mare D

Prelungit

1

LIMBA GERMANĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

Total Grădinița nr. 229

24000

1

Grădinița nr. 230

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

28

5

5x20= 100

28x100

2800

2

Grădinița nr. 230

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

3

Grădinița nr. 230

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

DANS

23

5

5x20= 100

23x100

2300

4

Grădinița nr. 230

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

5

Grădinița nr. 230

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

6

Grădinița nr. 230

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

7

Grădinița nr. 230

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

8

Grădinița nr. 230

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

Total Grădinița nr. 230

19600

1

Grădinița nr. 246

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

23

5

5x20= 100

23x100

2300

2

Grădinița nr. 246

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

22

5

5x20= 100

22x100

2200

3

Grădinița nr. 246

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

4

Grădinița nr. 246

Grupa mică D

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

5

Grădinița nr. 246

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

6

Grădinița nr. 246

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

7

Grădinița nr. 246

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

8

Grădinița nr. 246

Grupa mijlocie D

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

9

Grădinița nr. 246

Grupa mare A

Prelungit

1

DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

10

Grădinița nr. 246

Grupa mare B

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

1 1

Grădinița nr. 246

Grupa mare C

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

12

Grădinița nr. 246

Grupa mare D

Prelungit

1

DANS

22

5

5x20= 100

22x100

2200

13

Grădinița nr. 246

Grupa mare E

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

14

Grădinița nr. 246

Grupa mare F

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

Total Grădinița nr. 246

34400

1

Grădinița nr. 250

Grupa mică A

Prelungit

1

IN PAȘI DE DANS

27

5

5x20= 100

27x100

2700

2

Grădinița nr. 250

Grupa mică B

Prelungit

1

IN PAȘI DE DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

->

3

Grădinița nr. 250

Grupa mică C

Prelungit

1

IN PAȘI DE DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Grădinița nr. 250

Grupa mică D

Prelungit

1

IN PAȘI DE DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

5

Grădinița nr. 250

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

31

5

5x20= 100

31x100

3100

6

Grădinița nr. 250

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

7

Grădinița nr. 250

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

30

5

5x20= 100

30x100

3000

8

Grădinița nr. 250

Grupa mijlocie D

Prelungit

I

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

9

Grădinița nr. 250

Grupa mijlocie E

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

10

Grădinița nr. 250

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

30

5

5x20= 100

30x100

3000

1 1

Grădinița nr. 250

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

30

5

5x20= 100

30x100

3000

12

Grădinița nr. 250

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

13

Grădinița nr. 250

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

Total Grădinița nr. 250

35600

1

Grădinița nr. 272

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

22

5

5x20= 100

22x100

2200

2

Grădinița nr. 272

Grupa mică

ALBINUȚELE

Săptămânal

1

DANS

23

5

5x20= 100

23x100

2300

3

Grădinița nr. 272

Grupa mică

PITICILOR

Săptămâna!

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

4

Grădinița nr. 272

Grupa mijlocie

BUBURUZE

Săptămâna!

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

5

Grădinița nr. 272

Grupa mijlocie

FLUTURAȘI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

6

Grădinița nr. 272

Grupa mijlocie

LICURICI

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE

GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

7

Grădinița nr. 272

Grupa mare B

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

8

Grădinița nr. 272

Grupa mare

STELUȚE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

9

Grădinița nr. 272

Grupa mare

ȘTRUMF1

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

Total Grădinița nr. 272

22400

1

Grădinița nr. 273

Grupa mică A

Prelungit

1

MIȘCARE, MUZICA,

ARMONIE

26

5

5x20= 100

26x100

2600

2

Grădinița nr. 273

Grupa mică B

Prelungit

1

MIȘCARE, MUZICA,

ARMONIE

28

5

5x20= 100

28x100

2800

3

Grădinița nr. 273

Grupa mică C

Prelungit

1

MIȘCARE. MUZICA,

ARMONIE

28

5

5x20= 100

28x100

2800

4

Grădinița nr. 273

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

5

Grădinița nr. 273

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

6

Grădinița nr. 273

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

7

Grădinița nr. 273

Grupa mijlocie D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

8

Grădinița nr. 273

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

9

Grădinița nr. 273

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

10

Grădinița nr. 273

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

30

5

5x20= 100

30x100

3000

1 1

Grădinița nr. 273

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

Total Grădinița nr. 273

29800

1

Grădinița nr. 274

Grupa mică A

Săptămânal

1

DANS SI MIȘCARE

30

5

5x20= 100

30x100

3000

2

Grădinița nr. 274

Grupa mică B

Săptămânal

1

DANS SI MIȘCARE

27

5

5x20= 100

27x100

2700

3

Grădinița nr. 274

Grupa mică C

Săptămânal

1

DANS SI MIȘCARE

27

5

5x20= 100

27x100

2700

4

Grădinița nr. 274

Grupa mică

C1UPERCUTE

Prelungit

1

DANS SI MIȘCARE

27

5

5x20= 100

27x100

2700

5

Grădinița nr. 274

Grupa mică MICA

STEP

Săptămânal

1

DANS SI MIȘCARE

28

5

5x20= 100

28x100

2800

6

Grădinița nr. 274

Grupa mijlocie A

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

7

Grădinița nr. 274

Grupa mijlocie B

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

8

Grădinița nr. 274

Grupa mijlocie

BUBURUZE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

9

Grădinița nr. 274

Grupa mijlocie

PITICI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

10

Grădinița nr. 274

Grupa mare A

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

11

Grădinița nr. 274

Grupa mare B

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

12

Grădinița nr. 274

Grupa mare C

Săptămânal

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

13

Grădinița nr. 274

Grupa mare D

Săptămâna!

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

14

Grădinița nr. 274

Grupa mare

LICURICI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

15

Grădinița nr. 274

Grupa mare

SPIRIDUSI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

16

Grădinița nr. 274

Grupa mare STEP

MARE

Săptămâna!

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Total Grădinița nr. 274

42300

1

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS

25

5

5x20= 100

25x100

2500

2

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS

26

5

5x20= 100

26x100

2600

3

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS

24

5

5x20= 100

24x100

2400

4

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

5

Grădinița

"Paradisul Piticilor"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

6

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

7

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mijlocie D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

8

Grădinița

"Paradisul Piticilor"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

9

Grădinița "Paradisul Piticilor"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

10

Grădinița

"Paradisul Piticilor"

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

Total Grădinița " Paradisul Piticilor "

26000

1

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mică

ALBINUȚE

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

20

5

5x20= 100

20x100

2000

2

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mică

CIUPERCUȚE

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

20

5

5x20= 100

20x100

2000

3

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mică

FLUTURAȘI

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

20

5

5x20= 100

20x100

2000

Nr. crt.

DENUMIRE

UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni ) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

4

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mijlocie IEPURAȘI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

5

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mijlocie

STELUȚE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

6

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mare

BUBURUZE

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

7

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mare ISTEȚE1

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

23

5

5x20= 100

23x100

2300

8

Grădinița

M.Ap.N. nr. 1

Grupa mare

VOINICEI

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

22

5

5x20= 100

22x100

2200

Total Grădinița M.Ap.N. Nr. 1

17000

1

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mică

ALB1NUTE

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

28

5

5x20= 100

28x100

2800

2

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mică

PIS1CUTE

Prelungit

I

DEZVOLTARE

PERSONALA

28

5

5x20= 100

28x100

2800

3

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mică

URSULEȚI

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

28

5

5x20= 100

28x100

2800

4

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mijlocie LICURICI

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

29

5

5x20= 100

29x100

2900

5

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mijlocie

STELUTE

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

28

5

5x20= 100

28x100

2800

6

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mijlocie

VEVERIȚE

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

26

5

5x20= 100

26x100

2600

7

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mare

BUBURUZE

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

31

5

5x20= 100

31x100

3100

8

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mare

FLUTURAȘI

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

31

5

5x20= 100

31x100

3100

9

Grădinița "Colț de Rai"

Grupa mare

IEPURAȘI

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA

31

5

5x20= 100

31x100

3100

Total Grădinița " Colț de Rai "

26000

1

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mică

ALBINUȚELOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

25

5

5x20= 100

25x100

2500

2

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mică

CIUPERCUȚELOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

25

5

5x20= 100

25x100

2500

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE

GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/

săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II ( 20 de săptămâni ) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

3

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mică

FURNICUȚELOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mijlocie

FLUTURAȘILOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

29

5

5x20= 100

29x100

2900

5

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mijlocie

RĂȚUȘTELOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

25

5

5x20= 100

25x100

2500

6

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mijlocie

SP1RIDUȘILOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

22

5

5x20= 100

22x100

2200

7

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mare

BUBURUZELOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

30

5

5x20= 100

30x100

3000

8

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mare IEPURAȘILOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

28

5

5x20= 100

28x100

2800

9

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mare PITICILOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

28

5

5x20= 100

28x100

2800

10

Grădinița "Dumbrava Minunilor"

Grupa mare

URSULEȚILOR

Prelungit

1

DEZVOLTARE

PERSONALA PRIN

JOC SI TEATRU

28

5

5x20= 100

28x100

2800

Total Grădinița " Dumbrava Minunilor "

26500

1

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

23

5

5x20= 100

23x100

2300

2

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

24

5

5x20= 100

24x100

2400

3

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mică C

Prelungit

1

DANS Șl MIȘCARE

27

5

5x20= 100

27x100

2700

4

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

5

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

6

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mijlocie C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/ săptămână

Denumire OPȚIONAL

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 lei

Tarif opțională pe semestrul II

( 20 de săptămâni ) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

7

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

8

Grădinița "Fulg de Nea"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

29

5

5x20= 100

29x100

2900

Total

Grădinița " Fulg de Nea "

21000

1

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mică A

Prelungit

1

MIȘCARE/ DANS

32

5

5x20= 100

32x100

3200

2

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mică B

Prelungit

1

MIȘCARE/ DANS

32

5

5x20= 100

32x100

3200

3

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

MIȘCARE/ DANS

30

5

5x20= 100

30x100

3000

4

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

MIȘCARE/ DANS

33

5

5x20= 100

33x100

3300

5

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

30

5

5x20= 100

30x100

3000

6

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

7

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mare C

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

31

5

5x20= 100

31x100

3100

8

Grădinița cu Program

Prelungit "Albinuțele"

Grupa mare D

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

31

5

5x20= 100

31x100

3100

Total Grădinița cu Program Prelu

ngit "Albinuțele"

24400

1

Școala Gimnazială

nr. 161

Grupa mică A

Normal

1

DANS

18

5

5x20= 100

18x100

1800

2

Școala Gimnazială

nr. 161

Grupa mijlocie A

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

21

5

5x20= 100

21x100

2100

3

Școala Gimnazială

nr. 161

Grupa mare A

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Total Școala Gimnazială nr. 161

6500

Nr. crt.

DENUMIRE UNITATE

DENUMIRE GRUPĂ

Tip Program

Număr

OPȚIONALE/ săptămână

Denumire OPTIONAE

Nr. copii/ grupă

Tarif opțională/ săptămână

5 Iei

Tarif opțională pe semestrul 11 ( 20 de săptămâni) 5 lei X20

Tarif opțională pt. copii/gru pă

Total final opțională pt. copii/grupă

1

Școala Gimnazială

nr. 163

Grupa mică A

Prelungit

1

DANS Șl MIȘCARE

25

5

5x20= 100

25x100

2500

2

Școala Gimnazială

nr. 163

Grupa mică B

Prelungit

1

DANS Șl MIȘCARE

25

5

5x20= 100

25x100

2500

3

Școala Gimnazială

nr. 163

Grupa mijlocie A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

25

5

5x20= 100

25x100

2500

4

Școala Gimnazială

nr. 163

Grupa mijlocie B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

27

5

5x20= 100

27x100

2700

5

Școala Gimnazială

nr. 163

Grupa mare A

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

6

Școala Gimnazială

nr. 163

Grupa mare B

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

30

5

5x20= 100

30x100

3000

Total Școala Gimnazială nr. 163

16000

1

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mică A P

Prelungit

1

DANS ȘI MIȘCARE

24

5

5x20= 100

24x100

2400

2

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mică B P

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

24

5

5x20= 100

24x100

2400

3

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mijlocie A N

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

14

5

5x20= 100

14x100

1400

4

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mijlocie A P

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

5

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mijlocie B P

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

19

5

5x20= 100

19x100

1900

6

Școala Gimnazială nr. 168

Grupa mare A N

Normal

1

LIMBA ENGLEZĂ

14

5

5x20= 100

14x100

1400

7

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mare A P

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

28

5

5x20= 100

28x100

2800

8

Școala Gimnazială

nr. 168

Grupa mare B P

Prelungit

1

LIMBA ENGLEZĂ

26

5

5x20= 100

26x100

2600

Total Școala Gimnazială nr. 168

17500

Total general unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

769300

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

irf c\'~ r            *&.

TraianPană