Hotărârea nr. 329/2019

HCL 329 – Hotărâre privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE privind aprobarea pentru anul 2020 a Planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 18504/08.11.2019 întocmit de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/200 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2020 Planul de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfășurate sunt prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 329

Data: 12.12.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook. corn/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 329/12.12.2019

PLAN DE ACȚIUNI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2020

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

Nr. Crt

Obiective

Acțiuni și lucrări întreprinse

Termen de realizare

Resurse

1.

Asigurarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi situate în cartierele Drumul Taberei. Militari, Ciulești și Crângași

 • - strângerea resturilor vegetale

 • -  degajarea terenurilor de resturi vegetale, crengi, hârtii, plastice

 • - săparea și aerarea solului

 • - lucrări de deszăpezire a aleilor și de împrăștiere a materialelor antiderapante

 • - permanent

 • - permanent

 • - permanent

- sezonul rece

Persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat

2.

Asigurarea lucrărilor de amenajare a spatiilor verzi situate în cartierele Drumul Taberei. Militari, Ciulești și Crângași

 • - curățarea spațiilor verzi cu grebla, adunarea resturilor vegetale în grămezi și încărcatul acestora în mijlocul de transport

 • - săparea și aerarea solului

 • - permanent

 • - permanent

Persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană