Hotărârea nr. 327/2019

HCL 327 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi, conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți, conform Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20878/04.11.2019 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale Hotărârii Consiliului Local al sectorului 6 nr. 219/27.08.2018 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020.

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți, conform Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, să beneficieze de locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020, așa cum se regăsesc în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa să nu fie incluși solicitanții care nu au făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces, precum și cei care nu au prezentat documentele necesare evaluării situației, conform dispozițiilor conținute de art. 21 și 30 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020, data de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 310/18.12.2018.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂpentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) . nr. 57/2019


Secretarul G^ieral al Sectorului 6,


Nr.: 327

Data: 12.12.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primahe6.ro; e-mail: phm6Câphmahe6. ro; facebook. com/PhmahaSectorului6

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 327/12.12.2019

LISTA CU SOLICITANTE PROVENIȚI DIN LOCUINȚE RETROCEDATE PENTRU

STRUCTURA 1 CAMERĂ

ORD.                                  NR.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

KARSLI MARIA

38571

12.10.2018

46

2

PROTEASA MARIN

41680

02.12.2013

43

3

NEDELCU CRISTINA-ADINA

4860

08.02.2013

41

LISTA CU SOLICITANTE PROVENIȚI DIN LOCUINȚE RETROCEDATE PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

ORD.                                  NR.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

NEDELCU MIHAI

35208

16.11.2009

58

2

NUNU GEORGE-ALEXANDRU

9844

29.03.2011

51

3

CĂRBUJARU LEONID-ADRIAN

27667

14.08.2013

47

LISTA CU SOLICITANTE PROVENIȚI DIN LOCUINȚE RETROCEDATE PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

ORD.

NR.

PUNCTAJ

PRIOR.

NUME SI PRENUME

INREG.

DATA

1

DUMITRESCU AMALIA-DOLORES

35961

17.11.2011

51

2

PÂDUREANU STELIANA

3406

03.02.2011

49

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

_O


Traian Pană