Hotărârea nr. 324/2019

HCL 324 – Hotarare privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


MM


HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții inregistrat cu nr. 8303/10.12.2019 și Referatul de aprobare a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1), lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a finanțărilor rambursabile locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9, pct. 8 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul Civil referitoare la contracte sau convenții:

- Ofertei indicative pentru suma de 60.000.000 euro, transmisă de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016. în baza ofertei indicative au fost încheiate între Banca Europeană de Investiții și Municipiul București - Sectorul 6 Contractul de Finanțare FI no. 86.890/19.12.2016 prin care a fost acordată Municipiului București -Sectorul 6 o finanțare în cuantum de până la 15.292.633,27 euro și Contractul de Finanțare FI no. 87.419/22.06.2017 prin care a fost acordată Municipiului București - Sectorul 6 o finanțare în cuantum de până la 22.003.168 euro (o finanțare totală în valoare de până la 37.295.801,27 Euro (treizecișișapte de milioane două sute nouăzecișicinci de mii opt sute unu virgulă douăzecișișapte de euro).

Draftului de contract de finanțare transmis de reprezentanții Băncii Europene de Investiții înregistrat la Municipiul București - Sectorul 6 sub nr. 87827/2016-0952/11.12.2019 care menționează (i) că se are în vedere acordarea unei finanțări în cuantum de până la 38.300.000 euro prin intermediul mai multor contracte de finanțare pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, inclusiv, fără limitare construirea unor clădiri noi (NZEB) și (ii) că o primă parte de finanțare în cuantum de până la 31.300.000 euro se va contracta prin acest proiect de contract înregistrat la Municipiul București - Sectorul 6 sub nr. 47677/12.12.2019;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 113/18.04.2019 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii. în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 211/27.08.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani. în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings - D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 112/18.04.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului "Sector 6 - Eficienta Energetica pentru clădiri publice (Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings - D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect.

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. b), art. 166 alin. (2) lit. d) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Articolul 1 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Se aprobă contractarea directă a unor finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană de Investiții în valoare totală de până la 75.600.000 euro (sau echivalent în lei), în baza garanțiilor proprii, cu o maturitate de până la 22 ani, din care perioadă de grație de până la 4 ani, pentru fiecare tranșă trasă din finanțările rambursabile (împrumuturile) contractate. Se aprobă contractarea finanțării rambursabile externe în sumă de până la 37.295.801,27 Euro (treizecișișapte de milioane două sute nouăzecișicinci de mii opt sute unu virgulă douăzecișișapte de euro) potrivit termenilor de referință (term sheet) comunicați de Banca Europeană de Investiții și înregistrați la Municipiul București - Sectorul 6 sub nr. 32675/18.08.2016 care sunt anexați sub forma unei traduceri în limba română certificată de un traducător autorizat ca Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Se aprobă contractarea finanțării rambursabile externe în sumă de până la 38.300.000 Euro (treizecișioptdemilioane trei sute de mii de euro) potrivit termenilor proiectului de contract de credit comunicat de Banca Europeană de Investiții înregistrat la Municipiul București - Sectorul 6 sub nr. 47677/12.12.2019 și anexat sub forma unei traduceri în limba română certificată de un traducător autorizat ca Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. 2. Articolul 3 al H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

..Finanțările rambursabile externe aprobate prin prezenta hotărâre vor fi contractate de Municipiul București - Sectorul 6 sub forma mai multor împrumuturi (contracte de finanțare) distincte fără ca valoarea totală a finanțărilor rambursabile externe contractate în temeiul art. 1 din prezenta hotărâre să depășească 75.600.000 euro. Valoarea fiecărui împrumut (contract de finanțare) distinct este stabilită la momentul negocierii și încheierii respectivului împrumut (contract de finanțare) în conformitate și cu autorizările primite din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale.”

Art. 3. De la data adoptării prezentei hotărâri, se renumerotează Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • -  Oferta indicativă din partea Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016 în baza cărei au fost încheiate contractele de finanțare în cuantum de 15.292.633,27 euro și 22.003.168 euro - Anexa nr. I la H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 și la prezenta hotărâre;

 • - Draftul de contract de credit înregistrat sub nr. 47677/12.12.2019 - Anexa nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 și la prezenta hotărâre;

* Anexa nr. 1 prevăzută la art. 2 alin (2) „Centralizator obiective de investiții - clădiri rezidențiale (blocuri de locuințe) din H.C.L. nr. 191/29.09.2016 - devine Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 și la prezenta hotărâre;

 • - Anexa nr. 2 prevăzută la art. 2 alin (3) „Centralizator obiective de investiții - clădiri publice” din H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 - devine Anexa nr. 4 la H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 și la prezenta hotărâre.

Art. 4. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016. cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 324

Data: 12.12.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6. ro; e mail: prim6(aprimarie6. ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

\n

Anexa 1L.

M 324//2/2.20/9

Transmis in avans via fax: (+4037) 620 4446

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI

147-149, Calea Plevnei

Sector 6, București

ROMANIA

In atentia: Dlui. Gabriel Mutu, Primar

Luxemburg, 5 august 2016                           Ops/CSEE/2016-0166/AO/mn

Ref:

Subiect:

PROGRAM MUNICIPAL DE CREDIT EE ROMANIA (2016-0166)

Oferta Indicativa adresata Primăriei Sectorului 6, Municipiul București

Stimate Domnule Primar,

Va mulțumim pentru scrisoarea din data de 14.07.2016. Ca urmare a interesul dumneavoastră in obținerea unei finanțări din partea Băncii Europene de Investiții pentru programul de investiție al municipiului, Banca are plăcerea de a va inainta o oferta indicativa, pe care o regăsiți atașata acestei scrisori. Va rugam sa aveți in vedere ca termenii si condițiile menționate in document depind de indeplinirea si realizarea condițiilor prealabile de natura financiara, tehnica, economica si juridica cu privire la proiect, precum si de obținerea aprobărilor de management necesare din partea Consiliului de administrație al Băncii.

In concordanta cu legislația romaneasca Nr. 273/2006 privind finanțele publice locale precum si prevederile statuare ale Băncii referitoare la aprobarea operațiunilor sale de către autoritatile centrale din Romania, imprumutul acordat de Banca este de asemenea supus aprobării de către Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale si avizelor conexe ale autoritatilor din Romania.

Va atragem atentia asupra faptului ca termenii si condițiile de mai jos sunt pur orientative si neexhaustive si destinate strict dezbaterilor. Acest document nu constituie nici un fel de angajament, nu va fi considerat sau interpretat in mod particular drept un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru asigurarea finanțării Proiectului. De asemenea, prezentul document nu a fost întocmit cu intenția de a crea obligații de natura juridica si nu poate fi considerat ca o baza pentru astfel de obligații. Informația cuprinsa in prezentul document este disponibila Primăriei Sectorului 6, Municipiul București in mod confidențial si poate fi furnizata numai agentilor, anagajatilor si reprezentanților Sectorului 6 al Municipiului București, care trebuie sa le cunoască cu scopul de a evalua tranzacțiile descrise in acesta si care sunt informați despre natura confidențiala a acestora.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret șl traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


Page 1


Pentru orice întrebări sau clarificări adiționale, va rugam sa ne contactați.

In așteptarea răspunsului dumneavoastră,

Cu respect.

BANCA EUROPEANA DE INVESTIȚII

D. Dumlich


A. Ocroteală

98-100, bulevard Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg +352 4379-1 +352 437704 lnfo@eib.orgwww.eib.org

traducător autorizai engleza-franceză autorizația numărul 34941 eliberat itajă. 11.2012

5 august 2016

OFERTA INDICATIVA PENTRU FINANȚARE

Primăria Sectorului 6 al Municipiului București (Romania)

Termenii si condițiile de mai jos sunt pur orientative si neexhaustive si destinate strict dezbaterilor. Acest document nu constituie nici un fel de angajament, nu va fi considerat sau interpretat in mod particular drept un angajament obligatoriu, implicit sau explicit, pentru asigurarea finanțării Proiectului. De asemenea, prezentul document nu a fost intocmit cu intenția de a crea obligații de natura juridica si nu poate fi considerat ca o baza pentru astfel de obligații. Un angajament de finanțare este condiționat de indeplinirea verificărilor prealabile (obligația de diligenta), de obținere a tuturor aprobărilor relevante din partea Consiliului de administrație al BEI, de parcurgere a procedurilor juridice si de existenta unei documentații juridice satisfacatoare. Informația cuprinsa in prezentul document este disponibila destinatarului in mod confidențial si poate fi furnizata numai agentilor, anagajatilor si reprezentanților Sectorului 6 al Municipiului București, care trebuie sa le cunoască cu scopul de a evalua tranzacțiile descrise in acesta si care sunt informați despre natura confidențiala a acestora.

1. IMPRUMUTAT/PROIECT

1.1 împrumutat:

SECTOR 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ("Municipiul" sau "împrumutatul")

1.2 Proiect:

Programul Municipal de Credit EE Romania (2016-0166)

S6 București

1.3 Costul proiectului:

150,000,000' EURO (o suta cincizeci milioane euro)

2. ÎMPRUMUTUL

2.1 Scopul:

Finanțarea de către Banca Europeana de Investiții ("BEI" sau "Banca") cu pana la 75%" din costul Proiectului pentru investiții destinate eficientei energetice in cadrul unui program multi-anual. In funcție de disponibilitatea fondurilor UE destinate Proiectului, finanțarea Băncii, cumulata cu Fonduri UE de pana la 90%"' din costul Proiectului.

2.2 Suma:

Aproximativ 60,000,000 EURO (șaizeci milioane euro)

2.3 Perioada:

Aproximativ 22 ani perioada de amortizare incluzând aproximativ 4 ani perioada de gratie, rambursarea capitalului in rate egale semestriale.

Nfetass Andresa-Crisîina traducător autorizat engleză-franceză autorizația numărul 34941

 • 2.4 Trageri din imprumut: Suma ce urmeaza a fi trasa nu trebuie sa depaseasca 75% din suma

cheltuielilor eligibile suportate in cadrul Proiectului. In funcție de disponibilitatea Fondurilor UE destinate Proiectului, suma ce trebuie trasa de Banca, cumulata cu Fonduri UE, nu trebuie sa depaseasca 90% din costul Proiectului.

 • 2.5 Condiții precedente: Condițiile precedente primei trageri vor fi in concordanta cu practica

normala BEI, incluzând dar nu limitandu-se la:

Opinia legala privind îndeplinirea obligațiilor împrumutatului, validitatea si aplicabilitatea contractului de finanțare, a documentației de garanție si perfecționarea garanției conexe;

Semnarea corespunzătoare a contractului de finanțare, a documentației de garanție si perfecționarea garanției conexe;

Dovada ca toate aprobările relevante si autorizațiile sunt in deplina vigoare si produc efecte depline; in mod special, aprobări si autorizații ce permit împrumutatului sa incheie aceasta operațiune, incluzând dar nu limitandu-se la autorizația din partea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale din Romania; si

Trageri anuale sub rezerva unei dovezi satisfacatoare privind existenta altor surse de finanțare acoperind costul restant al Proiectului.

O lista exhaustiva a condițiilor precedente si a condițiilor ulterioare va reprezenta subiectul îndeplinirii corespunzătoare a procesului de verificare prealabila desfasurata de către BEI legat de aceasta operațiune.

Costul Proiectului se bazeaza pe estimările împrumutatului. Costul final al Proiectului trebuie confirmat in urma evaluărilor adiționale ale Băncii si trebuie corelate cu masurile de eficienta energetica si economiile de energie preconizate care vor fi evaluate prin intermediul unor verificări prealabile.

' Aceasta cota de finanțare depășește cota normala BEI de pana la 50% din costul investiției si poate fi considerata ca fiind eligibila din perspectiva componentei Schimarii Climatice a Proiectului. Cota de finanțare trebuie confirmata definitiv de către organismele decizionale ale Băncii, incluzând Consiliul de administrație, la momentul prezentării spre aprobare pe baza politicii de imprumut pentru proiecte de acest tip.

Cota de finanțare trebuie sa fie in final confirmata prin aprobarea organizațiilor decizionale ale Băncii, incluzând Comisia de administrație, la momentul prezentării pentru aprobare pe baza politicii de imprumut pentru proiecte de acest tip.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

3. TIPUL ÎMPRUMUTULUI

3.1 Contract cu Rata Deschisa:

Contract financiar cu acorduri financiare deschise privind tragerile. Contractul de finanțare va specifica pentru suma integrala a creditului, minimul si/sau maximul sumelor si numărul transelor, mecanismul de tragere, scadentele minime si maxime, perioade de gratie, etc.

3.2 Perioada de valabilitate:

Aproximativ 36 luni de la semnarea contractului de finanțare.

3.3 Cerere de tragere:

Tragerea poate fi solicitata prin notificare scrisa cu cel puțin 15 zile inainte de la data propusa tragerii.

3.4 Suma minima:

10 milioane EURO pe transa (cu excepția ultimei trageri)

3.5 Număr maxim:

Numărul tragerilor nu va depăși 6 transe

3.6 Notificare:

Banca va notifica împrumutatului termenii tragerii cu 10 zile inainte de data programata a tragerii.

3.7 Anulare:

In cazul deprecierilor dintre cererea împrumutatului si notificarea Băncii, împrumutatul poate anula cererea fara penalizare.

3.8 Amanare:

La cererea împrumutatului, sau din motive de neindeplinire a condițiilor precedente, Banca va amana tragerea oricărei transe notificata pentru o data ulterioara care nu va fi mai târzie de 6 luni de la data programata tragerii. Aceasta amanare face obiectul unei compensații de amanare.

3.9 Anularea si/sau suspendarea

creditului:

 • A. împrumutatul poate oricând, prin instiintarea Băncii, sa anuleze imediat, parțial sau integral, partea netrasa din credit. Cu toate acestea, notificarea nu va avea nici un efect asupra unei transe cu o data programata curenta de tragere care se incadreaza intr-un termen de cinci ziie lucratoare in Luxemburg de la data notificării sau o transa pentru care o cerere de tragere a fost depusa dar nu a fost eliberata nici o notificare de tragere.

 • B. Banca poate, prin instiintarea împrumutatului, sa suspende sau sa anuleze oricând si cu efect imediat, in funcție de caz, partea netrasa din credit, in urma eventualității unui eveniment de nerespecatre al obligațiilor, de rambursare, deteriorare semnificativa sau perturbare a pieței. Banca poate anula partea netrasa din credit daca tragerea a fost amanata pentru mai mult de sase luni.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că

textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. 2 septembrie, 2016


traducător autorizat engleză-franceja autorizația numărul 34941 oliberat la 12.11.2012 -■r'A


4. TERMENII ÎMPRUMUTULUI

4.1 Ratele de dobanda:

Ratele dobânzilor menționate in prezenta sunt orientative si furnizate la data prezentei oferte. Ratele orientative sunt aplicabile pentru o transa amortizata cu o scadenta de 22 ani dintre care 4 ani de gratie. Aceste valori au fost calculate pe baza costului actual de finanțare BEI si a politicii ratei dobânzilor si sunt supuse unor posible ajustări in cazul unor disfunctionalitati ale pieței monetare sau a unor evoluții negative. Ratele dobânzilor finale vor fi confirmate prin notificarea de tragere a Băncii.

Rata fixa:

0.962% pe an

Rata variabila:

Rata ex-post stabilita semestrial pe baza costului relevant de finanțare al Băncii si a politicii ratei dobânzii, insemnand o rata variabila a dobânzii variabile cu marja fixa, adica o rata anuala a dobânzii egala cu rata interbancara relevanta plus o marja determinata pentru fiecare perioada de referința semestriala succesiva aferenta ratei variabile. Cota este notificata împrumutatului sub forma unei rate variabile EURIBOR, in termen de zece zile de la data stabilirii.

EURIBOR 3M + 0.515 % pe an

Plata dobânzii:

Trimestrial, semi-anual sau anual (in funcție de forma ratei dobânzii) pentru perioada scursa. După trecerea perioadei de gratie, rata dobânzii va fi plătită împreuna cu ratele de capital.

4.2 Taxe, comisioane:

Nu sunt aplicabile comisioane de angajament sau de acordare, cu excepția comisioanelor standard BEI de amanare, anulare sau suspendare, după cum sunt definite in contractul de finanțare. Banca va desemna un consilier juridic extern cu scopul de a redacta documentația de garanție, in concordanta cu prevederile legii romanești, implementarea sau supravegherea împrumutatului de-a lungul implementării demersului de perfecționare si a eliberării opiniei juridice in legătură cu tranzacția. Costurile aferente acestui serviciu vor fi facturate împrumutatului si suportate de către acesta.

4.3 Taxe:

Toate plățile efectuate de împrumutat nu vor fi supuse nici unei taxe,impozit sau rețineri.

4.4 Rambursare Rambursare normala:

Este furnizat un grafic de rambursare pentru fiecare tragere.

Rambursarea se va efectua după cum urmeaza:

SemnțiturăsrSăTmtiaiUaduLătjidntOTiiet;— wâsrase Ândreaa-Crtsîlna traducător autorizai engleză -franceză autorizația numărul 34941 eliberat 1^12,11.2012

 • •   in rate trimestriale, semi-anuale sau anuale, după cum a fost specificat in contractul de finanțare sau in notificarea de tragere;

 • •   in caz contrar agreat, rambursarea normala se va realiza in rate de capital egale;

Rambursare voluntara:

 • •   Rambursarea anticipata este acceptata pentru transe cu rata-fixa printr-o notificare scrisa, cu 30 zile inainte, cu condiția ca Banca sa fie compensata cu valoarea neta a oricărei pierderi pe care o poate implica, pe care o suporta prin redistribuirea fondurilor pana la scadenta;

 • •   In cazul unei notificări scrise, cu 30 zile inainte, transele cu rata-variabila pot fi rambursate in avans fara compensație la orice data de plata a dobânzii.

  Rambursare obligatorie:

  In concordanta cu practica standard BEI, incluzând dar nu limitandu-se la:

  • •   Reducerea costului proiectului;

  • •   Schimbarea legii/legislatiei;

  • •   Pari passu asupra rambursării altor datorii, proporțional cu rambursarea anticipata a altor credite pe termen lung sau mediu.

  4.5 Acorduri

  In concordanta cu practica standard BEI, incluzând dar nu limitandu-se la:

  • •  Paripassu pentru garantii/angajamente negative;

  • •   Clasificare Pari passu;

  • •   Restricție privind eliminarea activelor. Banca poate solicita rambursare (cu excepția in care aproba soluții alternative) in caz de eliminare a activeior.

 • •   Menținerea unei structuri financiare corespunzătoare, incluzând conformitatea cu indicatorii financiari prestabiliți ce urmeaza a fi raportați de împrumutat împreuna cu fiecare tragere solicitata si semestrial. Certificatul de conformitate va fi auditat si/sau semnat de Primar sau alte persoane autorizate a împrumutatului Indicatorii financiari vor fi verificați anuai de către Banca pe baza contului de execuție al veniturilor si cheltuielilor Municipiului. Indicatorii financiari sunt susceptibili sa fie următorii dar nu limitați la: Serviciul Anual al Datoriei/Venituri proprii, Datorie Totaia/Venituri operaționale, Excedent Brut din Exploatare/Cheltuieli cu Dobânzile sau Excedent Brut din Exploatare/Serviciul Anual al Datoriei;

 • •  Tragerea transelor anuale condiționate de o dovada satisfacatoare a existentei altor surse de finanțare va fi disponibila pentru implementarea in timp util a Proiectului.

«Wmha ■ traducător autorizat ongleză-franceză autorisâțl® numărul 34941 1.2012

Finanțarea BEI plus subvențiile sau contribuțiile finale ale beneficiarilor, primite sau încasate pentru finanțarea Proiectului, nu vor depăși 100% din costul total al Proiectului;

 • •   Clauza creditorului celui mai favorizat si clauza prin includere: împrumutatul va instiinta Banca in scris de prevederi mai favorabile fata de alt creditor, asupra carora a convenit in cadrul unui contract de împrumut ulterior si va oferi Băncii posibilitatea de a încheia acte adiționale la contractul de finanțare care sa reflecte prevederi similare, inclusiv prevederi referitoare la clauzele financiare;

 • •  împrumutatul va implementa si menține un sistem de management al calitatii destinat pentru garantarea calitatii construcției;

 • •   împrumutatul se va asigura ca lucrările de construcție vor fi in conformitate cu Directiva UE 89/655/EC privind cerințele minime de securitate si sanatate la locul de munca, astfel cum au fost modificate si transpuse in legislația naționala;

 • •   împrumutatul se va asigura ca după lucrările de reabilitare, cladirilie vor fi in conformitate cu maximul de consum de energie după cum a fost definit de nivelul costului-optim al reabilitării care a fost calculat pentru acest tip de clădiri in concordanta cu Directiva 2O1O/31/UE privind performanta energetica a caldirilor si cu Reglementarea Delegata a Comisiei UE Nr. 244/2012.

 • •   împrumutatul se va asigura ca pentru toate clădirile reabilitate vor fi eliberate certificate de performanta energetica de către experti acreditat! independent, in concordanta cu legislația naționala a Directivei pentru implementare 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor.

 • •   împrumutatul va asigura verificarea ex-post prin intermediul expertilor independenți privind economiile realizate. Rezultatele de îmbunătățire a performantei energetice vor fi conforme si prezentate intr-un raport anual pentru Banca.

 • •   Ramburasarea către Banca a costului integral legat de desemnarea de aceasta a unui expert independent care sa verifice certificarea si procesul de evaluare efectuat de către expertii Băncii, daca o astfel de evaluare este considerata de către Banca a fi necesara.

4 6 Evenimente de nerespectare a obligațiilor:

Standard, incluzând următoarele, dar nelimitandu-se la acestea:

 • •   Fals in declarații;

 • •   Neplata;

 • •   Modificarea legislației;

 • •   Criza financiara sau evenimente de insolventa astfel cum au fost definite in concordanta cu legea romaneasca aplicabila privind

finanțele publice locale sau cu alte reglementari viitoare sau legea in vigoare pe durata creditului;

• Modificări negative semnificative.

4.7 Cerințe de raportare:

împrumutatului i se solicita sa furnizeze următoarele informații: Raport de Implementare

La fiecare sase luni care sa includă:

Un sumar al progresului fizic al Proiectului;

Orice chestiuni de natura tehnica care pot afecta material progresul, costul sau performanta Proiectului;

Raport de Progres/Finalizare

La trei luni de la finalizare a etapei anuale in cadrul implementării Proiectului, împrumutatului i se solicita sa depună către Banca un raport care denota ca etapa anuala a fost finalizata integral, urmat de un raport de completare al Proiectului la finalul perioadei de implemntare al acestuia;

Situații Financiare împrumutatului i se solicita sa furnizeze anual Contul de Execuție al Cheltuielilor si Veniturilor astfel cum a fost aprobat de către Municipiu si depus la Autoritatea Finanțelor Publice, bilanțul contabil anual precum si orice alte rapoarte financiare relevante sau informații solicitate de către Banca;

4.8 Mediu:

împrumutatul va prelua implementarea procesului de operare al Proiectului in conformitate cu legile mediului ale Uniunii Europene si ale tarii in care este implementat Proiectul.

4.9 Achiziții:

împrumutatul trebuie sa se conformeze cu Directivele UE relevante, in relație cu achizițiile lucrărilor solicitate, bunuri si servicii, incluzând publicarea anunțurilor ofertei in OJEU, pentru proiecte finanțate de Banca. Ghidul BEI pentru Achiziții poate fi consultat accesând următorul link: http://www.eib.org/attachements/thematic/procurement en.pdf.

4.10 Documentație:

Limba contractului:

Lege aplicabila:

Documentația contractului de finanțare va fi pregătită de către BEI pe baza clauzelor sale standard pentru acest tip de operațiuni; documentația garanției va fi pregătită de către BEI in consultanta cu un consilier juridic extern roman.

Engleza

Dreptul englez (pentru contractul de finanțare), legislația Romaneasca (pentru documentația garanției) Instanța din Marea Britanie si Wales (pentru contractul de finanțare) si Instanța competenta din Romania (pentru documentația garanției).

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016                         Seofm

n^DK^rștznTip4e4wducătaLajUi2£L2at-WasaAndreaa-CnWa traducător autonzat engleză-franceză autorizația numărul 34941 ____11.20125. GARANȚIE


Garanție municipala asupra veniturilor împrumutatului, incluzând taxe, contribuții, cotele alocate din impozitul pe venitul personal, precum si alte venituri eligibile, cu excepția celor a căror gajare este interzisa prin lege (alocarea sumelor defalcate de TVA si subvenții) si garanție asupra conturilor deținute de împrumutat in cadrul trezoreriei si conturilor bancare.


PffESEO/NTE DE SED/NTASubsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2 septembrie, 2016                         Semnătură și ștampilă traducător autorizat,                                   Page 10

Âsîidlf'®âa=©ifitea]Ra

traducător autorizat engleză-francază autorizația numărul 34941

Anexa 2ANGXfi N£. 2

ft-C i. sec we c na. ^217.1019


N° FI         87.827 (RO)

N° Serapis 2016-0952

JUOPS/SEE/AIF       11/12/2019

Prezentul proiect este doar un document de lucru: acesta nu a fost aprobat ca fiind final de către Banca drept pentru care, toate prevederile si articolele cuprinse in acesta pot fi supuse unor revizuiri si modificări substanțiale fara niciun fel de angajament pentru Banca.

SECTORUL 6

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGISTRATURA GENERALĂ

Zi.Luna....uI.....âppj

PROGRAM DE EFICIENTA ENERGETICA

SECTORUL 6 - BUCUREȘTI

Contract de Finanțare

intre

Banca Europeana de Investiții

Si

/

Sectorul 6 al Municipului București

Luxemburg,____________'    2019

Bucharest,___________________2019

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


torizal.


Page 1Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

ÎNTRUCÂT

INTERPRETARE SI DEFINIȚII

ARTICOL 1

1.01  SUMA CREDITULUI

1.02  PROCEDURA DE TRAGERE

1.02A Transe

1.02B  Oferta de Tragere

1.02C Acceptarea Tragerii

1 02D  Contul tragerii

1.03  MONEDA TRAGERII

1.04  CONDIȚIILE TRAGERII

1.04A  Prima Transa

1.04B A Doua Transa si Transele Următoare

1.04C Totalitatea Transelor

1.05  AM AN AREA TRAGERII

1.05A  Motivele Amanarii

1.05B  Anularea Tragerii amanate cu 6 (sase) luni

1.06 ANULAREA SI SUSPENDARE

1 06A Dreptul Împrumutatului la anulare

1.06B  Dreptul Băncii la Anulare si Suspendare

1 06C Compensație pentru Suspendarea si Anularea unei Transe

1.06C(1) SUSPENDARE

1.06C(2) ANULARE

1.07 ANULARE DUPĂ EXPIRAREA CREDITULUI

1.08 CHELTUIELI JURIDICE

1.09 SUME DATORATE IN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 1

ARTICOL 2

2.01 SUMA ÎMPRUMUTULUI

2.02 MONEDA RAMBURSĂRII, A DOBÂNZILOR SI A ALTOR TAXE

2.03 CONFIRMAREA BĂNCII................

ARTICOL 3

3.01  RATA DOBÂNZII

3.01 A Transe cu Rata Fixa

3.01 C Revizuirea/Conversia Transelor

3.01 B Transe cu Rata Variabila

3.02 DOBANDA CALCULATA LA SUMELE RESTANTE

3.03  EVENIMENT DE DISFUNCTIONALITATE A PiETEI

ARTICOL 4

4.01  RAMBURSARE NORMALA

4.02  RAMBURSARE ANTICIPATA VOLUNTARA

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

N&âs®® Andreea-CrlsîloQ traducător autorizat englez^rancezâ autorizații^

4.02A Opțiunea de Rambursare Anticipata

4.02B  Compensație pentru Rambursare Anticipata

4.02B(1)  TRANSA CU RATA FIXA

4.02B(3)   REVIZUIRE/CONVERSIE

4.02B(2)  TRANSA CU RATA VARIABILA

4.02C Metode de Rambursare Anticipata

4.03  RAMBURSARE ANTICIPATA OBLIGATORIE

4.03A  Motivele Rambursării Anticipate

4.03A(1)  REDUCEREA COSTULUI PROIECTULUI

4.03A(2)   PARI PASSU AFERENT FINANȚĂRII NON-BEI

4.03A(3)   MODIFICAREA LEGII

4.03A(4)   ILEGALITATE

4.03A(5)   IMPLICARE UE

4.03B Metode de Rambursare Anticipata

4.03C Compensație pentru Rambursarea Anticipata

4.04  GENERALITĂȚI

ARTICOL 5

5.01  CONVENȚIE PRIVIND NUMĂRUL DE ZILE

5.02  ORA SI LOCUL EFECTUĂRII PLĂTII

5.03 NECOMPENSAREA DE CĂTRE ÎMPRUMUTAT

5.04  DISFUNCTIONALITATI ALE SISTEMELOR DE PLATA

5.05 APLICAREA SUMELOR PRIMITE

ARTICOL 6

 • A. OBLIGAȚII ASUMATE CU PRIVIRE LA PROIECT....................................................................... 30

6.01  UTILIZAREA ÎMPRUMUTULUI SI DISPONIBILITATEA ALTOR FONDURI

6.02  FINALIZAREA PROIECTULUI

6.03  COSTURI MAJORATE ALE PROIECTULUI

6.04  PROCEDURA DE ACHIZIȚIE

6.05  CONTINUAREA OBLIGAȚIILOR ASUMATE IN CADRUL PROIECTULUI

 • B. OBLIGAȚII Si REPREZENTĂRI GENERALE

6.06  ÎNSTRĂINAREA ACTIVELOR

6.07  RESPECTAREA LEGILOR

6.08  DECLARAȚII SI GARANȚII GENERALE

6.09  CLAUZE FINANCIARE

6.09A Raport Datorie Totala/ Venituri Operaționale

6.09B Raport Rezultat Operațional Brut / Dobânzi

6.09C Raport Serviciul Anual al Datoriei / Venituri Proprii

6.09D INCALCAREA CLAUZELOR FINANCIARE

6.09E Datorie Suplimentara

 • 6.10  ALOCAREA FONDURILOR

 • 6.11   SITUAȚII FINANCIARE

 • 6.12  ANGAJAMENT DE INTEGRITATE

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

6.13  EVIDENTE

ARTICOL 7

7.01  CESIONARE SI IPOTECA

7.02  RANG PARI PASSU

7.03  GARANȚIE SUPLIMENTARA

7.04  CLAUZE PRIN INCLUDERE

ARTICOL 8

8.01  INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PROIECT

8.02  INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ÎMPRUMUTAT

8.03  VIZITE DIN PARTEA BĂNCII


ARTICOL 9


43


9.01 TAXE, IMPOZITE SI COMISIOANE

9.02 ALTE COSTURI

9.03 COSTURI MAJORATE, DESPĂGUBIRE SI COMPENSAȚIE

ARTICOL 10

10.01 DREPTUL LA RAMBURSARE

10.0IA Cerere imediata

10.01 B Cerere după Notificarea de remediere

10.02 ALTE DREPTURI LEGALE


10.03 COMPENSAȚIE


46


10.03A Transe cu Rata Fixa

10.03B Transe cu Rata Variabila

10.03C Generalități


10.04 NE-RENUNTARE


46


ARTICOL 11


47


11.01   LEGE APLICABILA

11.02   JURISDICȚIE

11.03   LOCUL EXECUTĂRII

11.04   DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ALE PLĂȚILOR DATORATE

11.05   INVALIDITATE

11.06   MODIFICĂRI

11.07   EXEMPLARE


ARTICOL 12


48


12.01 NOTIFICARE CĂTRE PARTI


48


12.01B ADRESE


48


12.01C NOTIFICAREA DETALIILOR COMUNICĂRII


49


12.02 FORMA DE NOTIFICARE


..................................................................................................49


12.03


INAPLICABILITATEA ANUMITOR EVENIMENTE............................................................


50


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

traducător autorizat englezâ-franceaă autori2S6iariâturâșiiștbM$l8 tra elibț\r£hazik,i

12.04 PREAMBUL, GRAFICE SI ANEXE

GRAFIC A (SPECIFICAȚIILE PROIECTULUI SI RAPORTARE) 51

 • A.1 DESCRIEREA TEHNICA

A.2 INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECT CE TREBUIE COMUNICATE BĂNCII SI

METODELE DE TRANSMITERE

A.3 TEMPLATE DE RAPORTARE

GRAFIC B (DEFINIȚIA EURIBOR)

GRAFIC C (FORMULAR DE OFERTA / ACCEPTARE DE TRAGERE)

GRAFIC D (REVIZUIREA / CONVERSIA RATEI DOBÂNZII)

GARFIC E (FORMULAR DE CERTIFICAT DIN PARTEA ÎMPRUMUTATULUI)

GARFIC F (FORMULAR DE CERTIFICAT DE CONFORMITATE DIN PARTEA

ÎMPRUMUTATULUI)

GRAFIC G (GARANȚIE EXISTENTA)

ANEXA I (SUB-PROIECT REABILITARE / RENOVARE COMPLEXA. LISTA BLOCURILOR DE

APARTAMENTE PRIVATE)

ANEXA II (SUB-PROIECT REABILITARE / RENOVARE COMPLEX. LISTA CLĂDIRILOR

PUBLICE)

ANEXA III (SUB-PROIECT NZEB. LISTA CLĂDIRILOR PUBLICE)

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

NâsJss® Andi'eaa-Ciisilna traducător autorizat engleza-fraricezâ

=ijtradwcător autorizat,

eliberat ța ,12 ,1.2012

PREZENTUL CONTRACT ESTE ÎNCHEIAT INTRE:

Banca Europeana de Investiții, avand

sediul in Bd Konrad Adenauer nr. 100,

Luxemburg, L-2950 Luxemburg,        (“Banca”)

reprezentata de si de de o parte si

Sectorul 6 al Municipiului București, avand sediul in Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6 București, cod fiscal 4340730, reprezentat de către Primar, Dl. Gabriel Mutu de cealalta parte.

("împrumutat")


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

autorizația numărul 34941 slibercftli ffijhjnis

ÎNTRUCÂT:

 • (1)   împrumutatul a declarat ca demareaza un proiect (“Proiectul'’) constând in (i) reabilitarea termica a clădirilor de locuințe cu o arie maxima (desfasurata) de 235,060 m2, incluzând 8 (opt) clădiri de locuințe, după cum sunt identificate in Anexa I atașata prezentei si renovarea complexa a 12 (doisprezece) scoli publice, după cum sunt identificate in Anexa II atașata prezentei (“Sub-Proiectul Reabilitare / Renovare Complexa"); si (ii) construcția a șapte (7) clădiri de tip NZEB, după cum sunt identificate in Anexa III atașata prezentei (“Sub-Proiectul NZEB” care impreuna cu Sub-Proiectul Reabilitare / Renovare Complexa, formează “Sub-Proiectele”), după cum sunt descrise mai detaliat in descrierea tehnica (“Descrierea Tehnica”), evidențiata in Graficul A.

 • (2)   Costul total al Proiectului estimat de către Banca se ridica la suma de 58,130,000.00 Euro (cincizeci si opt milioane o suta treizeci mii) iar împrumutatul a declarat ca intenționează sa finanțeze Proiectul după cum urmeaza:

  Reabilitarea / Renovarea Complexa   a

  Sub-Proiectului

  Sub-Proiect NZEB

  Proiect

  Sursa

  Suma

  Suma

  Suma

  (m Euro)

  (m Euro)

  (m Euro)

  Credit din partea Băncii

  29.0

  9.3

  38.3

  Alte fonduri (ex. fonduri        proprii,

  subvenții bugetare naționale, fonduri UE si / sau alte imprumuturi)

  10.453

  9.377

  19.83

  TOTAL

  39.453

  18.677

  58.13

  (3) In vederea implementării

  planului de finanțare

  stabilit in Preambul,

  alineatul (2),

împrumutatul a solicitat Băncii un imprumut de 38,300,000.00 Euro (treizeci si opt milioane trei sute mii).

 • (4) Având in vedere faptul ca finanțarea Proiectului intra in atribuțiile sale si luând in considerare declarațiile si cele menționate in acest Preambul, Banca a decis sa dea curs solicitării împrumutatului, oferindu-i un imprumut in valoare de 38,300,000.00 Euro (treizeci si opt milioane trei sute mii) (“Creditul Aprobat"). Creditul Aprobat ii va fi furnizat împrumutatului in condițiile si termenii aferenti mai multor contracte de finanțare. Contractele de finanțare vor fi semnate iar Creditul Aprobat va fi disponibil pentru tragere sub rezerva pragurilor de indatorare aplicabile împrumutatului si cu condiția ca:

 • (i)    suma agregata din împrumuturile Băncii trase in temeiul Creditului Aprobat, in vederea realizării Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare Complexa, sa nu depaseasca in nici un caz, 75% (șaptezeci si cinci) din costui total al Sub-Proiectului Reabilitare/ Renovare Complexa stabilit in Preambul (2);

 • (ii)    suma agregata din imprumuturile Băncii trase in temeiul Creditului Aprobat in scopul realizării Sub-Proiectului NZEB nu va depăși in niciun caz 50% (cincizeci) din costul total al Sub-Proiectului NZEB stabilit in Preambul (2); si

 • (iii)   suma agregata din fondurile UE si imprumuturile Băncii trase in temeiul Creditului Aprobat, nu va depăși in niciun caz 70% (șaptezeci) din costul total al Proiectului

_________stabilit in Preambul (2).______________________________________________________ Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

SămnatliiVâ^l^ânvpSâ ‘trădiaat: ir autorizat, autorizația numărul 34941


O prima parte din Creditul Aprobat, in valoare de 31,300,000 Euro (treizeci si unu mii trei sute nouăzeci mii) ("Creditul"), este extinsa in conformitate cu termenii si condițiile acestui Contract de Finanțare („Contractul").

 • (5)   Consiliul Local al împrumutatului a autorizat contractarea unei sume in valoare de 31,300,000 Euro (treizeci si unu mii trei sute nouăzeci mii), reprezentând Creditul conform termenilor si condițiilor stabilite in acest Contract.

 • (6)   Obligațiile financiare ale împrumutatului conform prezentului Contract vor fi garantate de împrumutat in baza cesionarii veniturilor împrumutatului si a unei ipoteci asupra conturilor bancare si de trezorerie ale împrumutatului in favoarea Băncii („Cesionare si Ipoteca”) prin incheierea unui acord de cesionare si ipoteca („Acord de Cesionare si Ipoteca”).

 • (7)   Statutul Băncii prevede ca Banca se va asigura ca fondurile sale sunt utilizate cat mai rațional posibil in interesele Uniunii Europene; si in consecința, termenii si condițiile operațiunilor imprumutului acordat de către Banca trebuie sa fie in conformitate cu politicile relevante ale Uniunii Europene.

 • (8)   Banca considera ca accesul la informație joaca un rol esențial in reducerea riscurilor de mediu si sociale, inclusiv a riscurilor de incalcare a drepturilor omului, legate de proiectele pe care le finanteaza si, prin urmare, a instituit Politica sa de transparenta al cărei scop este de a spori răspunderea Grupului BEI fata de părțile interesate si de cetățenii Uniunii Europene in general.

 • (9)   Prelucrarea datelor cu caracter personal se va efectua de către Banca in conformitate cu legislația aplicabila a Uniunii Europene referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile si organele Uniunii Europene si cu privire la libera circulație a acestor date.

PRIN URMARE se convine asupra următoarelor:

INTERPRETARE SI DEFINIȚII

(a) Interpretare

In acest Contract:

 • (i)    Mențiunile făcute cu referire la Articole, Preambul, Grafice si Anexe constituie, cu excepția cazului in care se stipulează altfel, mențiuni cu privire la articolele, preambulul, graficele si anexele acestui Contract.

 • (ii)    Mențiunile făcute cu privire la o prevedere a legii constituie mențiuni cu privire la acea prevedere, cu modificările si republicările ulterioare.

 • (iii)   Mențiunile făcute cu privire la orice alt acord sau instrument constituie mențiuni cu privire la acel alt acord sau instrument, cu modificările, novatiiie, completările, prelungirile sau re-redactarile ulterioare.

(b) Definiții

In acest Contract:

„Termen de Acceptare" pentru o notificare inseamna:

 • (a)   16:00 ora Luxemburgului in ziua remiterii, daca notificarea este remisa pana la ora

14:00 ora Luxemburgului intr-o Zi Lucratoare; sau

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret șl traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

 • (b)   11:00 ora Luxemburgului in ziua Lucratoare următoare, daca notificarea este remisa

după ora 14:00 ora Luxemburgului in orice zi sau daca este remisa intr-o Zi care nu este Lucratoare.

"Transa Acceptata" inseamna o Transa in legătură cu care o Oferta de Tragere a fost acceptata in mod corespunzător de către împrumutat, in conformitate cu termenii acesteia, la sau înainte de Termenul de Acceptare al Tragerii.

„Creditul Aprobat" are sensul desemnat in Preambul (4).

„Autorizație" inseamna o autorizație, permis, aviz, aprobare, decizie, licența, scutire, depunere, legalizare notariala sau inregistrare.

„Zi Lucratoare” inseamna o zi (alta decât sambata sau duminica) in care Banca si băncile comerciale sunt deschise pentru activitate generala in Luxemburg.

„Eveniment de Modificare a Legii” are sensul desemnat in articolul 4.03A(3).

„Contract” are sensul desemnat in Preambul (4).

„Credit” are sensul desemnat in Preambul (4).

„Fapta Penala" inseamna oricare dintre următoarele fapte penale, după caz: frauda, corupție, constrângere, coluziune, obstructionare, spalare de bani, finanțare a terorismului.

„Compensație pentru Amanare" inseamna o compensație calculata la suma tragerii amanate sau suspendate, constând in cea mai mare dintre următoarele:

 • (a) 0.125% (12.5 puncte de baza), pe an; si

 • (b) procentajul prin care:

 • (i)     rata dobânzii fara Marja care ar fi fost aplicabila sumei respective in cazul in care ar fi fost acordata împrumutatului la Data Stabilita a Tragerii depășește

 • (ii)    EURIBOR la o luna (1M) minus 0.125% (12.5 puncte de baza), cu excepția cazului in care aceasta valoare este mai mica decât zero, situație in care nivelul stabilit va fi zero.

Aceasta compensație se va acumula de la Data Stabilita a Tragerii pana la Data Tragerii, sau, după caz, pana la data anularii Transei Acceptate in conformitate cu prezentul Contract.

"Acceptarea Tragerii" inseamna o copie a Ofertei de Tragere, contrasemnată in mod corespunzător de către împrumutat.

"Termenul de Acceptare a Tragerii" inseamna data si ora expirării Ofertei de Tragere după cum a fost specificat in aceasta.

„Data Tragerii" inseamna data la care Transa va fi efectiv acordata de către Banca.

"Oferta de Tragere" consta intr-o scrisoare, in mod substanțial in forma stabilita in Graficul C.

„Litigiu” are sensul desemnat in Articolul 11.02.

„Eveniment de Disfunctionalitate” inseamna oricare dintre sau ambele situații de mai jos:

 • (a)   o disfunctionalitate semnificativa a acelor sisteme de plata, de comunicare sau a acelor piețe financiare care trebuie sa funcționeze, in fiecare caz, in vederea efectuării plăților in legătură cu prezentul Contract; sau

 • (b)   survenirea oricărui alt eveniment care are drept rezultat disfunctionalitatea (de natura tehnica sau conexa sistemelor) trezoreriei sau operațiunilor de plata fie aferente Băncii, fie aferente împrumutatului, ce împiedica partea in cauza:

(i) sa isi indeplineasca obligațiile de plata care ii revin in virtutea prezentului Contract; sau

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză șl franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.(ii) sa comunice cu alte parti,

in condițiile in care disfunctionalitatea (in oricare dintre cazurile menționate la punctul (a) sau (b) de mai sus) nu este cauzata de partea ale cărei operațiuni suferă in urma disfunctionalitatii sau nu se afla sub controlul pârtii respective.

„Mediu" in măsură in care afecteaza sanatatea si bunăstarea sociala a populației, inseamna:

 • (a)   fauna si flora;

 • (b)    solul, apa, clima si relieful; si

 • (c)    patrimoniul cultural si mediul construit,

si include, fara limitare la, sanatatea si siguranța ocupationala si comunitara.

„Autorizație de Mediu” inseamna orice autorizație prevăzută de Legea Protecției Mediului înconjurător.

"Cerere de Mediu” inseamna orice cerere, procedura, notificare oficiala sau ancheta efectuata de orice persoana in legătură cu orice Lege de Protecție a Mediului înconjurător.

„Legea Protecției Mediului înconjurător” inseamna:

 • (a)   legislația UE, inclusiv principiile si standardele;

 • (b)    legislația si reglementările naționale; si

 • (c)    tratatele internaționale aplicabile

avand drept obiectiv principal conservarea, protejarea sau imbunatatirea Mediului.

"EURIBOR” are sensul desemnat in Graficul B.

"EURO" sau “Euro" inseamna moneda legala a statelor membre ale Uniunii Europene care o adopta sau au adopat-o drept moneda naționala, in conformitate cu prevederile relevante ale Tratatului privind Uniunea Europeana si Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene sau tratatele ulterioare ale acestora.

"Caz de Nerespectare a Obligațiilor” inseamna oricare dintre circumstanțele, evenimentele sau imprejurarile specificate in Articolul 10.01.

“Data Finala a Disponibilității" inseamna data care se incadreaza in 36 (treizeci si sase) de luni de la semnarea Contractului.

“Rata Fixa” inseamna o rata anuala a dobânzii stabilita de Banca in conformitate cu principiile aplicabile stipulate ocaziona! de organismele de conducere ale Băncii pentru împrumuturi cu rata fixa a dobânzii, exprimate in moneda Transei si avand termene echivalente pentru rambursarea capitalului si plata dobânzii. Rata Fixa va include Marja.

"Transa cu Rata Fixa" inseamna o Transa careia i se aplica o Rata Fixa.

"Rata Variabila” inseamna o rata variabila a dobânzii cu ecart fix, ce constituie o rata anuala a dobânzii stabilita de Banca pentru fiecare Perioada succesiva de Referința a Ratei Variabile, egaia cu EURIBOR plus Ecartul.

„Perioada de Referința a Ratei Variabiie” inseamna fiecare perioada de la o Data de Plata la următoarea Data de Plata relevanta; prima Perioada de Referința a Ratei Variabile incepe la dala tragerii Transei.

"Transa cu Rata Variabila” inseamna o Transa careia se aplica Rata Variabila.

"Cesionare si Ipoteca” are sensul desemnat in Preambul (6).

"Acord de Cesionare si Ipoteca” are sensul desemnat in Preambul (6).

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu l-a fost denaturat conținutul șl sensul.

"Eveniment de Plata Anticipata cu Acordarea unei Compensații" inseamna un Eveniment de Plata Anticipata, altul decât cele menționate in alineatele 4.03A(2) (Pari passu aferent Finanțării Non-BEI) sau 4.03A(4) (Ilegalitate).

„Revizuirea/Conversia Dobânzii” consta in determinarea de noi condiții financiare in raport cu rata dobânzii, mai precis aceeași rata de baza a dobânzii („revizuire”) sau o rata de baza a dobânzii diferita („conversie”) care poate fi oferita pentru perioada de rambursare ramasa a unei Transe sau pana la următoarea Revizuire/Conversie a Dobânzii, daca exista.

„Data de Revizuire/Conversie a dobânzii” inseamna data, care va fi o Data de Plata, specificata de către Banca in conformitate cu Articolul 1.02.B din Oferta de Tragere.

„Propunere de Revizuire / Conversie a Dobânzii” inseamna o propunere făcută de către Banca in conformitate cu Graficul D.

„Cerere de Revizuire / Conversie a Dobânzii” inseamna o notificare scrisa, de la împrumutat, livrata cu cel puțin 75 (șaptezeci si cinci) zile inainte de o Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, solicitând Băncii sa ii prezinte o Propunere de Revizuire/Conversie a Dobânzii. Cererea de Revizuire/Conversie a Dobânzii va specifica, de asemenea:

 • (a) Datele de Plata alese in conformitate cu prevederile Articolului 3.1;

 • (b) suma Transei pentru care se va aplica Revizuirea/Conversia Dobânzii si

orice Data de Revizuire/Conversie a dobânzii viitoare, aleasa in conformitate cu Articolul 3.1.

“împrumut" inseamna suma totala a Transelor acordate ocazional de către Banca in virtutea acestui Contract.

"Marja” inseamna componenta ratei dobânzii cuantificata la Articolul 3.01.

“Eveniment de Disfunctionalitate a Pieței” implica oricare dintre următoarele situații:

 • (a)   exista, potrivit părerii rezonabile a Băncii, evenimente sau circumstanțe excepționale care afecteaza accesul Băncii la sursele sale de finanțare;

 • (b)   potrivit opiniei Băncii, nu sunt disponibile fonduri din sursele sale obișnuite de finanțare pentru a finanța in mod adecvat o Transa in moneda relevanta si / sau pentru scadenta relevanta si / sau in raport cu profilul de rambursare al Transei in cauza;

 • (c)   in legătură cu o Transa in raport cu care dobanda se plătește sau s-ar plăti conform Ratei Variabile:

 • (A)   costul suportat de Banca pentru obținerea fondurilor din sursele sale de finanțare, după cum se stabilește de către Banca, pentru o perioada egala cu Perioada de Referința a Ratei Variabile aferente Transei respective (adica pe piața monetara) ar depăși EURIBOR aplicabil;

sau

 • (B)   Banca stabilește ca nu exista mijloace adecvate si corecte pentru constatarea Ratei EURIBOR sau nu exista posibilitatea stabilirii Ratei EURIBOR in conformitate cu definiția din Graficul B.

“Schimbare Nefavorabila Semnificativa” inseamna orice eveniment sau schimbare a situației care, potrivit opiniei Băncii, are un efect nefavorabil semnificativ asupra:

 • (a)   capacitatii împrumutatului de a-si indeplini obligațiile in baza prezentului Contract; sau a Acordului de Cesionare si Ipoteca;

 • (b)   afacerii, operațiunii, proprietății, situației (financiare sau de alta natura) sau perspectivelor împrumutatului; sau

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere. înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

 • (c) validității sau posibilității de executare a, sau eficientei, clasificării, sau valorii oricărei garanții constituite in favoarea Băncii, sau asupra drepturilor si cailor de atac ale Băncii in temeiul prezentului Contract sau al Acordului de Cesionare si Ipoteca.

"Data Scadentei" inseamna ultima data de rambursare a unei Transe specificate in temeiul articolului 4.01A(b)(iv).

“Finanțare Non-BEI" are sensul desemnat in Articolul 4.03A(2).

“NZEB” desemnează o noua clădire publica care va fi construita cu aproape zero consum energetic, după cum un astfel de termen este definit in planul național de acțiune al României pentru a creste numărul clădirilor cu aproape zero consum energetic (după cum a fost modificat si completat ocazional) si după cum a fost mai departe reglementat in temeiul Legii nr. 372/2005 si celei de-a doua legislații (incluzând si fara limitare la, Ordinul Ministerului Roman al Dezvoltării Regionale si Administrației Publice nr. 386/2016) care aplica o astfel de lege (in fiecare caz după cum a fost modificata si suplimentată ocazional), cu condiția ca, in scopul prezenului Contract, consumul energetic primar brut al unei astfel de noi clădiri publice sa nu depaseasca 115kWh/m2/an.

“Sub-Proiect NZEB” are sensul desemnat in Preambul (1).

“Transa NZEB” inseamna o Transa dedicata finanțării Sub-Proiectului NZEB.

“Data Plătii” inseamna datele trimestriale specificate in Oferta de Tragere pana la Data Scadenta, cu excepția cazului in care, daca oricare dintre aceste date nu este o Zi Lucratoare Relevanta, inseamna ca:

 • (a)   pentru o Transa cu Rata Fixa, următoarea Zi Lucratoare Relevanta, fara modificarea dobânzii datorate conform Articolului 3.01; si

 • (b)   pentru o Transa cu Rata Variabila, ziua următoare, daca exista, a acelei luni calendaristice, care este o Zi Lucratoare Relevanta sau, in caz contrar, cea mai apropiata zi precedenta care constituie o Zi Lucratoare Relevanta, in toate cazurile efectuandu-se o modificare corespunzătoare a dobânzii datorate conform Articolului 3.01.

"Suma Rambursării Anticipate" inseamna suma unei Transe care se rambursează anticipat de către împrumutat in conformitate cu Articolul 4.02A.

“Data Rambursării Anticipate” inseamna data, care va fi o Data a Plătii, la care împrumutatul propune efectuarea plătii Sumei Rambursării Anticipate.

"Eveniment de Rambursare Anticipata" inseamna oricare dintre evenimentele descrise in articolul 4.03A.

Compensația pentru Rambursarea Anticipata" inseamna, in legătură cu orice suma a capitalului care urmeaza sa fie rambursata anticipat sau anulata, suma comunicata de Banca împrumutatului ca valoare curenta (la Data Rambursării Anticipate) ce depășește, daca este cazul:

 • (a)   dobanda fara Marja care s-ar acumula ulterior la Suma Rambursării Anticipate pe perioada dintre Data Rambursării Anticipate si Data Scadentei, daca nu s-ar efectua rambursarea anticipata; raportata la

 • (b)   dobanda care s-ar acumula pe acea perioada, daca ar fi calculata la Rata de Redistribuire, minus 0.15% (cincisprezece puncte de baza).

Valoarea curenta menționata se va calcula la o rata de discount egala cu Rata de Redistribuire, aplicata la fiecare Data relevanta a Plătii.

“Notificarea de Rambursare Anticipata' inseamna o notificare scrisa din partea Băncii adresata împrumutatului in conformitate cu articolul 4.02C.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

“Cerere de Rambursare Anticipata" inseamna o cerere scrisa din partea împrumutatului adresata Băncii in vederea rambursării anticipate a împrumutului, integral sau parțial, in conformitate cu articolul 4.02A.

"Proiect" are sensul desemnat in Preambul (1).

“Rata de Redistribuire” inseamna rata fixa anuala determinata de către Banca, fiind o rata pe care Banca ar aplica-o in ziua calculării indemnizației pentru un împrumut care are aceiași moneda, aceiași termeni de plata a dobânzii si același profil de rambursare la Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, daca exista, sau la Data Maturitatii ca Transa in legătură cu care se propune sau se solicita efectuarea unei plăti in avans sau a unei anulari. Aceasta rata nu trebuie sa aiba o valoare negativa.

“Sub-Proiectului Reabilitare I Renovare Complexa" are sensul desemnat in Preambul (1).

"Transa Reabilitare / Renovare Complexa” inseamna o Transa dedicata finanțării Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare Complexa.

“Zi Lucratoare Relevanta” inseamna o zi in care sistemul de plăti Trans-European Automat de Transfer Rapid cu Decontare pe Baza Bruta in Timp Real, care folosește o platforma comuna unica si care a fost lansat la data de 19 noiembrie 2007 (TARGET2) este deschis pentru efectuarea plăților in Euro.

“Data Stabilita a Tragerii" inseamna data pentru care este stabilita o Transa pentru a fi trasa in conformitate cu articolul 1.02B.

“Garanție” implica orice ipoteca, angajament, alineat, sarcina, ipotecare sau alta garanție de interes ce protejează orice obligație, persoana sau orice alt acord sau aranjament cu un efect similar.

“Ecart” inseamna ecartul fix la EURIBOR (fie in plus, fie in minus) stabilit de Banca, incluzând Marja si comunicat împrumutatului in Oferta de Tragere relevanta sau in Propunerea de Revizuire/Conversie a Dobânzii.

“Impozit" inseamna orice impozit, contribuție, impunere, taxa sau alta cheltuiala sau reținere de natura similara (inclusiv orice penalizare sau dobanda de plătit in legătură cu orice neplata sau orice intarziere la plata oricăruia dintre aceste elemente).

"Descriere Tehnica" are sensul desemnat in Preambul (1).

“Transa" inseamna fiecare tragere efectuata sau care urmeaza sa fie efectuata in temeiul prezentului Contract. In cazul in care nu s-a remis nici o Acceptare a Tragerii, Transa va insemna o Transa astfel cum se prevede in temeiul Articolului 1.02B.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

11 decembrie 2019                                 _________

ARTICOLUL 1

Credit si trageri

1.01 Suma Creditului

Prin prezentul Contract, Banca stabilește acordarea in favoarea împrumutatului, iar împrumutatul accepta, a unui Credit in valoare de 31,300,000 Euro (treizeci si unu mii trei sute noua zeci mii) pentru finanțarea Proiectului.

1.02 Procedura de tragere

1.02A Transe

Banca va acorda Creditul in pana la 6 (sase) Transe. Suma fiecărei Transe, daca nu este soldul netras din Credit, va fi de minim 5,000,000.00 Euro (cinci mii).

împrumutatul poate aplica numai sume trase in temeiul Transei după cum urmeaza:

 • (a)   in cazul unei Transe NZEB, pentru finanțarea Sub-Proiectului NZEB; si

 • (b)   in cazul unei Transe pentru Reabilitare / Renovare Complexa, pentru finanțarea Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare ComplexaRenovare Complexa.

1.02B Oferta de Tragere

La cererea Imptumutatului, si respectând Articolul 6.05(i) dar si cu condiția ca nici un eveniment stipulat la Articolul 1.6B sa nu fi avut loc si sa continue, Banca va trimite împrumutatului o Oferta de Tragere pentru tragerea unei Transe. Ultimul moment pentru primirea de către Impumutat a unei Oferte de Tragere este 10 (zece) zile inainte de Data Finala a Disponibilității. Oferta de Tragere trebuie sa specifice:

 • (a)   suma Transei in Euro;

 • (b)   Data Stabilita a Tragerii, care va fi o Zi Lucratoare Relevanta, cu cel puțin 10 (zece) zile după Oferta de tragere si la data sau inainte de Data Finala a Disponibilității;

 • (c)   baza ratei dobânzii a Transei, fiind: (i) o Transa cu Rata Fixa; sau (ii) o Transa cu Rata Variabila, in fiecare caz, in conformitate cu dispozițiile relevante aie Articolului 3.1;

 • (d)   periodicitatea plătii dobânzii pentru Transa, in conformitate cu prevederile Articolului 3.1;

 • (e)   Prima Data de Plata a Transei;

 • (f)   termenii pentru rambursarea capitalului Transei, in conformitate cu prevederile Articolului 4.1;

 • (g)   Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, daca este solicitata de împrumutat, pentru

  Transa;


 • (h)   prima si ultima data de rambursare a capitalului Transei;

 • (i)    pentru o Transa cu Rata Fixa, Rata Fixa, iar pentru o Transa cu Rata Variabila, Ecartul, aplicabil pana la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, daca exista, sau pana la Data Maturitatii;

 • (j)    Termenul de Acceptare a Tragerii, si

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

11 decembrie 2019                                ___________

IM&âas®

tedueător autorizat engleză-franceză


autorizat,


1.02C


1.02C


1.02D


1.02D


1.03


1.03


1.04

1.04A


1.04

1.04A


(k) daca Transa va fi o Transa NZEB sau o Transa de Reabilitare / Renovare Complexa, intelegandu-se faptul ca fiecare Transa poate fi utilizata numai pentru un tip dintre Sub-Proiectele respective. Ofertele de Tragere pentru Transa de Reabilitare/Renovare Complexa, vor menționa care parte din Transa vizeaza reabilitarea, respectiv, renovarea complexa.

Acceptarea Tragerii

împrumutatul poate accepta o Oferta de Tragere prin trimiterea către Banca a unui Accept al Tragerii, nu mai târziu de Termenul de Acceptare a Tragerii. Acceptul Tragerii va fi insotit de:

 • (a)  codul IBAN (sau formatul adecvat corespunzător practicii bancare locale) si SWIFT BIC aferent contului bancar in care urmeaza sa fie efectuata tragerea Transei in conformitate cu Articolul 1. 2.D; si

 • (b)   dovada autoritatii persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze Acceptarea Tragerii si specimenul de semnătură al acestei persoane sau a persoanelor respective [sau o declarație a împrumutatului ca nu s-a produs nici o schimbare in legătură cu autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze Acceptarea Tragerii in cadrul acestui Contract.

Daca o Oferta de Tragere este acceptata in mod corespunzător de către împrumutat, in conformitate cu termenii acesteia, la sau inainte de Termenul de Acceptare a Tragerii, Banca va face disponibila Transa Acceptata pentru împrumutat, in conformitate cu Oferta de tragere relevanta si care face subiectul termenilor si condițiilor prezentului Contract.

Se va considera ca împrumutatul a refuzat orice Oferta de Tragere care nu a fost acceptata in mod corespunzător in conformitate cu termenii acesteia, la sau inainte de Termenul de Acceptare a Tragerii.

Contul Tragerii

Tragerea se va efectua in contul împrumutatului pe care împrumutatul il va notifica in scris Băncii cu nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile inainte de Data Stabilita a Tragerii (conform codului IBAN sau formatului adecvat corespunzător practicii bancare locale).

Pentru fiecare Transa se poate specifica un singur cont.

Moneda tragerii

Banca va efectua tragerea fiecărei Transe in Euro.

Condițiile tragerii

Prima Transa

Tragerea primei Transe in conformitate cu Articolul 1.02 este condiționată de primirea de către Banca, in forma si conținutul satisfacatoare pentru aceasta, la data sau inainte de data Ofertei de Tragere, a următoarelor documente sau dovezi:

(a) dovada ca incheierea prezentului Contract si a Acordului de Cesionare si Ipoteca de către împrumutat a fost autorizata in mod corespunzător si ca persoana sau persoanele care semnează Contractul si Acordul de Cesionare si Ipoteca in numele împrumutatului este / sunt imputernicita/e legal pentru a acționa in acest fel, impreuna cu specimenul de semnătură al persoanei sau persoanelor respective;


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză. în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul. • (b)   dovada, in limba engleza, ca împrumutatul a obtinut toate avizele, autorizațiile, licențele sau aprobările necesare ale organismelor guvernamentale sau publice sau ale autorităților exigibile in legătură cu acest Contract, cu Acordul de Cesionare si Ipoteca si cu Proiectul, acestea ramanand in vigoare si incluzând, fara a se limita la, următoarele:

 • (i)    autorizația emisa de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului Finanțelor Publice din Romania;

 • (ii)   aprobarea Consiliului Local al împrumutatului in legătură cu acest Contract si cu Acordul de Cesionare si Ipoteca;

 • (c)   (i) Acordul de Cesionare si Ipoteca redactat in mod corespunzător evidențiind veniturile împrumutatului, conturilor de trezorerie precum si conturile bancare ale acestuia, in conformitate cu domeniul sau de aplicare, deschise pentru diverse plăti si pentru operațiuni de schimb valutar legate de prezentul Contract de Finanțare, (ii) dovada ca Acordul de Cesionare si Ipoteca a fost inregistrat la Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, infiintata in conformitate cu articolul 2.413 din Codul Civil Roman si (iii) acordul semnat in mod corespunzător de cele trei parii de control al conturilor initiat de către Banca, împrumutat si contul băncii / băncilor care dețin conturile bancare pentru ipoteca in beneficiul Băncii sub Acordul de Cesionare si Ipoteca, in care Băncii ii este oferit controlul asupra conturilor bancare respective in conformitate cu prevederile articolului 2.410 alineat (2) litera (b) al Codului Civil Roman;

 • (d)   un aviz juridic in forma si conținutul satisfacatoare pentru Banca (inclusiv in limba engleza) emis de un consilier juridic din Romania (pe cheltuiala împrumutatului), care sa confirme, printre altele (i) incheierea corespunzătoare a prezentului Contract si a Acordului de Cesionare si Ipoteca de către împrumutat; (ii) capacitatea si autoritatea împrumutatului de a semna acest Contract si Acordul de Cesionare si Ipoteca si (iii) faptul ca prin Acordul de Cesionare si Ipoteca se constituie o Garanție valabila, angajanta si executorie in favoarea Băncii si ca fiecare prevedere a Contractului si a Acordului de Cesionare si Ipoteca este valabila, angajanta si executorie de către Banca;

( e) furnizarea către Banca, in forma si substanța satisfacatoare acesteia, a raportului consultantului extern denumit „Raportul” in scrisoarea JU/OPS2/SEE/AIA/mk 2019-2578, semnat de către Banca si împrumutat la 6 decembrie 2019 precum si dovezi ca masurile de remediere indicate in Raport au fost implemtate la standardele Băncii; si

(f)    2 (doua) copii originale ale Contractului semnat integral in original de către parii.

1.04B A doua Transa si Transele următoare

Tragerea fiecărei Transe potrivit Articolului 1.02, alta decât prima Transa, este condiționată de primirea de către Banca, in forma si conținutul satisfacatoare pentru aceasta, la data sau inainte de data Ofertei de Tragere, a următoarelor documente si dovezi:

(a) primirea de către Banca, in forma si conținutul satisfacatoare pentru aceasta, la data sau inainte de data Ofertei de Tragere pentru Transa propusa, a dovezii scrise satisfacatoare pentru Banca ca 70% (șaptezeci) din toate sumele trase anterior in temeiul prezentului Contract pentru Sub-Proiectul vizat de o astfel de Oferta de Tragere, au fost cheltuite pentru acel Sub-Proiect;

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, in temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


jlorizat,

 • (b)   fara a aduce atingere responsabilităților împrumutatului prevăzute la Articolul 6.05, copiii (electronice) a termenilor de referința in legătură cu achiziția contractului / contractelor de prestare servicii pentru verificările independente (conform domeniului de aplicare expus in Articolul 6.05(n)), auditurile energetice necesare si proiectarea tehnica pentru clădirile acoperite de Proiect, in fiecare dintre aceste cazuri impreuna cu dovada sumelor contractate in temeiul unui / unor astfel de contract / contracte de prestare servicii; si

 • (c)   fara a aduce atingere responsabilităților împrumutatului prevăzute la Articolul 6.05, copiii (electronice) a termenilor de referința pentru contractele de prestare servicii in legătură cu, si a specificațiilor tehnice legate de achiziția contractului / contractelor de lucrări pentru clădirile acoperite de Proiect, in fiecare dintre aceste cazuri impreuna dovada sumelor contractate in temeiul unui / unor astfel de contract / contracte de lucrări.

1.04C Totalitatea Transelor

Tragerea fiecărei Transe potrivit Articolului 1.02, inclusiv a primei Transe, este condiționată

de:


(a) primirea de către Banca, in forma si conținutul satisfacatoare pentru aceasta, la data sau inainte de data Ofertei de Tragere pentru Transa propusa, a următoarelor documente si dovezi:

 • (i)    un certificat din partea împrumutatului in forma prezentata in Graficul E, semnat de un reprezentant imputernicit al împrumutatului si avand o data care nu va fi mai devreme de 20 (douăzeci) de zile inainte de Data de Tragere Stabilita;

 • (ii)    dovada ca împrumutatul a pus la dispoziție sau va pune la dispoziție fonduri suficiente pentru a acoperi soldul costurilor pentru Sub-Proiectul propus pentru finanțare din suma respectivei Transe, pana la costurile anuale totale bugetate ale proiectului pentru Sub-Proiectul relevant; pentru a evita orice dubiu, astfel de fonduri pot include fondurile proprii aprobate de consiliul local, alocarea co-finantarii naționale sau alte surse de finanțare, cu condiția ca sumele primite sau alocate din fonduri UE (cum ar fi fondurile Fondulului European de Dezvoltare Regionala si Fondurile structurale si de investiții europene) sa fie clar identificate;

 • (iii)   o declarație semnata de o persoana autorizata sa reprezinte împrumutatul, indicând calculele si rezultatele calculelor, care va confirma respectarea de către împrumutat a clauzelor financiare stabilite in Articolul 6.09;

 • (iv)   o copie a oricărei alte autorizații sau document, aviz sau asigurare pe care Banca a notificat-o împrumutatului ca fiind necesara sau de dorit in legătură cu incheierea si executarea prezentului Contract sau a Acordului de Cesionare si Ipoteca, cu tranzacțiile prevăzute de acestea sau cu valabilitatea si aplicabilitatea acestora;

 • (v)   daca Transa propusa este o Transa NZEB, dovada ca împrumutatul a obtinut toate autorizațiile de construcție pentru clădirile relevante de tip NZEB, propuse a fi finanțate din suma respectivei Transe, cu condiția ca, in orice caz,, împrumutatul sa finanțeze din sumele împrumutului, numai clădiri NZEB pentru care au fost obținute toate autorizațiile de construcție inainte de 31 decembrie 2018; si

 • (vi)    o opinie juridica de drept romanesc in forma si substanța satisfacatoare Băncii emise de un avocat independent si de renume, cu expertiza recunoscuta in dreptul achizițiilor publice (la costul împrumutatului), care confirma faptul ca procedurile de licitație pentru Proiect au fost efectuate in conformitate cu cu

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, in temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

traducător autorizat englsză-francază


!ătefflnll6i!ăf 'șl ’șWrijiiil’ÎT^Ujcăt x autorizat, eliberat la 12 I1.2012

legislația relevanta privind achizițiile publice si intr-un mod imparțial si nediscriminatoriu

(b) faptul ca la Data Tragerii Transei propuse:

 • (i)     declarațiile si garanțiile care sunt repetate in temeiul Articolului 6.08 sunt corecte din toate punctele de vedere; si

 • (ii)    niciun eveniment sau circumstanța care constituie sau care ar constitui odata cu trecerea timpului sau cu remiterea notificării in baza prezentului Contract:

(aa) un Caz de Nerespectare a Obligațiilor, sau

(bb) un Eveniment de Rambursare Anticipata

nu a survenit si nu continua sa producă efecte fara remedierea sau renunțarea la acestea sau ar rezulta in urma tragerii Transei propuse.

( c) faptul ca la Data Tragerii Transei propuse:

 • (i)     daca Transa este una de Reabilitare / Renovare Complexa, suma propusa pentru tragere in cadrul Transei respective, atunci când este agregata cu sume trase anterior din Creditul Aprobat pentru Sub-Proiectul de Reabilitare / Renovare Complexa sau pentru care au fost făcute Oferte de Tragere in cadrul Creditului Aprobat pentru Sub-Proiectul de Reabilitare / Renovare Complexa, nu depășește (aa) 16,500,000.00 Euro (șaisprezece milioane cinci sute mii euro) pentru componenta de reabilitare si respectiv (bb) 12,500,000.00 Euro (douăsprezece milioane cinci sute mii euro) pentru componenta de renovare complexa; si

 • (ii)     daca Transa este una NZEB, suma propusa pentru tragere in cadrul Transei respective, atunci când este agregata cu sume trase anterior din Creditul Aprobat pentru Sub-Proiectul NZEB sau pentru care au fost făcute Oferte de Tragere in cadrul Creditului Aprobat pentru Sub-Proiectul NZEB, nu depășește 9,300,000.00 Euro (noua milioane trei sute mii euro); si

 • (iii)    daca Transa reprezintă o Transa aferenta Reabilitarii/Renovarii complexe, suma propusa pentru tragere in baza acelei Transe pentru componenta de reabilitare, atunci când este adaugata la totalul sumelor trase anterior din Credit pentru componenta Sub-Proiectului Reabilitare I Renovare Complexa sau pentru care s-au făcut Oferte de Tragere in baza Creditului pentru componenta de reabilitare (parte a Sub-Proiectului Reabiiitare/Renovare Complexa), nu depășește 9,500,000.00 Euro (noua mii cinci sute mii).

  1.05

  1.05 A


Amanarea Tragerii

Motivele amanarii

La cererea scrisa a împrumutatului, Banca va amana tragerea oricărei Transe Acceptate integral sau parțial, pana la o data specificata de împrumutat care nu va fi mai târziu de 6 (sase) luni de la Data de Tragere Stabilita si nu mai târziu de 60 (șaizeci) de zile inainte de prima data de rambursare a Transei, indicata in Oferta de Tragere. In acest caz împrumutatul va plăti Compensația pentru Amanare, calculata la suma tragerii amanate.

Orice cerere de amanare va produce efecte cu privire la o Transa doar daca este efectuata cu cel puțin 5 (cinci) Zile Lucratoare inainte de Data de Tragere Stabilita.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

traducător autorizat engleză-franceză

ucător autorizat, eliberat la 12.11 2012

Daca pentru o Transa Acceptata una dintre condițiile menționate in Articolul 1.04 nu este îndeplinita la data specificata si la Data de Tragere Stabilita (sau la data estimata de tragere in cazul unei amanari anterioare), tragerea va fi amanata pana la o data convenita intre Banca si împrumutat, care nu va fi mai devreme de 5 (cinci) Zile Lucratoare de la indeplinirea tuturor condițiilor de tragere (fara a aduce atingere dreptului Băncii de a suspenda si / sau anula partea netrasa din Credit, integral sau parțial, in conformitate cu articolul 1.06B). In acest caz împrumutatul va plăti Compensația pentru Amanare, calculata la suma tragerii amanate.

1,05B Anularea tragerii amanate cu 6 (sase) luni

Printr-o notificare scrisa remisa împrumutatului, Banca poate anula o tragere care a fost amanata conform Articolului 1.05A cu mai mult de 6 (sase) luni in total. Suma anulata va ramane disponibila pentru tragere conform Articolului 1.02.

1.06    Anulare si suspendare

1.06A   Dreptul împrumutatului la anulare

împrumutatul poate, in orice moment, printr-o notificare scrisa adresata Băncii, sa anuleze, integral sau parțial si cu producerea imediata a efectelor, partea de Credit ramasa netrasa. Cu toate acestea, notificarea nu va produce efecte in legătură cu o Transa Acceptata avand o Data de Tragere Stabilita intr-un interval de 5 (cinci) Zile Lucratoare de la data notificării.

1.06B Dreptul Băncii la suspendare si anulare

 • (a)   Prin notificare scrisa remisa împrumutatului, Banca poate suspenda si / sau anula partea de Credit ramasa netrasa, integral sau parțial, in orice moment si cu efect imediat:

 • (i)    la survenirea unui Eveniment de Rambursare Anticipata sau a unui Caz de Nerespectare a Obligațiilor, a unui eveniment sau a unei circumstanțe care, odata cu trecerea timpului sau cu o notificare remisa in baza prezentului Contract, ar constitui un Eveniment de Rambursare Anticipata sau un Caz de Nerespectare a Obligațiilor; sau

 • (ii)   daca survine o Schimbare Nefavorabila Semnificativa.

 • (b)   De asemenea, Banca poate suspenda partea de Credit in legătură cu care nu a primita o Acceptare de Tragere cu producerea imediata a efectelor in cazul in care survine un Eveniment de Disfunctionalitate a Pieței.

 • (c)   Orice suspendare va continua pana la decizia Băncii de incetare a suspendării sau de anulare a sumei suspendate.

1.06C Compensația pentru suspendarea si anularea unei Transe

1.06C(1) SUSPENDARE

Daca Banca suspenda o Transa Acceptata, fie in baza unui Eveniment de Rambursare Anticipata cu Acordarea unei Compensații, fie in baza unui Caz de Nerespectare a Obligațiilor, fie la survenirea unei Schimbări Nefavorabile Semnificative, împrumutatul va achita Băncii Compensația pentru Amanare, calculata la suma tragerii suspendate

1,060(2) ANULARE

Daca, in conformitate cu Articolul 1 06A, împrumutatul anuleaza:

(a) o Transa cu Rata Fixa care constituie o Transa Acceptata, acesta va compensa Banca in conformitate cu Articolul 4.02B;

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

NteîaB® Andrsaa-Crisîiiia

traducător autorizat engleză-franceză

au^^rĂlșîrgt.?0l(Dlă9^ucă lor autorizat, eliberat la 12.11.2012

ȚTj - -

(b) o Transa cu Rata Variabila care constituie o Transa Acceptata sau orice parte a Creditului, alta decât o Transa Acceptata, nu este datorata nici o compensație.

Daca Banca anuleaza:

 • (i)    o Transa cu Rata Fixa care constituie o Transa Acceptata in baza unui Eveniment de Rambursare Anticipata cu Acordarea unei Compensații sau la survenirea unei Schimbări Nefavorabile Semnificative sau in conformitate cu Articolul 1.05B, împrumutatul va plăti Băncii Compensația de Rambursare Anticipata; sau

 • (ii)   o Transa Acceptata in baza unui Caz de Nerespectare a Obligațiilor, împrumutatul va compensa Banca potrivit articolului 10.03.

Cu excepția acestor cazuri, nici o compensație nu este platibila la anularea unei Transe de către Banca.

Compensațiile se vor calcula pe baza premisei ca suma anulata a fost trasa si rambursata la Data de Tragere Stabilita, sau, in măsură in care tragerea unei Transe este amanata sau suspendata in momentul curent, la data notificării de anulare.

1.07 Anularea după expirarea Creditului

In ziua următoare Datei Finale a Disponibilității, cu excepția cazului in care Banca a convenit altfel in scris in mod expres, partea de Credit in legătură cu care nu s-a efectuat nicio Acceptare de Tragere in conformitate cu Articolul 1.02C va fi anulata automat, fara nicio notificare remisa de către Banca împrumutatului si fara nicio răspunderea a uneia dintre parti.

1.08 Cheltuieli juridice

In termen de 45 (patruzeci si cinci) de zile de la prezentarea facturii relevante, împrumutatul are obligația de a achita Băncii o suma echivalenta cu onorariile si cheltuielile juridice in iegatura cu serviciile juridice furnizate Băncii de consilierul juridic extern in legătură cu prezentul Contract de Finanțare, cu Acordul de Cesionare si Ipoteca si cu tranzacțiile in temeiul acestora.

1.09 Sume datorate in conformitate cu Articolul 1

Sumele datorate in conformitate cu articolele 1.05, 1.06 si 1.08 vor fi plătite in Euro. Articolele 1.05 si 1.06 vor fi plătite in termen de 15 (cincispreze) zile de la primirea de către împrumutat a cererii Băncii sau in cadrul oricărui termen mai lung specificat in cererea Băncii, indicat aici sau in cazul in care a fost altfel agreat de către parti.

ARTICOLUL 2

împrumutul

2.01 Suma împrumutului

împrumutul va include suma totala a Transelor trase de către Banca in temeiul Creditului, potrivit confirmării Băncii in conformitate cu Articolul 2.03.

2.02 Moneda rambursării, a dobânzilor si a altor taxe

Dobanda, rambursările si alte taxe platibile in legătură cu fiecare Transa vor fi achitate de către împrumutat in Euro.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

2.03


3.01


3.01A


3.01B


3.01C


Orice alta plata va fi efectuata in moneda specificata de Banca luând in considerare moneda cheltuielilor de rambursat prin intermediul plătii respective.

Confirmarea Băncii

In termen de 10 (zile) zile de la tragerea fiecărei Transe, Banca va pune la dispoziția împrumutatului tabelul de amortizare menționat in Articolul 4.01, daca este cazul, indicând Data Tragerii, suma trasa in Euro, termenii rambursării si rata dobânzii aferente si pentru Transa respectiva.

ARTICOLUL 3

Dobanda

Rata Dobânzii

In scopul acestui contract, „Marja” inseamna 16 (șaisprezece) puncte de baza (0.16%).

Ratele Fixe si Ecarturile sunt valabile pentru perioade care nu sunt mai mici de 4 (patru) ani sau, in lipsa unei rambursări a capitalului in perioada respectiva, nu mai mici de 3 (trei) ani.

Transe cu Rata Fixa

împrumutatul va plăti trimestrial, pentru perioada scursa, o dobanda calculata la soldul datorat aferent fiecărei Transe cu Rata Fixa, potrivit Ratei Fixe, la Datele de Plata relevante, asa cum acestea sunt specificate in Oferta de Tragere aferenta Transei. Daca perioada dintre Data Tragerii si prima Data a Plătii este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puțin, plata dobânzii acumulate in timpul acestei perioade va fi amanata pana la următoarea Data de Plata.

Dobanda se va calcula pe baza Articolului 5.01 (a).

Transe cu Rata Variabila

împrumutatul va plăti trimestrial pentru perioada scursa, o dobanda calculata la soldul datorat aferent fiecărei Transe cu Rata Variabila, potrivit Ratei Variabile, la Datele de Plata relevante, asa cum acestea sunt specificate in Oferta de Tragere, incepand cu aceasta prima Data de Plata ulterioara Datei Tragerii Transei. Daca perioada dintre Data Tragerii si prima Data a Plătii este de 15 (cincisprezece) zile sau mai puțin, piața dobânzii acumulate in timpul acestei perioade va fi amanata pana la următoarea Data de Plata.

Banca va notifica împrumutatului Rata Variabila in termen de 10 (zece) zile de la inceputul flecarei Perioade de Referința a Ratei Variabile.

Daca, in conformitate cu Articolele 1.05 si 1.06 tragerea oricărei Transe cu Rata Variabila are loc după Data de Tragere Stabilita, rata EURIBOR aplicabila in cazul Primei Perioade de Referința a Ratei Variabile va fi aplicata ca si cum tragerea ar fi avut loc la Data de Tragere Stabilita.

Dobanda se va calcula in legătură cu fiecare Perioada de Referința a Ratei Variabile, pe baza Articolului 5.01 (b). Daca Rata Variabila pentru orice Perioada de Referința a Ratei Variabile este sub zero, nivelul stabilit va fi 0 (zero).

Revizuirea sau Conversia Transelor

In cazul in care împrumutatul exercita o opțiune de a revizui sau converti rata de baza a Dobânzii unei Transe, se va plăti dobanda la o rata determinata in conformitate cu prevederile Graficului D, de la Data efectiva a Revizuirii/Conversiei Dobânzii (conform

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere. înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Aiidreea-Crisîina

traducător autorizat a iglezâ-franreză fi-esheUfiă șj^^l^ț^ijfăto ■ autorizat,

3.02


3.03


procedurilor stabilite in Graficul D).

Dobanda calculata la sumele restante

Fara a aduce atingere celor prevăzute la Articolul 10 si pe cale de excepție de la prevederile Articolului 3.01, daca împrumutatul nu plătește o suma datorata de acesta in temeiul Contractului la data scadenta, dobanda se va acumula (sub rezerva prevederilor obligatorii ale legii aplicabile, inclusiv Articolul 1154 din Codul Civil din Luxemburg) la orice suma restanta platibila in conformitate cu termenii prezentului Contract de la data scadenta pana la data plătii efective, la o rata anuala egala cu:

 • (i)    Rata Variabila aplicabila plus 2% (200 puncte de baza) pentru sumele restante aferente Transelor cu Rata Variabila;

 • (ii)   Rata Fixa aplicabila plus 2% (200 puncte de baza) sau (b) EURIBOR plus 2% (200 puncte de baza), oricare dintre acestea este mai mare, pentru sumele restante aferente Transelor cu Rata Fixa;

 • (iii)   EURIBOR plus 2% (200 puncte de baza) pentru sume restante altele decât cele de la punctele (i) sau (ii) de mai sus

iar aceasta va fi platibila conform cererii Băncii. In scopul stabilirii EURIBOR in raport cu acest Articol 3.02, perioadele relevante in sensul Graficului B vor constitui perioade succesive de o luna fiecare, incepand de la data scadentei.

Daca suma restanta este exprimata intr-o moneda diferita de moneda împrumutului, se va aplica următoarea rata pe an, adica rata interbancara relevanta, ce este reținuta in general de Banca pentru tranzacții in moneda in cauza, plus 2% (200 puncte de baza), calculata in conformitate cu practica pieței pentru astfel de rata.

Eveniment de Disfunctionalitate a Pieței

Daca in orice moment (i) de la primirea de către Banca a Acceptării de Tragere in legătură cu o Transa si (ii) pana la data care cade cu 30 (treizeci) de zile calendaristice inainte de Data de Tragere Stabilita survine un Eveniment de Disfunctionalitate a Pieței, Banca poate notifica împrumutatul ca aceasta clauza a inceput sa producă efecte. In acest caz, rata dobânzii aplicabile unei astfel de Transa Acceptata pana la Data Scadentei sau Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, va fi rata procentuala pe an, ce constituie suma:

Marjei; si

ratei (exprimate ca rata procentuala pe an), care este stabilita de Banca drept costul ce include toate cheltuielile efectuaie de Banca pentru finanțarea Transei relevante, bazata pe rata de referința generata de Banca la nivel intern aplicabila in momentul respectiv sau pe o metoda alternativa de stabilire a ratei determinate in mod rezonabil de Banca. împrumutatul va avea dreptul de a refuza in scris o astfel de tragere in termenul specificat in notificare si va suporta cheltuielile generate drept rezultat al acestui lucru, daca exista, caz in care Banca nu va efectua tragerea, iar Creditul corespunzător va ramane valabil pentru tragere potrivit Articolului 1.02B. Daca împrumutatul nu refuza tragerea in timp util, părțile convin asupra faptului ca tragerea si condițiile acesteia vor fi complet angajante pentru ambele parti.

In fiecare caz Ecartul sau Rata Fixa notificata in prealabil de către Banca in Oferta de Tragere nu va mai fi aplicabila.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


ARTICOLUL 4

Rambursarea

4.01 Rambursarea normala

 • (a)   împrumutatul va rambursa fiecare Transa in rate la Datele de Plata specificate in Oferta de Tragere in conformitate cu termenii graficului de amortizare pus la dispoziție in conformitate cu Articolul 2.03.

 • (b)   Fiecare grafic de amortizare va fi intocmit pe premiza ca:

 • (i)    in cazul unei Transe cu Rata Fixa, fara o Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, rambursarea se va efectua prin rate egale aferente capitalului plătite trimestrial, sau prin rate constante ale capitalului si dobânzii;

 • (ii)   in cazul unei Transe cu Rata Fixa si Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii sau in cazul unei Transe cu Rata Variabila, rambursarea se va efectua prin rate egale aferente capitalului plătite trimestrial;

 • (iii)   prima data de rambursare a fiecărei Transe va constitui o Data de Plata care nu va fi mai devreme de 60 (șaizeci) de zile de la Data de Tragere Stabilita si nu mai târziu de prima Data de Plata imediat următoare celei de a 4-a (a patra) aniversari a Datei de Tragere Stabilite aferente Transei; si

 • (iv)   ultima data de rambursare a fiecărei Transe va fi o Data de Plata ce nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani si nu mai târziu de 22 (douăzeci si doi) de ani de la Data de Tragere Stabilita.

4.02    Rambursare anticipata voluntara

4.02A   Opțiunea de Rambursare anticipata

Sub rezerva articolelor 4.02B, 4.02C si 4.04, împrumutatul poate rambursa anticipat orice Transa, integral sau parțial, impreuna cu dobânzile acumulate si compensațiile corespunzătoare, daca acestea exista, cu remiterea unei Cereri de Rambursare Anticipata cu cel puțin 1 (o) luna inainte, specificandu-se:

 • (i)    Suma Rambursării anticipate,

 • (ii)    Data Rambursării anticipate,

 • (iii)   daca este cazul, alegerea pentru metoda de aplicare a sumei Rambursării Anticipate in conformitate cu articolul 5.05C(i); si

 • (iv)   Numărul contractului („nr. FI") menționat pe coperta prezentului Contract.

Sub rezerva Articolului 4.02C, Cererea de Rambursare Anticipata va fi angajanta si irevocabila.

4.02B Compensația pentru Rambursarea anticipata

4.02B(1) TRANSA CU RATA FIXA

Sub rezerva Articolului 4.02B(3) de mai jos, in cazul in care împrumutatul rambursează anticipat o Transa cu Rata Fixa, împrumutatul va achita Băncii la Data Rambursării Anticipate, Compensația pentru Rambursarea Anticipata corespunzătoare Transei cu Rata Fixa rambursate anticipat.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

4.02B(2) TRANSA CU RATA VARIABILA

împrumutatul poate rambursa anticipat o Transa cu Rata Variabila, fara compensație, in orice Data de Plata relevanta, sub rezerva Articolul 4.02.B(3).

4.02B(3) REVIZUIRE/CONVERSIE

Rambursarea Anticipata a unei Transe la Data sa de Revizuire/Conversie a Dobânzii, poate avea loc fara plata unei compensații cu excepția cazului in care împrumutatul a acceptat in scris o Rata Fixa in baza unei Propuneri de Revizuire/Conversie a Dobânzii, după cum a fost acceptat conform Articolului 1.2.C, sau conform Graficului D.

4.02C Metode de Rambursare anticipata

La prezentarea de către împrumutat a unei Cereri de Rambursare Anticipata adresata Băncii, Banca va emite împrumutatului o Notificare de Rambursare Anticipata nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de Data Rambursării Anticipate. Notificarea de Rambursare Anticipata va specifica Suma Rambursării Anticipate, dobanda datorata calculata la aceasta, Compensația pentru Rambursarea Anticipata platibila in conformitate cu Articolul 4.02B sau, după caz, faptul ca nu este datorata nicio compensație, metoda de aplicare a Sumei Rambursării Anticipate si Termenul de Acceptare.

Daca împrumutatul accepta Notificarea de Rambursare Anticipata nu mai târziu de Termenul de Acceptare, acesta va efectua rambursarea anticipata. In niciun alt caz împrumutatul nu poate efectua rambursarea anticipata.

împrumutatul va plăti impreuna cu suma rambursata anticipat si dobanda acumulata si compensația, daca este cazul, datorate pentru Suma Rambursării Anticipate, astfel cum se specifica in Notificarea de Rambursare Anticipata.

4.03     Rambursare anticipata obligatorie

4.03A   Cazuri de Rambursare Anticipata

4.03A(1) REDUCEREA COSTULUI PROIECTULUI

Daca:

 • (a)   costul total al Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare Complexa este mai mic decât cifra indicata in Preambul (2) astfel incat suma Creditului Aprobat corespunzând Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare Renovare Complexa depășește 75% (șaptezeci si cinci) dintr-un astfel de cost total; sau

 • (b)   costul total al Sub-Proiectului NZEB este mai mic decât cifra indicata in Preambul (2) astfel incat suma Creditului Aprobat corespunzând Sub-Proiectului NZEB depășește 50% (cincizeci) dintr-un astfel de cost total,

traducător autorizat engleză-franceză

autorizat,

Banca poate anula imediat, cu notificare remisa împrumutatului, partea netrasa a Creditului si / sau poate solicita rambursarea anticipata a împrumutului pana la o valoare care, atunci când este adaugata pârtilor anulate din creditul acordat in temeiul contractelor de finanțare incheiate de Banca si împrumutat cu privire la Proiect si/sau cererilor de rambursare anticipata in legătură cu imprumuturi acordate in temeiul altor contracte de finanțare incheiate de Banca si împrumutat cu privire la Proiect, este egala cu valoarea cu care: (i) Creditul Aprobat corespunzând Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare Complexa depășește 75% (șaptezeci si cinci) din costul total al Sub-Proiectului Reabilitare / Renovare Complexa; si / sau (ii) Creditul Aprobat corespunzând Sub-Proiectului NZEB depășește 50% (cincizeci) din costul total al Sub-Proiectului NZEB. împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, impreuna cu dobanda acumulata corespunzătoare si toate celelalte sume acumulate sau scadente in temeiul prezentului Contract, la data specificata de Banca, data respectiva nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

4.03A(2) PARI PASSU AFERENT FINANȚĂRII NON-BEI

In cazul in care împrumutatul rambursează anticipat, integral sau parțial, in mod voluntar (in scopul evitării oricăror nelămuriri, rambursarea anticipata va include rascumpararea sau anularea unde este cazul) orice Finanțare Non-BEI, iar:

rambursarea anticipata respectiva nu este efectuata in cadrul unei facilitați de credit reinnoibil (cu excepția anularii facilității de credit reinnoibil);

rambursarea anticipata respectiva nu este efectuata in baza sumelor obținute aferente unui imprumut sau altei indatorari al cărei termen este cel puțin egal cu termenul neexpirat al Finanțării Non-BEI rambursate anticipat;

Banca poate, cu remiterea unei notificări împrumutatului, anula partea netrasa a Creditului si solicita rambursarea anticipata a împrumutului. Proporția din împrumut pentru care Banca poate solicita rambursarea anticipata va fi similara proporției potrivit careia suma rambursării anticipate aferente Finanțării non-BEI se reportează sumei totaie neachitate a tuturor Finanțărilor Non-BEI.

împrumutatul va efectua plata sumei solicitate, impreuna cu dobanda acumulata corespunzătoare si toate celelalte sume acumulate sau scadente in temeiul prezentului Contract, la data specificata de Banca, data respectiva nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

In scopul prezentului Articol, „Finanțare Non-BEI” include orice imprumut (cu excepția împrumutului si a oricăror alte imprumuturi directe acordate de Banca împrumutatului), obligațiuni de credit sau alte forme de indatorare financiara sau orice obligație de plata sau rambursare a sumelor de bani acordate inițial împrumutatului pentru o perioada de peste 5 (cinci) ani.

4.03A(3) MODIFICAREA LEGII

împrumutatul va informa Banca de indata daca a survenit sau este probabil sa survina un Eveniment de Modificare a Legii. In acest caz sau in cazul in care Banca are motive rezonabile sa considere ca s-a produs sau se va produce un Eveniment de Modificare a Legii, aceasta poate solicita consultarea cu împrumutatul. Aceasta consultare trebuie sa aiba loc in termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. Daca, in urma trecerii a 30 (treizeci) zile de la data solicitării consultării, Banca este de părere ca efectele Evenimentului de Modificare a Legii nu pot fi diminuate spre satisfacția sa, aceasta poate, cu remiterea unei notificări împrumutatului, anula partea netrasa a Creditului si solicita rambursarea anticipata a împrumutului, impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte sume acumulate sau neachitate in cadrul prezentului Contract.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Wiîâasa Andrsea-Cristlna _ traducător autorizat engleză-francezâ Se;11^1Wâ8ia^TiWi1.ldr«1^tPr autorizat, eliberat la 12.IJ.2012


---T$

împrumutatul va efectua plata sumei solicitate la data specificata de Banca, data respectiva nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

In sensul acestui Articol „Eveniment de Modificare a Legii” inseamna emiterea, promulgarea, incheierea sau ratificarea sau orice schimbare sau modificare a oricărei legi, norme sau reglementari (sau a aplicării sau interpretării oficiale a oricărei legi, norme sau reglementari) care survine după data prezentului Contract si care, in opinia Băncii, ar afecta in mod semnificativ posibilitatea împrumutatului de a-si indeplini obligațiile prevăzute in acest Contract sau in Acordul de Cesionare si Ipoteca.

4.03A(4) ILEGALITATE

In cazul in care devine ilegal, in orice jurisdicție aplicabila, ca Banca sa îndeplinească una dintre obligațiile sale, astfel cum acestea sunt prevăzute in acest Contract, sau sa finanțeze sau sa mențină împrumutul, Banca va notifica prompt împrumutatul si poate de indata (i) sa suspende sau sa anuleze partea netrasa din Credit si / sau (ii) sa solicite rambursarea anticipata a împrumutului, impreuna cu dobanda acumulata si toate celelalte sume acumulate sau neachitate in cadrul prezentului Contract, la data indicata de către Banca in notificarea sa către împrumutat.

4.03A(5) IMPLICARE UE

împrumutatul se va asigura ca suma agregata din Creditului Aprobat si din orice alt tip de finanțare UE primita in legătură cu Proiectul (precum din partea Fondurilor Europene pentru Dezvoltarea Regionala si Fondurile structurale si de investiții europene), nu va depăși niciodată 70% (șaptezeci) din costurile Proiectului. Daca suma agregata din Creditul Aprobat sau din orice alt tip de finanțare UE primita in legătură cu Proiectul depășește 70% (șaptezeci) din costurile Proiectului, Banca poate imediat, prin notificare către împrumutat, sa anuleze partea netrasa a Creditului si/sau sa ceara plata in avans a împrumutului pana la o suma care, atunci când este adaugata pârtilor anulate din creditul acordat in temeiul contractelor de finanțare incheiate de Banca si împrumutat cu privire la Proiect si/sau cererilor de rambursare anticipata in legătură cu imprumuturi acordate in temeiul altor contracte de finanțare incheiate de Banca si împrumutat cu privire la Proiect si / sau solicitări de rambursare anticipata cu privire la împrumuturile in temeiul altor contracte de finanțare incheiate de Banca si împrumutat in legătură cu Proiectul, este egala cu valoarea prin care suma agregata din Creditul Aprobat si orice alt tip de finanțare UE primita in legătură cu Proiectul, depășește 70% (șaptezeci) din costurile Proiectului. împrumutatul va efectua plata sumei solicitate,impreuna cu dobanda acumulata corespunzătoare si toate celelalte sume acumulate sau scadente in temeiul prezentului Contract, la data specificata de Banca, data respectiva nefiind mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării.

4.03B Metode de Rambursare anticipata

Orice suma solicitata de Banca in conformitate cu Articolul 4.03A, impreuna cu orice dobanda sau alte sume acumulate sau neachitate in temeiul acestui Contraci, inclusiv, fara limitare la, orice compensație datorata potrivit Articolului 4.03C si Articolului 4.04, se vor plăti la data indicata de Banca in cererea sa.

4.03C Compensație pentru Rambursarea anticipata

In cazul unui Eveniment de Rambursare Anticipata cu Acordarea unei Compensații, compensația respectiva, daca exista, va fi stabilita in conformilale cu Articolul 4.02B.

4.04 Generalități

O suma rambursata sau rambursata anticipat nu poate fi re-imprumutata. Prezentul Articol 4 nu va aduce atingere Articolului 10.

traifi^§ffjh§ttita.șitșlagipilă           r autorizat,

autorizația numărul 34941

Daca împrumutatul rambursează anticipat o Transa la o data alta decât o Data de Plata relevanta, împrumutatul va plăti Băncii compensație potrivit sumei pe care Banca o va certifica drept necesara pentru compensarea acesteia pentru primirea fondurilor in alt mod decât la o Data de Plata relevanta.

5.01


5.02


5.03


ARTICOLUL 5

Plăti

Convenție privind numărul de zile

Orice suma datorata cu titlul de dobanda sau comision de către împrumutat in conformitate cu prezentul Contract, calculata in raport cu o fracțiune dintr-un an, se va stabili pe baza următoarelor convenții corespunzătoare:

 • (a)   in legătură cu dobanda si compensațiile exigibile pentru o Transa cu Rata Fixa, anul de 360 (trei sute șaizeci) de zile si luna de 30 (treizeci) de zile;

 • (b)   in legătură cu dobanda si compensațiile exigibile pentru o Transa cu Rata Variabila, anul de 360 (trei sute șaizeci) de zile si numărul de zile scurse; si

 • (c)   in legătură cu taxele, anul de 360 (trei sute șaizeci) de zile si numărul de zile scurse.

Ora si locul efectuării plătii

Daca nu se specifica altfel in prezentul Contract sau in cererea Băncii, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensații si plăti de capital, sunt platibile in termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea de către împrumutat a cererii Băncii.

Fiecare suma platibila de către împrumutat in temeiul prezentului Contract se va plăti in contul corespunzător comunicat de Banca împrumutatului. Banca va indica acest cont cu nu mai puțin de 15 (cincisprezece) zile inainte de data scadenta a primei plăti ce trebuie efectuata de împrumutat si va comunica orice modificare legata de cont cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile inainte de data primei plăti la care se aplica modificarea respectiva. Aceasta perioada de notificare nu se aplica in cazul plăților efectuate in temeiul Articolului 10.

La efectuarea fiecărei plăti in temeiul prezentului document împrumutatul va indica numărul contractului („nr. FI") menționat pe coperta prezentului Contract.

O suma datorata de împrumutat se va considera ca fiind achitata la primirea sa de către Banca.

Orice trageri efectuate de si orice piati efectuate către Banca in temeiul prezentului Contract se vor face folosind contul (conturile) acceptabile pentru Banca. Pentru evitarea oricărui dubiu, orice cont pe numele împrumutatului detinut la o instituție financiara autorizata in mod corespunzător in jurisdicția unde împrumutatul este constituit sau unde Proiectul este desfasurat este considerat acceptabil pentru Banca.

Necompensarea de către împrumutat

Toate plățile care se vor efectua de către împrumutat in temeiul prezentului Contract se vor calcula si se vor face fara compensare sau contraprestatie (si fara nicio deducere pentru acestea).

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

autorizat,


5.04


5.05


Disfunctionalitati ale Sistemelor de plata

Daca Banca stabilește (la discreția sa) ca a survenit un Eveniment de Disfunctionalitate sau daca Banca este notificata de către împrumutat cu privire la survenirea unui Eveniment de Disfunctionalitate:

 • (a)   Banca poate proceda si va proceda, daca împrumutatul solicita acest lucru, la consultarea cu împrumutatul in vederea convenirii cu împrumutatul asupra modificărilor operațiunilor sau administrării Contractului pe care Banca le poate considera necesare date fiind circumstanțele survenite;

 • (b)   Banca nu va fi obligata sa se consulte cu împrumutatul cu privire la nici o modificare menționata in alineatul (a) daca in opinia sa nu este o măsură viabila sa procedeze astfel, date fiind circumstanțele survenite si in niciun caz nu va avea obligația de a conveni asupra modificărilor de acest fel; si

 • (c)   Banca nu va fi răspunzătoare pentru nici o dauna, cost sau pierdere survenita in urma unui Eveniment de Disfunctionalitate sau in urma luării sau neluarii masurilor in temeiul sau in legătură cu acest Articol 5.04.

Aplicarea sumelor primite

 • (a)   Generalități

Sumele primite de la împrumutat vor atrage descărcarea de obligațiile sale de plata numai daca sunt primite in conformitate cu termenii prezentului Contract.

 • (b)    Plăti parțiale

Daca Banca primește o plata care nu este suficienta pentru a descarcă obligația tuturor sumelor scadente si platibile de către împrumutat in acel moment, in conformitate cu prezentul Contract, Banca va aplica acea plata:

 • (i)    in primul rând, pentru plata proporționala a oricăror comisioane, costuri, compensații si cheltuieli neachitate si datorate in temeiul prezentului Contract;

 • (ii)    in al doilea rând, pentru plata oricăror dobânzi acumulate datorate dar neachitate in temeiul prezentului Contract;

 • (iii)   in al treilea rând, pentru plata oricărui capital datorat dar neachitat in temeiul prezentului Contract; si

 • (iv)   in al patrulea rând, pentru plata oricărei sume datorate dar neachitate in temeiul prezentului Contract.

 • (c)   Alocarea sumelor aferente Transelor

 • (i) In cazul:

unei rambursări anticipate voluntare parțiale a unei Transe care intra sub rezerva unei rambursări in cateva rate, Suma Rambursării Anticipate va fi aplicata proporțional fiecărei rate neachitate sau, la cererea împrumutatului, in ordinea inversa a scadentei,

unei rambursări anticipate obligatorii parțiale a unei Transe care intra sub rezerva unei rambursări in mai multe rate, Suma Rambursării Anticipate va fi aplicata pentru reducerea ratelor neachitate, in ordine inversa a scadentei.

,radL                                    >r autorizat,

autorizația numărul 34941

 • (ii)   Sumele primite de Banca in urma unei cereri efectuate in conformitate cu Articolul 10.01 si aplicate unei Transe vor reduce ratele neachitate in ordinea inversa a scadentei. Banca poate aplica sumele primite intre Transe, la discreția sa.

 • (iii)   In cazul primirii sumelor care nu pot fi identificate ca fiind aplicabile unei anumite Transe si pentru care nu exista nicio convenție intre Banca si împrumutat cu privire la aplicare, Banca poate aplica sumele respective intre Transe, la discreția sa.

ARTICOLUL 6

Obligațiile asumate si declarațiile împrumutatului

6.01


6.01


6.02


6.02


6.03


6.03


Obligațiile asumate in cadrul prezentului Articol 6 raman in vigoare de la data prezentului Contract, pe toata perioada de timp in care exista orice sume neachitate in temeiul Contractului sau in care Creditul este valabil.

A. Obligații asumate cu privire la Proiect

Utilizarea împrumutului si disponibilitatea altor fonduri

împrumutatul va utiliza toate sumele imprumutate de acesta in cadrul împrumutului pentru executarea Proiectului, in conformitate cu defalcarea sumelor pe Sub-Proiect si pe componenta de Sub-Proiect, stabilita in baza prezentului Contract.

împrumutatul se va asigura ca are la dispoziția sa celelalte fonduri menționate in Preambul (2) si ca aceste fonduri sunt cheltuite, in măsură necesara, pentru finanțarea Proiectului.

Finalizarea Proiectului

împrumutatul va implementa Proiectul in conformitate cu Descrierea Tehnica, potrivit modificărilor aduse acesteia ocazional cu aprobarea Băncii, si il va finaliza pana la data finala specificata in aceasta.

Costuri majorate ale Proiectuiui

In cazul in care costul total al Proiectului depășește cifra estimata stabilita in Preambul (2), împrumutatul va obține fondurile necesare finanțării diferenței costului fara a recurge la Banca, astfel incat sa permită finalizarea Proiectului in conformitate cu Descrierea Tehnica. Planurile pentru finanțarea diferenței de cost vor fi comunicate de indata Băncii.

Pentru clădirile care fac parte din Sub-Proiectul de Reabilitare/Renovare Complexa, fara a aduce atingere ceior de mai sus, Banca isi rezerva dreptul de a (i) exclude din domeniul de aplicare al Proiectuiui, clădirile cu costuri unitare care depasesc costurile medii indicate in Graficul A.1; si (ii) ruga împrumutatul, avand in vedere domeniul de aplicare al Proiectului, sa propună alte clădiri cu costuri unitare care sa fie in concordanta cu costurile medii indicate in Graficul A.1, pentru clădirile care fac parte din Sub-Proiectui Reabilitare/Renovare Complexa.


6.04


6.04


Procedura de achiziție

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, in temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

11 decembrie 2019

Nfisfeî®

i jtorizat. împrumutatul se obliga sa achiziționeze echipamentul, sa asigure serviciile si sa dispună efectuarea lucrărilor Proiectului (a) in condițiile in care acestea se aplica lui sau Proiectului, in conformitate cu legislația Uniunii Europene, in general, si in special, potrivit Directivelor relevante ale Uniunii Europene si legislației din Romania de punere in aplicare a Directivelor Uniunii Europene (incluzând, printre altele, asigurarea publicării notificărilor ofertelor in Monitorul Oficial UE după cum este necesar si când este impus de astfel de Directive) si (b) in condițiile in care Directivele Uniunii Europene nu se aplica, in conformitate cu procedurile de achiziție care respecta criteriile economiei si eficientei, spre satisfacția Băncii, si, in cazul contractelor de achiziții publice, care respecta principiile de transparenta, tratament egal si nediscriminare pe criterii de naționalitate. împrumutatul va transmite imediat Băncii link-ul anunțului de oferta in Jurnalul Oficial al UE.


6.05 Continuarea obligațiilor asumate in cadrul Proiectului

 • (a)   Mentenanta: împrumutatul va menține, repara, va efectua revizia generala si va reinnoi toate proprietățile ce fac parte din Proiect, conform cerințelor pentru a il menține in stare buna de funcționare;

 • (b)   Bunurile proiectului: împrumutatul va, cu excepția cazului in care Banca va fi dat acordul scris in prealabil, păstră titlul si posesia totala sau substanțiala a activelor cuprinse in Proiect sau, va inlocui si reinnoi astfel de active si va menține Proiectul intr-o stare continua de funcționare in conformitate cu scopul sau inițial; cu condiția ca Banca poate refuza consimțământul numai in cazul in care acțiunea propusa ar prejudicia interesele Băncii in calitate de creditor al împrumutatului sau ar face ca Proiectul sa fie ineligibil pentru finanțare de către Banca in temeiul statutului ei sau al Articolului 309 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene;

 • (c)   Asigurare: împrumutatul va asigura toate lucrările si proprietățile care fac parte din proiect cu companii de asigurare de prima clasa, in conformitate cu cele mai complexe practici industriale relevante;

 • (d)   Drepturi si Permise: împrumutatul va menține in vigoare toate drepturile de trecere sau utilizare si toate Autorizațiile necesare pentru executarea si funcționarea Proiectului; si

 • (e)   Mediu: împrumutatul va

 • (i)    implementa si opera Proiectul in conformitate cu Legea privind Protecția Mediului înconjurător,

 • (ii)    va obține si menține Autorizațiile de Mediu necesare pentru Proiect;

 • (iii)   va respecta orice astfel de Autorizații de Mediu.

 • (f)    Integritate; împrumutatul va lua, intr-un interval de timp rezonabil, masurile corespunzătoare cu privire la orice membru a autorităților executive sau ia orice funcționar public de conducere care a fost condamnat de către o instanța pentru o Fapta Penala comisa in cursul exercitării atribuțiilor sale de serviciu, pentru a asigura ca membrul respectiv este exclus din orice activitate a împrumutatului in legătură cu împrumutul sau cu Proiectul;

 • (g)   Drepturi de integritate ale Auditului: împrumutatul se va asigura ca toate contractele din cadrul Proiectului care urmeaza sa fie obținute după data semnării prezentului Contract in conformitate cu Directivele UE privind achizițiile publice stipulează:

 • (i) cerința potrivit careia contractantul relevant trebuie sa informeze prompt Banca in legătură cu o acuzație, plângere sau informație efectiva referitoare la Fapte Penale legate de Proiect;

Andreea-Crisfină~

traducător autorizai eiiglezâ-iraocezâ

JraVȘir ®Torizat'

eliberat JatlXV i

 • (ii)    cerința potrivit careia contractantul relevant trebuie sa păstreze registre si evidente ale tuturor tranzacțiilor financiare si cheltuielilor legate de Proiect; si

 • (iii)   dreptul Băncii, in legătură cu o presupusa Fapta Penala, de a examina registrele si evidentele contractantului relevant referitoare la Proiect si de a face copii ale documentelor in măsură permisa de lege.

 • (h)   Legislația UE: împrumutatul va executa si opera Proiectul in conformitate cu legile si standardele relevante UE si cu legislația naționala relevanta ce transpune legea UE;

 • (i)    Sistemul Managementului Calitatii: împrumutatul va implementa si menține un sistem de management al calitatii in vederea garantării calitatii construcției dar si a îndeplinirii economiilor energetice preconizate prin intermediul supervizării lucrărilor pe parcursul construcțiilor si recepției finale a lucrărilor de către expertii independenți; in acest scop, împrumutatul va implementa un sistem de gestionare a Proiectului care sa includă proceduri clare si diagrame pentru fluxul luării deciziilor si aprobărilor, precum si descrieri si transparenta implementării Proiectului.

 • (j)    Minimum de siguranța si sanatate: împrumutatul se va asigura de faptul ca lucrările de construcție vor fi mereu in concordanta cu Directiva 2009/104/CE a Parlamentului si Consiliului European privind cerințele minime de siguranța si sanatate la locul de munca pentru utilizarea echipamentelor de lucru de către muncitori, după cum a fost periodic modificata si transpusa in legislația naționala.

 • (k)   Consumul maxim de energie: împrumutatul se va asigura ca după procesul de renovare, clădirile acoperite de Sub-Proiectul Reabilitare / Renovare Complexa vor fi conforme cu nivelul maxim al consumului de energie, după cum a fost definit prin nivelul de renovare al costului-optim care a fost calculat pentru acest tip de clădiri in conformitate cu Directiva 2010/31 UE privind performanta energetica a clădirilor si de Regulamentul UE Nr. 244/2012 al Comisiei Desemnate, după cum a fost modificata adesea si tanspusa in legislația naționala.

 • (l)    Certificate de Performanta Energetica: împrumutatul se va asigura ca după reabilitarea tuturor clădirilor si respectiv după finalizarea construcției (după aplicabilitate) clădirilor acoperite de fiecare Sub-proiect, certificate de performanta energetica conforme cu legislația naționala de punere in aplicare a Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor, vor fi emise de către experti independenți si acreditați in termeni de 3 (trei) luni de la recepția a tuturor clădirilor;

 • (m)  Sistem de Construcție si de Management. Manager Energetic: in legătură cu fiecare clădire listata in Anexa III, împrumutatul va:

 • (i)    desemna pe propria cheltuiala un manager energetic; si

 • (ii)   implementa un sistem demanagement al clădirilor si de gestionare a energiei, cu scopul de a monitoriza si de a urmări consumul energetic real al unei astfel de clădiri. împrumutatul se va asigura de faptul ca simulările energetice finale ale clădirii relevante sunt conduse in concordanta cu nivelurile energetice pre-angajate in vederea evidențierii daca clădirea relevanta se clasifica drept MZEB.

 • (n)   Verificarea independenta: împrumutatul va desemna pe propia cheltuiala un expert (experti) independent (independenți) cu scopul de a verifica:

 • (I) conformitatea cu cerințele minime de siguranța si de sanatate, după cum au fost solicitate in temeiul Articolului 6.05(j);

 • (ii)    conformitate cu nivelul maxim de consum energetic, după cum a fost solicitat in temeiul Articolului 6.05(k);

 • (iii)    acuratețe a certificării si a verificării efectuate in temeiul Articolului 6.05(1) si

  Andreea-Crisî/na


Andreea-CHsîijia I traducător autonzaî engleză-lrancoză Setenâlsrăși, șl^ș^jljă^dyijîafort autorizat. |___ eliberat izi țp0)2

 • (iv) conformitate cu calitatea construcției clădirilor acoperite de fiecare Sub-Proiect (după cum s-a listat in Anexele prezentului Contract) conform unui standard de ultima ora.

In cazul in care raportul expertului independent arata nerespectarea consumului maxim de energie, in conformitate cu Articolul 6.05(k) sau inexactitati ale certificării efectuate in temeiul Articolului 6.05(1) sau a respectării calitatii construcției, împrumutatul va prelua toate acțiunea de remediere necesara sau de dorit indicata de Banca si se va asigura ca aceasta acțiune de remediere este finalizata intr-un interval de timp indicat de către Banca.

(o) Suport bune practici si verificare: împrumutatul va desemna pe propia cheltuiala, prin intermediul unei licitații internaționale, o companie de consultanta/inginerie independenta si acreditata, cu experiența dovedita in clădiri pasive NZEB sau cu conum energetic zero, cu scopul de a:

 • (i)      revizui si verifica proiectele care urmeaza a fi pregătite de contractantul (contractantii) design&build (proiectare si construcție) care vor efectua lucrările pentru clădirile acoperite de Sub-Proiectul NZEB si de componenta de renovare complexa a Sub-Proiectului de Reabilitare/Renovare Complexa, inainte de, demararea construcției;

 • (ii)      supravegherea de inalta calitate a lucrărilor si raportarea cu privire la punerea in aplicare a fiecărei componente a Sub-Proiectului NZEB si de reabilitare complexa a Sub-Proiectului Reabilitare/Renovare Complexa;

 • (iii)      efectuarea verificării finale a clădirii, inclusiv, fara limitare la, testul ușii suflante, testele sistemului de construcție, etc.

(p)   Calitatea Construcției: In afara de verificarea proprie a împrumutatului, Banca poate selecta oricând considera necesar, la discreția sa si pe cheltuiala proprie a împrumutatului, un expert independent pentru a verifica calitatea clădirilor reabilitate in temeiul Proiectului actual. In cazul in care raportul expertului independent va demostra ca, calitatea lucrărilor este sub așteptările calitatii de construcție, împrumutatul va lua toate masurile necesare de remediere indicate de către Banca si se va asigura ca astfel de acțiuni de remediere vor fi finalizate intr-un termen limita propus de către Banca.

(q)   Termeni de Referința / Specificații Tehnice: înainte de atribuirea contractului sau (pana in măsură in care atribuirea contractului a avut loc inainte de data prezentului Contract), prompt după data prezentului Contract, împrumutatul va furniza Băncii in format digital, termenii de referința sau specificațiile tehnice (după cum este cazul) pentru achiziția:

 • (i)    serviciilor expertului independent (expertilor independenți) care va (vor) efectua verificarea independenta in temeiul Articolului 6.05(n) de mai sus;

 • (ii)    serviciile legate de necesitatea auditurilor energetice, proiectării tehnice si lucrări pentru clădirile rezidențiale acoperite de Sub-Proiectul Reabilitare/Renovare Complexa, după cum s-a listat in Anexa I a prezentului Contract; si

 • (iii)   serviciile consultantului NZEB, desemnat pentru efectuarea sarcinilor in baza Articolului 6.05(o).

împrumutatul se va asigura ca documentele menționate mai sus sunt pregătite in baza practicilor internaționale standard si in conformitate cu legislația naționala ce transpune Directivele relevante ale Uniunii Europene.

(r) Consultant juridic independent: In timp ce se va asigura ca nu are loc niciun

6.06


6.06


6.07


6.07


conflict de interese, împrumutatul va angaja sa sau se va asigura de angajarea unui consultant juridic roman independent si de reputație, a cărui calificare, expertiza si termeni de referința in relație cu achizițiile publice sunt satisfacatoare Băncii, in baza unor proceduri de selecție satisfacatoare Băncii, care sa furnizeze o opinie asupra procedurilor de licitație pentru Proiect, inainte de tragerea fiecărei Transe, ducpa cum este specificat in Articol 1.4.C(a)(vi).

(s)   Suplimentar Anexei I: împrumutatul furnizează Băncii o lista suplimentara a clădirilor care vor fi incluse in Anexa I, imediat după ce au trimis Băncii cereri de Oferte de Tragere (in conformitate cu Articolul 1.02B) care, in total, prevăd trageri de 11,850,000.00 Euro, ce vizeaza reabilitarea clădirilor rezidențiale din cadrul Transelor aferente Reabilitarii/Renovarii Complexe. Nu pot fi trimise Băncii alte Oferte de Trageri pentru Tranșee Reabilitarii/Renovarii Complexe vizând reabilitarea, pana când Anexa I nu a fost modificata si suplimentată in mod satisfăcător pentru Banca.

(t)   Finanțare UE: împrumutatul trebuie sa asigure si sa dovedească faptul ca suma totala a Creditului Aprobat si orice tip de finanțare UE primita in legătură cu Proiectul (cum ar fi Fonduri de la Fondul European de, Dezvoltare Regionala si Fonduri Europene de Investiții Structurale) nu vor depăși in niciun moment 70 (șaptezeci) din costurile Proiectului.

 • B. Obligații si reprezentări generale

înstrăinarea activelor

 • (a)   Cu excepția celor menționate mai jos, împrumutatul nu va instraina nici o parte a activelor sale, fie in cadrul unei singure tranzacții, fie in cadrul unor serii de tranzacții, fie ca acestea sunt sau nu conexe, fie in mod voluntar sau involuntar.

 • (b)   Alineatul (a) de mai sus nu se aplica niciunei înstrăinări a activelor, la valoarea justa de piața si stabilita in condiții obiective:

 • (i)    cu condiția ca in timpul perioadei împrumutului, valoarea totala contabila a activelor instrainate de împrumutat, asa cum aceasta este reflectata in documentația relevanta cu privire la vanzarea activelor fixe din Contul de Execuție Anual al Bugetului Local, sa nu depaseasca 5% (cinci la suta) din activele fixe ale împrumutatului, potrivit ultimelor situații financiare anuale puse la dispoziția Băncii inainte de semnarea prezentului Contract. In scopul evitării oricăror nelămuriri, valoarea contabila a activelor fixe constatata de împrumutat la finalul fiecărui exercițiu financiar se va considera ca nefacand obiectul majorărilor sau reducerilor ce rezulta din re-evaluarile statutare sau reglamentare. Raportul privind mișcările înregistrate la valoarea activelor fixe va fi furnizat de împrumutat intr-o forma satisfacatoare pentru Banca, impreuna cu Contul de Execuție Anual al Bugetului Local in conformitate cu Articolul 8 02(a) (ii) sau

 • (ii)    efectuata in schimbul altor active comparabile sau superioare sub aspectul tipului, valorii si calitatii; sau

 • (iii)   efectuata cu consimțământul scris prealabil al Băncii.

In sensul prezentului Articol, „a instraina" si „înstrăinare" includ orice act de efectuare a unei vanzari, transfer, inchirieri sau instrainari sub alta forma.

Respectarea legilor

împrumutatul va respecta, din toate punctele de vedere, legile si regulamentele care il privesc pe acesta sau Proiectul.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina. interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

11 decembrie 2019


I ,raQ'®SV>Yiăti;trSiși|Șțemp^ țț^ducițar autorizat, . autorizația numărul 3494/ I

6.08


Declarații si Garanții generale

împrumutatul declara si garanteaza Băncii faptul ca:

 • (a)   este infiintat legal si funcționează in mod corespunzător drept municipalitate competenta pentru Sectorul 6, București, in conformitate cu legile din Romania si are autoritatea de a-si desfasura activitatea astfel cum aceasta este desfasurata in prezent si de a exercita alte alte drepturi de administrare sau instrainare in legătură cu activele din domeniul public sau privat, in concordanta cu legislația romaneasca;

 • (b)    are autoritatea sa execute, sa livreze si sa indeplineasca obligațiile care ii revin in cadrul prezentului Contract, precum si ca au fost intreprinse toate acțiunile necesare in vederea autorizării execuției, livrării si indeplinirii lor de către acesta;

 • (c)   prezentul Contract constituie pentru împrumutat un set de obligații legal valabile, angajante si aplicabile;

 • (d)    execuția si livrarea, indeplinirea obligațiilor sale rezultate in conformitate cu prezentul Contract si respectarea prevederilor acestuia nu contravin si nu intra in conflict, in prezent sau in viitor cu:

 • (i)    legile, statutele, normele sau regulile aplicabile sau vreo sentința, decret sau permis sub rezerva caruia intra;

 • (ii)    contract sau alt instrument angajant pentru acesta; sau

 • (iii)   niciun act constituțional, guvernamental, judecătoresc sau al altor autoritati;

 • (e)   cel mai recent Cont de Execuție Anual al Bugetului Local consolidat si disponibil al împrumutatului a fost întocmit pe o baza ce este in concordanta cu anii anteriori si a fost aprobat drept constituind o reflectare fidela si corecta a rezultatelor operațiunilor sale pentru anul respectiv, dezvăluind cu precizie sau constituind o rezerva pentru toate datoriile (efective sau contingente) împrumutatului;

 • (f)    nu a intervenit nicio Schimbare Nefavorabila Semnificativa din 24 octombrie 2017;

 • (g)   nu a survenit niciun eveniment sau nicio circumstanța care constituie un Caz de Nerespectare a Obligațiilor si nu continua sa producă efecte fara remediere sau renunțare;

 • (h)    constituie singurul proprietar de drept si beneficiar si deține titlul de proprietate corespunzător asupra activelor pe care le grevează sau susține ca le va greva in temeiul Acordului de Cesionare si Ipoteca;

 • (i)    la data prezentului Contract, nu exista nicio Garanție asupra activelor sale cu excepția celor stabilite in Graficul G; si

 • (j)    obligațiile sale de plata in temeiul prezentului Contract nu au un rang inferior fata de pari passu in ceea ce privește plata altor obligații negarantate si nesubordonate, prezente si viitoare, in temeiul oricăror titluri de creanța, cu excepția obligațiilor preferate prin lege aplicabile in general autorităților publice;

 • (k)   a obținut toate consimtamintele, autorizațiile, licențele sau aprobările necesare emise de organismele sau autoritatile guvernamentale sau publice in legătură cu acest Contract si cu Proiectul si toate consimtamintele, autorizațiile, licențele sau aprobările sunt in vigoare si produc efecte depline si sunt admisibile drept dovada;

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


 • (l)    nu desfasoara sau nu are cunoștința despre niciun litigiu, arbitraj, procedura administrativa sau investigație aflata sau care amenința sa se afle pe rolul unei instanțe, a unui organism de arbitraj sau unei agenții care a avut drept rezultat sau in cazul in care se Stabilește contrariul, care este susceptibila in mod rezonabil sa aiba drept rezultat o Schimbare Nefavorabila Semnificativa, de asemenea, contra sa nu exista nicio sentința sau decizie judecătoreasca neindeplinita;

 • (m)   este in conformitate cu Articolul 6.05(c) si declara in deplina cunoștința de cauza si cu buna credința (facand in prealabil cercetările corespunzătoare) ca nu s-a efectuat si nu amenința sa fie efectuata contra sa nici o Cerere in legătură cu Protecția Mediului înconjurător;

 • (n)   respecta toate angajamentele asumate in temeiul acestui Articol 6;

 • (o)   obligațiile de indeplinit in temeiul prezentului Contract, al Acordului de Cesionare si Ipoteca si al oricăror alte documente conexe nu depasesc si nu vor depăși pragurile de indatorare prevăzute de, sau in conformitate cu, legislația din Romania aplicabila împrumutatului;

 • (p)   declara in deplina cunoștința de cauza ca nici un fond investit in Proiect de către împrumutat nu este de origine ilicita, nu este produs in urma spălării banilor sau un este legat de finanțarea terorismului. împrumutatul va informa prompt Banca daca in orice moment i se aduce la cunoștința faptul ca orice astfel de fonduri sunt de origine ilicita;

 • (q)   nicio clauza financiara incheiata cu un alt creditor al împrumutatului nu este mai restrictiva decât cele din prezentul Contract; si

 • (r)    nu poate (in temeiul legislației romanești in vigoare de la data prezentei) recupera nici o suma TVA ce corespunde costurilor Proiectului.

Declarațiile si garanțiile stipulate mai sus se vor menține ulterior executării prezentului Contract si sunt, cu excepția declarațiilor stabilite in alineatul (f) de mai sus, considerate ca fiind repetate la fiecare Acceptare a Tragerii, Data a Tragerii si (cu excepția declarațiilor stabilite in alineatul (r) de mai sus) ia fiecare Data a Plătii.

6.09


Clauze financiare


6.09A Raport Datorie Totala/Venituri Operaționale

împrumutatul va menține permanent un raport intre (i) Datoria Totala (incluzând garanțiile emise) si (ii) Veniturile din Exploatare la un nivel mai mic decât sau egal cu 1.25:1.

In sensul acestui Contract:

(a) „Datorie Totala" inseamna:

 • (i)    sumele împrumutate;

 • (ii)    orice suma acumulata in urma oricărei emisii de obligațiuni, note sau alte

  instrumente similare;


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


 • (iii)   suma oricărui pasiv in legătură cu orice contract de leasing sau închiriere care ar fi tratata drept leasing financiar sau de capital;

 • (iv)   orice credit acordat persoanei in cauza de un furnizor de bunuri sau servicii sau in baza oricărei convenții de cumpărare in rate sau a unei convenții similare;

 • (v)   orice suma acumulata in baza oricărei alte tranzacții (incluzând orice vanzare la termen sau contract de achiziție) avand efectul comercial al împrumutului; si

 • (vi)   orice datorii si obligații ale terților in măsură in care acestea sunt garantate de către împrumutat sau pe care împrumutatul si le-a asumat sau pentru care a devenit răspunzător in baza altui titlu sau in măsură in care acestea sunt asigurate in temeiul unui drept de retentie constituit asupra proprietății deținute de împrumutat, fie ca acesta si-a asumat obligația sau nu sau a devenit răspunzător sau nu pentru plata acestor datorii sau obligații.

(b) „Venituri din Exploatare " inseamna:

 • (i)    toate veniturile curente obținute de împrumutat din activitatea sa curenta constând din venituri fiscale si venituri nefiscale; si

 • (ii)    subvențiile primite de la guvernul central in scopul completării veniturilor curente ale împrumutatului;

MINUS

 • (iii)   transferurile de la guvernul central sub forma subvențiilor pentru investiții sau orice alta forma de transfer pentru finanțarea cheltuielilor de capital.

  6.09B


Raport Rezultat Operațional Brut/Dobanzi

împrumutatul va menține permanent un raport intre (i) Excedentul Brut din Exploatare si (ii) Dobanda la un nivel mai mare sau egal cu 1.5:1.

In sensul prezentului Contract:

 • (a)   „Excedent Brut din Exploatare" inseamna.

 • (i)    Veniturile din Exploatare (potrivit definiției menționate in Articolul 6.09A (b) de mai sus);

MINUS

 • (ii)    cheltuielile curente totale definite drept cheltuielile totale minus cheltuielile financiare si de capital (de exemplu, cheltuielile aferente dobânzii, cheltuielile aferente contului de rezerva pentru serviciul datoriei, rambursările datoriilor, cheltuielile de capital);

 • (b)   „Dobanda” inseamna sume achitate drept dobanda la datoria financiara si comerciala in timpul perioadei de raportare.

  6.09C


Serviciul Anual al Datoriei I Venituri Proprii

împrumutatul va menține permanent un raport intre (i) Serviciul Anual al Datoriei si (ii) Veniturile Proprii la un nivel mai mic de 30% (treizeci la suta).

In sensul prezentului Contract:

(a) „Serviciul Anual al Datoriei" inseamna sumele curente utilizate pentru rambursarea tuturor datoriilor financiare si comerciale aferente perioadei, plus partea amortizata din datorie corespunzătoare obligațiilor terților care sunt garantate de împrumutat pe perioada exercițiului, plus dobanda, comisioanele si alte taxe legate de datoria rambursata si de obligațiile terților garantate aferente exercițiului.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


L I


6.09D


6.09E


6.10


6.11


6.12

6.12A


 • (b) „Veniturile Proprii" inseamna media istorica a veniturilor incasate in ultimele 3 (trei) exerciții financiare anterioare anului curent, din impozite, contribuții, cote alocate de guvernul central din impozitul pe veniturile personale, veniturile din capital si alte venituri care sunt incasate direct de Împrumutat. Pentru evitarea oricăror nelămuriri, veniturile proprii nu includ sumele alocate din TVA, subvențiile de la guvernul central, donațiile si sponsorizările.

Incalcarea Clauzelor Financiare

împrumutatul se obliga sa informeze Banca de indata (a) inainte de fiecare tragere drept condiție suspensiva aferenta tragerii insesi si (b) daca in orice moment in care împrumutul este neachitat, clauzele financiare stabilite la Articolele 6.09A, 6.09B si 6.09C de mai sus nu sunt respectate.

Banca poate, in orice moment ulterior primirii notificării menționate, solicita ca împrumutatul (a) sa pună la dispoziție toate informațiile si explicațiile relevante pentru a evalua motivele nerespectarii clauzelor financiare de mai sus (b) si intr-o anumita perioada de timp fie sa:

 • (a)   asigure respectarea clauzelor financiare; fie sa

 • (b)   pună la dispoziția Băncii Garanții suplimentare in forma si conținutul satisfacatoare pentru aceasta pentru a garanta obligațiile împrumutatului in temeiul prezentului Contract.

Datorie suplimentara

Atât timp cat împrumutul este neachitat, orice datorie suplimentara contractata de împrumutat va face obiectul respectării in orice moment a clauzelor financiare stabilite in conformitate cu prezentul Contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, nicio incalcare a clauzelor financiare stabilite in temeiul prezentului Contract nu trebuie sa survina ca urmare a unei datorii suplimentare contractate de împrumutat.

Alocarea Fondurilor

împrumutatul se obliga cu privire la alocarea anuala a unor resurse bugetare si / sau altor resurse financiare suficiente pentru Proiect, in vederea asigurării aportului la planul de finanțare a Proiectului pentru care nu exista acoperire asigurata de împrumut si permiterii finalizării la termen a acestuia, in conformitate cu Descrierea Tehnica.

Situații Financiare

împrumutatul va tine evidenta financiara si contabila si documentele corespunzătoare in conformitate cu standardele contabile din Romania valabile pentru autoritatile publice.

Angajament de Integritate

împrumutatul garanteaza si se angajeaza, in cunoștința de cauza, ca nu a comis si nicio persoana nu a comis niciuna din armatoarele fapte si ca nu va comite si nicio persoana nu va comite, cu acordul sau informarea sa prealabila, niciuna dintre faptele următoare:

 • (a)   oferirea, acordarea, primirea sau solicitarea unui avantaj necuvenit pentru a influenta acțiunea unei persoane care deține o funcție publica sau un director sau un angajat al unei autoritati publice sau întreprinderi publice sau un director sau reprezentant oficial al unei organizații publice internaționale in legătură cu o procedura de achiziție sau in executarea unui contract in legătură cu Proiectul; sau

 • (b)   orice fapt care influențează necorespunzator sau este menit sa influențeze necorespunzator procedura de achiziție sau implementarea Proiectului, in detrimentul împrumutatului, inclusiv coluziunea intre ofertanti.

Semhăiiîfî^FȘfm^ll¥^âli^t<rrl'âtjR>Hzat, traducător autorizat engleză-franceză autorizația numărul 34941

împrumutatul se angajeaza sa informeze Banca in cazul in care i se aduce la cunoștința o fapta sau informație care sugerează comiterea unei astfel de fapte.

6.12B împrumutatul va institui, menține si respecta procedurile interne si controalele in conformitate cu legile naționale aplicabile si cele mai bune practici, in scopul asigurării ca nu se incheie nicio tranzacție cu sau in favoarea persoanelor sau instituțiilor numite pe listele actualizate ale persoanelor sancționate promulgate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau de comisiile acestuia in conformitate cu Deciziile Consiliului de Securitate 1267 (1999), 1373 (2001) (www.un.org/terrorism) si/sau de Consiliul UE in conformitate cu Pozițiile Comune 2001/931/CSFP si 2002/402/CSFP si cu rezoluțiile conexe sau ulterioare ale acestora si/sau documentele de punere in aplicare in legătură cu finanțarea chestiunilor legate de terorism.

6.13 Evidente

împrumutatul va asigura menținerea prezenta si viitoare a unui registru adecvat al conturilor, in care se vor regăsi adrese corecte si complete ale tranzacțiilor financiare, bunurilor precum si afacerilor împrumutatului, incluzând cheltuieli legate de Proiect, in concordanta cu regulile contabile si cu regulamentele aplicabile municipalităților, in vigoare ocazional.

ARTICOLUL 7

Garanții

7.01 Cesionare si Ipoteca

Obligațiile Băncii in temeiul prezentului Contract sunt condiționate de execuția si livrarea prealabila către Banca a Acordului de Cesionare si Ipoteca intr-o forma si sub un conținut satisfăcător pentru aceasta, prin intermediul caruia împrumutatul garanteaza necondiționat indeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale financiare asumate in baza prezentului Contract prin cesionarea tuturor veniturilor sale si a constituirii garanției asupra conturilor sale si asupra tuturor veniturilor sale, potrivit definiției acestora indicata de legile din Romania aplicabile ocazional, incluzând dar nelimitandu-se la impozite, contribuții, cote alocate din impozitul pe venitul personal. Veniturile respective nu vor include venituri a căror cesionare sau asupra carora constituirea garanției este interzisa prin lege.

7.02 Rang Pari passu

împrumutatul se va asigura ca obligațiile sale de plata din cadrul prezentului Contract nu au si nu vor avea un rang inferior rangului pari passu in ceea ce privește plata altor obligații prezente si viitoare, in baza altor Titluri de Creanța, cu excepția (a) obligațiilor preferate prin lege aplicabile in general autorităților publice si (b) obligațiilor asigurate prin Garanțiile identificate in Graficul F

In mod special, daca Banca face o cerere in temeiul Articolului 10.01 sau daca a survenit un caz sau potențial caz de nerespectare a obligațiilor in temeiul unui Titlu de Creanța al împrumutatului sau al agentilor acestuia sau in baza altor mijloace si continua sa producă efecte, împrumutatul nu va efectua (sau autoriza) nicio plata in virtutea niciunui alt Titlu de Creanța (fie stabilit in mod regulat sau in alt mod) fara a plăti simultan sau fara a pune deoparte intr-un cont desemnat pentru plata la următoarea Data de Plata o suma egala cu proporția din datoria neachitata din cadrul acestui Contract ce corespunde proporției potrivit car^^glato^coreș^nzațoare^Tițlu^de^Creanța^^reporțe^a^clațoneHieachițatoJo^^

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

aferente Titlului de Creanța respectiv. In acest scop, nici o plata aferenta unui Titlu de Creanța care este efectuata in baza sumelor obținute din emisia altor instrumente, la care au subscris in esența aceleași persoane care dețin creanțe in virtutea Titlului de Creanța, nu va fi luata in considerare.

In prezentul Contract, „Titlu de Creanța" inseamna (a) un instrument, inclusiv orice chitanța sau extras de cont, din care rezulta sau care constituie o obligație de rambursare a unui imprumut, depozit, avans sau a unei prelungiri similare a unui credit (incluzând orice prelungire a unui credit in baza unui contract de refinantare sau re-esalonare, fara a se limita la aceasta), (b) o obligație ce rezulta dintr-o obligațiune sau o dovada scrisa similara de indatorare sau (c) o garanție acordata de către împrumutat pentru o obligație a unui tert.

7.03 Garanție suplimentara

înaintea Termenului Limita, împrumutatul nu va constitui sau permite sa se mențină nicio Garanție asupra unuia dintre activele sale in afara celor specificate in Graficul G al prezentului Contract si Garanția creata in beneficiul Băncii.

In sensul prezentului Articol 7.03, termenul Garanție va include de asemenea cesionările veniturilor si ipotecile asupra conturilor bancare si de trezorerie, garanție asupra propriilor venituri, dreptul de preferințe sau priorități peste toate sau o parte din activele sau veniturile împrumutatului, precum si orice intelegere sau tranzacție privind activele, creanțele sau sumele de bani (cum ar fi vanzarea, transferul sau înstrăinarea in alt mod a activelor in condițiile in care acestea sunt sau pot fi închiriate sau reachizitionate de împrumutat, vanzarea, transferul sau instrainarea in alt mod a oricăror creanțe pe baza termenilor de recurs sau orice intelegere potrivit careia sumele de bani sau beneficiul unui cont bancar sau al unui alt cont poate fi aplicat sau compensat sau orice intelegere preferențiala cu efect similar) in condițiile in care înțelegerea sau tranzacția este incheiata in primul rând ca metoda de obținere de credit sau de finanțare a achiziționării unui activ.

Daca după Termenul Limita împrumutatul constituie in favoarea unui tert o Garanție (alta decât cesionarea veniturilor sale si constituirea ipotecii asupra conturilor bancare sau de trezorerie care deja fac obiectul unei garanții reale constituite in favoarea Băncii) pentru executarea oricărui Titlu de Creanța sau a oricărui drept de preferința sau prioritate in legătură cu acesta, împrumutatul va pune la dispoziția Băncii, daca aceasta solicita, o Garanție echivalenta pentru executarea obligațiilor sale in conformitate cu acest Contract sau va acorda Băncii un drept de preferința sau prioritate echivalent.

In prezentul Contract „Termen Limita" inseamna data la care împrumutatul a instituit in favoarea Băncii si perfectat, in forma si conținutul satisfacatoare pentru Banca, cesionările veniturilor si ipoteca asupra conturilor bancare si de trezorerie (i) in legătură cu obligațiile împrumutatului fata de Banca referitoare la Creditul Aprobat; si (ii) cu stabilirea sumelelor garantate care in total sunt egale sau depasesc 150% (o suta cincizeci la suta) x Creditul Aprobat.

7.04 Clauze prin includere

Daca împrumutatul încheie cu orice alt creditor financiar un contract de finanțare ce include o clauza de pierdere de rating sau alte prevederi in legătură cu indicatorii sai financiari, daca este cazul, care este mai stricta decât orice prevedere echivalenta a acestui Contract, împrumutatul va informa Banca in consecința si ia cererea Băncii, va incheia un contract de modificare a prezentului Contract astfel incat sa se includă o prevedere echivalenta in favoarea Băncii.

refistes® Andresa-Crisîlna"

3»)^           fut

autorizația numărul 34941 ejiteret A 12J1

ARTICOLUL 8

Informații si Vizite

8.01


Informații cu privire la Proiect

împrumutatul va:

 • (a)    livra Băncii:

 • (i)    informațiile in formatul si conținutul si la termenul stabilit in Graficul A.2. sau conform celor stabilite ulterior de către părțile Contractante; si

 • (ii)    orice informație sau document cu privire la finanțarea, achiziționarea, implementarea, operarea si impactul asupra mediului a Proiectului sau pentru Proiect, conform cerințelor solicitate in mod rezonabil intr-un timp rezonabil de către Banca

cu condiția ca întotdeauna, in cazul in care astfel de informații sau documente nu sunt transmise la Banca in timp, iar împrumutatul nu soluționează aceasta omisiune intr-un termen de timp rezonabil stabilit in scris de Banca, Banca poate sa remedieze situația, pe cat posibil, angajand propriul personal sau un consultant in acest scop sau orice alta terta parte, pe cheltuiala împrumutatului iar acesta va oferi asistenta necesara acestor persoane in acest scop;

 • (b)   inainta spre aprobare Băncii, fara intarziere, orice document care modifica Proiectul, luând in considerare si dezvăluirile făcute Băncii in legătură cu Proiectul, inainte de semnarea prezentului Contract, cu privire la, printere altele, proiectare, planuri, orar, planificarea cheltuielilor sau planulde finanțare pentru Proiect;

 • (c)   informa Banca imediat cu privire la:

 • (i)    orice acțiune de protest sau orice obiectiune ridicata de oricare terta parte, orice plângere primita de împrumutat sau orice Revendicare a Mediului care din cunoștințele sale este demarata, in așteptare sau amenințata cu privire la protecția mediului sau la alte probleme ce pot afecta Proiectul;

 • (ii)   orice fapt sau eveniment adus la cunoștința împrumutatului, care poate prejudicia substanțial sau poate afecta condițiile stabilite pentru executarea sau exploatarea Proiectului;

 • (iii)   o acuzație, plângere sau informație reaia cu privire la Faptele Penale legate de Proiect;

 • (iv)   orice nerespectare a oricărei Legi de Protecție a Mediului înconjurător; si

 • (v)   orice suspendare, revocare sau modificare a oricărei Autorizații de Mediu,

si va stabili masurile care trebuie luate in legătură cu astfel de problema.

 • (d)   inainta Băncii in forma si in conținutul agreat de aceasta:

 • (i)    rapoarte anuale cu privire la progresul Proiectului pe perioada implementării acestuia, care vor fi transmise in maximum 60 (șaizeci) de zile de la sfârșitul fiecărei jumatati de an calendaristic si care vor conține informațiile specificate in Descrierea Tehnica si rezultatele testelor de eficienta termica verificate de către consultanții independenți conform celor menționate in articolul 6.05(i); si

 • (ii)    un raport de încheiere al Proiectului; si

 • (e)   va informa in mod promp Banca daca devine indreptatit sa recupereze TVA-ul

N&tose Andrwa=Ciifeta

izat.


autorizația numărul 34941

oricărui cost aferent Proiectului, fie ca rezultat al unei schimbări in legislația fiscala romaneasca, sau din orice alt motiv.

8.02 Informații cu privire la împrumutat

împrumutatul va:

 • (a)    livra Băncii:

 • (i)    imediat ce sunt disponibile, dar in orice caz in termen de 90 (nouăzeci) de zile de la incheierea fiecărui an financiar, Contul de Execuție al Bugetului Local, Cont care trebuie aprobat de către împrumutat si înaintat si Autorităților Publice Fiscale, precum si bilanțul anual pentru anul financiar respectiv;

 • (ii)   un raport privind mișcările inregistrate de valoarea contabila a activelor fixe in timpul perioadei împrumutului, incepand de la data bilanțului contabil anual pus la dispoziția Băncii inainte de semnarea prezentului Contract, intr-o forma satisfacatoare pentru Banca;

 • (iii)   semi-anual si nu mai târziu de 60 (șaizeci) de zile de la incheierea fiecărei jumatati a anului, o declarație semnata de către Primar sau de către persoanele autorizate de către împrumutat, in care sunt prezentate calculele care confirma faptul ca împrumutatul s-a conformat clauzelor financiare stabilite in Articolul 6.09; si

 • (iv)   ocazional, orice alte informații cu privire la situația financiara in general, conform cerințelor Băncii;

 • (b)   asigura situațiile contabile ce reflecta corect si complet tranzacțiile legate de finanțarea, executarea si operarea Proiectului; si

 • (c)   informa Banca imediat daca / de:

 • (i)    orice modificare substanțiala de ordin constituțional, guvernamental, juridic sau de alta natura care are loc după incheierea prezentului Contract;

 • (ii)    exista un eveniment care il obliga sa ramburseze anticipat orice forma de îndatorare sau finanțare UE;

 • (iii)   exista orice tip de eveniment sau decizie care constituie sau poate avea ca rezultat un Eveniment de Rambursare Anticipata;

 • (iv)   intenția de a oferi orice Garanție asupra unuia din bunurile deținute in favoarea unei terte parti sau sa obțină o garanție in beneficiul împrumutatului asa cum este descris in Articolul 7;

 • (v)   intenția de a incheia orice acord de imprumut astfel cum este descris in Articolul 6.09E si va furniza Băncii confirmările referitoare la respectarea clauzelor financiare in mod substanțial in forma prevăzută in Graficul F;

 • (vi)   orice fapt sau eveniment care poate sa Împiedice îndeplinirea corespunzătoare a uneia dintre obligațiile împrumutatului conform prezentului Contract;

 • (vii)  orice Caz de Nerespectare a Obiigatiiior care a avut deja loc, are loc sau este anticipat sa aiba loc;

(viii) orice verificări cu privire la integritatea oricărui membru al autoritatii executive a imprumutatului sau a oricărui funcționar public de conducere al împrumutatului si orice dezvoltări materiale ale unor astfel de investigații (incluzând investigații care pot fi inca in desfășurare la data prezentului Contract);

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

 • (ix)   in măsură permisa de lege, orice litigiu material, arbitraj, procedura administrativa sau investigație efectuata de o instanța, administrație sau autoritate publica similara sau, daca este cazul, desfasurarea acestor litigii, arbitraje, proceduri administrative sau investigații care, potrivit cunoștințelor si convingerilor sale, este in desfășurare, iminenta sau in așteptare impotriva împrumutatului sau a entităților care il controlează sau a membrilor autoritatii executive sau a oricărui funcționar public de conducere al împrumutatului, referitoare la Fapte Penale legate de împrumut sau de Proiect;

 • (x)   orice măsură luata de împrumutat in conformitate cu Articolul 6.05(f) din prezentul Contract; sau

 • (xi)   orice litigiu, procedura de arbitraj sau administrativa sau investigație care are loc, urmeaza sau este anticipata si care poate rezulta intr-o Schimbare Nefavorabila Semnificativa.

8.03 Vizite din partea Băncii

împrumutatul va permite persoanelor delegate de Banca, precum si persoanelor desemnate de alte instituții sau organisme UE atunci când acest lucru este dispus de prevederile obligatorii relevante ale legilor UE,

 • (a)    sa viziteze locațiile, instalațiile si lucrările incluse in Proiect,

 • (b)   sa discute cu reprezentanții împrumutatului si sa nu impiedice contactele cu nicio alta persoana implicata in sau afectata de Proiect; si

 • (c)   sa examineze registrele si evidentele împrumutatului cu privire la execuția Proiectului si sa poata face copiii ale documentelor conexe, in măsură permisa de lege.

împrumutatul va furniza Băncii sau se va asigura ca Băncii i se furnizează toata asistenta necesara in scopul descris in acest Articol.

împrumutatul ia la cunoștința faptul ca Banca poate fi obligata sa divulge informațiile referitoare la împrumutat si la Proiect oricărei instituții sau organism competent al Uniunii Europene in conformitate cu prevederile obligatorii relevante ale legilor Uniunii Europene.

ARTICOLUL 9

Taxe si Cheltuieli

9.01 Taxe, impozite si comisioane

împrumutatul va plăti toate Taxele, comisioanele si alte costuri de orice natura ar fi ele, inclusiv taxa de timbru si taxele de înregistrare ce reies din execuția si implementarea prezentului Contract sau orice alt document aferent acestuia sau din crearea, perfectarea, inregistrarea sau punerea in aplicare a oricărei garanții pentru împrumut in măsură aplicabilității, inclusiv, fara a se limita la , documentatiaincheiata si livrata sau la orice masuri luate pentru sau in contul aplicării Articolelor 6, 7 si 8 din Contract.

împrumutatul va plăti capitalul, dob3nda, compensațiile si celelalte sume datorate conform prezentului Contract, brut fara deducerea vreuneia din impunerile naționale sau locale, cu condiția ca, daca împrumutatul este obligat sa faca o astfel de deducere, va creste plata către Banca astfel incat după deducere, suma neta primita de Banca sa fie echivalentul sumei datorate.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

9.02 Alte costuri

împrumutatul va suporta toate costurile si cheltuielile, inclusiv costurile profesionale, bancare sau de schimb valutar aferente pregătirii, executării, implementării sau incetarii prezentului Contract sau a oricărui alt document aferent acestuia, orice amendament, act adițional sau derogare cu privire la prezentul Contract sau a oricărui alt document aferent acestuia, sau costuri aferente amendării, creării, administrării si aplicării oricărei garanții pentru împrumut.

9.03 Costuri majorate, despăgubire si compensație

 • (a)   (a) împrumutatul va plăti Băncii orice sume sau cheltuieli efectuate sau suportate de Banca drept urmare a introducerii sau a oricărei modificări (sau a interpretării, gestionarii sau aplicării acestora) a oricărei legi sau norme sau a respectării oricărei legi sau norme după data semnării prezentului Contract, in conformitate cu sau in urma careia (i) Banca este obligata sa suporte costuri suplimentare in vederea finanțării sau indeplinirii obligațiilor sale prevăzute in prezentul Contract, sau (ii) orice suma datorata Băncii in temeiul prezentului Contract sau veniturile financiare rezultate din acordarea Creditului sau împrumutului de către Banca in favoarea împrumutatului este redusa sau eliminata.

 • (b)   Fara a aduce atingere celorlalte drepturi ale Băncii in temeiul prezentului Contract sau al oricărei legi aplicabile, împrumutatul va exonera de răspundere si despăgubi Banca pentru orice pierdere suferita ca urmare a oricărei plăti sau descărcări parțiale ce are loc in alt mod decât cel indicat in mod expres in prezentul Contract.

 • (c)   Banca poate compensa orice obligație ajunsa la scadenta datorata de împrumutat in temeiul prezentului Contract (in măsură in care revin efectiv Băncii) cu orice obligație (ajunsa sau nu ta scadenta) ce revine împrumutatului si este de datoria Băncii, indiferent de locul plătii, de unitatea de inregistrare sau moneda oricăreia dintre obligații. Daca obligațiile sunt in monede diferite, Banca poate converti oricare dintre obligații la o rata de schimb de piața in cursul obișnuit al activitatii sale, in scopul compensării. Daca una dintre obligații nu este exigibila si certa, Banca poate efectua compensarea potrivit unei sume estimate de aceasta cu buna-credinta ca fiind suma obligației respective.

ARTICOLUL 10

Cazuri de nerespectare a Obligațiilor

10.01 Dreptul ia rambursare

împrumutatul va rambursa parțial sau integral împrumutul in cauza (astfel cum se solicita de către Banca), împreuna cu dobanda acumulata si celelalte sume restante in temeiul prezentului Contract, in baza cererii scrise, transmisa de Banca conform următoarelor clauze.

10.01A Cerere imediata

Banca poate sa redacteze imediat o astfel de cerere:

(a) daca împrumutatul nu achita la scadenta nicio plata datorata conform celor menționate in Contract, la locul si in moneda in care se dispune efectuarea plătii, cu excepția (i) situației in care nu a plătit din cauza unei situații de natura administrativa sau tehnica sau a unui Eveniment de Disfunctionalitate si (ii) situației când plata este făcută in termen de 3 (trei) Zile Lucratoare de la data limita;__________________________

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Wâ^ag® Andreea-Crfetina

eliberata 12 J1

 • (b)   daca orice informație sau document incredintat Băncii de către sau in numele împrumutatului sau al unui reprezentant, garanție sau declarație creata sau care se vrea creata de împrumutat in temeiul sau in conformitate cu prezentul Contract sau in leguatura cu negocierea sau efectuarea acestuia, sunt sau se dovedesc a fi incorecte, incomplete sau neclare din orice punct de vedere;

 • (c)   daca, in urma neindeplinirii unei obligații a împrumutatului in legătură cu orice imprumut sau cu orice obligație care deriva din orice tranzacție financiara alta decât împrumutul

 • (i)    împrumutatului i se solicita sau i se poate solicitat, după expirarea oricărei perioade contractuale de gratie aplicabila, sa faca plata anticipata, sa descarce gestiunea, sa inchida sau sa termine inainte de scadenta orice credit sau obligație sau

 • (ii)    orice angajament financiar pentru orice alt credit sau obligație este anulat sau suspendat;

 • (d)   daca împrumutatul (i) nu poate sa isi plateasca datoriile la termenul stabilit, sau (ii) isi suspenda datoriile, (iii) face sau incearca sa incheie o intelegere cu creditorii sai, sau

 • (iv) se confrunta cu dificultăți financiare si o lipsa acuta a disponibilităților bănești in sensul legislației din Romania aplicabila crizei financiare si insoiventei unităților administrativ teritoriale;

 • (e)   daca se initiaza orice acțiune, procedura legala sau alt tip de procedura sau se iau masuri in legătură cu suspendarea plăților, cu un moratoriu in legătură cu orice datorie, dizolvare, administrare speciala sau reorganizare (prin acord voluntar, plan de acord sau altfel) sau orice procedura sau măsură analoga, inclusiv, fara limitare, declararea crizei financiare sau inițierea procedurii insoiventei, este întreprinsa in orice jurisdicție sau se emite un ordin sau se adopta o hotarare definitiva pentru lichidarea împrumutatului sau daca împrumutatul ia masuri pentru reducerea substanțiala a capitalului, este declarat in insolventa sau isi inceteaza sau decide încetarea continuării activitatilor sale, parțial sau integral;

 • (f)    daca un ipotecator sau un beneficiar, lichidator, administrator sau administrator judiciar sau un alt ofițer cu o funcție similara este numit, fie de către curtea de judecata din jurisdicția respectiva sau de către autoritatea administrativa competenta sau de orice persoana, cu privire sau asupra unei parii a bunurilor împrumutatului;

 • (g)   daca împrumutatul nu îndeplinește una din obligațiile cu privire la unul din creditele luate de la Banca, sau cu privire la unul din instrumentele financiare agreate cu Banca;

 • (h)   daca împrumutatul nu îndeplinește o obligație asumata cu privire la un credit luat din resursele Băncii sau de la Uniunea Europeana;

 • (i)    daca orice situație urgenta, de execuție, sechestru sau orice alt astfel de proces este aprobat sau impus asupra proprietății împrumutatului si nu este anulat in 30 (treizeci) de zile;

 • (j)    daca are loc o Schimbare Nefavorabila Semnificativa, in comparație cu situația in care se regăsește împrumutatul la momentul semnării prezentului Contract; sau

 • (k)   daca este sau devine ilegal ca împrumutatul sa îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract sau prin alte documente de tranzacționare sau prezentul Contract sau documente de tranzacționare nu sunt eficiente din punct de vedere al termenilor lor sau sunt declarate ineficiente de către împrumutat in baza termenilor lor.

10.01B Cerere după notificarea de remediere

Banca poate sa faca astfel de cereri daca.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


I                                          autorizat,

autorizația numărul 34941 ~


1 eliDfirai la 1"> <<

 • (a)   împrumutatul nu indeplineste oricare dintre obligațiile prezentului Contract si / sau ale Acordului de Cesionare si Ipoteca, care nu au fost detaliate in Articolul 10.01A, inclusiv dar fara a se limita la, obligația de a menține anumiti indicatori financiari si de a respecta clauzele financiare de la Articolul 6.09; sau

 • (b)   orice eveniment legat de împrumutat sau Proiect menționat in Preambul se modifica substanțial si nu poate fi remediat si daca modificarea fie afecteaza interesele Băncii in calitate de creditor al împrumutatului, fie afecteaza in mod nefavorabil implementarea sau exploatarea Proiectului,

cu excepția cazului când neindeplinirea obligațiilor sau circumstanțele care au dus la neindeplinirea obligațiilor pot fi remediate si sunt rezolvate intr-o perioada de timp acceptabila notificata de către Banca către împrumutat.

10.02 Alte drepturi legale

Articolul 10.01 nu va limita niciun alt drept legal al Băncii de a solicita rambursarea anticipata a împrumutului.

10.03 Compensații

10.03A Transe cu Rata Fixa

In cazul in care se cere, in baza Articolului 10.01 cu privire la oricare din Transele cu Rate Fixa, împrumutatul va plăti Băncii suma ceruta impreuna cu Compensația pentru Rambursarea Anticipata calculata la orice sume datorate. O astfel de Compensație pentru Rambursarea Anticipata va curge incepand cu data plătii specificata in notificarea de plata trimisa de Banca si va fi calculata in baza faptului ca plata anticipata va fi efectuata la data specificata mai sus.

10.03B Transe cu Rata Variabila

In cazul in care se cere conform Articolului 10.01 cu privire la Transele cu Rata Variabila, împrumutatul va plăti băncii suma solicitata impreuna cu suma egala cu valoarea curenta de 0.15% (cincisprezece puncte de baza) pe an, calculata si acumulata ca dobanda care s-ar fi acumulat la suma de principal plătită in avans, in situația in care principalul ar fi fost plătit la scadenta, conform scadentiarului inițial a! Transei, pana la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, daca exista, sau pana la Data Scadentei.

Valoarea va fi calculata cu o rata de discount egala cu Rata de Redistribuire aplicata la fiecare Data de Plata.

10.03C Generalități

Sumele datorate de împrumutat conform Articolului 10.03 vor putea fi achitate la data stabilita pentru plata anticipata specificata de Banca in notificare.

10.04 Ne-renuntarea

Nicio situație de neindeplinire a obligațiilor sau intarziere in aplicarea parțiala sau integrala a atribuțiilor Băncii in ce privește exercitarea drepturilor si masurilor de remediere aplicabile in baza prezentului Contract nu va fi interpretata ca o renunțare la acest drept sau măsură de remediere. Drepturile si masurile de remediere menționate in prezentul Contract sunt cumulative si nu exclud alte drepturi sau masuri de remediere aplicabile conform legii.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

11.01


11.02


11.03


11.04


11.05


ARTICOLUL 11

Cadrul legal si jurisdicția, alte prevederi


Lege aplicabila

Prezentul Contract si orice alte obligații non-contractuale care reies din sau in legătură cu acesta vor fi guvernate de legislația in vigoare din Marele Ducat al Luxemburgului.


Jurisdicție

 • (a)   Instanțele din Luxemburg au jurisdicție exclusiva pentru soluționarea oricărui litigiu („Litigiu") care decurge din sau in legătură cu prezentul Contract (inclusiv un litigiu cu privire la existenta, valabilitatea sau rezilierea prezentului Contract sau la consecințele nulității sale) sau cu orice obligație necontractuala care decurge din sau in legătură cu prezentul Contract.

 • (b)   Părțile convin ca instanțele din Luxemburg sunt instanțele cele mai adecvate si convenabile pentru soluționarea Litigiilor dintre acestea si ca, in consecința, nu vor susține contrariul.

 • (c)   Prezentul Articol 11.02 este exclusiv in beneficiul Băncii. Ca urmare si independent de Articolul 11.02(a), nu impiedica Banca sa inițieze proceduri referitoare la un litigiu (inclusiv un litigiu legat de existenta, valabilitatea sau incetarea prezentului document sau a oricărei obligații necontractuale care decurge din sau in legătură cu prezentul Contract) in cadrul oricărei instanțe competente, in măsură permisa de lege, Banca poate iniția proceduri concurente in oricâte jurisdicții.


Locul executării

Cu excepția cazului in care se convine altfel in mod expres in scris, de către Banca, locul executării prezentului Contract va fi sediul Băncii.


Documente justificative ale plăților datorate

In orice situație legala rezultata in baza prezentului Contract, documentul prezentat de Banca aferent sumei sau ratei datorate Băncii conform Contractului, va fi, in absenta unei erori evidente, documentul justificativ principal al sumei sau ratei respective.


Invaliditate

Daca in orice moment, un termen al prezentului Contract este sau devine ilegal, invalid sau inaplicabil in orice privința sau daca prezentul Contract este sau devine lipsit de efecte in orice privința, in temeiul legislației din orice jurisdicție, ilegalitatea, invaliditatea, inaplicabilitatea sau lipsa efectelor nu va afecta:

(a) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea in jurisdicția in cauza a oricărui alt termen din prezentul Contract sau producerea efectelor in orice alta privința corespunzătoare prezentului Contract in jurisdicția in cauza; sau


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.(b) legalitatea, validitatea sau aplicabilitatea in alte jurisdicții a acelui termen sau a oricărui alt termen din prezentul Contract sau producerea efectelor prezentului Contract in temeiul legislației din astfel de jurisdicții.

11.06 Modificări

Orice modificare a prezentului Contract va fi efectuata in scris si va fi semnata de părțile acestuia.

11.07 Exemplare

Prezentul Contract poate fi incheiat in oricâte exemplare, toate acestea impreuna constituind unul si același instrument. Fiecare exemplar este un original, dar toate exemplarele vor constitui unul si același instrument.

ARTICOLUL 12

Clauze Finale

12.01 Notificarea către parti

 • a) Orice notificare sau orice alte comunicări furnizate in baza prezentului Contract trebuie sa fie date in scris si, cu excepția cazului in care a fost altfel convenit, pot fi efectuate prin intermediul unei scrisori, e-mail sau fax.

 • b) Anunțurile si alte comunicări pentru care sunt stabilite perioade fixe in prezentul Contract sau care fixeaza ei insisi perioade obligatorii pentru destinatar, pot fi făcute prin livrare manuala, scrisoare recomandata, fax sau prin e-mail. Aceste notificări si comunicări se vor considera a fi primite de cealalta parte:

 • (i) la data livrării in legătură cu o scrisoare recomandata sau livrata manual;

 • (ii) la primirea transmisiei in legătură cu un fax;

 • (iii) in cazul oricărei e-mail transmis de către împrumutat Băncii, numai atunci când este de fapt recepționat intr-o forma lizibila si numai daca este adresat intr-o maniera specificata de Banca in acest scop, sau

 • (iv) in cazul oricărui e-mail trimis de către Banca împrumutatului, atunci când e-mail-ul este transmis;

 • (v) orice notificare furnizata de împrumutat Băncii prin e-mail va:

 • (i) menționa in Subiect Numărul Contractului; si

 • (ii) va fi sub forma unei imagini electronice ne-editabile (PDF, tif sau alt format comun ne-editabil agreat de parti) a notificării semnate de către un Semnatar Autorizat cu drept de reprezentare individuala sau de doi sau mai multi Semnatari Autorizați cu drept de reprezentare comun din partea împrumutatului, atașata la e-mail.

 • c) Notificările emise de împrumutat in temeiul oricărei prevederi din prezentul Contract, vor fi furnizate Băncii, la cererea Băncii, impreuna cu dovezi satisfacatoare ale autoritatii persoanei sau persoanelor autorizate sa semneze o astfel de notificare in numele împrumutatului si semnătură autentificata a unei astfel de persoane.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

 • d) Fara a afecta valabilitatea unui e-mail sau a notificărilor prin fax sau a comunicării făcute in conformitate cu prezentul Articol 12.1, următoarele anunțuri, comunicări si documente sunt, de asemenea, trimise prin scrisoare recomandata pârtii relevante, cel târziu in Ziua Lucratoare imediat următoare:

 • (i) Acceptarea T ragerii;

 • (ii) orice notificări si comunicări cu privire la amanarea, anularea si suspendarea unei trageri a oricărei Transe, revizuirea sau conversia dobânzii oricărei Transe, Eveniment de Disfunctionalitate a Pieței, Cerere de Rambursare Anticipata, Notificare de Rambursare Anticipata, Caz de Nerespectare a Obligațiilor, orice cerere de rambursare anticipata; si

 • (iii) orice alta notificare, comunicare sau document solicitat de Banca.

 • e) Părțile sunt de acord ca orice comunicare de mai sus (inclusiv prin e-mail) reprezintă o forma de comunicare acceptata, constituie dovezi admisibile in instanța si au aceeași valoare probativa ca si un acord in vigoare.

12.01.B Adrese

Adresa, numărul de fax si adresa de e-mail (si departamentul sau funcționarul, daca este cazul, in a cărui atentie se va face comunicarea) fiecărei parti pentru orice comunicare sau document care urmeaza sa fie livrat in cadrul sau in legătură cu prezentul Contract sunt:

Pentru Banca

In atentia: OPS/CSEE-43 PUB SEC

Bulevard Konrad Adenauer nr. 100 L-2950 Luxemburg

E-mail: contactline-87827@eib.org

Nr. Fax : +352 4379 67290

Pentru împrumutat

In atentia: Cabinet Primar

Sectorul 6 a! Municipiului București

Calea Plevnei Nr. 147-149

București, Sector 6, Romania

E-mail: : [EMAIL GENERIC/GRUP, NU INDIVIDUAL]1

12.01.C Notificarea detaliilor de comunicare

Banca si împrumutatul se vor notifica promp, in scris, despre orice schimbare privind detaliile lor de comunicare.

12.02 Limba engleza

Orice notificare sau comunicare furnizata in baza sau in legătură cu prezentul Contract trebuie sa aiba loc in limba engleza.

1 A fl furnizat de către împrumutat

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


 • (i)  In limba engleza; sau

 • (ii) In cazul in care nu sunt furnizate in limba engleza, si este solicitat de către Banca, acestea trebuie sa fie insotite de o traducere autorizata in limba engleza iar in acest caz, traducerea in limba engleza va prevala.

12.03 Inaplicabilitatea anumitor evenimente

Prin prezentul document împrumutatul renunța la orice drept de a invoca orice:

 • (a)   impreviziune, adica orice modificare excepționala a imprejurarilor care ar face indeplinirea oricăreia sau a tuturor obligațiilor prevăzute in prezentul Contract sa fie excesiv de dificila, impreviziunea fiind reglementata de, fara limitare, Articolul 1271, alineatul 3, litera (c) din Codul Civil Roman; sau

 • (b)   alt eveniment care poate avea un efect similar asupra capacitatii împrumutatului de a-si indeplini obligațiile care ii revin in temeiul prezentului Contract.

12.04 Preambul, Grafice si Anexe

Preambulul si următoarele Grafice sunt parte integranta a prezentului Contract:

Graficul A

Specificațiile Proiectului si Raportarea

Graficul B

Definirea EURIBOR

Graficul C

Formular de Oferta / Acceptare de Tragere

Graficul D

Revizuirea/Conversia Ratei Dobânzii

Graficul E

Formular de certificat din partea împrumutatului

Graficul F

Formular de certificat de conformitate din partea

împrumutatului

Graficul G                 Garanție Existenta

Următoarele Anexe sunt atașate prezentei:

Anexa I

Sub-Proiectul Reabilitare / Renovare Complexa. Lista

blocurilor de apartamente private

Anexa II

Sub-Proiectul Reabilitare / Renovare Complexa. Lista

clădirilor publice

Anexa III

Sub-Proiectul NZEB. Lista clădirilor publice

In sensul Articolului 1.203 din Codul Civil Roman, împrumutatul accepta prin prezentul document, in mod expres, toate clauzele din prezentul Contract care (A) prevăd in favoarea Băncii (i) limitarea răspunderii, (ii) dreptul de denunțare unilaterala a prezentului Contract, (iii) dreptul de a suspenda indeplinirea obligațiilor Băncii, sau (B) prevăd in detrimentul împrumutatului (i) decăderea din drepturi, (ii) decăderea din beneficiul termenului, (iii) limitarea dreptului de a opune excepții, (iv) limitarea dreptului de a incheia contracte cu terii, (v) reinnoirea tacita a acordului, (vi) legislația aplicabila, (vii) clauzele compromisorii sau clauzele de derogare de ia normele de competenta de judecata, inclusiv dar fara a se limita la, următoarele Articole: Articol 1.04 Condițiile Tragerii, Articol 1.06 Anulare si Suspendare, Articol 1.07 Anularea după expirarea Creditului, Articol 4 Rambursarea, Articol 5 Plăti, Articol 6.06 înstrăinarea activelor, Articol 6.12 Angajament de integritate, Articol 10.01 Dreptul la rambursare, Articol 10.04 Ne-renuntarea, Articol 11.01 Legea aplicabila, Articol 11.02 Jurisdicție si Articol 12.03 Inaplicabilitatea anumitor evenimente.

Subsemnata, Nâstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Wăsteș® Andresa-Crisîte "

utorizat,


numărul 34941

I. _eliberat la 12.j 1.2012 I

Acest Contract este executat prin schimbul, via e-mail, a unei copii digitale a Contractului, semnat in mod corespunzător de către parti.

Fara a aduce atingere celor de mai sus, si numai in scopul documentarii exacte a execuției prezentului Contract, 3 (trei) copii tipărite ale prezentului Contract, parafate pe fiecare pagina si semnate din partea Băncii, va fi trimis către împrumutat, care la rândul sau, va parafa fiecare pagina si le va semna. Primirea de către Banca a 2 (doua) copii tipărite si semnate integral a prezentului Contract - după cum a fost furnizat in Articol 1.04.A de mai sus - va reprezenta o condiție precedenta acordării primei Transe.

IN BAZA CELOR PREZENTATE părțile au dispus incheierea prezentului Contract in 3 (trei) exemplare originale in limba engleza si au dispus, de asemenea, ca reprezentanții lor sa isi semneze inițialele pe fiecare pagina a prezentului, in numele lor.

In Luxemburg, prezentul


2019 In București,____________________2019


Semnat in numele si pentru

BANCA EUROPEANA DE INVESTIȚII


Semnat in numele si pentru

SECTORUL 6 - MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


Graficul A


Specificațiile Proiectului si Raportare

A.1 DESCRIEREA TEHNICA

Scop, Locație

Proiectul va fi implementat in București, mai exact, in Sector 6. Proiectul susține planul național pentru eficienta energetica si consta in trei componente: reabilitare termica a a blocurilor de apartamente rezidențiale, renovarea complexa a școlilor publice pentru atingerea unor standarde energetice inalte si; construcția a noi scoli after-school si grădinițe, cu aproape zero consum energetic (NZEB). Suprafața totala ce urmeaza a fi construita sau renovata este de aproximativ 300,000 m2. Clădirile publice incluse in Proiect se afla in administrația municipalității Sectorului 6 prin intermediul Administrației Școlilor, ceea ce face ca municipalitatea sa fie singura responsabila pentru implementarea Proiectului.

Proiectul va aduce rezultate pozitive, inclusiv economii energetice, imbunatatirea stilului de viata, a condițiilor de lucru si de studiu, susținere pentru creștere si dezvoltare, o generație de electricitate produsa din surse regenerabile de energie dar si extinderea ciclului de viata a clădirilor publice si rezidențiale.

Descriere

Acest Proiect susține realizarea strategiei municiplaitatii si este format din următoarele componente:

 • a)     Renovare energetica complexa a 12 clădiri existente cu o suprafața desfasurata de 46,791 m2, precum scoli si grădinițe, specificate in Anexa II.

Costul aproximativ a! Proiectului pentru componenta de renovare complexa a Sub-Proiectului Reabilitare/Renovare Complexa, este de 356 Euro/m2 de suprafața (desfasurata).

 • b)      Construcția in curțile școlilor existente a 7 clădiri noi de tip NZEB (aproape zero consum energetic) (grădinițe si scoli cu program after-school) cu o suprafața desfasurata de 17,951 mz, specificate in Anexa III.

împrumutatul va asigura ca, costul Proiectului pentru Sub-Proiectul NZEB va fi mai mic de 1,120 Euro/m2 suprafața (desfasurata), pentru fiecare dintre cele 7 clădiri noi. Clădirile cu un cost al Proiectului care depășește 1,120 Euro/m2 suprafața (desfasurata), nu sunt eligibile la finanțarea Băncii, in baza prezentului Contract.

 • c)      Reabilitare termica a unui număr de clădiri rezidențiale cu o suprafața (desfasurata) maxima de 235,060 m2, incluzând 8 clădiri specificate in Anexa I.

Costul aproximativ al Proiectului pentru componenta de reabilitare din Sub-Proiectul de Reabilitare/Renovare Complexa este de 97 Euro/m2 suprafața (desfasurata).

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză in limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Se nr/âfâ^Și^feApitB'tf®ai<J3t«Bgflfâri; at, traducător autorizat engleză-franceză autorizația numărul 34941 eliberat la 12.11.2012

Page 52


Clădiri rezidențiale:

In ceea ce privește renovarea clădirilor rezidențiale, investiția se axeaza pe renovarea termica a anvelopei clădirilor, instalarea de noi ferestre, sisteme de ventilație, lucrări de inchidere a balcoanelor si lucrări asupra sistemelor de incalzire la scara mica (valve termostatice, imbunatatirea si termo-izolatia rețelei de conducte (incalzire si apa calda menajera), inlocuirea izolării conductelor rețelei de distribuție (incalzire si apa calda menajera), ajustare hidraulica prin valve de echilibrare automata pentru sistemul de incalzire), vor fi incluse in mod similar celor doua operații anterioare.

Costurile Proiectului includ masurile menționate mai sus precum si - printre altele - costuri pentru supervizare, proiectări finale incluzând TVA ne-recuperabil si costuri neprevăzute.

Școlile publice (renovare complexa + NZEB noi):

Reabilitarea termica si construcția școlilor publice, pe langa aceste masuri, vor include si jaluzele termoizolante, inlocuirea sistemului de căldură, sisteme de ventilație mecanica cu recuperare a căldurii, sisteme de panouri solare (PV), sistem BMS.

Nivelul NZEB al noilor clădiri va fi atins prin intermediul următoarelor masuri:

 • •   proiectare arhitecturala inteligenta (pentru reducerea influentelor de punte termica si a pierderilor de căldură)

 • •   jaluzele termoizolante pentru reducerea pierderilor de energie prin intermediul suprafeței vitrate

® sisteme de ventilație mecanica pentru creșterea calitatii aerului si reducând simultan cererile de incalzire si răcire energetica prin intermediul unui echipament de recuperare.

® sisteme de pregătire a apei calde cu energie scăzută, pompe solare cu panou solar si baterii fotovoltaice sanitare, etc)

 • •   optimizarea confortului si eficientei pentru ocupantii școlilor (masuri pentru confort termic, acustic si condițiile iluminatului, introducerea sistemelor de răcire, a unei rate adecvate a fluxului de aer proaspăt, etc.)

 • •   dezvoltarea sistemelor de incalzire cu scopul de a creste eficienta furnizării energiei, incluzând utilizarea surselor de energie regenerabila (conducte de incalzire, panouri fotovoltaice). Se anticipează ca ER (Energia Regenerabila) va contribui cu cel puțin 30% energie in clădiri prin intermediul panourilor solare, ai sistemelor solare de incalzire a apei si a pompelor de căldură

 • •   un Sistem de Management al Clădirilor (BMS/SMC) pentru controlul tuturor sitemelor precum HVAC, iluminat artificial, etc.

Costurile Proiectului includ masurile menționate mai sus precum si - printre altele - costuri pentru supervizare, proiectări finale incluzând TVA ne-recuperabil si costuri neprevăzute.

Calendar

Procesul de implementare al Proiectului se va desfasura in perioada T1 2020 - T4 2022.

A.2 INFORMAȚII REFERITOARE LA PROIECT CE TREBUIE COMUNICATE BANCIi SI METODA DE TRANSMITERE

 • 1. Transmiterea de informații: desemnarea persoanei responsabile:

Informațiile de mai jos trebuie transmise către Banca de către persoana responsabila:

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

11 decembrie 2019

Andra&s-Crisîlna 1

«â^WSătciEă^rștanipi^țr^uj^^Utorizat,

autorizația numărul 34941 L eli^er^.l I«i1 â 1 T>O12


Raportul de Inchiere a Proiectului, inclusiv:

0 Descriere Tehnica finala a Proiectului finalizat, explicând motivele pentru orice schimbare semnificativa comparativ cu Descrierea Tehnica din A. 1;

Data incheierii principalelor componente ale Proiectului, explicând motivele unor posibile intarzieri;

Costul final al Proiectului, explicând motivele eventualelor creșteri de costuri vs costurile bugetate inițial;

Angajări efectuate: atat cele create pe perioada proecesului de implementare, cat si cele permanente;

0 descriere a oricărei probleme majore cu impact social sau asupra mediului;

Actualizare cu privire la cerințele si modul de utilizare aferente Proiectului alaturi de comentarii;

Orice aspect important care a avut loc si orice risc important care ar putea afecta funcționarea Proiectului;

Orice acțiune legala cu privire la Proiect care ar putea fi in curs de desfășurare;

Fotografii non-confidentiale ale proiectului, daca exista;

Raportarea costurilor de unitate ale Proiectului, pe Sub-Proiect si pe contract atribuit;

0 actualizare privind următorii indcatorii de monitorizare:

Economii energetice: kWh/m2/an

Producție energetica din utilizarea surselor de ER: MWh/an Scoli/gradinite renovate: Nr. si m2

After-school/gradinite construite: Nr. si m2

Clădiri rezidențiale renovate: Nr. si m2

Locuri create in instituțiile educaționale: Nr.

Gospodarii in apartamentele renovate: Nr.

Locuri create si studenții inscrisi instituțiile educaționale: Nr.

15 luni de la finalizarea Proiectului

Limba in care sunt redactate rapoartele

Engleza

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere. înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

11 decembrie 2019

P'Sgttin'ăfffirărȘl^anțpil^tjgcJiicâțgr autorizat, autorizația numărul 34941~ l

I __ elibera; |a 1  ,m 20>,

A.3 TEMPLATE DE RAPORTARE 1

1 A fi stabilit cu împrumutatul

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Nă^®s® Ajidraoa-Cristina tiaduisitor autorizai fcnaleză-kancază

utorizal.Contact Departament Financiar

Contact Departament Tehnic

Companie

Municipalitatea Sectorului 6

Municipalitatea Sectorului 6

Persoana de contact

Doru Manolache

Iulian Gheorghe

Titlu

Director General

Director General

Funcție / Departmentul financiar si tehnic

Direcția Economica

Direcția Generala Investiții

Adresa

Calea Plevnei Nr. 147-149, Sector

6, București

Calea Plevnei Nr. 147-149, Sector 6, București

T elefon

0040 37.620.4319

0040 37.620.4319

Fax

0040 37.620.4446

0040 37.620.4446

E-mail

dmanolache(S).Drimarie6.ro

iulian, gheorghe (5) primar ie 6. ro

Persoanele de contact menționate mai sus sunt persoanele responsabile pentru perioada actuala.

împrumutatul va informa BEI imediat daca datele acestea se schimba.

 • 2. Informații cu privire la subiecte specifice

împrumutatul va transmite băncii următoarele informații la cel târziu data menționata mai jos.

Document / informație

Termen limita

Autorizații de construcție pentru NZEB

31     decembrie

2018

Anunț licitație in Jurnalului Oficial al UE

Odata publicat

 • 3. Informații cu privire la implementarea Proiectului

împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații cu privire la progresul Proiectului din timpul procesului de implementare cel târziu pana la termenul limita indicat mai jos.

Document / informații

Termen limita

Frecventa de raportare

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

>r.


lai


autorizația n ur...

elibera! la 12 .11.2012


autorizația Tiumânjl 34941


autorizat,


Raportul cu privire la Progresul Proiectului

12 luni de la semnarea Contractului


Semi-anual


0 actualizare pe scurt cu privire la Descrierea Tehnica, explicând motivele pentru schimbările majore vs scopul inițial; Actualizare cu privire la data incheierii principalelor componente ale Proiectului, oferind explicații cu privire la eventuale motive de intarziere;

Actualizare cu privire la costul Proiectului, explicând motivele care stau la baza eventualelor creșteri de cost vs costurile bugetate inițial;

O descriere a oricărui posibil impact major asupra mediului; Actualizare cu privire la cerințele si modul de utilizare aferente Proiectului alaturi de comentarii;

Orice aspect important care a avut loc si orice risc important care ar putea afecta funcționarea Proiectului;

Orice acțiune legala cu privire la Proiect care ar putea fi in curs de desfășurare;

Fotografii non-confidentiale ale Proiectului, daca exista. Raportarea costurilor de unitate ale Proiectului, pe Sub-Proiect si pe contract atribuit;

0 actualizare privind următorii indcatorii de monitorizare;

Economii energetice: kWh/m2/an

Producție energetica din utilizarea surselor de ER: MWh/an Scoli/gradinite renovate: Nr. si m2

After-school/gradinite construite: Nr. si m2

Clădiri rezidențiale renovate: Nr. si m2

Locuri create in instituțiile educaționale: Nr.

Gospodarii in apartamentele renovate: Nr.

Locuri create si studenții inscrisi instituțiile educaționale: Nr.

 • 4. Informații cu privire la incheierea lucrărilor si la primul an de funcționare

împrumutatul va transmite Băncii următoarele informații cu privire la incheierea Proiectului si funcționarea inițiala cel târziu la termenul limita indicat mai jos.

Document / informații

Data transmiterii către Banca

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


Grafic B

Definiția EURIBOR

A. EURIBOR

"EURIBOR" inseamna:

 • (a)   cu referire la o perioada de timp de mai puțin de o luna, Rata Cotata a Dobânzii (astfel cum este definita mai jos) pentru o perioada de o luna;

 • (b)   cu referire la o perioada de timp de una sau mai multe luni pentru care este disponibila o Rata Cotata a Dobânzii, Rata Cotata a Dobânzii aplicabila pentru o perioada pentru numărul corespunzător de luni; si

 • (c)   cu referire la o perioada de timp relevanta de mai mult de o luna pentru care o Rata Cotata a Dobânzii nu este disponibila, rata rezultând dintr-o interpolare liniara in raport cu doua Rate Cotate ale Dobânzii, dintre care una este aplicabila pentru o perioada următoare mai scurta, iar cealalta, pentru o perioada următoare mai lunga decât perioada de timp relevanta,

(perioada pentru care o rata este luata sau pentru care ratele sunt interpolate fiind denumita „Perioada Reprezentativa”).

In sensul alineatelor (b) si (c) de mai sus:

 • (i)    "disponibil” inseamna ratele, pentru scadentele date, care sunt si publicate de

Global Rate Set Systems Ltd (GRSS) sau astfel de furnizori de servicii selectați de către Institutul European Money Markets (EMMI), sub egida EMMI si EURIBOR ACI, sau orice succesor in acea funcție a EMMI si EURiBOR ACI determinat de Banca; si

 • (ii)    "Rata Cotata a Dobânzii” inseamna rata dobânzii pentru depozitele in EURO

pentru perioada relevanta astfel cum este publicata la ora 11:00 ora Bruxellesului sau la o ora ulterioara acceptabila pentru Banca in ziua („Data Resetarii”) care cade cu 2 (doua) Zile Lucratoare Relevante inainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina EURIBOR 01 a Reuters sau pe pagina succesorului sau, in caz contrar, prin orice mijloace de publicare alese de Banca in acest scop.

Daca nu se publica aceasta Rata Cotata a Dobânzii, Banca va cere birourilor din principalele patru banei din zona euro, selectate de către Banca, sa indice rata la care acestea deschid depozite in EURO in sume asemanatoare la aproximativ ora 11.00, ora Bruxelles-ului, la Data Resetarii către băncile principale din piața interbancara din zona euro pentru o perioada egala cu Perioada Reprezentativa. Daca sunt trimise cel puțin 2 (doua) cotatii, rata pentru Data Resetarii va fi media aritmetica a acestor cotatii.

Daca se transmit mai puțin de 2 (doua) cotatii conform cerințelor, rata pentru respectiva Data de Resetare va fi media ratelor citate de băncile mari din zona euro, selectate de către Banca, la aproximativ ora 11.00, ora Bruxelles-ului in ziua care cade la 2 (doua) Zile Lucratoare după Data Resetarii, pentru creditele in EURO in suma comparabila pentru Băncile mari Europene pentru o perioada egala cu Perioada Reprezentativa.

Daca nu rezulta nici o rata disponibila din cele de mai sus, EURIBOR va fi rata (exprimata ca rata procentuala pe an) stabilita de către Banca ca fiind costul ce include toate cheltuielile suportate de Banca pentru finanțarea Transei relevante pe baza ratei de referința generate la nivel intern de Banca, aplicabila in acel moment, sau pe baza unei metode alternative de stabilire a ratei, determinate in mod rezonabil de către Banca.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

B. Generalități

In scopul definițiilor anterioare:

 • (a)   Toate procentajele rezultate din orice calcule la care se face referire in acest Grafic vor fi rotunjite, daca este necesar, la cea mai apropiata suta de miime din procentaj, jumătățile rotunjindu-se superior.

 • (b)   Banca va informa împrumutatul fara intarziere cu privire la cotatiile primite de Banca.

 • (c)   Daca oricare dintre aceste clauze devine neconforma cu una din clauzele cu privire la EMMI si EURIBOR ACI cu privire la EURIBOR (sau la orice succesor in funcție al EMMI si EURIBOR ACI determinat de Banca), Banca poate, prin notificare trimisa împrumutatului, sa amendeze clauza respectiva pentru a o alinia celorlalte clauze.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina. interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

Sem nătură șl4‘făriip®                  -

f^J^autorizatengteză-fra^ i aut°nzația numărul 34941 I-------eliberai i 2.fl.2012      |

Formular de Oferta / Acceptare de Tragere

Către:

Sector 6 - Municipiul București

De la:

Data:

Banca Europene de Investiții

Grafic C


Subiect: Oferta / Acceptare de Tragere pentru Contractul de Finanțare dintre Banca Europeana de Investiții si Sector 6   - Municipiul București, cu data [•]

(“Contractul de Finanțare’)

Număr FI 87.827             Număr Serapis 2016-0952

Stimati Domni,

Facem referire la Contractul de Finanțare. Termenii definiți in Contractul de Finanțare au același sens atunci când sunt folosiți in aceasta scrisoare.

In urma cererii dumneavoastră pentru o Oferta de Tragere din partea Băncii, potrivit Articolului 1.2.B al Contractului de Finanțare, prin prezenta va facem disponibila următoarea Transa:

 • (a)   Suma va fi trasa in Euro:

 • (b)    Data Stabilita a Tragerii:

 • (c)   Baza Rata Dobanda:

 • (d)   Periodicitate plata dobanda:

 • (e)    Datele Plătii:

 • (f)    Termenii rambursării capitalului:

 • (g)   Prima si ultima data de plata a capitalului:

 • (h)   Data Revizuire/Conversie Dobanda:

 • (i)    Rata Fixa sau Ecartul aplicabil pana la Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii, daca exista, sau pana la Data Scadentei:

 • (j)    Scopul Transei: [Transa NZEB] / [Transa Reabilitare / Renovare Complexa, din care [ .. ] pentru componenta de reabilitare si [ .. ] pentru componenta de renovare complexa].

Pentru ca Transa sa fie disponibila in conformitate cu termenii si condițiile Contractului de Finanțare, Banca trebuie sa primească o Acceptare a Tragerii sub forma unei copii a acestei Oferte de Tragere, semnata corespunzător in numele dumneavoastră, către următorul număr de fax [__J, nu mai traziu de Termenul Limita al Acceptării Tragerii si

anume [ora] ora Luxemburgului, la data de [datai.

Acceptarea Tragerii trebuie sa fie insolita (daca nu a fost furnizat anterior) de:

 • (i)    contul bancar (cu codul IBAN in cazul unei trageri in Euro sau formatul adecvat pentru valuta relevanta) in care urmeaza sa fie efectuata tragerea Transei; si

 • (ii)   dovada autoritatii persoanei (persoanelor) de a semna in numele împrumutatului precum si specimenul de semnătură al acesteia (acestora).

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Semnătu â                            _

traducător autorizat engleză-franceză autorizația numărul 34941 eliberat la.12.11.2012


Daca nu se accepta in timpul menționat mai sus, oferta inclusa in prezentul document se va considera a fi refuzata si va inceta automat.

Daca nu acceptați Transa după cum a fost descrisa in prezenta Oferta de Tragere, se vor aplica toti termenii si condițiile Contractului de Finanțare, in mod special, prevederile Articolului 1.04.

Cu respect,

BANCA EUROPEANA DE INVESTIȚII

Prin prezenta acceptam Oferta de Tragere:

Pentru si in numele Sectorului 6 - Municipiul București

Data:

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză in limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

< uiorizat,


Grafic D


Revizuirea/Conversia Ratei Dobânzii

In cazul in care, a fost introdusa o Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii in Oferta de Tragere pentru o Transa, se vor aplica următoarele prevederi.

A. Proceduri Revizuire/Conversie a Dobânzii

La primirea unei Cereri de Revizuire / Conversie a Dobânzii, Banca, in perioada care incepe cu 60 (șaizeci) de zile si se incheie cu 30 (treizeci) de zile inainte de Data Revizuirii / Conversiei Dobânzii, va transmite împrumutatului o Propunere de Revizuire / Conversie a Dobânzii care sa precizeze:

 • (a) Rata Fixa si/sau Ecartul care s-ar aplica unei Transe, sau partea din aceasta indicata in Cererea de Revizuire/Conversie a Dobânzii in conformitate cu Articol 3.01; si

 • (b) Faptul ca o astfel de rata se va aplica pana la Data Scadenta sau pana la Data de Revizuire/Conversie a Dobânzii, daca exista, si se va plăti dobanda trimestrial, semi-anual sau anual, in arierate si la Date de Plata stabilite.

împrumutatul poate accepta in scris o Propunere de Revizuire / Conversie a Dobânzii pana la termenul specificat in aceasta.

Orice modificare a Contractului solicitata de Banca in acest sens se va efectua printr-un acord care va fi incheiat cel târziu cu 15 (cincisprezece) zile inainte de Data Revizuirii / Conversiei Dobânzii relevante.

B. Efectele Revizuirii/Conversiei Dobânzii

Daca împrumutatul accepta in scris in mod corespunzător (la bei am găsit expersia: in mod stisfacator penbtru banca) o Rata Fixa sau un Ecart in legătură cu o Propunere de Revizuire / Conversie a Dobânzii, împrumutatul va plăti dobânzile acumulate la Data Revizuirii/Conversiei Dobânzii si, ulterior, la Datele de Plata desemnate.

înainte de Data Revizuirii / Conversiei Dobânzii, dispozițiile relevante din Contract, Oferta de Tragere si Acceptarea Tragerii, se aplica întregii Transe. Incapand cu si incluzând Data Revizuirii / Conversiei Dobânzii, dispozițiile cuprinse in Propunerea Revizuirii / Conversiei Dobânzii referitoare la noua rata a dobânzii sau Ecart, se aplica Transei (sau pârtii acesteia) pana la noua Data a Revizuirii / Conversiei Dobânzii, daca este cazul, sau pana la Data Scadentei.

 • C. Neindeplinirea Revizuirii/Conversiei Dobânzii

Daca împrumutatul nu prezintă o Cerere de Revizuire / Conversie a Dobânzii sau nu accepta in scris Propunerea de Revizuire / Conversie a Dobânzii pentru Transa sau daca părțile nu reusesc sa efectueze o modificare solicitata de Banca in conformitate cu punctul A de mai sus, împrumutatul va rambursa Transa (sau o parte a acesteia) la Data Revizuirii / Conversiei Dobânzii, fara nicio indemnizație. împrumutatul va rambursa la Data Revizuirii / Conversiei Dobânzii orice parte a unei Transe care nu este afectata de Revizuirea / Conversia Dobânzii.

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.Grafic E

Formular de Certificat din partea împrumutatului

Către: Banca Europeana de Investiții

De la: Sectorul 6 - Municipiu! București

Data:

Subiect: Contract de Finanțare intre Banca Europeana de Investiții si Sectorul 6 - Municipiul București - data de [•] ("Contractul de Finanțare”)

Număr FI 87.827 Număr Serapis 2016-0952

Stimati domni,

Termenii definiți in Contractul de Finanțare au același sens atunci când sunt folosiți in prezenta scrisoare.

In scopul Articolului 1.04 din Contractul de Finanțare, va certificam prin prezenta:

 • (a)   nu a avut loc niciun Eveniment de Plata Anticipata si continua sa fie neremediat;

 • (b)   suntem in conformitate cu acordurile financiare ale Articolului 6.09; atașata regsiti dovada acestei conformități precum si calculele relevante;

 • (c)   nu s-a constituit sau nu exista nicio Garanție de tipul celor interzise in temeiul Articolului 7.03;

 • (d)   nu a avut loc nicio schimbare materiala al niciunui aspect al Proiectului sau in legătură cu orice chestiune asupra careia suntem obligați sa raportam, conform Articolului 8.01, cu excepția celor comunicate anterior de noi;

 • (e)   deținem suficiente fonduri disponibile pentru asigurarea finalizării la timp si implementării Proiectului in conformitate cu Graficul A. 1;

 • (f)   nu putem (in temeiul Legislației romanești in vigoare de la data prezentei) sa recuperam sume din TVA ce corespund costurilor Proiectului;

 • (g)   niciun eveniment sau circumstanța care constituie sau care odata cu trecerea timpului sau prin trimiterea unei notificări conform Contractului de Finanțare ar constitui un Caz de Nerespectare a Obligațiilor, nu a avut loc si nu continua fara a se proceda la remedierea sau renunțarea la acesta;

 • (h)   conform informațiilor pe care le deținem, nu exista pe rol niciun litigiu, arbitraj, procedura administrativa sau investigație la nici o curte de justiție, instituție de arbitrai sau agenție, care sa fi rezultat sau, in cazul in care se stabilește contrariul, care etse susceptibila in mod rezonabil sa aiba drept rezultat o Schimbare Nefavorabila Semnificativa, de asemenea, contra noastra un exista nicio sentința sau decizie judecătoreasca neindeplinita;

 • (i)    reprezentările si garanțiile ce urmeaza a fi create sau repetate de noi in temeiul Articolului 6.08 sunt adevarate din toate punctele de vedere; si

 • (j)    comparativ cu situația din data Contractului de Finanțare, nu a avut loc nici o Schimbare Nefavorabila Semnificativa.

Cu respect,

Pentru si in numele Sectorului 6 - Municipiul București

Data:

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul

aducător Sfi™4tM.râșkșiăfjiRiLa.Lratli


traducător                           f UCălor autorizat,

autorizația numărul 34941

i. elil-'Q^t laji 11.2012

Grafic F

Formular de Certificat de Conformitate din partea împrumutatului

Către: Banca Europeana de Investiții

De la: Sectorul 6 - Municipiul București

Data:

Subiect: Contract de Finanțare intre Banca Europeana de Investiții si Sectorul 6 - Municipiul București - data de [•] ("Contractul de Finanțare”)

Număr FI 87.827 Număr Serapis 2016-0952

Stimati domni,

Facem referire la Contractul de Finanțare. Acesta este un Certificat de Conformitate. Termenii definiți in Contractul de Finanțare au același sens ca si atunci când sunt folosiți in acest Certificatul de Conformitate.

Va informam prin prezenta ca intenționam sa încheiem [introduceți informații privind intelegerile contractuale care generează datoria financiara].

Prin prezenta confirmam

 • (i)    nu va rezulta nicio incalcare a clauzelor financiare prevăzute in temeiul Contractului de Finanțare din datoria suplimentara descrisa mai sus

 • (ii)    6.09A: raportul Datorie Totala/Venituri din Exploatare calculat la luarea in considerare a intelegerilor contractuale respective pentru [indicați perioada relevanta] se ridica la valoarea de [indicați detaliile si calculul];

 • (iii)   6.09B: raportul Excedent Brut din Exploatare/Dobanda calculat la luarea in considerare a intelegerilor contractuale respective pentru [indicați perioada relevanta] se ridica la valoarea de [indicați detaliile si calculul];

 • (iv)   6.09C: raportul Serviciul Anual ai Datoriei/Venituri Proprii calculat ia luarea in considerare a intelegerilor contractuale respective pentru [indicați perioada relevanta] se ridica la valoarea de [indicați detaliile si calculul];

 • (v)    nu s-a constituit sau nu exista nicio Garanție de tipul celor interzise in temeiul Articolului 7.03;

 • (vi)   atribuirea si executarea contractelor materiale in cadrul Proiectului nu creeaza niciun conflict de interese pentru membrii autoritatilor executive ale împrumutatului sau pentru orice funcționar public cu funcție de conducere a împrumutatului (ex. Primarul, Viceprimarul, Secretarul general si Administratorul orașului); si

 • (vii)  niciun eveniment sau circumstanța care cu trecerea timpului constituie sau ar constitui sau cu notificare in baza Contractului de Finanțare, un Eveniment de Neindeplinire a Obligațiilor, nu a avut loc si nu continua fara a fi remeditat.

Cu respect,

Pentru si in numele Sectorului 6 - Municipiul București

'SemfiăSjră'^i!ft&rr$fla't<'âybfâtor lutorizat, traducător autorizat engleză-fraiwă autorizația numărul 34941 olibesatlla_ftAl'l.2^J2

Grafic G

Garanție Existenta

 • 1.  Acord de Cesionare Condiționată a Veniturilor si de Constituire a Garanției Reale Mobiliare asupra Conturilor Bancare si Veniturilor Nr. FI 25.934 (RO) Nr. Serapis 2009-0557 din 20 mai 2011, incheiat de împrumutat in calitatea sa de garant si Banca in calitatea sa de beneficiar, drept garanție pentru un imprumut in valoare de 70,000,000 Euro plus dobanda si alte taxe si costuri asociate imprumutului (pana la o suma maxima garantata de 110,000,000 Euro (o suta mii zece mii), inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2016 - 00044699779618 - TYC.

 • 2.  Acord de împrumut nr. 548.271 din 1 noiembrie 2016 incheiat intre împrumutat si Ministerul Finanțelor Publice in legătură cu un imprumut de 12,658,805 RON.

 • 3.  Garanție asupra Veniturilor si Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare si de Trezorerie ale împrumutatului, din 21 decembrie 2016, incheiat de împrumutat in calitatea sa de garant si debitor ipotecar si Banca in calitatea sa de beneficiar, drept garanție pentru un imprumut in valoare de 15,292,633.27 Euro plus dobanda si alte taxe si costuri asociate imprumutului (pana la o suma maxima garantata de 22,938,949.91 Euro (douăzeci si doua mii noua sute treizeci si opt mii noua sute patruzeci si noua Euro si nouăzeci si unu eurocenti), inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2016-00046544039957-MUZ si 2018-00064564732551 -CTB.

 • 4.  Acord de Ipoteca Mobiliara nr. 2104 asupra Contului Bancar incheiat cu Banca CEC S.A. la 22 decembrie 2016 pentru a asigura obligațiile împrumutatului printr-un credit de investiții nr. RQ16122079859618 din 22 decembrie 2016, pana la o suma egala cu 411,450,642 RON plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2016-00050535172711-FYY.

 • 5.  Acord de ipoteca Mobiliara nr. 2105 asupra Creanțelor Bugetare incheiat cu Banca CEC S.A. la 22 decembrie 2016 pentru a asigura obligațiile împrumutatului printr-un credit de investiții nr. RQ16122079859618 la 22 decembrie 2016, pana la o suma egala cu 411,450,642 RON plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2016-00050535492190-SYM.

6 Garanție asupra Veniturilor si Ipoteca Mobiliara asupra Conturilor Bancare si de Trezorerie ale împrumutatului din 1 martie 2018, incheiat de împrumutat in calitatea sa de garant si debitor ipotecar si Banca in calitatea sa de beneficiar, drept garanție pentru un imprumut in valoare de 22.003.168,00 Euro plus dobanda si alte taxe si costuri asociate imprumutului (pana la o suma maxima garantata de 33.004.752 Euro (treizeci si trei mii patru mii șapte sute cincizeci si doi), inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2018-00064564572680-W FZ.

 • 7. Acord de Ipoteca Mobiliara nr. 0062/ICC/2018 asupra Conturilor Bancare si de Trezorerie ale împrumutatului, incheiat cu Banca Raiffeisen S.A. la 9 iulie 2018 pentru a asigura obligațiile împrumutatului printr-un credit de investiții nr. 0062/2018 din 9 iulie 2018 pana la o suma egala cu 107,050,594 RON plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2018-00050608299506-XKT.

traducător autorizat engteză-franceză autorizația numărul 34941

 • 8.  Acord de Ipoteca Mobiliara nr. 0063/ICC/2018 asupra Conturilor Bancare si de Trezorerie ale împrumutatului, incheiat cu Banca Raiffeisen S.A. la 9 iulie 2018 pentru a asigura obligațiile împrumutatului printr-un credit de investiții nr. 0063/2018 din 9 iulie 2018 pana la o suma egala cu 100,000,000 RON plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2018-00050608449871-GBQ si in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2019-00054784009061-MXX si 2019-00054784079332-VPX pentru suma mărită de pana la 147.500.000 RON plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, in baza actului adițional nr. 1/2019 al creditului de investiții nr. 0063/2018 din 9 iulie 2018.

 • 9.  Acord de Ipoteca Mobiliara nr. 201808220170 /A asupra veniturilor proprii inregistrate de Sector 6 al Municipiului București, incheiat cu Banca Comerciala Romana SA la 29 august 2018 pentru a asigura obligațiile ADMINISTRATEI DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 printr-un credit de investiții nr. 201808220170 DIN 29 august 2018 pana la o suma egala cu creditul imprumutat plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2018-00051144889383-ZPM.

 • 10. Acord de Ipoteca Mobiliara incheiat cu Banca UniCredit S.A. la 24 septembrie 2019, pentru a asigura obligațiile împrumutatului printr-un credit de investiții nr. GRIM 133053/2019 din 24 septembrie 2019 in valoare de 79,892,744.34 RON plus dobanda, dobânzi implicite si costuri si taxe aferente, inregistrat in Arhiva Electronica a Garanțiilor Reale Mobiliare cu nr. 2019-10101226519232-HWH.

Năștea AiidrsjS3-crisHna“ lradtS®WiiălM^^țgfti||.^aucator autorizat, autorizația numărul 34941

Anexa I

Sub-Proiectul Reabilitare / Renovare Complexa. Lista blocurilor de apartamente private

Nr.

Clădire

Suprafața Desfasurata (m2)

1

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

4,486.20

2

Bloc 3, Sc. 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str. Baia de Aries nr. 3

9,921.40

3

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr. 46-48

20,154.13

4

Bloc 5, Calea Giulesti, Nr. 111

15,058.49

5

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Crangasi, Nr. 36

11,674.41

6

Bloc 14, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 16

18,912.79

7

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crangasi, Nr. 32

15,026.62

8

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

26,922.05

TOTAL

122,156.09

S^Ș1§^ț^ftîpllă4r4dd^teBau traducător autorizat engieză-franceză autorizația numărul 34941

eliberat la 12 11.2012

Anexa II

rSub-Proiectul Reabilitare I Renovare Complexa. Lista clădirilor publice!2

Nr.

Clădire

Suprafața Desfasurata (m2)

1

Grădiniță nr. 208, Str. Valea Oltului nr. 14

2,219.05

2

Grădiniță nr. 230, Aleea Potaisa nr. 4

2,180.2

3

Școala Adrian Paunescu, Aleea Valea Prahovei nr. 1

4,396.28

4

Școala nr. 59, Str. Vladeasa nr. 9

2,634.51

5

Școala nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2

3,342.1

6

Școala Sfanțul Andrei, Aleea Parva nr. 3

6,869.45

7

Școala Sf. Constantin si Elena, Aleea Lunca Cernei nr. 3

4,396.28

8

Școala nr. 117, Str. Fabricii nr. 22

6,980.24

9

Liceul Petru Poni, Bdul Preciziei nr. 18

6,529.81

10

Școala nr. 309, Str Moinesti nr. 9

3,610.87

11

Grădiniță Paradisul Piticilor, Str Moinesti nr. 9

1,628

12

Cămin 2 (parte din Liceu Petru Poni), Bdul

Preciziei nr. 18

2,004

Total

46,791 m7

2 lmprumutatuJjȚa_fi£niza_delali[£om2leț£^eșprej^ădiri_2j]umel£HȚSț^ujie£S£^dKg^___

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză in limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

IMăsias® Androeă<iîsîina' | traducător autorizat cngișzâ-^i’J autoi^ițiflă^^^taqipffă traducător autorizat.

Anexa III

[Sub-Proiect NZEB. Lista clădirilor publice]3

Jr.

Adresa

Suprafața Desfasurata (m2)

1

Corp grădiniță in incinta Grădiniței Nr. 274, Bd. luliu Maniu nr. 11D

2,502

2

Corp grădiniță in incinta Cartierului ANL Brancusi, Str. Valea Oltului nr. 141

1,138

3

Corp grădiniță in incinta Scolii Sfinții Constantin si Elena, Aleea Lunca Cernei nr. 3

2,447

4

Construire spatii destinate activitatilor after-school in incinta Scolii Gimnaziale Sf.

Andrei, Aleea Parva nr. 3

2,791

5

Construire spatii destinate activitatilor after-school in incinta Scolii Gimnaziale

Nr. 197, Str. Obcina Mare nr. 2

2,950

6

Construire spatii destinate activitatilor after-school in incinta Scolii Gimnaziale

Nr. 193, Str. Mihaela Marcu Ruxandra nr. 3

2,950

7

Construire spatii destinate activitatilor after-school in incinta Scolii Gimnaziale

Nr. 156, Str. Dealul Tugulea nr. 35

3173.3

Total

17,951 m2

PRESFD/NTE 9E SED/NF4


3 împrumutatul va furniza detalii complete despre clădiri - numele instituției și adresa

Subsemnata, Năstase Andreea-Cristina, interpret și traducător autorizat pentru limbile engleză și franceză, în temeiul Autorizației nr. 34941 din data de 12.11.2012, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni și că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.


Andraaa-Cristînă , ,rSJlgfiîfîf1au!ică;și',șțegjgjl^-S,S5iy^lprautorizat’ Autorizația numărul 31941 *


. . eliberat la 12.11.2012

Nr. crt

Adresa blocuri

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

1

Bloc A43, Str. Valea Oltului, nr. 20

3,810.11

245/2016; 44/2017

2

Bloc 43, Str. Ghirlandei, nr. 9

4,828.72

246/2016; 44/2017

3

Bloc 44, Str. Ghirlandei, nr. 9A

4,736.24

247/2016; 44/2017

4

Bloc D48, Aleea Lunca Cernei, nr. 2

3,233.80

248/2016; 44/ 2017

5

Bloc 51, Str. Floare Roșie, nr. 7

6,126.60

12/2017

6

Bloc P1, Aleea Bujoreni, nr. 2

4,868.52

238/2016; 44/ 2017

7

Bloc P3, Aleea Valea Șiretului, nr. 2

4,910.87

239/2016; 44/ 2017

8

Bloc P8, Str. Pravat, nr. 18

4,927.58

241 / 2016; 44/2017

9

Bloc P10, Aleea Valea Florilor, nr. 4

4,955.76

242/2016; 44/ 2017

10

Bloc P7, Aleea Pravat, nr. 14

4,910.02

237/2016; 44/ 2017

11

Bloc P5, Str. Pravat, nr. 8

4,867.24

240/2016; 44/ 2017

12

Bloc P4, Str. Pravat, nr. 6

4,913.96

243/2016; 44/ 2017

13

Bloc 05, Str. Roșia Montana, nr. 4

6,747.49

244/2016; 44/2017

14

Bloc TS9-TS10, Prelungirea Ghencea, nr. 20-20A

3,169.67

267/2016; 44/ 2017

15

Bloc G6, Str. Constructorilor, nr. 6

1,286.83

262/2016; 44/ 2017

16

Bloc F5, Str. Nera, nr. 1

2,495.09

272/2016; 44/2017

17

BlocA4, Bd. Vasile Milea, nr. 6

1,367.441

269/2016; 44/2017

18

Bloc J2, Bd. Constructorilor, nr. 19

1,794.83

21/2017

19

Bloc G5, Bd. Constructorilor, nr. 4

1,273.13

19/2017

20

Bloc F2, Bd. Constructorilor, nr. 7

1,268.27

20/2017

21

Bloc C10, Str. Valea lalomitei, nr.6

4,281.37,

249/2016; 44/2017

22

Bloc 113, Str. Centurii, nr. 9

5,796.86

261/2016; 44/2017

23

BlocAI, Str. Râul Dorna, nr. 2A

1,000.41

275/2016; 44/ 2017

24

Bloc D1, Str. Părăluțelor, nr. 2B

1,176.29

274/2016; 44/ 2017

25

Bloc F4, Str. Obcina Mare, nr. 3

2,533.69

273/2016; 44/ 2017

26

BlocA1-A2, Str. Rusetu, nr. 2

2,362.49

40/2017

27

Bloc 78, Str. Ghirlandei, nr 32

3,211.66

268/2016; 44/2017

28

BlocGI, Bd. Constructorilor, nr. 9

1,293.40

263/2016; 44/2017

29

Bloc F4, Str. Drumul Taberei, nr. 64

3,797.03

33/2017

30

Bloc B3, Str. Drumul Taberei, nr. 14

1,886.25

31/2017

31

Bloc OS4, Str. Drumul Taberei, nr. 56

4,425.39

32/2017

32

Bloc A, Calea Giulesti, nr. 123

1,745.06

23/2017

33

Bloc E, Calea Giulesti, nr. 133

1,771.90

26/2017

34

Bloc B, Calea Giulesti, nr. 125

1,625.50

25/2017

35

Bloc B1, Calea Giulesti, nr. 62

1,263.90

24/2017

36

Bloc2S14, Str. Brașov, nr. 14

1,868.55

34/2017

37

BlocC11, Str. Valea lalomitei, nr. 4

6,316.36

42/2017

38

BlocODI, Str. Drumul Taberei, nr. 120

7,716.61

27/2017

39

Bloc C37, Aleea Parva, nr. 6

8,429.101

18/2017

40

Bloc OD2, Str. Drumul Taberei, nr. 122

5,231.05

29/2017

41

BlocOD7, Bd. Timișoara, nr. 31

3,898.18

41/2017

42

Bloc OD4, Str. Drumul Taberei, nr. 38

6,285.36

30/2017

43

BlocOD5, Str. Brașov, nr. 19

7,473.86

22/2017

44

Bloc 13-14, Str. Dealul Tugulea, nr. 38-40

3,198.55

265/2016; 44/2017

45

Bloc 1, Bd. luliu Maniu, nr.79

Ă265.97I

270/2016; 44/2017

46

Bloc 9, Bd. Uverturii, nr. 51-55

3,557.37

283/2016; 44/2017

47

Bloc C68, Str. Vladeasa, nr 3

1,975.09

284/2016; 44/ 2017

48

Bloc C48, Str. Vladeasa, nr. 8

2,161.92

285/2016; 44/2017

49

BlocZ13, Str. Sibiu, nr. 37

1,735.91

277/2016; 44/ 2017

50

Bloc E19, Aleea Romancierilor, nr. 6

~741.28

276/2016; 44/ 2017

51

Bloc 18, Bd. luliu Maniu, nr. 94-100

4,883.78

271/2016; 44/2017

52

Bloc A41, Aleea Dealul Macinului, nr. 2

3,755.50

266/2016; 44/ 2017

53

Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41

4,877.25

280/2016; 44/2017

54

Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43

4,874.90

281/2016; 44/ 2017

55

Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39

4,915.62

279/2016; 44/ 2017

56

Bloc C2, Bd. Timișoara, nr. 53

1,743.10

282/2016; 44/2017

57

BlocC6, Bd. Timișoara, nr. 19

5,571.13

278/2016; 44/ 2017

58

Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2

4,509.14

39/2017

59

Bloc 20, Bd. luliu Maniu, nr. 102-104

6,547.09

15/2017

60

Bloc C7, Str. Drumul Taberei, nr. 92

12,402.18

28/2017

Nr. crt

Adresa blocuri

Valoare investiție TVA inclus (mii RON)

HCLS6 aprobare indicatori

61

Bloc 16, Str. Dealul Tugulea, nr. 24-30

2,422.28

264/2016; 44/2017

62

Bloc B1-B4, Intrarea Av. Caranda, nr. 2-8

3,909.61

260/2016; 44/ 2017

63

Bloc B7, Aleea Poiana Mare, nr. 4

2,267.95

17/2017

64

Bloc B2, Calea Giulesti, nr. 60

2,133.66

14/2017

65

BlocGIO, Bd. Constructorilor, nr. 12

1,478.03

10/2017

66

BlocT5, Str. Drumul Taberei, nr. 40

2,146.35

11/2017

67

Bloc 62, Str. Partiturii, nr. 8

6,612.36

16/2017

68

Bloc6S14, Bd. 1 Mai, nr. 26

1,838.68

9/2017

69

Bloc 1, Calea Giulesti, nr. 115

6,228.66

38/2017

70

Bloc 6, Calea Giulesti, nr. 109

7,630.35

37/2017

71

Bloc 10, Calea Giulesti, nr. 107

5,588.24

36/2017

72

Bloc 7, Calea Giulesti, nr. 44

3,726.81

35/2017

73

Bloc B3, Calea Giulesti, nr. 58

2,161.96

13/2017

74

Bloc 13, Aleea Arinii Dornei, nr. 6

2,914.15

259/2019

75

Bloc 3, Sc. 1-6/c. 7,8, Aleea Politehnicii, Nr. 6/Str. Baia de Aries nr. 3

6,684.29

259/2019

76

Bloc 4+4ANEXA, Calea Giulesti, Nr. 46-48

15,972.85

259/2019

77

Bloc 5, Calea Giulesti, Nr 111

8,051.36

259/2019

78

Bloc 13ICEM, Sc. 1-3, Calea Cranqasi, Nr. 36

6,972.60

259/2019

79

Bloc 14, Sc. A-D, Bd. luliu Maniu, Nr. 16

11,879.84

259/2019

80

Bloc 16, Sc. A-C, Calea Crangasi, Nr. 32

8,175.73

259/2019

81

Bloc M21, Sc. 1-7, Aleea Cetatuia, Nr. 1

17,202.52

259/2019

TOTAL (mii RON)

360,596.50

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA TRAIAN PANĂ

Investiție

Nr. Crt

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție, inclusiv TVA (RON)

Reabilitare energetica complexa unități de învățământ

1

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Valea Prahovei nr. 1

9,114,045.61

2

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Str. Obcina Mare nr. 2

7,190,400.11

3

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca Cernei nr. 3

9,243,241.53

4

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Str. Vlădeasa nr. 9

4,884,370.89

5

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Str. Fabricii nr. 22

15,784,001.79

6

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Parva nr. 3

14,170,257.68

7

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Str. Moinești nr. 9

7,921,021.74

8

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Bdul. Preciziei nr. 18

11,044,378.98

9

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Aleea Potaisa nr. 4

3,886,787.38

10

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al MuniciDiului București

Str. Valea Oltului nr.14

4,382,438 18

11

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița Paradisul Piticilor din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Moinești nr.9

n/a

12

Eficientizarea consumului de eneraie aferent Cămin nr. 2 din cadrul obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 5 al Municipiului București

Bdul. Preciziei nr. 18

n/a

Subtotal reabilitare energetica complexa 87,620,943.89

1

Construire corp arădinita în incinta Cartierului A.N.L. Brâncusi din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Valea Oltului nr. 141

7,429,431.97

Clădiri noi NZEB (grădinițe)

2

Construire corp arădinita în incinta Scolii Sfinții Constantin

Aleea Lunca Cernei nr. 3

14,378,316.74

si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

3

Construire corp arădinita în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. luliu Maniu nr. 11D

13,776,017.18

4

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-schoo!) în incinta Scolii aimnaziale Sfântul Andrei din

Aleea Parva nr. 3

16,177,846.98

Sectorul 6 a! Municipiului București

Clădiri noi NZEB (after-school)

5

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-schoo!) în incinta Scolii aimnaziale nr. 197 din

Str. Obcina Mare nr. 2

16,452,722.78

Sectorul 3 al Municipiului București

6

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii aimnaziale nr. 193 din

Str. Mihaela Marcu

Ruxandra nr. 3

16,452,722.78

Sectorul 6 al Municipiului București

7

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii aimnaziale nr. 156 din

Str. Dealul Țugulea nr. 35

15,953,032.49

Sectorul 6 al Municipiului București

Subtotal clădiri noi NZEB

100,620,090.92

Total General

188,241,034.81