Hotărârea nr. 322/2019

HCL 322 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”-unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. 1727/10.12.2019 al Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

9

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

- H.C.G.M.B. nr. 84/28.04/2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”- unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) și p) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se modifică Capitolul 7 al Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 - Proiect de funcționare a "Centrului de sănătate multifuncțional Sf. Nectarie” - Unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, și va avea conținutul Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 rămân neschimbate.

Art. III. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/31.01.2019.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General ai Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂpentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.iZG. nr. 57/2019

Secretarul GCiyeral al Sectorului 6,

9 n

Demirel Spiridon

Nr.: 322

Data: 12.12.2019

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 322/12.12.2019

CAPITOLUL 7 - GRUPUL ȚINTĂ ȘI BENEFICIARII DIRECȚI AI CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL "SFÂNTUL NECTARIE”

7. Grupul țintă și beneficiarii direcți ai Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie”:

copii și persoane adulte, cu sau fără handicap, fără venituri sau cu venituri mici, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6.

Serviciile medicale de specialitate pentru persoanele defavorizate din comunitatea locală a sectorului 6 se vor acorda în funcție de venitul pe membru de familie, după cum urmează:

 • 1. Persoanele cu un venit de până la 1000 lei/membru de familie sau 1100 lei dacă este persoană singură, vor beneficia de servicii medicale gratuite, în sumă maximă de 1000 lei/an;

 • 2. Persoanele cu un venit situat între 1001 lei - 1200 lei/membru de familie sau între 1101 lei - 1300 lei dacă este persoană singură, vor achita 25% din serviciile medicale, ajutorul acordat fiind în sumă maximă de 750 lei/an;

 • 3. Persoanele cu un venit situat între 1201 lei - 1500 lei/membru de familie sau între 1301 lei - 1600 lei dacă este persoană singură, vor achita 50% din serviciile medicale, ajutorul acordat fiind în sumă maximă de 500 lei/an;

 • 4. Persoanele cu un venit situat peste 1500 lei/membru de familie sau peste 1600 lei dacă este persoană singură, vor achita integral serviciile medicale.

 • 5. Pentru persoanele care optează exclusiv pentru servicii medicale de STOMATOLOGIE, ajutorul acordat este în sumă maximă de:

 • -  1500 lei/an pentru persoanele care se încadrează în prima categorie (punctul 1);

 • -  1125 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a doua categorie (punctul 2);

 • -  750 lei/an pentru persoanele care se încadrează în a treia categorie (punctul 3).

 • 6.     Persoanele adulte cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia gratuit de maxim 4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor medicului specialist de recuperare medicală;

 • 7.     Copiii cu certificate de încadrare în grad de handicap, vor beneficia gratuit de maxim

4 ori/an de servicii medicale de recuperare medicală, conform recomandărilor medicului specialist de recuperare medicală.

In baza cererii formulate, documentele justificative depuse de către solicitant sunt evaluate de către personalul desemnat din cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie”. După evaluare, între beneficiar și centru se va întocmi un contract pentru acordarea de servicii medicale. în baza acestui contract și în funcție de încadrarea în categoriile mai sus menționate, solicitantul va putea accesa serviciile medicale disponibile în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie".

Serviciile medicale de tip ambulatoriu se vor acorda conform programului stabilit la nivelul fiecărui cabinet medical.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană