Hotărârea nr. 32/2019

HCL 32 – Hotarare privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al “Centrului de zi Giuleşti” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al “Centrului de zi Giulești” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/25484/04.12.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 139/28.06.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 24/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 2 alin.(l) și (3) din H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al “Centrului de zi Giulești” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 32

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, te!.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

LA H.C. L. S.6 NR......,/M

REGULAMENT-CADRU de organizare și funcționare a serviciului social de zi: "Centrul de zi Giulești"

Art.l: Definiție

Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al "Centrului de zi Giulești", aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 340/19.12.2017, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Art.2: Identificarea serviciului social

Serviciul social "Centrul de zi Giulești" pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți, cod serviciu social 8891CZ -C-II, este înființat și administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. AF000437/16.04.2014, funcționează în incinta Școlii Gimnaziale nr. 168.

Art.3: Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de zi Giulești" este prevenirea situațiilor de risc care pot conduce la separarea copilului de părinții săi, prin asigurarea unor activități de îngrijire și educație (formală, non-formală și informală) pe timpul zilei pentru copii și prin asigurarea unor servicii de sprijin pentru părinți sau alte persoane care au în îngrijire copiii, având rolul de a asigura menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților copilului și ale părinților săi pentru depășirea situațiilor dificile. Serviciile oferite în cadrul centrului se adresează copiilor proveniți din familii aflate în dificultate psiho-socio-economică, celor aflați în situații școlare limită, cu risc de abandon școlar, precum și celor care sunt lipsiți de posibilități de supraveghere și suport din partea familiilor;

Art.4: Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social "Centrul de zi Giulești" funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare. Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standardul minim de calitate aplicabil este Ordinul 24/2004 privind standardele minime obligatorii pentru centrele de zi

 • (3) "Centrul de zi Giulești" este înființat prin:

 • a) HCL Sector 6 nr. 340/19.12.2017 și funcționează în cadrul în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 168, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

Art.5: Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(l)Serviciul social "Centrul de zi Giulești" se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2)Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de zi Giulești"sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare; asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

cjdeschiderea către comunitate;

djascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu ejîncurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

fjasigurarca unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

gjasigurarea confidențialității și a eticii profesionale; hjresponsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

ijprimordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

jjcolaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

Art.6: Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de zi Giulești"sunt:

 • a) copii aflați în situații de risc de separare de familie sau care nu pot beneficia de suport și sprijin din partea părinților pentru respectarea drepturilor lor și care frecventează cursurile Școlii Gimnaziale nr. 168

bjfamiliile copiilor integrați în programul centrului de zi

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

ajacte necesare: acte de stare civilă : certificat de naștere , CI/BI, CIP, Pașaport, certificat de căsătorie, certificat de deces; acte care evidențiază situația juridică a minorilor față de părinți lor (ex.hotărârea judecătorească prin care s-a pronunțat divorțul părințiilor minorului, hotărârea judecătorească prin care se recunoște paternitatea minorului unui minor etc.); documente care să ateste situația locativă a familiei; adeverințe din care să rezulte venitul membrilor de familie (sau din care să rezulte lipsa veniturilor) cum ar fi : adeverință de salariat sau talon de pensie, adeverința de la Administrația Financiară, adeverință de la Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă etc.; adeverință medicală “clinic sănătos” pentru copil, declarații.

 • b) Criteriile de eligibilitate:

 • 1) copilul pentru care se solictă înscrierea în programul centrului de zi trebuie să fie elev al Școlii Gimnaziale nr. 168, în cadrul căreia funcționează centrul, și să aibă domiciliul legal în sectorul 6.

 • 2) copilul provenit din familia al cărui venit lunar pe membru este sub baremul stabilit pentru anul școlar respectiv și este lipsit de supraveghere și suport din partea familiei din motive obiective (program de lucru prelungit al părinților, părinți bolnavi, părinți neșcolarizați, crescut de bunici). In această situație copilul beneficiază și de o masă caldă zilnic.

 • 3) copilul pentru care se solictă înscrierea în programul centrului de zi trebuie să fie elev în clasele 0-IV;

 • 4) Copilul al cărui părinte nu are loc de muncă și efectuează demersurile necesare identificării/ocupării unui loc de muncă;

 • 5) Copilul al cărui părinte este în concediu de creștere și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani;

 • 6) Copilul care provine din familie monoparentală;

 • 7) Copilul beneficiar de măsură de protecție;

 • 8)Criteriile de eligibilitate de la punctele 1 si 3 sunt obligatorii; sunt integrați în centru cu prioritate copiii care îndeplinesc cât mai multe dintre celelalte criterii;

Admiterea în centrul de zi pentru copiii care corespund criteriilor de eligibilitate, constatate în urma evaluării situației socio-famililale a fiecărui caz în parte, se face pe baza dispoziției de admitere, semnată de directorul Direcției pentru Protecția Copilului din cadrul DGASPC Sector 6. Respingerea solicitării de integrare în centru se realizează în urma analizării situației copilului/familiei și se comunică solicitantului prin adresă scrisă, avizată de către directorul Direcției Pentru Protecția copilului. Demersurile pentru evaluarea situației socio-familiale se realizează de către responsabilul de caz din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie din cadrul Drecției pentru Protecția Copilului.

Contractul de furnizare a serviciilor în cadrul centrului de zi se încheie între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, reprezentată prin directorul Direcției pentru Protecția Copilului și părintele/reprezentantul legal al copilului. Contractul se întocmește de către responsabilul de caz prevenire și este avizat și de către șeful de Serviciului Prevenirea Separării Copilului de Familie.

Serviciile oferite în cadrul centrului de zi sunt gratuite pentru copiii admiși care provin din familii care au un venit pe membru de familie mai mic decât baremul stabilit în funcție de salariul minim pe economie, iar pentru copiii care provin din familii care depășesc acest barem, nu se asigură masa de prânz, celelalte servicii fiind oferite în mod gratuit.

Condiții de încetare a serviciilor:

 • a) Expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul

 • b) Acumularea unui număr de mai mare de 10 absențe consecutive, nemotivate de către părinți/reprezentant legal;

 • c) La cererea părintelui de retragere a copilului său din cadrul programului centrului de zi;

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi Giulești"au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să fie respectate toate drepturile copilului prevăzute de lege

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în "Centrul de zi Giulești" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

Art.7: Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social "Centrul de zi Giulești"sunt următoarele: a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1)  îngrijire și supraveghere pe timpul zilei, după terminarea orelor de curs, a copiilor din cadrul școlii Gimnaziale nr. 168;

 • 2)  oferirea unei mese zilnice copiilor care provin din familii cu situație financiară precară;

 • 3)  asistențaoferităcopiilorbeneficiariînvedereaaprofundăriicunostințelordobânditeîncadrul orelor de curs, suportpentruorientareașcolară;

 • 4)  asistențasocială, educațională, psihologicășimedicală, înfuncție de situațiaparticulară a fiecăruicopil;

 • 5)  program instructiv - educativ;

 • 6)  program                           de                           socializareșirecreere

(activitățidesfășurateîncadrulcentruluisauîndiferitelocații din afaracentrului: spectacole de teatru, film, tabere, excursii etc.);

 • 7)  consilierea psihologică a părinților sau reprezentanților legali ai copiilor, la nevoie

 • b) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1) sprijin pentru supravegherea copiilor și îndrumare pentru efectuarea temelor școlare

 • 2) acordarea unei mese calde copiilor din familii defavorizate

 • 3) menținerea unei relații cu părintele/aparținătorul copiilor în vederea ameliorării situției școlare și educaționale ale acestuia

 • c) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1) planificarea activităților derulate la nivelul centrului cu copiii, în funcție de caracteristicile și nevoile de învățare formală și non-formală ale grupului de copii

 • 2) colaborarea cu membriiechipei multidisciplinare: responsabil de caz și psihoog din cadrul Serviciului Prevenirea Separării Copilului deFamilie pentruelaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor: palnul de servicii, programul personalizat de intervenție.

 • d) Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate:

1) colaborare pentru compeltarea fișei de observație inițială/continuă

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități: nu este cazul

Art. 8: Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social "Centrul de zi Giulești"funcționează cu un număr de 2 educatori conform prevederilor Hotărârii consiliului local nr. 340/19.12.2017;

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de 1/11

Art. 9: Personalul de conducere: nu este cazul

Art. 10: Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Educator specializat (531202)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

a)asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f) face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Art. 11: Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire - nu este cazul

Art. 12: Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

a) Serviciile oferite în cadrul "Centrului de zi Giulești" sunt suportate din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București;