Hotărârea nr. 311/2019

HCL 311 – Hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului Bucureşti de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6, schimbând destinația imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, în sedii administrative cu funcționalități multiple


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului București de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6, schimbând destinația imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, în sedii administrative cu funcționalități multiple

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20/21.11.2019 al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de dispozițiile H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (2) lit. g) și ale art. 166 alin. (2) lit. g), lit. 1) și lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea adresată Consiliului General al Municipiului București de a modifica prevederile art. 1 al H.C.G.M.B. nr. 85/2002 privind transmiterea unor imobile cu altă destinație decât aceea de locuință din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local Sector 6, schimbând destinația imobilelor specificate în anexa ce face parte integrantă din respectiva hotărâre, din Centrul antidrog și Centrul de distribuire a laptelui praf destinat copiilor cu vârste cuprinse între 0-12 luni care nu beneficiază de lapte matern. în sedii administrative cu funcționalități multiple.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.G.M.B. nr. 85/2002 rămân neschimbate.

Art 3. (1) Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate copf/art. 243 alin. (1) lit. a) dinO.UjG/nr. 57/2019


SECTORULUI 6,


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.ro