Hotărârea nr. 309/2019

HCL 309 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6


Wl CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24669/06.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

- Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.G nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale,

cu modificările și completările ulterioare;

  • -  H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 4 din H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistența socială și a structurii orientative de personal;

  • -  Nota de Fundamentare cu nr. D/24956/05.11.2019 întocmită de către D.G.A.S.P.C. Sector 6;

  • -  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. f) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexelor nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi între compartimente, în cazul în care nevoile instituției o cer, cu respectarea numărului de posturi aprobat.

Art. 3. în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va elabora și va înainta spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 6, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al instituției.

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare își încetează aplicarea.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și D.G.A.S.P.C. Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sector 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


a)
Nr.: 309

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(dprimarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6


HANDICAP


COLEGIU. DIRECTOR-

Secrctarul Sectorului 6

x_____________________________


, I ~ Biroul

Asistenți Personali si Matemali <   1-5 (5l"p)


DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIAI A SI PRO I ECȚIA COPILULUI DIRECTOR GENERAL

I + 1171 ( 404 personal de specialitate + 768 personal centre)


Serviciul de Prevenire si Protecția Muncii 1+7 (7fp)


*

DIRECȚIA STRATEGII

h

COMUNICARE

DIRECTOR EXECUTIV

1 + 158

-4


Z”

Biroul

X

Strategii

Proiecte

x_

1 + 5 (5fp)

y


/------------x

Biroul Relații ONG 1+5 (5fp)

r Complex Servicii ■—      Sociale

Seniori i k 1+22 (22c)


"X


i       C.Seniorilor

Liviu lRebreanu(3c)^


r C.SeniorilorC. Seniorilor loan Slavici

(3c)


r ('.Seniorilor X Ion Luca Caragiale k <A->y

C. Seniorilor Marin Preda

(3c)


f            ,           X

Serviciul Relații cu Publicul 1+7 (6fp+lc)


»------------------:

Birou Comunicare 1+ 6 (6fp)


_

Serviciul Voluntariat si Asistenta Profesionala 1+ 7 (7 fp)


"X

x.Centrul dc zi "Sf.

Andrei"'1+40 (40c)

c


z*


k.

k.

Centrul dc zi “Sf.Iniparati Constantin si Elena"I +19 (19c)


Centrul de recreere si dezvoltare pers." Conacul Golescu

Grant “1 + 13 (13c)


Biroul Implicare Comunitara 1+5 (lfp+4c)


Biroul

SocialxChangc

l->-5 (5c)


"X


"X


r ■> Centrul de zi

'"Floare de Colt"

Ii12 (12c)


X.DIRECȚIA PROTECȚIA COPILULUI

-

-


DIRECTOR EXECUTIV

_

1 +316 + 80 as.matemali


Serviciul Asistenta Matcmala 1+9 (9fp)


Rețea dc asistenți niatemali (80c)


Compartiment Management de Caz 5 (5fp)


y

r Complex de Servicii

Apartamente Sociale de Tip Familial 1+10(190


k,(opiu u i


Centrul dc sanatatc multifuncțional "Sf.Nectarie" *


Apartament Ghencca (6c)


f—      ,---

Apartament Cetatea de Balta 112 (7c)

■■

Apartament Cetatea dc Balta 131 (6c)


Centrul de zi de

Recuperare pt.copiii cu Dizab. "Orșova" k 1+20(20c)

Complex dc Servicii de Recuperare

I 28 (28c)


X.

Centrul dc Plasament ' "Acasa" 1+28(280


’’ l uitate sanitara cu personalitate juridica aflata in sttbordinea DGASPC S6


iintîiiț' HHMl '/<


z-                 x

Centrul de Primire si Evaluare in

Regim de Urgenta “Arlechino” l 1+25 (25c)


(A

Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie 1+20 (20fp)

J


Centrul de zi Drumul

Taberei 2 (2c)

_


v.


Centrul de zi Giulesti

2 (2c)


> 1

Centrul dc zi Crangasi 3 (3c)


I_________________________

Centrul de zi

Giulesti Sârbi 2


-x


-x


Serviciul dc

Evaluare Complexa a Copilului cu Dizabilitati k 1 + 14 (12 fp+2c) j


r~ Centrul dc zi de A Recuperare pt.Copii cu Disfunctii Neuropsihicc ■’Ghencea" 117

k (l7c)      >


r Centrul pentru

Persoane Vârstnice" "Floare Roșie" k I‘55 (55c) j

■■ ■' 1


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

1 +212


| Complex dc Servicii ’ Sociale pt.Copii cu

; Dizabilitati “Istm"

V 1+37 (37c)


Serviciul Evaluare Complexa Persoane Adulte cu Handicap 1+22 (9fp+13c)


Casuta istru 4

(18o

L-----


---

Casuta Istru 6

(!9c)

L.                     ------- .      .Intentai <ie Tip Soc 1 pt. Copii cu Dizab. "Domnita Balasa"

Ji^i45ji45c)>


k

r ierviciul Asistenta si Situării de Abuz. Neglijare Trafic si Exploatarea Copilului 1+7 (7fp)


r Compartiment A Evaluare si Consiliere Psihologica

Del.


k_______3 (3c)      7

r   Birou! Evaluare

Inițiala si Sec.Coinisie Protecția Copilului k_______1 + 5 <5c)


y

r Centrul de Abilitare


si Reabilitare

pt.Persoane Adulte cu Dizabilitati '"Uverturii" 1+51 (51c)

r


Serviciul Ajutor Social 1 + 12 (I2fp)


k

Serviciul Alocații si Indemnizații 1+7 (7fp)


Serviciul Prevenire Marginalizare Sociala L 1 + 11 (lOfp+lc) Â

s------------

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap Permanent k l + ll (llfp)


*xk.


Centrul de zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati 1+8 (8c)


Locuința maxim protejata „ V.Stavrinos (8c)


/■

Locuința maxim protejata Al.Moinesti (8c)


x_

Serviciul Asistenta Persoane Vârstnice

1 + 11 (llfp)


Biroul îngrijiri la Domiciliu pt.

Persoane V arstnice L 1 + 13 (I3o


k.

x_

r


DIRECTOR GENERAL

ADJUNCT 1 + 338


Cantina Sociala ’

Uverturii

1+7 (7c)


Cantina Sociala C rangasi 1+8 (8c)


r Biroul Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap 1+5 (5c)


AS.S! MEDIERE COMUNITARA

4

ASIST.PERSONAL1. SI MATERN.

780

ASIST.PERS. PROFESIONIST!

10Biroul Patrimoniu

X

1+5 (5c)


PERS. DE CONDUCERE FP

33

PERS. DE CONDUCERE C

30

PERS. DE EXECUȚIE FP

231

PERS DE EXECUȚIE C

878

TOTAL

1 172XII M< ll’H 1, ni < I REȘI f

<OXSII II I. I.OCXl, Al SI-X’I OKl I! 16

DIKKt l l X GEXKRXl X Ol- xsisri x r x S<>< t.Xl A Șl l’HOTEC.1 I X C OPII,! I.l l

Si» et»«s}<wi3 tie 'X- Pi. Iclfl.’l ?45 *?? I >x l>?l ?4 5,r»2. ?«>

«‘■•ii.                                  • v-mail;

COIWI RAHffl 11A/Â lîA ll CIK AUAC il R PI RMîNAI Ml $122 IIS.I? Șl I.R3? 2iXi7


ANEXA NR. 2

LA HCL.$9$/..

SCHMUTZERzSTAT DE FUNCȚII PUBLICE

FUNCȚII DE CONDUCERE

GRAD

TREAPTA SALARIZARE

NR.POSTURI

DIR.GENERAL

II

1

DIR.GEN.ADJ.

II

2

DIR. EXECUTIV

II

2 1

SEF SERVICIU

II

20

;       SEF BIROU

II

8

TOTAL FUNCȚII DE CONDUCERE

33

!       FUNCȚII DE

EXECUȚIE

GRAD PROFESIONAL

NIVEL STUDII

NR.POSTURI

CONS.JURIDIC

SUPERIOR

S

8

CONS.ACHIZIȚII PUBLICE

SUPERIOR

s

4

CONS.ACHIZIȚII PUBLICE

PRINCIPAL

s

1

CONS.ACHIZIȚII PUBLICE

ASISTENT

s

2

CONSILIER

SUPERIOR

s

4

INSPECTOR

SUPERIOR

s

148

INSPECTOR

PRINCIPAL

s

24

INSPECTOR

ASISTENT

s

22

REFERENT SP.

ASISTENT

SSD

1

REFERENT

SUPERIOR

M

17

TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

231

TOTAL POSTURI FUNCȚII PUBLICE - 264


ANEXA NR. 3 , .

la hcl32$.££?..^2P/ 9

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții de conducere

Nr. crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Direcție

C.zi

Centre/ Complex.

Total gen.

1

Sef serviciu/centru/birou

S

II

10

10

10

30

Funcții de execuție personal contractual

Nr. crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Direcție

C.zi

Centre/ Complex.

Total gen.

1

Inspector de sp.

S

IA

12

1

13

2

Inspector de sp.

S

I

10

10

3

Inspector de sp.

s

II

6

6

4

Educator

s

1

29

18

48

5

Educator pr.

s

3

45

37

85

6

Medic Primar

s

5

5

7

Medic Specialist

s

1

1

1

3

8

Medic

s

1

1

2

9

Psiholog principal

s

2

2

10

Psiholog specialist

s

6

4

10

11

Psiholog practicant

s

7

7

23

37

12

Psiholog stagiar

s

0

13

Psiholog debutant

s

0

14

Asistent social principal

s

9

4

7

20

15

Asistent social specialist

s

1

1

1

3

16

Asistent social practicant

s

4

1

1

6

17

Asistent social debutant

s

1

1

2

18

Kinet./Fiziokinet/Psihop./Logoped/Profesor CFM. Pr.

s

0

19

Kinet./Fiziokinet/Psihop./Logoped/Profesor CFM.

s

1

2

18

21

20

Kinet./Fiziokinet/Psihop./Logoped/Profesor CFM. Deb.

s

0

21

Asistent medical

s

1

1

22

Asistent medical principal

s

1

1

23

Asistent medical

PL

8

23

7

38

24

Asistent medical principal

PL

31

22

53

25

Asistent medical debutant

PL

2

1

3

26

Asistent medical principal

M

1

1

27

Masor

M

1

1

28

Infirmiera

G

8

151

48

207

29

îngrijitoare

G

15

19

34

30

Îngrijitori la domiciliu

12

12

31

Spalatoreasa

G

8

4

12

32

Administrator

M

1

5

1

6

33

Magaziner

M/G

2

5

4

11

34

Referent/Inspector

M

IA

8

8

35

Referent /Inspector

M

I

1

1

36

Instructor de educație

M

1

11

12

37

Instructor de educație principal

M

19

11

30

38

Educator/educator puericultor principal

M

58

58

39

Educator/educator puericultor

M

3

3

40

Animator socio-educativ.pr

M

2

2

41

Interpret lb.mimico-gestual

M

2

2

42

Șofer

M/G

15

15

43

M.calificat

G

I

4

9

14

27

44

M.calificat

G

II

1

1

45

M.calificat

G

III

1

1

46

Bucatar

G

11

34

20

65

TOTAL funcții de execuție

130

469

279

878

TOTAL funcții conducere/execuție

140

479

289

908


ANEXA NR 4  . .   ~


STAT FUNCȚII CONTRACTUALE - Centre de zi

LA HCL..3Z2.9./.

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

C.Zi

Sf. Andrei

C.zi

Sf.lmp.

C. Elena

C.zi

Pers. A. D.

C.zi R.C.D

Orșova

C de zi

(scoli)

C.S.S.C.D.

Istru

Cantina

Istru

I.T.S.C.D

D.Balasa

C.zi

Harap Alb

C.zi

Neghinita

C.zi

Pinochio

C.zi

FI.Colt

Total

1

Sef serviciu/birou

S

IA

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

10

Funcții de execuție

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

C.Zi

Sf.Andrei

C.zi

Sf.lmp.

C. Elena

C.zi

Pers. A. D,

C.zi R.C.D

Orșova

C de zi

(scoli)

C.S.S.C.D.

Istru

Cantina

Istru

I.T.S.C.D

D.Balasa

C.zi

Harap Alb

C.zi

Neghinita

C.zi

Pinochio

C.zi

FI.Colt

Total

1

Educator

S

2

2

6

2

1

6

4

1

5

29

2

Educator principal

S

9

7

4

7

7

8

2

1

45

3

Educator puericultor pr.

M

24

22

12

58

4

Educator puericultor

M

1

1

1

3

5

Interpret lb.mimico-gestual

M

2

2

6

Instructor de educație principal

M

1

1

6

11

19

7

Instructor de educație

M

1

1

8

Inspector sp.

S

IA

1

1

9

Medic specialist

s

1

1

10

Medic

s

]

1

11

Psiholog specialist

s

1

2

1

1

1

6

12

Psiholog practicant

s

1

4

1

1

7

13

Psihop./Kinet./Logoped/Inter.mimico-gestual/Prof CFM. Pr.

s

0

14

Psihop. / Kinet. / Logoped/ Inter, mimico-gestual/ Prof CFM.

s

2

2

15

Asistent social principal

s

1

2

1

4

16

Asistent social specialist

s

1

1

17

Asistent social practicant

s

1

1

18

Asistent social debutant

s

1

1

19

Asistent medical principal

s

1

1

20

Asistent medical

s

1

1

21

Asistent medical principal

PL

1

2

1

4

2

9

4

8

31

22

Asistent medical

PL

1

2

2

1

6

10

1

23

23

Asistent medical debutant

PL

1

1

2

24

Administrator

M

1

1

1

1

1

5

25

Magaziner

M/G

I

1

1

1

1

1

5

26

Muncitor calificat

G

I

2

2

2

1

2

9

27

Muncitor calificat

G

II

1

1

28

Muncitor calificat

G

III

1

1

29

Infirmiera

G

18

6

2

11

39

44

27

4

151

30

îngrijitor

G

1

1

2

4

2

1

4

15

31

Spalatoreasa

G

2

1

2

1

2

8

32

Bucatar

G

4

2

2

5

6

6

5 st

34

TOTAL funcții de execuție

40

19

8

\ '20

7

37

12

45

97

469

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 479

Funcții de conducere

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv

Corupi. S.Sociale

Seniori

Compl.

Serv.Ap.

T. Fam.

Corupi.

Serv.

Rccuper.

C.AR.P.A.D

Uverturii

C.R.D.P.

Conacul Golescu G.

C.P.V.

Sf. M ucenic

Fanurie

C.P.V.

FI. Roșie

C.P.

Acasa

C.R.C.D. zi Neuropsh.

Ghencea

C.P.E.R.U.

Arlechino

Total

1

Scf serviciu / birou

S

IA

I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Funcții de execuție

Nr

crt

DENUMIRE

FUNCȚIE

Studii

Niv.

Compl.

S.Sociale

Seniori

Compl.

Serv.Ap.

T. Fam.

Compl.

Serv.

Recuper.

C.AR.P.A.D

Uverturii

C.R.D.P.

Conacul Golescu G.

C.P.V.

Sf. Mucenic

Fanurie

C.P.V.

FI. Roșie

C.P.

Acasa

C.R.C.D. zi Neuropsh.

Ghencea

C.P.E.R.U.

Arlechino

Total

1

Educator

S

3

1

1

4

2

6

1

18

2

Educator principal

S

4

11

4

2

5

3

2

6

37

3

Instructor de educație

M

1

9

1

11

4

Instructor de educație principal

M

1

4

1

5

11

5

Animator socio-educativ principal

M

2

2

6

Medic primar

S

0

7

Medic specialist

S

1

1

8

Medic

s

1

1

9

Psiholog principal

s

1

1

2

10

Psiholog specialist

s

2

1

1

4

11

Psiholog practicant

s

3

1

8

1

2

1

5

2

23

12

Psiholog stagiar

s

0

13

Psiholog debutant

s

0

14

Asistent social principal

s

2

1

1

1

1

1

7

15

Asistent social specialist

s

1

1

16

Asistent social practicant

s

1

1

17

Kinet./Fiziokinet./Logoped/ Prof.CFM/ Psihoped.

s

8

2

4

4

18

18

Kinet./Fiziokinet./Logoped/ Prof.CFM/ Psihoped.Deb.

s

0

19

Asistent medical

PL

1

1

3

2

7

20

Asistent medical principal

PL

7

5

6

4

22

21

Asistent medical debutant

PL

1

1

22

Asistent medical principal

M

1

1

23

Masor

M

1

1

24

Muncitor calificat

G

I

2

1

2

3

1

2

1

1

1

14

25

Infirmiera

G

18

12

15

1

2

48

26

îngrijitor

G

4

2

2

2

1

3

2

1

2

19

27

Spalatoreasa

G

2

2

4

28

Administrator

M

I

1

1

29

Magaziner

M/G

1

1

1

1

4

30

Bucatar

G

1

1

6

7

4

1

20

TOTAL funcții de execuție

22

19

28

51

13

21

55

28

17

25

279

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE - 289