Hotărârea nr. 307/2019

HCL 307 – Hotărâre privind înfiinţarea locuinței maxim protejată ,,Aleea Moinești”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare și Funcționare a serviciului social înființat


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind înființarea locuinței maxim protejată „Aleea Moinești”, precum și aprobarea Regulamentului-cadru de Organizare si Funcționare a serviciului social înființat

9                    9                                                                                                 9

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24667/06.11.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

Prevederile art. 51 alin. (3) lit. a) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

Prevederile Anexei nr. 2 criteriul 6 din Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

- Referatul nr. D/22700/09.10.2019 aprobat de către Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului;

Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă înființarea locuinței maxim protejată „Aleea Moinești”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al locuinței maxim protejată „Aleea Moinești”, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 307

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 03 7.620.44 73; www.primarie6. ro email: prim6(âprimarie6. ro facebook.com/PrimanaSectomlui6

ANEXA NR.1 //n la H.C.L. S.6 nr. '2>.Q^J.Z&Ll2â^
MC MCII’H I ni C I KFMI

((ISMI.H IKK A1 AI.SECrOKI l.l 16

»IRE<1 I X GENERAI. X l)E ASISTENTA SOCIALA Sl FROIEf TI X COPII I III

Su (■t.>nS,x.M        - c». Ici 0?| "?.|< 22 O. Fnx l>2| ?.|* 62 ?•>

»S2>.țin.Ștel!teSW^«.,Js» • e-maii

conuri rxkmka/Aimii cu< aiiacii rpi iisonai nrsijî ho? și i i<" 2wi ~

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Locuința maxim protejată

Aleea Moinesti

9

 • 1. Denumirea serviciului social,

Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești”

 • 2.  Obiectivul vizat,

Realizarea de proiecte/structuri în beneficiul persoanelor adulte cu dizabilități.

Dezvoltarea serviciilor sociale de tip locuințe protejate

 • 3.  Scopul serviciului social,

înființarea unei locuințe maxim protejată cu o capacitate de 6 locuri la nivelul comunității sectorului 6. destinat persoanelor adulte cu handicap, de sex masculin.

Locuința protejată se dorește a fi un serviciu social specializat, prin intermediul căruia persoanele adulte cu handicap să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă și de activități care să le asigure valorificarea potențialului recuperativ. dezvoltarea pe cât posibil a deprinderilor de viață independentă într-un mediu securizant.

4.Obiectivele specifice,

 • - Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii sociale a adulților cu handicap si a reducerii marginalizării sociale a acestora, prin înființarea unei locuințe protejate pentru 6 persoane adulte cu handicapțsomatic, asociat, mental și neuropsihic)., de sex masculin.

 • - Dezvoltarea unei structuri comunitare de găzduire pentru adulții cu handicap bazat pe un model de bună practică acceptat la nivel european.

 • - Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate ale persoanelor adulte cu handicap, pentru dezvoltarea și consolidarea deprinderilor de viață independentă .

 • - Participarea activă a persoanelor adulte cu handicap la demersurile de dezvoltare a deprinderilor de autonomie și facilitarea accesului la serviciile sociale adecvate nevoilor identificate.

 • - Menținerea și/sau ameliorarea statusului psiho-social al beneficiarilor, prin demersuri terapeutice adaptate nevoilor individuale ale beneficiarilor.

 • - Dezvoltarea și menținerea în cadrul locuințelor protejate a unui mediu ambiental suportiv. stimulativ și relaxant de tip familial.

 • - Creșterea capacității instituționale și administrative a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6. București de a oferi servicii sociale diversificate, adaptate unei arii extinse de nevoi complexe ale persoanelor adulte cu handicap.

Descrierea serviciului social,

înființarea unei locuințe maxim protejată destinat pentru persoanele adulte cu handicap de sex masculin, din sectorul 6. capabil să ofere servicii integrate adecvate nevoilor specifice ale acestora. Fiecare beneficiar care va accesa serviciile sociale menționate va fi abordat în mod individualizat, în concordanță cu tipul de handicap astfel încât serviciile primite vor fi adecvate nevoilor particulare.

Locuința maxim protejată va avea o capacitate de primire de 6 de locuri, amplasat în comunitate și va oferi pe lângă serviciile de tip rezidențial și servicii de suport, autonomizare, învățare a unor deprinderi de auto-gospodărire, în scopul valorificării potențialului recuperativ al beneficiarilor și al integrării/reintegrării lor socio-profesionale.

Locuința maxim protejată Aleea Moinești;

 • a. Susține incluziunea socială a persoanelor adulte cu dizabilități, persoane, pentru care s-a stabilit măsură de protecție,

 • b. Facilitează accesul persoanelor adulte cu dizabilități la servicii sociale specializate, furnizate de D.G.A.S.P.C. 6.

 • c. Răspunde intereselor specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități.

 • d. Se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor,

 • e. Dorește modernizarea sistemelor de evaluare și recuperare adaptate la cerințele legislației în vigoare,

 • f. Promovează principiul șanselor egale, respectului față de oameni și al confidențialității.

Beneficiarii serviciului social;

Beneficiarii vor fi 6 persoane adulte cu handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic). de sex masculin, de pe raza sectorului 6

 • 5. Justificarea înființării serviciului social,

înființarea acestui serviciu pornește de la nevoile persoanelor cu dizabilități din sectorul

 • 6. relevate în urma interacțiunii acestora cu structurile aflate în componența D.G.A.S.P.C. Sector 6 și este în acord cu Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități”, iar prin activitățile desfășurate vom fi în măsură să răspundem obiectiv la nevoia acestora de a deveni parte activă a comunității.

Numărul mare al persoanelor adulte cu handicap, aflat în continuă creștere, impune extinderea arici serviciilor sociale destinate acestei categorii de persoane, astfel încât să se asigure o adresabilitate cât mai largă, la nivel de comunitate.

De asemenea, persoanele adulte cu handicap, reabilitate în cadrul centrelor rezidențiale de tip C.A.B.R. si C.I.A., au nevoie de servicii sociale adecvate nevoilor individuale, servicii care să asigure sprijin pentru viață independentă în comunitate.

Ca urmare, se impune dezvoltarea de servicii sociale de tip rezidențial din categoria locuințe protejate, pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Locuința maxim protejată va oferi servicii integrate, adecvate nevoilor specifice beneficiarilor, în concordanță cu tipul de handicap. Acesta va fi situat în comunitatea sectorului 6, astfel încât să permită accesul beneficiarilor la activități și servicii, în apropierea acestora existând căi de acces circulate de mijloace de transport public în comun.

Obiectivele programului vizează dezvoltarea modelelor de recuperare, reabilitare prin activitățile oferite în locuințele protejate, găzduire, educație, suport psihologic, asistență socială, îngrijire medicală, deprinderi de viață independentă.

Persoanele adulte care se confruntă cu probleme asociate handicapului, nemaiputându-și îndeplini activitățile cotidiene obișnuite ajung într-o stare de dependență, marginali zare, își pierd autonomia și au nevoie de sprijinul celor din jur. Aceste fapte, au consecințe multiple și complexe:

 • •  în plan economie: veniturile persoanelor adulte cu handicap sunt uneori inexistente și /sau foarte mici.

 • •  în plan social: dificultățile de comunicare și/sau cele din cadrul relațiilor interumane cresc gradul de marginalizare a persoanelor adulte cu handicap,

 • •  în plan financiar: costurile medicației și a intervenției terapeutice interdisciplinare pentru tratarea afecțiunilor sunt ridicate,

 • •  în plan familial: adeseori familiile și aparținătorii se află în imposibilitatea de a acorda o îngrijire care să corespundă necesităților lor.

Din punct de vedere al urgenței, putem afirma faptul că în acest moment un proces de recuperare eficient ar putea fi derulat numai într-un cadru securizant, prin asigurarea găzduirii și protecției. Problemele grupului țintă au nevoie de o intervenție instituțională specializată care uneori solicită găzduire pe anumite perioade de timp mai scurt sau mai îndelungat.

în cadrul programului vor fi furnizate servicii sociale, care vor urmări realizarea obiectivelor specifice, vizând obținerea unui impact favorabil asupra recuperării și integrării sociale a persoanelor adulte cu handicap:

informare și consiliere socială;

- consiliere psihologică;

abilitare și reabilitare;

îngrijire și asistență;

deprinderi de viață independentă;

educație și pregătire pentru muncă;

integrare, participare socială și civică se asigură;

Dezvoltarea și/sau consolidarea deprinderilor de viață independentă a persoanelor adulte cu handicap, activitățile de consiliere individuală și de grup și activitățile de recreere și socializare, vor permite sprijinirea procesului de integrare socială, profesională și culturală a acestora, asigurând dobândirea unui grad cât mai mare de autonomie și implicit creșterea șanselor de participare activă la viața comunității.

Pentru a permite accesul beneficiarilor la toate resursele și facilitățile comunității: sănătate, educație, muncă, cultură, petrecerea timpului liber, apartamentul va fi amplasat în comunitate, creându-se astfel, din acest punct de vedere, toate premisele ca persoanele adulte cu handicap să fie considerate parte integrantă a acesteia. Locuința va fi în imobil de tip bloc, la un nivel accesibil cu toate dotările specifice.

Totodată, având în vedere nevoile speciale ale persoanelor cu dizabilități, referitoare la accesibilizarea spațiului fizic, lucrările de amenajare și adaptare a locuinței vor respecta atât standardele specifice de calitate (Ordin nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati), cât și indicatorii normativului pentru adaptarea clădirilor civile și spațiului urban aferent la exigențele persoanelor cu handicap.

Privitor la accesibilizarea mediului comunicațional și informațional, locuința protejate va asigura accesul la telefon și la internet, astfel încât beneficiarii să dispună în permanență de posibilitatea menținerii contactului cu mediul extern.

 • 6.  Grupul țintă;

Apartamentul este situat în București sector 6 ,zona Militari - Aleea Moinești, nr.3, Bl 18. parter, ap.61, compus din patru camere, bucătărie, cămară, baie, grup sanitar, cămară și hol. acesibilizate conform normativului NP 051-2012 denumit “Locuință maxim protejată „Aleea Moinești” L.M.P. Aleea Moinești.

6 beneficiari de sex masculin, persoane adulte, încadrate în grad de handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic), cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 6, București, care necesită sprijin planificat în scopul menținerii și dezvoltării abilităților de viață independentă.

 • 7.  Rezultate urmărite

în urma derulării programului, estimăm următoarele rezultate:

 • •  O locuință maxim protejată pentru 6 persoane adulte cu handicap de sex masculin, funcțional pe raza sectorului 6, care oferă servicii de găzduire, dezvoltare a deprinderilor de autoîngrijire, consiliere socială și psihologică,

 • •  minimum 6 adulți cu handicap asistați, incluși în programul de îngrijire în locuințe protejate.

o minimum 6 aparținători care primesc servicii directe de consiliere,

 • •  minimum 2 apariții în presa locală și centrală,

 • •  abilități de viață îmbunătățite cu cel puțin 30% pentru cel puțin 40% dintre beneficiari.

 • •  minimum 60% dintre beneficiari au planuri de intervenție viabile în concordanță cu nevoile identificate,

 • •  crearea unor echipe interdisciplinare de specialiști care să intervină eficient în cazuistica fiecărui beneficiar, în conformitate cu standardele minime de calitate aplicabile centrelor rezidențiale de acest tip,

 • •  promovarea unui atitudini pozitive la nivelul comunității și sensibilizarea acesteia cu privire la problematica integrării socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap,

 • •  limitarea tendinței pentru spitalizarea îndelungată din motive sociale.

Beneficiarii programului vor fi acompaniați să se concentreze asupra vieții reale, oferindu-le oportunitatea să-și apere drepturile și să-și susțină nevoile, încurajându-i să-și dezvolte aptitudinile de comunicare și auto-reprezentare socială.

 • 8. Impact

Serviciul social susține îngrjirea și susținerea socio-psihologică a adulților cu dizabilități, o categorie profund afectată de schimbările legislative, de mentalitatea oamenilor, de lipsa cunoștințelor din domeniu, de ignoranță, de alte urgențe și priorițăți impuse.

 • •  Serviciul social vizează încurajarea includerii și participării active a persoanelor adulte cu handicap la procesul de integrare socială și previne marginal izarea socială a acestei categorii de persoane.

 • •  Facilitează accesul persoanelor adulte cu dizabilități la servicii de găzduire și îngrijire.

 • •   Răspunde intereselor specifice ale persoanelor adulte cu dizabiltăți, raportate la complexitatea nevoilor generate de dizabilitate,

 • •   Promovează principiul șanselor egale, respectului confidențialității, respectul față de oameni,

 • •  Se bazează pe permanenta evaluare a beneficiarilor,

 • •  Promovează intervenția timpurie prin evaluare adecvată și realizarea unor planuri individualizate la nevoile fiecărui client.

 • a. La nivelul D.G.A.S.P.C. sector 6;

 • •  creșterea performanței în muncă,

 • •   creșterea calității în serviciile oferite persoanelor adulte cu dizabiltăți, aparținătorilor acestora sau altor persoane aflate în risc social,

 • •  creșterea încrederii în a colabora și a crea servicii complementare, cât și implicarea directă în rezolvarea unei probleme complexe a membrilor comunității,

 • •  dezvoltarea mecanismelor consultative cu alți actori sociali,

 • •  folosirea acelor prevederi menționate în procesul de integrare europeană referitoare la dezvoltarea locală și la creșterea cooperării între autoritățile locale, societatea civilă.

 • b. Pentru un impact pe termen lung a proiectului se vor:

 • •  asigura condițiile fizice optime pentru implementarea unor programe de îngrijire și dezvoltare a deprinderilor de viață.

© asigurarea sustenabilității prin susținere financiară și prin resursa umană,

 • •  asigurarea unui sprijin interdisciplinar pe termen lung pentru clienții proiectului, astfel încât să fie asigurate premizele unei recuperări eficiente,

 • •  asigurarea unor programe de formare continuă a personalului de specialitate.

 • 1. Activitățile serviciului social;

Activitatea 1. Achiziționarea dotărilor necesare locuinței și utilarea acestuia. Pentru achiziție va fi respectată legislația în vigoare, iar lista de necesar este întocmită și monitorizată și de specialiștii în îngrijirea persoanelor cu dizabilități pentru adecvarea obiectelor din apartament, și a mobilierului la nevoile beneficiarilor.

Activitatea 2. Selectarea personalului care va participa la procesul de îngrijire și autonomizare a persoanelor cu handicap din locuința protejată. Echipa care va participa la implementarea proiectului va fi formată atât din personal socio-educativ cât și din profesioniști implicați în activitatea de management. Angajările vor fi făcute în condițiile legii, iar în cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6 vor fi mobilizate persoane care au experiență în lucrul cu persoanele cu dizabilități și vor fi relocate.

Activitatea 3. Selectarea beneficiarilor. Identificarea și evaluarea viitorilor beneficiari se va face din rândul persoanelor adulte cu certificat de handicap, emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, sector 6. care solicită acordarea unor astfel de servicii sociale.

Acordarea măsurii de protecție se realizeaază de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, iar potențialii beneficiari vor fi evaluați de echipa multidiscilinară de specialiști din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6: medic, psiholog, psihopedagog și asistent social.

Decizia de admitere a persoanei adulte cu handicap în cadrul L.M.P. precum și Programul individual de reabilitare și integrare socială în baza căruia sunt acordate serviciile sociale sunt emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți sector 6. care stabilește măsurile de protecție a adultului cu handicap, în condițiile legii

Activitatea 4. Realizarea dotărilor specifice cu mobilier, amenajarea dormitoarelor și a spațiilor comune în care se vor desfășură activități specifice.

Activitatea 5. Activități specifice;

informare și consiliere socială;

consiliere psihologică;

abilitare și reabilitare;

îngrijire și asistență;

deprinderi de viață independentă;

educație și pregătire pentru muncă;

integrare, participare socială și civică se asigură;

In cadrul activității de informare și consiliere socială se asigură;

 • •   informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind demersurile de obținere;

 • •  sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.;

 • •  informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

 • •  informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței;

 • •  informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și reabilitare, tratamente balneo etc.;

 • •  informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, cârd de parcare, bilete de tren/autobuz;

 • •  informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale;

 • •  sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă;

 • •  demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă;

 • •  informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare.

Activitățile de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia după caz. în L.M.P.

în cadrul activității de consiliere psihologică se asigură;

 • •  condițiile necesare pentru menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală

 • •  consiliere axată pe tipul de deficiență specifică;

 • •  consiliere psihologică individuală și de grup;

 • •  consiliere orientată spre gestionarea situațiilor de urgență (conflicte etc.);

 • •   informare și consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilități.

Consilierea psihologică este realizată de către psiholog/ psihoterapeut, atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia după caz. în L.M.P..

în cadru! activității de abilitare și reabiltare se asigură;

 • •  organizarea activității de terapie ocupațională, programul și condițiile de funcționare ale acestora în raport de posibilitățile beneficiarilor,

 • •  sesiuni de stimulare psiho-senzorio-motorie,

 • •  sesiuni de activități de tip vocațional /ocupațional,

 • •  întocmirea evidențelor privind activitatea prestată de asistați,

 • •  elaborarea, pentru fiecare beneficiar a Planului Personalizat și dezvoltarea acestuia în programe de intervenție specifică,

 • •   îmbunătățirea calității vieții prin învățarea de noi deprinderi și abilități menite să mențină funcționarea psiho-socială optimă a beneficiarilor;

 • •  recuperarea, reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu dizabilități prin tehnici specifice terapiei ocupaționale,

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate în cadrul centrului, în locații care dispun de dotarea necesară realizării unor activități specifice (stimulare senzorială), după caz în L.M.P.

Activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate de către personalul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: pedagog de educație, instructor de educație, psiholog, pedagog social, psihopedagog.

Totodată, pentru acoperirea unei arii extinse colaborăm cu specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, actor.

In cadrul activităților de îngrijire și asistență se asigură;

 • •  sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate;

 • •   sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, îngrijirea propriului corp și a părților acestuia, igiena eliminărilor etc.);

 • •  sprijin pentru administrarea medicamentației în limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de familie/specialist;

 • •  sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor și altele;

 • •  sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături;

 • •   sprijin pentru deplasare la instituții medicale, unități spitalicești, farmacii etc.;

 • •  sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate;

 • •  sprijin pentru prepararea hranei;

 • •  sprijin pentru menaj;

 • •  sprijin pentru comunicare, altele.

Activitățile de îngrijire și asistență sunt realizate de infirmier/ îngrijitor la domiciliu, in L.M.P, după caz, la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități sau în afara acestor locații.

în cadrul activității de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă se asigură:

 • •  sprijinul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă,

 • •  aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale și nonverbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităților de a schimba idei/conversa, de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare,

 • •  aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze igiena personală și a spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei activități fizice zilnice,

 • •  participarea la programele de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, concepute în funcție de specificul fiecărui beneficiar în parte,

 • •  aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile cognitive,

 • •  exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și altele. Activitățile se desfășoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți, sau în spațiu liber atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia, după caz în L.M.P., fiind susținute atât de personalul de specilitate al centrului: psiholog, psihoterapeut, pedagog de recuperare, asistent social, instructor de educație, cât și de specialiști externi: kinetoterapeut, terapeut ocupațional.

în cadrul activităților de educație și pregătire pentru muncă se asigură:

 • •   sprijin pentru dezvoltarea potențialului lucrativ,

 • •  orientare profesională, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă.

 • •  consiliere pre și post angajare,

 • •  consiliere juridică,

 • •  evaluare vocațională,

 • •  activități suportive de orientare vocațională,

 • •  suport pentru ca beneficiarii să urmeze, să completeze sau să finalizeze programe educaționale, vocaționale sau de pregătire pentru muncă, să se înscrie la cursuri de formare profesională și să treacă de la o etapă de formare profesională la alta.

 • •  demersuri pentru obținerea tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.

Activitățile se desfășoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, în spațiu liber, la locul de muncă al beneficiarului sau după caz , la LMP, fiind susținute atât de personalul de specialitate al centrului: asistent social, psiholog, specialist in cvalauare vocațională, pedagog de recuperare, instructor de educație, cât și de specialiști externi: consilier juridic.

în cadru! activităților de integrare, participare socială și civică se asigură;

 • •  activități cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea și relaționarea dintre beneficiari,

 • •  sprijin pentru ca beneficiarii implicați în acțiuni în comunitate să dispună de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru pictură, instrumente muzicale etc.)

 • •  activități de comunicare cu publicul interesat de activitățile centrului de pe raza sectorului 6,

 • •  sprijin pentru ca beneficiarul/beneficiarii să-și exercite dreptul la vot.,

 • •  activități de socializare realizate cu ajutorul voluntarilor,

 • •  stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale,

Activitățile de integrare, participare socială și civică sunt desfășurate în cadrul centrului, in cadrul altor instituții/organizații, sau după caz la L.M.P. atât de către personalul centrului: pedagog de educație, instructor de educație, psiholog, asistent social, psihopedagog, cât și de specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, actor.

 • 9. Resurse alocate pentru implementarea activităților din cadrul LMP Aleea Moinești

A. Structura de personal pentru Locuința maxim protejată „Aleea Moinești” este următoarea:

Nr. crt.

Funcție

Nr. Posturi

Norma de lucru

1

Infirmier

4

1

2

Asistent medical

4

1

Menționăm faptul că, pentru a respecta standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul nr.82/2019, se va asigura de către personalul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități. următoarele posturi:

 • •  1 post de psiholog cu jumătate de normă;

 • •   1 post de asistent social cu jumătate de normă.

B. Finanțarea centrului

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, serviciul social Locuință Maxim Protejată ..Aleea Moinești”, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6. are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Susținerea financiară a serviciilor acordate este asigurată de bugetul local al Consiliului Local sector 6. București, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6.

ANEXA NR.2 .. n n,

la H.C.L. S.6 nr.mi NK irn i. m < crești

<‘OXSII.ll l.l .<>< Al. Al SHTORl 1.1 16

DIRECȚIA GEXER\I. l)E aMsTEXȚA SOCIALA șl l’ROTECTI \ < Ol’ILCLt I

Slr Cftnqntft a? • 4ÎȚ Ict (121 74$ 72 27; Fax (>2I .^45.62 29

CODOI'I.RAlOR HA/Â DAIEGUCARACIIR PI RSONA1 NR 5122 1155? $1 1 M2? 2<M>?

DIRECȚIA PROTECȚIE SOCIALĂ

REGULAMENT-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a serviciului social cu cazare Locuința maxim protejată „ Aleea Moinești”

ART. 1. Definiție

(1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată,, Aleea Moinești”, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social

Serviciul social cu cazare Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești”, cod serviciu social 8790 CR-D-VII. este înființat și administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București, acreditată ca furnizor de servicii sociale prin Decizia de acreditare nr. 295 din 16.04.2014 emisă de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Serviciul social cu cazare Locuință maxim protejată „Aleea Moinești” își desfășoară activitatea în București sector 6, Aleea Moinești, nr.3, Bl 18. parter, ap.61, fiind compusă din patru camere, bucătărie, cămară, toaletă, baie, vestibul și hol.

ART. 3. Scopul serviciului social

Scopul serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești”, este de a veni în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilități prin acordarea de servicii sociale, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.

ART. 4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social cu cazare Locuință maxim protejată,, Aleea Moinești”, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările și prevederile ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin Nr. 82 /2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

 • (3) Serviciul social cu cazare Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești” este înființat prin: Hotărârea Consiliului Local Sector 6 și funcționează în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. București.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social cu cazare Locuință maxim protejată „Aleea Moinești”, se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e)  asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f)  asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu, cu respectarea prevederilor Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, republicată;

 • h) facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care aceasta a dezvoltat legături de atașament;

 • i)  promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • j)  asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • l)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei și a familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6. Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciului social cu cazare Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești” sunt: 6 persoane adulte cu dizabilități, încadrate în grad de handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic), de pe raza sectorului 6, București.

 • (2) Condițiile de admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare,

 • - cerere de admitere în centru, semnată de beneficiar sau de reprezentantul legal;

 • - decizia de admitere,

 • - copie de pe actele de identitate ale beneficiarului;

 • - copie de pe certificatul de naștere, de căsătorie sau de deces al aparținătorului;

 • - copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;

 • - adeverință de venit;

 • - contractul de furnizare servicii semnat de părți, în original;

 • - documente doveditoare a situației locative;

 • - ultimul talon de pensie, dacă este cazul;

 • - raportul de anchetă socială;

 • - investigații paraclinice;

 • - dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.

 • b) criterii de eligibilitate: persoană adultă încadrată într-un grad de handicap (somatic, asociat, mental și neuropsihic), cu domiciliul pe raza sectorului 6, București;

 • c) decizia de admitere/respingere: este luată de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

 • d) hotărârea Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap- original;

 • e) modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii: contractul se încheie între beneficiar/reprezentant legal și D.G.A.S.P.C. Sector 6, pe o perioadă determinată, conform modelului contractului de servicii prevăzut de actele normative în vigoare;

 • f) modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului este efectuată conform Ordinului 1887/2016 din 15 septembrie 2016 și Ordinul Nr. 623/2017 din 2 mai 2017 cu mosifîcările și completările ulterioare, pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr.l.887/2016 privind stabilirea contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora și aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției lunare de întreținere datorate de adulții cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susținătorii acestora.

 • (3) Condiții de încetare a serviciilor: încetarea serviciilor se realizează la cererea beneficiarului/reprezentantului legal și în alte condiții cunoscute și acceptate de aceștia, menționate în contractul de furnizare de servicii.

 • (4) Persoanele beneficiare ale serviciului social au următoarele drepturi:

 • a)  să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e)  să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale.

 • (5) Persoanele beneficiare ale serviciului social Locuință maxim protejată „Aleea Moinești”:

 • a)  să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situația familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c)  să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ART. 7. Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești”

 • a) de furnizare a serviciilor sociale, de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități, conform Ordinul 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități:

-reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; informare și consiliere socială;

consiliere psihologică;

abilitare și reabilitare; îngrijire și asistență; deprinderi de viață independentă; educație și pregătire pentru muncă; integrare, participare socială și civică se asigură;

In cadru! activității de informare și consiliere socială se asigură;

informare și consiliere cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind demersurile de obținere;

sprijin pentru.menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.;

informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și reabilitare, tratamente balneo etc.;

informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, cârd de parcare, bilete de tren/autobuz;

informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale;

sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă;

demersuri pentru conștientizarea angajatorilor cu privire la dreptul la muncă, potențialul și facilitățile angajării persoanelor cu dizabilități, realizarea analizei locului și a mediului de muncă;

informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare.

activitățile de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia după caz. în L.M.P.

In cadrul activității de consiliere psihologică se asigură;

condițiile necesare pentru menținerea echilibrului psiho-afectiv și optimizare personală consiliere axată pe tipul de deficiență specifică;

consiliere psihologică individuală și de grup pentru dezvoltarea unor comportamente adecvate situațiilor sociale, dezvoltarea atenției și gândirii pozitive;

consiliere orientată spre gestionarea situațiilor de urgență (conflicte etc.);

informare și consiliere pentru familiile persoanelor cu dizabilități.

consilierea psihologică este realizată de către psiholog/ psihoterapeut, atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia după caz. în L.M.P..

In cadrul activității de abilitare și reabiltare se asigură;

organizarea activității de terapie ocupațională, programul și condițiile de funcționare ale acestora în raport de posibilitățile beneficiarilor, sesiuni de stimulare psiho-senzorio-motorie, sesiuni de activități de tip vocațional /ocupațional, întocmirea evidențelor privind activitatea prestată de asistați,

elaborarea, pentru fiecare beneficiar a Planului personal de viitor și dezvoltarea acestuia în programe de intervenție specifică,

îmbunătățirea calității vieții prin învățarea de noi deprinderi și abilități menite să mențină funcționarea psiho-socială optimă a beneficiarilor;

recuperarea, reabilitarea și reintegrarea persoanelor cu dizabilități prin tehnici specifice terapiei ocupaționale;

activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate în cadrul centrului, în locații care dispun de dotarea necesară realizării unor activități specifice (stimulare senzorială), după caz în L.M.P

activitățile de abilitare și reabilitare sunt realizate de către personalul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități: pedagog de educație, instructor de educație, psiholog, pedagog social, psihopedagog;

aotodată, pentru acoperirea unei arii extinse colaborăm cu specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, actor.

In cadrul activităților de îngrijire și asistență se asigură;

sprijin pentru îmbrăcat/dezbrăcat, încălțat/descălțat, alegerea hainelor adecvate; sprijin pentru asigurarea igienei zilnice (spălat și șters, îngrijirea propriului corp și a părților acestuia, igiena eliminărilor etc.);

sprijin pentru administrarea medicamentației in limita competenței, pe baza recomandărilor medicului de fainilie/speciaiist;

sprijin pentru probleme specifice de tip cateterizare, tratarea escarelor și altele;

sprijin pentru transfer și mobilizare, pentru deplasarea în interior/exterior, inclusiv efectuarea de cumpărături;

sprijin pentru deplasare la instituții medicale, unități spitalicești, farmacii etc.;

sprijin pentru efectuarea analizelor recomandate;

sprijin pentru prepararea hranei;'

sprijin pentru menaj;

sprijin pentru comunicare, altele;

activitățile de îngrijire și asistență sunt realizate de infirmier/ îngrijitor la domiciliu, in L.M.P, după caz, la Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități sau în afara acestor locații.

- In cadrul activității de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă se asigură: sprijinul necesar pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, aplicarea de tehnici și exerciții pentru comunicare prin mesaje verbale și nonverbale, dezvoltarea limbajului mimico-gestual, dezvoltarea abilităților de a schimba idei/conversa. de a discuta cu una sau mai multe persoane, utilizarea instrumentelor de comunicare, aplicarea de tehnici și exerciții pentru ca beneficiarii să învețe cum să-și păstreze igiena personală și a spațiului de locuit, importanța menținerii unei diete echilibrate și a unei activități fizice zilnice,

participarea ia programele de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, concepute în funcție de specificul fiecărui beneficiar în parte.

aplicarea de tehnici și exerciții pentru, ca beneficiarii să-și dezvolte aptitudinile cognitive, exerciții pentru dezvoltarea abilităților educaționale, a nivelului de educație și altele; activitățile se desfășoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabiliăți, sau în spațiu liber atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia, după caz în L.M.P., fiind susținute atât de personalul de speciliiatc al centrului: psiholog, psihoterapeut, pedagog de recuperare, asistent social, instructor de educație, cât și de specialiști externi: kinetoterapeut, terapeut ocupațional.

în cadrul activităților de educație și pregătire pentru muncă se asigură;

sprijin pentru dezvoltarea potențialului lucrativ,

orientare profesională, pregătirea pentru angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă,

consiliere pre și post angajare,

consiliere juridică, evaluare vocațională, activități suportive de orientare vocațională, suport pentru ca beneficiarii să urmeze, să completeze sau să finalizeze programe educaționale, vocaționale sau de pregătire pentru muncă, să se înscrie la cursuri de formare profesională și să treacă de la o etapă de formare profesională la alta.

demersuri pentru obținerea tehnologiilor și dispozitivelor asistive și tehnologiilor de acces necesare pentru beneficiari, inclusiv pentru organizarea sesiunilor de instruire în vederea utilizării.

activitățile se desfășoară la sediul centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități, în spațiu liber, la locul de muncă al beneficiarului sau după caz , la LMP, fiind susținute atât de personalul de specialitate al centrului: asistent social, psiholog, specialist in evalauare vocațională, pedagog de recuperare, instructor de educație, cât și de specialiști externi: consilier juridic.

In cadrul activităților de integrare, participare socială și civică se asigură;

activități cu caracter recreativ care au ca scop principal implicarea și relaționarea dintre beneficiari,

sprijin pentru ca beneficiarii implicați în acțiuni în comunitate să dispună de materialele necesare pentru exersarea aptitudinilor (materiale pentru pictură, instrumente muzicale etc.)

activități de comunicare cu publicul interesat de activitățile centrului de pe raza sectorului 6,

sprijin pentru ca benefîciarul/beneficiarii să-și exercite dreptul la vot.,

activități de socializare realizate cu ajutorul voluntarilor, stimularea/învățarea unui comportament adecvat situațiilor sociale;

activitățile de integrare, participare socială și civică sunt desfășurate în cadrul centrului, in cadrul altor instituții/organizații, sau după caz la L.M.P. atât de către personalul centrului: pedagog de educație, instructor de educație, psiholog, asistent social, psihopedagog, cât și de specialiști externi: terapeut ocupațional, coregraf, actor.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

informare și consiliere social cu privire la drepturile și facilitățile sociale existente, clarificări privind demersurile de obținere;

sprijin pentru menținerea relației beneficiarului cu familia, prieteni etc.;

informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru obținerea de tehnologii și dispozitive asistive și tehnologii de acces;

informare și sprijin pentru realizarea demersurilor pentru adaptarea locuinței;

informare despre programele de lucru, facilitățile oferite de cabinete medicale, servicii de abilitare și reabilitare, tratamente balneo etc.;

informare și sprijin pentru obținerea unor servicii de transport: rovinietă, cârd de parcare, bilete de tren/autobuz;

informare despre activități și servicii alternative sau complementare oferite de furnizori sociali privați, îndeosebi organizații neguvernamentale;

sprijin pentru identificare locuri de muncă, angajare, păstrarea locului de muncă;

informare privind rețelele de suport existente (inclusiv on-line) formate din persoane aflate în situații de viață asemănătoare.

distribuirea de materiale informative, în forme adaptate, pe suport de hârtie cât și în variantă electronică;

editarea și utilizarea Codul de etică;

organizarea unui program de informare a beneficiarilor și de comunicare cu publicul interesat; elaborarea periodică de rapoarte de activitate și situații la solicitarea instituției sau a altor instituții;

facilitarea accesului potențialilor beneficiari/ reprezentanți legali, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoște condițiile de locuit și de desfășurare a activităților/serviciilor oferite, în baza unui program de vizită stabilit în prealabil;

accesul reprezentanților legali/ membrilor de familie se realizează cu anunțarea prealabilă a managerului locuinței maxim protejată;

în timpul vizitei, potențialii beneficiari/ reprezentanți legali/ membri de familie, sunt însoțiți de către un angajat al locuinței maxim protejată, care poate oferi informațiile solicitate, pot discuta cu personalul de specialitate și cu beneficiarii (doar dacă aceștia si-au exprimat acordul vis-â-vis de acest lucru) serviciul social respectă întocmai reglementările din Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 prelucrează datele cu caracter personal respectând noile reglementări impuse prin Regulamentul European 2016/679.

activitățile de informare și consiliere socială sunt realizate de către asistentul social, atât în cadrul centrului de zi cât și în afara acestuia după caz. în L.M.P.

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate, în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

informarea beneficiarilor/ reprezentanților legali ai acestora asupra drepturilor lor, conform procedurilor de lucru prevăzute de Ordinul 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități; elaborarea și aplicarea unui Cod de etică propriu, care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea unui tratament egal pentru toți beneficiarii;

cunoașterea modalităților de abordare și relaționare a personalului cu beneficiarii, în funcție de situațiile particulare în care aceștia se află.

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități: elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

elaborarea și aplicarea unui chestionar de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarilor;

realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

punerea la dispoziție a unei cutii poștale destinată depunerii sesizărilor, reclamațiilor dar și a propunerilor cu privire la îmbunătățirea activității serviciului social;

asigură găzduirea beneficiarilor în condiții de minim confort, siguranță și igienă; alimentația corectă a beneficiarilor din punct de vedere nutrițional și diversificată; protecție împotriva neglijării, exploatării, violenței și abuzului;

aplică procedura privind menținerea sănătății beneficiarilor.

asistența beneficiarilor aflați în stare terminală și în caz de deces;

utilizarea unui Registru de evidență a sesizărilor și reclamațiilor.

 • e) de administrare a resurselor materiale și umane ale serviciului social prin realizarea următoarelor activități:

realizarea necesarelor materiale către Serviciul administrativ al D.G.A.S.P.C. sector 6; primirea și înregistrarea materialelor;

eliberarea din magazia unității;

susținerea unor sesiuni planificate pentru instruirea personalului în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități;

identificarea oportunităților de perfecționare a personalului în vederea creșterii competenței; promovarea unui plan propriu de dezvoltare.

întocmirea fișelor de post pentru fiecare angajat;

evaluarea performanțelor profesionale ale personalului;

propuneri privind nevoia de resurse umane.

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea instituției, în limita competențelor legale;

promovarea activităților de voluntariat.

ART. 8. Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

(1) Serviciului social Locuință maxim protejată „Aleea Moinești” funcționează cu următoarea schema de personal, din care:

Nr. crt.

Funcție

Nr. Posturi

Norma de lucru

1

Infirmier

4

1

2

Asistent medical

4

1

Menționăm faptul că, pentru a respecta standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, aprobate prin Ordinul nr.82/2019, se va asigura de către personalul Centrului de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, următoarele posturi:

 • •  1 post de psiholog cu jumătate de normă;

 • •   1 post de asistent social cu jumătate de normă.

(2) Raportul angajat/beneficiar: minimum 1/1, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, cu modificările și compleătile ulterioare și Ordinul 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

ART. 9. Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere: Serviciul social Locuință maxim protejată „ Aleea Moinești” este coordonat de Șeful Centrului de Zi pentru persoane adulte cu Dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, București.

 • (2) Atribuțiile șefului de centru sunt:

 • 1.  asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • 2.  propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • 3.   colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • 4.  întocmește raportul anual de activitate;

 • 5.  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului;

 • 6.  propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • 7.  desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • 8.  ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • 9.  răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • 10. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • 11. reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • 12. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • 13. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • 14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • 15. alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

(3) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

(1) Personalul de specialitate este:

 • a) Psiholog - se va asigura de către personalul Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități:

 • b) Asistent Social - se va asigura de către personalul Centrului de Zi pentru Persoane cu Dizabilități;

 • c) Asistent medical;

 • d)  Infirmier.

(2) Atribuții generale ale personalului de specialitate:

 • 1.  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • 2.  colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc.;

 • 3.  monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • 4.  sesizează conducerii situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • 5.  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • 6.   face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • 7.  elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • 8.  alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuții psiholog:

 • 1.  Participă alături de ceilalți specialiști la stabilirea instrumentului complex de evaluare a persoanelor cu handicap, a Planurilor personalizate și la elaborarea strategiilor de evaluare și recuperare a beneficiarilor;

 • 2.  Desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, intervenție de specialitate, consiliere individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice adecvate;

 • 3.  Participă la procesul de colaborare cu familiile și aparținătorii beneficiarilor;

 • 4.  Colaborează cu instituții de profil în vederea rezolvării eficiente a problemelor beneficiarilor din centru;

 • 5.  Respectă condițiile deontologice specifice profesiei de psiholog și răspunde de veridicitatea și corectitudinea materialelor întocmite;

Atribuții asistent social:

 • 6.   Participă alături de ceilalți specialiști la realizarea evaluării inițiale, a Planurilor personalizate și la elaborarea strategiilor de evaluare și recuperare a beneficiarilor;

 • 7.   Desfășoară activități de observare, evaluare/reevaluare, intervenție de specialitate, consiliere individuală și de grup a beneficiarilor și folosește suporturile metodologice adecvate;

 • 8.   Participă la procesul de colaborare cu familiile și aparținătorii beneficiarilor;

 • 9.  Colaborează cu instituții de profil în vederea rezolvării eficiente a problemelor beneficiarilor din centru;

 • 10. Respectă condițiile deontologice specifice profesiei de asistent social și răspunde de veridicitatea și corectitudinea materialelor întocmite;

 • 11. îndeplinește funcția de curator pentru beneficiarii care nu sunt capabili să-și gestioneze singuri veniturile.

Atribuții asistent medical:

 • 1.  Cunoaște măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de accidentări sau îmbolnăviri profesionale conform instructajului realizat de către angajator.

 • 2.   Verifică și ia măsurile ce se cuvin pentru remedierea deficiențelor ce survin atât pe turele anterioare cât și pe perioada în care se găsește la serviciu;

 • 3.  Controlează zilnic starea de sănătate a beneficiarilor, medicația acestora și instrumentarul medical;

 • 4.  Colaborează cu echipa multidisciplinară în vederea elaborării și implementării PP;

 • 5.  în caz de urgență însoțește beneficiarii la unități spitalicești de profil;

 • 6.  Efectuează tratamente curente la indicația medicului ;

 • 7.  Completează zilnic fișa de evidență;

 • 8.    Verifică starea de curățenie a suprafețelor de lucru, dotărilor specifice și pardoselilor la începutul lucrului ;

 • 9.    Efectuează tratamentul injectabil în caz de nevoie / oral și răspunde la solicitări privind administrarea tratamentului oral;

 • 10. Efectuează tratamentele locale (spălături articulare, oculare, pansamente, mica chirurgie);

 • 11.   Controlează efectuarea analizelor medicale periodice și actualizarea acestora (conform recomandărilor);

 • 12. în caz de necesitate, până la venirea medicului / ambulanței, acordă primul ajutor beneficiarilor si personalului;

Are obligația de a declara existența sau apariția problemelor de sănătate;

 • 13. Controlează modul în care s-a făcut curățenia, circuitul rufelor murdare și curate, respectarea regulilor de igienă, portul echipamentului de protecție în timpul transportului și distribuirii alimentelor.

Atribuții infirmier:

 • 1.  Efectuează zilnic igiena individuală a beneficiarului;

 • 2.  Asigură permanent supravegherea și securitatea beneficiarilor din locuință,

 • 3.  Ajută beneficiarii să se alimenteze și să se deplaseze, conform indicațiilor date de medic,

 • 4.  înlocuiește și transportă rufaria murdară în condițiile stabilite prin normele igienico-sanitare în vigoare,

 • 5.  Asigură igiena paturilor și a întregului mobilier din camerele de care răspunde și schimbă lenjeria beneficiarilor ori de câte ori este nevoie,

 • 6. Controlează dulapurile și noptierele, înlăturând resturile de mâncare sau orice lucruri inutile/periculoase. pe care unii beneficiari au tendința de a le strânge chiar de prin gunoaie, în scopul evitării infecțiilor create de aceștia;

 • 7. Va sesiza personalul medical imediat ce va observa deteriorarea stării de sănătate a unui beneficiar, participând la acordarea primului ajutor.

ART. 11. Finanțarea serviciului social

 • (1) în estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, se are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) contribuția persoanelor beneficiare sau a întreținătorilor acestora, după caz;

 • b) bugetul local

 • c) bugetul de stat;

 • d) donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • e) fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

1) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.


iNERAL, MUTZERPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,