Hotărârea nr. 305/2019

HCL 305 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” – unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență

Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. 1593/12.11.2019 al Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 • - Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.C.L. Sector 6 nr. 189/29.09.2016 privind aprobarea înființării Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - H.C.G.M.B. nr. 84/28.04/2016 privind aprobarea împuternicirii Consiliului Local Sector 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 să înființeze Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” -unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. f) și p) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. (1) Se modifică H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în sensul înlocuirii Anexei nr. 2 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, cu Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se înlocuiește Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 6 nr. 129/25.05.2017, cu Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, își încetează aplicabilitatea prevederile Art. I alin. (2) și (3) din H.C.L. Sector 6 nr. 7/31.01.2019, celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional "Sfântul Nectarie” vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 305

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(a)primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

J

ORGANIGRAMA CENTRULUI DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL “SFÂNTUL NECTARIE”

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr..5C.?/..?.8A.W^
99

106


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CENTRUL DE SĂNĂTATE MULTIFUNCȚIONAL „SFÂNTUL NECTARIE”

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr.

STAT FUNCȚII CONTRACTUALE

Funcții contractuale de conducere

Nr. crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Studii

Grad

Nr. total de funcții

1

Director Executiv

S

II

1

2

Director Executiv Adjunct (Medical)

s

II

1

3

Sef serviciu

s

II

3

4

Șef birou

s

II

1

5

Asistent Medical Șef

S/ SSD/ PL

II

1

TOTAL funcții de conducere

7

Funcții contractuale de execuție

Nr. crt.

DENUMIRE FUNCȚIE

Nivelul studiilor

Grad

Nr. total de funcții

1

Inspector de specialitate

S

IA

15

2

Consilier achiziții publice

S

IA

1

3

Consilier juridic

S

IA

2

4

Medic

s

16

5

Asistent social

s

5

6

Kinetoterapeut

s

9

7

Asistent medical

PL

20

8

Maseur

M

1

9

Referent

M

IA

24

10

Muncitor calificat

M

1

2

11

Muncitor necalificat

M/G

1

4

TOTAL funcții de execuție

99

TOTAL FUNCȚII ~

106


GABRIELA GIO


RAL

UTZERPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                          9                    9