Hotărârea nr. 302/2019

HCL 302 – Hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul şcolar 2019 – 2020, în sensul că se schimbă la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 adresa Grădiniţei nr. 217 din Str. Bucșenești nr. 20, Sector 6, București, în Str. Brașov nr. 20A, Sector 6, BucureștiCONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, în sensul că se schimbă la unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 adresa Grădiniței nr. 217 din Str. Bucșenești nr. 20, Sector 6, București, în Str. Brașov nr. 20A, Sector 6, București

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19027 din data de 20.11.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, a adresei Primăriei Municipiului București -Direcția Patrimoniu - Serviciul Cadastru cu nr. 1776129/15112/31.10.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 18512 din data de 08.11.2019 și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. g) și lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, în sensul că se schimbă la unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 adresa Grădiniței nr. 217 din Str. Bucșenești nr. 20. Sector 6, București, în Str. Brașov nr. 20A, Sector 6, București.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019 privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,CONTRASE pentru legalitate conf.

din O.U.G

SECRETARUEAZĂ

. 243 alin. (1) lit. a) . 57/2019


ECT0RULUI 6,

A           7


Nr.: 302

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 03 7.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www. primarie6. ro; e-mail: prim6(a>primarie6. ro; facebook.com/ PrimariaSecto rului6