Hotărârea nr. 300/2019

HCL 300 – Hotărâre privind acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 18305 din data de 06.11.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al d-nei consilier local Florentina Gaspar;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 102 alin. (1), coroborat cu art. 105 alin. (2) lit. 1) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, cu modificările și completările ulterioare, a adresei Inspectoratului Școlar Sector 6 al Municipiului București trimisă pe e-mail în data de 06.11.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 18302 din data de 06.11.2019 privind numărul personalului didactic, auxiliar și nedidactic, angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, în limita fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2019, în luna decembrie, acordarea unui număr de 3739 pachete de Crăciun pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, în valoare de 100 lei cu TVA/pachet/angajat.

Art. 2. (1) Finanțarea contravalorii pachetelor, în cuantum de 373.900 lei cu TVA, va fi suportată capitolul bugetar 65.02. „Bunuri și servicii”, aferent fiecărei unități de învățământ, pe anul 2019.

(2) Numărul pachetelor pentru fiecare unitate de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6, este prevăzut în Anexa, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică și unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Eman^jeUțâ^ob


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) din O.UAȚ. nr. 57/2019


SECRETA

trei Spindon


Nr.: 300

Data: 28.11.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel. 037.620.4473; www.primarie6.ro email: prim6(aprimarie6.ro facebook.com/Prim arin Sectanihii6

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 300/28.11.2019

SITUAȚIA NUMERICĂ A PERSONALULUI ANGAJAT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN SECTORUL 6

Nr.

Crt

Unitatea

Total persoane fizice didactic

Total persoane fizice didactic -auxiliar

Total persoane fizice nedidactic

1

CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

13

1

1

2

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 5

26

4

9

3

COLEGIUL ECONOMIC COSTIN C.

KIRITESCU

45

9

8

4

COLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA

63

8

9

5

COLEGIUL NATIONAL GRIGORE MOISIL

52

9

10

6

COLEGIUL TEHNIC CAROL I

37

8

9

7

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI TELECOMUNICAȚII GHEORGHE AIRINEI

74

15

27

8

COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACH1

40

7

7

9

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU

57

17

28

10

COLEGIUL TEHNIC PETRU MAIOR

42

10

11

11

GRĂDINIȚĂ COLT DE RAI

17

2

10

12

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT ALBINUTELE

15

1

12

13

GRĂDINIȚĂ DUMBRAVA MINUNILOR

19

2

12

14

GRĂDINIȚĂ FULG DE NEA

16

1

13

15

GRĂDINIȚĂ HILLARY CLINTON

17

1

12

16

GRĂDINIȚĂ M.AP.N. NR. 1

13

1

0

17

GRĂDINIȚĂ NR. 111

17

2

11

18

GRĂDINIȚĂ NR. 170

21

1

8

19

GRĂDINIȚĂ NR. 208

20

2

12

20

GRĂDINIȚĂ NR. 209

18

2

14

21

GRĂDINIȚĂ NR. 210

15

1

10

22

GRĂDINIȚĂ NR. 217

18

2

14

23

GRĂDINIȚĂ NR. 218

27

1

13

24

GRĂDINIȚĂ NR. 229

17

2

13

25

GRĂDINIȚĂ NR. 230

16

2

8

26

GRĂDINIȚĂ NR. 246

24

2

17

27

GRĂDINIȚĂ NR. 250

26

2

18

28

GRĂDINIȚĂ NR. 272

16

4

16

29

GRĂDINIȚĂ NR. 273

20

2

14

30

GRĂDINIȚĂ NR. 274

28

9

29

31

GRĂDINIȚĂ NR. 40

21

2

15

32

GRĂDINIȚĂ NR. 41

25

2

19

33

GRĂDINIȚĂ NR. 94

17

2

12

34

GRĂDINIȚĂ PARADISUL PITICILOR

18

2

13

35

GRĂDINIȚĂ PRICHINDEL

27

2

22

36

GRĂDINIȚĂ SPIRIDUSII

20

2

11

37

GRĂDINIȚĂ ZANA FLORILOR

14

2

12

38

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV MIRCEA EL1ADE

55

10

14

39

LICEUL TEHNOLOGIC PETRU PONI

35

8

11

40

LICEUL TEHNOLOGIC SF. ANTIM IVIREANU

34

4

8

41

LICEUL TEORETIC EUGEN LOV1NESCU

74

9

14

42

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA

81

10

15

43

LICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU

46

9

10

44

ȘCOALA GIMNAZIALA ADRIAN PAUNESCU

30

6

6

45

ȘCOALA GIMNAZIALA CONSTANTIN BRANCUS1

72

6

13

46

ȘCOALA GIMNAZIALA ION DUMITRIU

48

8

8

47

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117

90

10

17

48

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 142

43

6

11

49

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 153

20

3

5

50

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 156

54

6

13

51

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 161

18

1

4

52

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 163

45

5

15

53

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANȚUL CALINIC DE LA CERNICA

32

5

10

54

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 167

24

5

6

55

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 168

30

5

15

56

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 169

50

6

12

57

ȘCOALA GIMNAZIALA ORIZONT

39

6

9

58

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 197

61

5

9

59

ȘCOALA GIMNAZIALA REGINA MARIA

65

6

11

60

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 206

46

5

8

61

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 279

49

5

13

62

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309

41

5

10

63

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 311

30

5

8

64

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 59

44

4

8

65

ȘCOALA GIMNAZIALA REGELE MIHAI I

30

4

9

66

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANTA TREIME

39

4

7

67

ȘCOALA GIMNAZIALA SFANȚUL ANDREI

90

7

15

68

ȘCOALA GIMNAZIALA SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA

39

4

7

69

ȘCOALA GIMNAZIALA SPECIALA CONSTANTIN PAUNESCU

91

28

12

70

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ SFANTA MARIA

38

12

7

TOTAL SECTOR 6

2554

366

819

TOTAL GENERAL PERSONAL SECTOR 6

3739