Hotărârea nr. 3/2019

HCL 3 – Hotarare privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activităţile specifice Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului Public

de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Corp Control Primar și Administrație Publică - Biroul Monitorizare și Control Domeniul Public și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; Ținând cont de:

 • - Adresa S.C. URBAN S.A. nr. 1809/15.02.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 6355/16.02.2018 prin care solicită ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pentru operațiunile de: măturat mecanizat, măturat manual, răzuit rigole, spălat carosabil, stropit stradal, salubrizare spații verzi, stropit spații verzi, cosit iarba, deszăpezire, din cadrul contractului nr. 1153/16.11.1999, încheiat între S.C. URBAN S.A. și Primăria Municipiului București, derulat și finanțat de Primăria Sectorului 6, conform Dispoziției Primarului General al Muncipiului București nr. 1353/17.07.2001 și a Protocolului încheiat între Primăria Sectorului 6 și S.C. URBAN S.A. în data de 01.08.2001.

 • - Recomandările A.N.R.S.C. transmise instituției noastre prin adresa nr. 603476/17.04.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 6 cu nr. 14715/18.04.2018;

în conformitate cu prevederile:

 • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;

 • - Regulamentului - cadru al serviciului de salubrizare a localităților din 09.03.2015, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

 • - Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82 din 28.04.2015;

 • - Ordinului nr. 109/09.06.2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

 • - Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, cu parametrul de ajustare de 107,73% conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Se aprobă actul adițional nr. 23 la contractul nr. 1153/16.11.1999 încheiat de către S.C. Urban S.A. cu Primăria Municipiului București, derulat și finanțat de Primăria Sectorului 6 conform Dispoziției Primarului General al Municipiului București nr. 1353/17.07.2001 conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 să semneze în numele și pe seama Consiliului Local Sector 6, actul adițional nr. 23 la Contractul nr. 1153/16.11.1999 pentru achiziția serviciului de salubrizare în sectorul 6, încheiat între S.C. URBAN S.A. și Primăria Municipiului București derulat și finanțat de Primăria Sectorului 6, conform Dispoziției Primarului General al Muncipiului București nr. 1353/17.07.2001 și a Protocolului încheiat între Primăria Sectorului 6 și S.C. URBAN S.A. în data de 01.08.2001.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Corp Control Primar și Administrație Publică, Direcția Generală Economică, firma de salubritate S.C. URBAN S.A. și aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 3

Data: 31.01.2019

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(Ș),primarie6.ro

PROPUNERE DE AJUSTARE A TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE SPECIFICE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI PENTRU ACHIZIȚIA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN SECTORUL 6, NR. 1153/16.11.1999

OPERAȚIA

U.M

TARIF ACTUAL (Lei/U.M.)

Tarif ajustat cu IPC 105 % (01.2009- 06.2014)

Tarif ajustat cu IPC 102,6 % (07.2014-04.2018)

TARIF NOU

(Lei/U.M.)

MATURAT MECANIZAT

1000 mp

13,97

14,67

15,05

15,05

MATURAT MANUAL

1000 mp

58,96

61,91

63,52

63,52

RĂZUIT RIGOLE

1000 ml

653,96

686,66

704,51

704,51

STROPIT CAROSABIL

1000 mp

24,70

25,94

26,61

26,61

SPALAT CAROSABIL

1000 mp

26,56

27,89

28,62

28,62

SALUBRIZARE SPATII VERZI

1000 mp

28,29

29,69

30,46

30,46

STROPIT SPATII VERZI

1000 mp

46,58

48,90

50,18

50,18

COSIT IARBA

1000 mp

139,94

146,95

150,77

150,77

DESZĂPEZIRE (VALOARE

FARA T.V.A.)

19.355.135,84

20.322.892,63

20.851.287,84

20.851.287,84

ACT ADIȚIONAL NR. 23/2019

La Contractul pentru achiziția serviciului public de salubritate în

Sectorul 6 nr. 1153/16.11.1999

PRIMĂRIA SECTOR 6 cu sediul în Calea Plevnei nr.147-153, sector 6, tel: 0376.204.319, fax 0376.204.446, cod fiscal 4340730, cont R006TREZ24A740501200109X, deschis la Trezoreria Sector 6 a Municipiului București, reprezentată prin Primarul Sectorului 6, d-nul GABRIEL MUTU, denumită în cele ce urmează PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE, pe de o parte

Și,

URBAN S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în București, str. Munților, nr. 2, sector 6, Tel: 021-413.91.15/16; Fax: 021-413.67.02, E-mail: office@ urbansa.ro, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr. J40/8382/2014, CIF R07203606, cont R086TREZ7005069XXX001624 deschis la Trezoreria Mun. București, reprezentată de CERES INSOLV S.P.R.L. prin dna. Gabriela-Carmen Sanda, desemnată administrator judiciar în procedura insolvenței debitoarei URBAN S.A. și prin administrator special Mihaeia Ilie, denumită în cele ce urmează PRESTATOR

au convenit să încheie prezentul Act adițional care completează Contractul nr. 1153/16.11.1999, Actele adiționale nr. 1/2000, nr. 3/2001, nr. 5/2002, nr. 6/2002, nr. 7/2003, nr. 8/2003, nr. 10/2004, nr. 11/2004, nr. 14/2005, nr. 15/2005, nr. 17/2006, nr. 18/2007, nr. 19/2008, nr. 20/2008 și nr. 21/2008 și protocolul din 01.08.2001 dintre Primăria Sector 6 și URBAN S.A. la contractual inițial, luând în considerare următoarele:

Adresa înregistrată sub nr. 6355/16.02.2018, prin care S.C. URBAN S.A. solicită Primăriei Sector 6 ajustarea tarifelor de prestație pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare constând în operațiunile de: măturat mecanizat, măturat manual, răzuit rigole, spălat carosabil, stropit carosabil, salubrizare spații verzi, stropit spații verzi, cosit iarba, deszăpezire;

Adresa A.N.R.C.S. nr. 603476/17.04.2018 prin care ni se recomandă ajustarea tarifelor cu maxim 105% pentru perioada ianuarie 2009 - iunie 2014.

evoluția indicilor prețurilor de consum comunicați de I.N.S. pentru capitolul «servicii» în perioada iulie 2014 - aprilie 2018 (102,6%).

Parametrul final de ajustare rezultat pentru perioada ianuarie 2009 - aprilie 2018 fiind de 107,73%, (105x102,6) = 107,73%.

100

Art. 1. în conformitate cu prevederile art. 3 pct. 3, art. 9 pct. 1, art. 19 pct. 4, 5 și 6 din contractul inițial, coroborat cu art. 1 din Actul adițional nr. 15/2005 la contractul inițial, valoarea contractului va fi:

 • •  pentru curățenie căi publice: 76.793.714,07 lei/an (inclusiv TVA);

 • •  pentru întreținere spații verzi: 408.288,46 lei/an (inclusiv TVA);

 • •  pentru deszăpezire și combaterea poleiului: 20.851.287,84 lei. Valoarea nu conține TVA.

Art. 2. Art. 19 la Contractului nr. 1153/16.11.1999 se modifică astfel:

(I) PRESTATORUL este remunerat de PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE pentru lucrările de curățenie căi publice a căror execuție a fost confirmată în baza prevederilor contractului de bază.

Remunerația “R” pe care o primește PRESTATORUL este compusă din:

 • A. O sumă medie lunară* de 142.575,74 lei, corespunzătoare efectuării operației de măturat mecanizat pe o suprafață de 9.473.47 lm2/lună, la un tarif de 15,05 lei/1000m2;

 • B. O sumă medie lunară* de 3.908.265,04 lei, corespunzătoare efectuării operației de măturat manual pe o suprafață de 61.528.102 m2/lună, la un tarif de 63,52 lei/lOOOm2;

 • C. O sumă medie lunară* de 392.117,58 lei, corespunzătoare efectuării operației de răzuit rigole pe o lungime de 556.582 m/lună, la un tarif de 704,51 lei/1000 m;

 • D. O sumă medie lunară* de 3.191.757,121ei, corespunzătoare efectuării operației de stropit carosabil pe suprafața medie lunară de 119.945.777 m2/lună, la un tarif de 26,61 lei/1000 m2. Prestația de stropit carosabil se efectuează în perioada 1.04 - 31.10;

 • E. O sumă medie lunară* de 162.273,45 lei, corespunzătoare efectuării operației de spălat carosabil pe suprafața medie lunară de 5.669.932 m2/lună, la un tarif de 28,62 lei/1000 m2. Prestația de spălat carosabil se efectuează în perioada 1.04 - 31.10, cu o frecvență săptămânală;

 • F. O sumă anuală de 20.851.287,84 lei (exclusiv TVA) corespunzătoare asigurării mijloacelor materiale și umane necesare pentru efectuarea operațiunilor de deszăpezire și combatere a poleiului în conformitate cu Programele de deszăpezire aprobate de PERSOANA JURIDICĂ ACHIZITOARE.

(II) Lucrări de întreținere spații verzi a căror execuție a fost confirmată în baza prevederilor actului adițional nr. 13/2005.

Remunerația “R” pe care o primește prestatorul pentru această categorie de servicii este compusă din:

 • A. O sumă anuală de 198.120,98 lei corespunzătoare efectuării operației de salubrizare spații verzi aferente liniei de metrou ușor din Bulevardul Timișoara, pe o suprafață anuală de 6.504.300 m2, la un tarif de 30,461ei/1000 m2

 • B. O sumă anuală de 191,360,431ei corespunzătoare efectuării operației de stropit spații verzi aferente liniei de metrou ușor din Bulevardul Timișoara, pe o suprafață anuală de 3.813.480m2, la un tarif de 50,181ei/1000 m2. Prestația de stropit spații verzi se efectuează în perioada 1.04 - 31.10;

 • C. O sumă anuală de 18.807,051ei corespunzătoare efectuării operației de cosit iarba din spațiile verzi aferente liniei de metrou ușor din Bulevardul Timișoara, pe o suprafață anuală de 124.740m2, la un tarif de 150,771ei/1000 m2. Prestația de cosit iarba se efectuează lunar în perioada 1.04 - 31.10.

* Media lunară a fost calculată prin raportarea zilelor anului la numărul de zile ale săptămânii și la numărul de luni de prestație, existând posibilitatea ca în lunile mai lungi (31 de zile) aceste valori să fie mai mari.

Sumele de la pozițiile (I) A, B, C, D, E și (II) A, B, C conțin TVA.

Art. 3. Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare la data semnării lui.

Art. 4. Celelalte clauze prevăzute în contractul inițial completat cu protocolul din 01.08.2001 și actele adiționale nr. 1/2000, nr. 3/2001, nr. 5/2002, nr. 6/2002, nr. 7/2003, nr. 8/2003, nr. 10/2004, nr. 11/2004, nr. 14/2005, nr. 15/2005, nr. 17/2006, nr. 18/2007, nr. 19/2008, nr. 20/2008 și nr. 21/2008 și Protocolul din 01.08.2001 la contractul inițial, rămân neschimbate.

Prezentul ACT ADIȚIONAL s-a încheiat azi,..............în 4 (patru) exemplare, câte 2 (două)

pentru fiecare parte semnatară.


PERSOANA JURDICĂ ACHIZITOARE

PRIMĂRIA SECTOR 6 - BUCUREȘTI


PRESTATOR

URBAN S.A.


PRIMAR


ADMINISTRATOR SPECIAL


GABRIEL MUTU


MIHAELA ILIE


DIRECTOR GENERAL DIRECȚIA ECONOMICĂ,

DORU MANOLACHE


DIRECTOR ECONOMIC


IULIA HODOROAGĂ


SERV. JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV


VIZAT JURIDIC


MIRELA CAPRINCIU